Ordinul SFS nr. 168 din 20-04-2022

  • 4 Accizele
  • 4.3 Înregistrarea ca platitor de acciz

Plasat în arhivă

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.23 Declaratia privind TVA: modalitatea de completare
Cum se vor reflecta în Declaraţia privind TVA, serviciile importate şi TVA aferentă acestora?
      Potrivit Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164/2012, subiecții impunerii cu TVA reflectă în boxele 7, 8, 14, 15 și 20 ale Declarației privind TVA, valoarea serviciilor importate și TVA aferentă lor.
     Prin urmare, în boxele 7 și 8 ale declarației, subiecții impozabili indică valoarea serviciilor de import achitată sau care urmează a fi achitată și respectiv, suma TVA calculată de la valoarea serviciilor de import.
     Conform art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, pentru serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, deducerea sumei TVA se permite pentru sumele TVA achitate sau care urmează a fi achitate la buget.
     În acest sens, în boxele 14 și 15 ale declarației, subiecţii impozabili, urmează să reflecte valoarea serviciilor de import și suma TVA aferentă acestora, care în conformitate cu prevederile art. 102 din Codul fiscal, este destinată deducerii. În boxa 20 din declarație, se va reflecta suma TVA aferentă bugetului, echivalentă cu suma TVA din boxa 8 a declarației.
     Potrivit modului de completare a Declaraţiei privind TVA, persoanele care nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA, dar importă servicii și/sau care procură mărfuri, servicii de la persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar și conform legislaţiei au obligaţia de a achita taxa pe valoarea adăugată, prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de deservire acestea sunt înregistrate Declaraţia privind TVA, cu completarea boxelor 7, 8, şi 20.
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA

Se califică ca document justificativ extrasul din Registrul bunurilor imobile, eliberat pe numele persoanei fizice fondator al gospodăriei țărănești/întreprinderii individuale, care confirmă înregistrarea bunului ce constituie obiect al investiției (cheltuieli) capitale efectuate, în scopul beneficierii restituirii TVA?

      În conformitate cu art. 101¹ alin. (1¹) din Codul fiscal, agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA.
     Totodată, reieșind din definiția noțiunii specificate la art. 93 pct. 18) din Codul fiscal, calificarea în calitate de investiții (cheltuieli) capitale este condiționată de următoarele:
     - costurile și cheltuielile sunt suportate de către agentul economic în legătură cu crearea și/sau procurarea mijloacelor fixe;
     - mijlocul fix creat/procurat este destinat utilizării în procesul de producție;
    - costurile și cheltuielile suportate să nu se reflecte în rezultatele perioadei curente;
     - costurile, cheltuielile suportate se atribuie la majorarea valorii mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.
     Documentele justificative în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA, pentru efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale, sînt stabilite în pct. 32 din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93/2013.
      În conformitate cu art. 13 pct. 2 din Legea nr. 845/1992, activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător şi se desfăşoară sub forma de organizare juridică întreprindere individuală sau în baza patentei de întreprinzător.
     De asemenea, potrivit art. 14 pct. 1 din Lege, în agricultură există un singur tip de întreprindere individuală – gospodăria ţărănească (de fermier). Totodată, conform pct. 2 din articolul menționat, patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului.
    Respectiv, dat fiind faptul că patrimoniul întreprinderii individuale/gospodăriei țărănești este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului, extrasul documentului din Registrul bunurilor imobile, care atestă înregistrarea bunului ce constituie obiect al investiției (cheltuieli) capitale, pe numele persoanei fizice fondator, servește drept document confirmativ în scopul realizării dreptului la restituirea TVA, conform pct. 32 spct. 15) lit. d) din Regulamentul privind restituirea TVA.
     (Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-12/109 din 11.04.2022)
news-events