Ordinul SFS nr. 36 din 30-01-2018

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
La ce cotă a TVA se impozitează producția agricolă în formă naturală importată și livrarea ulterioară a acesteia pe teritoriul țării?

În conformitate cu prevederile art. 96 lit. b) din Codul fiscal, producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, produsă, importată și/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la pozițiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214, se impune cu TVA la cota de 8%.         

Astfel, la importul și livrarea pe teritoriul țării a producției din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, de la pozițiile tarifelor menționate, se aplică cota redusă a TVA de 8%.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
Ce cotă a TVA se va aplica pentru serviciile de înregistrare a medicamentelor de uz veterinar acordate de agentul economic rezident producătorilor şi furnizorilor de medicamente de peste hotare în baza contractului de mandat?

În conformitate cu prevederile pct.9 din Regulamentul privind înregistrarea produselor farmaceutice de uz veterinar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 321 din 18.03.2008, în calitate de solicitant a înregistrării a produsului farmaceutic de uz veterinar pentru medicamentele de peste hotare, trebuie să fie producătorul străin, autorizat potrivit legislaţiei din ţara de origine, cu reprezentanţa în Republica Moldova, precum şi distribuitori oficiali ai producatorilor straini, care deţin licenţa pentru activitatea farmaceutică veterinară.         

Pentru aprecierea regimului de aplicare a TVA pentru servicii este necesară determinarea locului livrării. În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 „Locul livrării serviciilor”, acorda stipulări exprese, indicînd concret serviciul şi locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate – locul fiind stabilit ca locul şediului persoanei ce acordă serviciul (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal).         

Prin urmare, în cazul în care persoana rezidentă acordă serviciile menţionate producătorului străin în baza contractului de mandat, valoarea serviciilor o va constitui valoarea comisionului încasat.         

În acest context, locul prestării acestora, în conformitate cu art. 111 alin. (4) din Codul fiscal, este sediul persoanei care prestează serviciul şi urmează a fi impozitate cu TVA în modul general stabilit la cota de 20%.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
Care regim fiscal se aplică la livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a biocombustibilului solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice și apei calde livrat pe teritoriul țării, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii acestuia și la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituțiilor publice?

Începând cu 1 ianuarie 2017, conform art. 96 lit. b) din Codul fiscal, este stabilită cota de 8% a TVA la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice și apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă și silvică, reziduuri vegetale agricole și forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum și la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituțiilor publice.        

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
Ce cotă a TVA se va aplica pentru serviciile de consultanţă şi de furnizare a informaţiei acordate de rezidentul Republicii Moldova unui nerezident?
Potrivit prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, locul prestării serviciilor de consultanţă şi de furnizare a informaţiei, se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii. Reieşind din cele relatate şi în conformitate cu prevederile art. 93 pct. 11) din Codul fiscal, serviciile în cauză reprezintă export de servicii, care în temeiul art. 104 lit. a) din Codul fiscal se scutesc de TVA cu drept de deducere.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea efectuată în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova care parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?

Conform art.104 lit.c1) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate:         

– proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;         

– proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget.         

În cazul în care în baza acordurilor/tratatelor corespunzătoare este stabilită expres condiţia contribuţiei beneficiarului cu sursele sale proprii sau credite, etc., în scopul realizării proiectului de asistenţă tehnică sau investiţională inclus în lista proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, scutirea de TVA cu drept de deducere se va aplica pentru valoarea totală a livrărilor de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor mentionate.         

Temei:(Explicaţiile oferite de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova prin scrisoarea CEB nr.486 din 23 septembrie 2016)         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
La ce cota a TVA se va impozita livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă pentru bunurile imobiliare aflate în sectoarele din cadrul întovărășirilor pomicole?

Potrivit prevederilor art.104 lit.b) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află aceste bunuri.         

Concomitent specificăm că, modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile este expus în Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998.         

Totodată, potrivit art.36 alin.(1) din Legea menționată, înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil este confirmată prin extrasul din registrul bunurilor imobile sau prin certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile.         

Astfel, în cazul în care conform extrasului din registrul bunurilor imobile sau certificatului privind înscrierile în registrul bunurilor imobile, modul de folosință asupra bunurilor imobile nu este înscris ca fiind cu destinație locativă, livrarea energiei electrice, energiei termice şi apa caldă se va impozita cu TVA pe principii generale.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
Ce cotă a TVA se aplică la exportul serviciilor?

În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul Fiscal serviciile pentru export se scutesc de TVA cu drept de deducere.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
Ce cotă a TVA se aplică pentru serviciile prestate de către mandatarul rezident al Republicii Moldova mandantului nerezident, la executarea însărcinării mandantului privind procurarea serviciilor de publicitate?

În conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit. e) liniuţa 2 şi 6 din Codul fiscal, locul livrării serviciilor agenţilor care activează în numele şi din contul altor persoane pentru serviciile de publicitate, îl constituie sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte domiciliul sau reşedinţa beneficiarului.         

Astfel, serviciile prestate de către mandatarul rezident al Republicii Moldova mandantului nerezident, la executarea însărcinării mandantului privind procurarea serviciilor de publicitate, în temeiul art.111 alin.(1) lit. e) şi art.93 pсt.11) din Codul fiscal, reprezintă export de servicii, care conform art. 104 lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere.        

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
Ce cotă a TVA se va aplica pentru serviciile de perfectare a documentelor şi de reprezentare la autorităţile competente din Republica Moldova acordate de rezidentul Republicii Moldova unui nerezident?
În conformitate cu art. 111 alin.(4) din Codul fiscal, serviciile de reprezentare a intereselor la autorităţile competente din Republica Moldova şi de perfectare a documentelor, prestate de rezidentul Republicii Moldova unui nerezident, se consideră drept fiind prestate pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare la livrarea acestora, TVA se va aplica în modul general stabilit la cota standard.         
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].
news-events