Ordinul SFS nr. 12 din 03-04-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
În scopuri fiscale, în baza cărui document se atestă rezidența contribuabilului?
       Atestarea statutului de rezident al persoanelor fizice și juridice ale Republicii Moldova se efectuează în baza articolului ”Persoane vizate” al Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietare (capital). Confirmarea rezidenței se realizează în baza certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017 cu privire la aprobarea formularelor-tip ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova, care se eliberează și autentifică de către direcțiile deservire fiscală prin aplicarea semnăturii şi a ștampilei.         
       De asemenea, în cazuri speciale, conform pct.23 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova din Ordinul sus-menționat, atestarea rezidenţei pentru cetățenii străini care au devenit rezidenţi ai Republicii Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, și certificatului Forma 1-DTA17, urmînd a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, în cazul exercitării lucrărilor de proiectare de către compania rezidentă a Federaţiei Ruse, certificatul de rezidenţă a fost prezentat în anul 20XX. Dat fiind faptul că, conform contractului, lucrările de proiectare au început într-o altă perioadă ficală diferită de anul 20XX, certificatul nominalizat poate fi utilizat pentru perioadele fiscale viitoare?
      În conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare an calendaristic în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. Modul de atestare a rezidenţei prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Ministerul Finanţelor.         
     În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.         
      Astfel, pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, la achitarea venitului obţinut de la exercitarea lucrărilor de proiectare, nerezidentul urmează să prezinte pentru fiecare perioadă fiscală în care au loc achitări certificatul de rezidență eliberat de autoritatea competentă a Federaţiei Ruse.
  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
În baza cărui document se atestă impozitul pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova?
      Atestarea venitul obținut şi impozitul pe venit achitat în Republica Moldova se efectuează în baza Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17). Certificatul se eliberează de către Direcția deservire fiscală, în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii, în forma și modul stabilit de Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, cu privire la aprobarea formularelor-tip ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de nerezidenții în Republicii Moldova.        
       De asemenea, în cazuri special, conform pct.42 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova din Ordinul sus-menționat, atestarea venitului și a impozitului pe venit pentru nerezidenţii Republicii Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, și certificatului Forma 3-DTA17, urmînd a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.
news-events