Ordinul SFS nr. 31 din 26-01-2024

  • 7 Taxa pentru resursele naturale
  • 7.1 Noţiuni Generale

7.1.5

Cum se achită taxele pentru resursele naturale?
    Conform prevederilor art. 301 alin. (1) din Codul fiscal, plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă Serviciului Fiscal de Stat Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21) şi achită până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune taxele pentru resursele naturale după cum urmează:
a) 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul local de nivelul întâi;
b) 50% din cuantumul taxei se varsă la bugetul de stat.
     Potrivit pct. 4.41 din Modul de achitare și evidență a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2024, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 125/2023, plăţile conform Titlului VIII „Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, se vor vira integral la bugetul de stat în funcţie de locul unde sunt amplasate resursele naturale.
    Astfel, taxele pentru resursele naturale se declară și se achită corespunzător codului localității unde sunt amplasate resursele naturale.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]
  • 7 Taxa pentru resursele naturale
  • 7.2 Taxa pentru apă
  • 7.2.6 Termenii de achitare

7.2.6.1

Cînd şi unde se achită taxa pentru apă?
       Taxa pentru apă se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune la bugetul de stat în funcţie de locul unde sunt amplasate resursele naturale.
     Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită taxa pentru apă la bugetul de stat în funcţie de locul unde sunt amplasate resursele naturale în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) nr. 212/2023 (publicată în Monitorul Oficial, 2023, nr. 297-301/514)]
news-events