Ordinul SFS nr. 167 din 20-04-2022

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
  • 29.2.4 Creşterile şi pierderile de capital

Care este regimul fiscal în cazul înstrăinării de către persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător, a proprietății moștenite?

    Conform art. 18 lit. e) din Codul fiscal, creşterea de capital definită la art.40 alin.(7) din Cod, constituie sursă de venit impozabilă, care se include în venitul brut.
     Acţiunile, obligaţiunile, alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător reprezintă active de capital potrivit art.39 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal.
     În conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din Codul fiscal, mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active.
    Astfel, obligația fiscală la impozitul pe venit urmează a fi calculată reieșind din prevederile Capitolului 5 Titlul II din Codul fiscal de către contribuabil, care a înstrăinat proprietate moștenită.
     Totodată, potrivit art.42 alin.(1) lit. d) din Cod, bază valorică a activelor de capital obținute prin moștenire, se confirmă documentar conform ordinului Ministerului Finanţelor nr.40 din 06.02.2018 şi constituie valoarea de piaţă a activelor de capital obţinute prin moştenire, la data dobândirii dreptului de proprietate.
    Confirmarea documentară a bazei valorice în cazul proprietății obținute prin moștenire se asigură prin următoarele modalități:
1) Certificatul de moștenitor legal și raportul de evaluare emis de către un evaluator competent care confirmă valoarea de piaţă a activului la data dobândirii dreptului de proprietate;
2) Certificatul de moștenitor legal și certificatul privind valoarea bunului imobil emis de către entitatea responsabilă să ţină evidenţa de stat a bunurilor imobile.
     Respectiv, conform art.40 alin.(7) din Codul fiscal, suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.
    Astfel, persoanele fizice care înstrăinează proprietatea moștenită, urmează să calculeze impozitul pe venit reieşind din suma impozabilă a creșterii de capital, aplicând cota stabilită la art.15 lit. a) din Codul Fiscal.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
  • 29.1.11 Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Ce constituie obiect al impunerii pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii?

    Potrivit art.542 alin (3) din Codul fiscal, în obiectul impunerii nu se includ veniturile prevăzute la art.20 din Codul fiscal.
    Astfel, pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii obiect al impunerii cu impozitul pe venit constituie întreg venitul, determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepţia celui specificat la art.20 din Codul Fiscal.
news-events