Ordinul SFS nr. 588 din 31-10-2018

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.1 Dispoziţii generale
Ce taxe include sistemul taxelor rutiere?

Conform art. 335 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor rutiere include:
  a) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;
  b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta);
  c) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise;
  d) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj;
  e) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare;
  f) taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.3 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
 • 8.3.1 Noţiuni generale
Ce sancțiuni se aplică în cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită?

      Conform art. 346 alin. (3) din Codul fiscal, în cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită, organele abilitate cu funcţie de control în transport rutier întocmesc un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării vinietei sau privind depăşirea perioadei de valabilitate a vinietei, cu aplicarea sancţiunii în conformitate cu prevederile art. 2873 din Codul contravenţional, iar Poliţia de Frontieră nu va permite ieşirea din ţară a mijloacelor de transport respective pînă nu se va prezenta dovada de achitare a vinietei pentru toată perioada aflării în Republica Moldova şi a amenzii aplicate.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.3 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
 • 8.3.2 Subiecţii impunerii
Cine nu sunt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

Conform art. 344 alin. (2) din Codul fiscal, nu sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova:
    a) persoanele fizice şi persoanele juridice rezidente care plasează autovehicule în regim vamal de import;
    b) posesorii de autovehicule înmatriculate în alte state, care dispun de autorizaţie de transport rutier internaţional tip “Scutit de plata taxelor”;
    c) misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora, în cazul autovehiculelor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.3 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
 • 8.3.6 Achitarea taxei
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.3 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
 • 8.3.6 Achitarea taxei
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.3 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
 • 8.3.6 Achitarea taxei
Unde poate fi achitată taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)?
        Conform prevederilor art. 347 alin. (2) și alin. (3) din Codul fiscal, subiecţii impunerii achită taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) la punctele desemnate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii. La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei.
 • 11 Impozitul pe avere
 • 11.1 Dispoziții generale
Sunt prevăzute de legislația în vigoare careva scutiri de plata impozitului pe avere?
        Nu, scutiri sau facilități de plata impozitului pe avere legislația în vigoare nu prevede.
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.2 Eliberarea patentei de întreprinzător
 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.2 Eliberarea patentei de întreprinzător
Cine autentifică patenta de întreprinzător?

     Potrivit art. 4 alin. (8) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, patenta se autentifică, aplicîndu-se semnătura conducătorului organului ce a eliberat patenta şi se ștampilează.

 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.3 Obiectul impunerii și baza impozabilă
În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?

        În cazul în care dispozitivul publicitar amplasat în exteriorul locurilor de comerţ şi/sau de prestări servicii este utilizat pentru amplasarea atît a emblemei firmei şi/sau mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, cît şi publicităţii exterioare, contribuabilul va avea obligaţia de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare proporţional suprafeţei publicitare utilizate pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător.

 • 6 Taxele locale
 • 6.16 Taxa pentru dispozitivele publicitare
 • 6.16.3 Obiectul impunerii și baza impozabilă
Apare obligația de calculare și achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare, în cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială?

     Conform art. 17 din Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.
    Respectiv, în cazul în care dispozitivul publicitar, amplasat în exteriorul unităților de comerţ şi/sau de prestări servicii, conține emblema firmei şi/sau marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii, suprafața ocupată de acestea nu se va include în baza impozabilă.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.3 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
 • 8.3.5 Calcularea taxei
 • 8 Taxele rutiere
 • 8.3 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
 • 8.3.5 Calcularea taxei
Cum se determină perioada de valabilitate a vinietei?

   Conform prevederilor art. 3471 din Codul fiscal, perioadele de valabilitate a vinietei se determină astfel:
   a) o zi – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii;
   b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;
   c) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 14 zile;
   d) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;
   e) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;
   f) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 179 de zile;
   g) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 364 de zile.
   Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.
   Dacă data de început a valabilităţii este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.3 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
 • 8.3.5 Calcularea taxei
Cine calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

     Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează de către organul central de specialitate al administraţiei publice din domeniul transporturilor rutiere.
      La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei.
      Subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.
     În cazul autobuzelor, camioanelor cu/sau fără remorcă, tractoarelor rutiere cu/sau fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depăşeşte limitele admise), subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei doar în cazul circulaţiei unităţilor de transport respective pe drumurile publice (art. 347 din Codul fiscal).

 • 8 Taxele rutiere
 • 8.3 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova
 • 8.3.5 Calcularea taxei
Cum se calculează taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova?

      Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni (art. 347 alin. (1) din Codul fiscal).

 • 6 Taxele locale
 • 6.7 Taxa de piaţă
 • 6.7.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
news-events