Ordinul SFS nr. 327 din 11-09-2017

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.2 Subiecţii impunerii
Apare ca subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii contribuabilii care activează ca magazin on-line (virtual)?

       Conform prevederilor art. 290 lit. e) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sînt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care dispun de obiecte ale impunerii.
       Potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt unitățile care, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.
      În conformitate cu Nomenclatorul unităților comerciale care desfășoară comerț cu amănuntul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011, magazinul on-line (virtual) reprezintă unitate comercială.
       Prin urmare, magazinul on-line (virtual) apare în calitate de obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii.   
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.290 lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.6 Achitarea taxei
Urmează să se achite taxa de aplicare a simbolicii locale în condițiile în care denumirea orașului sau a unui alt tip de localitate se folosește doar în denumirea întreprinderii, indicată pe eticheta produsului, produsul în sine avînd altă denumire?
       În conformitate cu art. 288 pct. 13) din Codul fiscal, simbolica locală reprezintă stema unui oraș sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui (în calitate de denumire a produsului fabricat) sau imaginea monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice.         
        Astfel, în condițiile în care simbolica locală este folosită doar în denumirea întreprinderii indicată pe eticheta produsului, obligația de calculare și achitare a taxei respective nu apare.[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.288 pct.13) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 138 din 17 iunie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.184-192/401, în vigoare 1.07.2016)]
 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.1 Noţiuni generale
Sunt obligați agenții economici, care dispun de unități comerciale/de prestări servicii amplasate pe teritoriul piețelor, de a depune notificare privind inițierea activității de comerț?
        Da. Agenții economici care desfășoară pe teritoriul pieței activitatea de comerț sunt obligați să depună notificarea privind inițierea activității de comerț.
 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.1 Noţiuni generale
În cazul desfășurării activității de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM Rev 2– 10.61) prin intermediul morii, apare obligația la agentul economic de a depune notificarea privind inițierea activității de comerț și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

       În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sînt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care dispun de obiecte ale impunerii.  
         Potrivit art. 291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal obiect al impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt unitățile care, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei, corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior.  
        Drept urmare, avînd în vedere că moara, ca unitate de producere, nu face parte din categoria unităților comerciale pentru care autoritatea administrației publice locale (AAPL) este în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, aceasta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă.  
       Totodată, în condițiile în care agentul economic desfășoară activitate de comerț cu amănuntul al produselor fabricate, acesta urmează să dețină notificare de funcționare a unității de comerț cu amănuntul, avînd obligația de a calcula și achita taxa pentru unitățile de comerț și/sau de prestări servicii, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.290 lit. e) și art.291 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

 • 6 Taxele locale
 • 6.6 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii
 • 6.6.1 Noţiuni generale
Este necesară depunerea de către agenții economici a notificării privind inițierea activității de comerț a unităților de comerț/de prestare a serviciilor de la autoritățile administrației publice locale?

Potrivit art. 6 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010, activitatea de comerț desfășurată în teritoriu se administrează și se coordonează de către autoritatea administrației publice locale.         

Totodată, conform art. 14 din Lege, notificarea privind inițierea activității de comerț urmează a fi depusă la autoritatea publică locală, în a cărei rază teritorială se preconizează desfășurarea activității de către comerciantul respectiv, în mod obligatoriu și în mod separat pentru fiecare unitate comercială și/sau loc de vînzare.         

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.6 și 14 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010]

news-events