Ordinul SFS nr. 147 din 18-03-2021

 • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
 • 30.1 Obiectul impunerii
Survine obligația calculării și achitării taxei pentru mărfurile, care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, în cazul în care agentul economic introduce mărfuri pe teritoriul republicii în regim vamal de admitere temporară?
      Conform art.11 alin.(1) lit.b) din Legea nr.1540/1998, privind plata pentru poluarea mediului, subiecţi ai taxei reglementate de prezentul articol sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, și care importă mărfuri indicate la alin.(2) ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării.
    Totodată, potrivit art.11 alin.(3) din Legea nr.1540/1998, privind plata pentru poluarea mediului, obligația privind taxa pentru mărfurile indicate la alin.(2) survine la data importului mărfurilor respective, la data livrării de către producător a mărfurilor de fabricație proprie sau la data procurării mărfurilor de la persoanele fizice și juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia.
     În condițiile acțiunii prevederilor art.23 alin.(1) lit.e) din Codul Vamal, regimul vamal de admitere temporară reprezintă o categorie aparte de regim (regim vamal suspensiv) în raport cu regimul vamal import (regim vamal definitiv).
     Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus, în cazul în care agentul economic întroduce mărfuri pe teritoriul republicii în regim vamal de admitere temporară, obligația calculării și achitării taxei pentru mărfurile, care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, nu survine pentru cantitatea cea de mărfuri care este scoasă în afara țării după închiderea regimului vamal de admitere temporară.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.3 Obiectul impunerii cu TVA
Constituie obiect impozabil cu TVA returnarea mijloacelor fixe, anterior primite în gestiune economică de către întreprinderile de stat și întreprinderile municipale?
   Conform art.93 pct.3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmiterea a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială.   
   Potrivit art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.   
   Conform art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.   
   Conform art.3 alin.(2) din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017, bunurile domeniului public al statului/unităţii administrativ-teritoriale/ unităţii teritoriale autonome Găgăuzia aflate în administrarea întreprinderii nu aparţin acesteia cu drept de proprietate.   
   Astfel, ținând cont de cele menționate mai sus, returnarea mijloacelor fixe anterior primite în gestiune economică, nu constituie obiect impozabil cu TVA.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
Se va aplica cota redusă a TVA, prevăzută la art.96 lit.b) liniuța a noua din Codul fiscal, pentru băuturile alcoolice, inclusiv și cele ce nu reprezintă băuturi accizate, livrate de către întreprinderile din domeniul HORECA?
În conformitate cu art.96 lit.b) liniuța a noua se aplică cota redusă a TVA de 12% – la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.     Producţie alcoolică se califică a fi produse alimentare destinate consumului uman, având o concentraţie de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum (art.1 din Legea nr. 1100/2000).   
Prin urmare, ținând cont de cele menționate supra, prevederile normei menționate în art.96 lit.b) din CF liniuța a noua, nu sunt aplicabile pentru băuturile alcoolice și ele urmează a fi supuse cu TVA la cota de 20%.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.17 Cotele TVA
Ce cote sînt stabilite pentru livrările de mărfuri (servicii, lucrări)?

Articolul 96 din Codul fiscal stabilește următoarele cote ale TVA:  

a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;  

b) cote reduse în mărime de:   - 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610300 şi 040610500 – cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);  

- 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;  

- 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;  

- 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;  

- 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;  

- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;  

- 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice;  

- 12% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei;  

- 12% – la produsele alimentare şi/sau băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei.  

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021].

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.5 Operaţiuni de import
Se califică ca import de servicii taxa de stat percepută de către autoritățile altui stat în scopul perfectării actelor, de la rezidenții Republicii Moldova?
   Conform art.93 pct.4) din Codul fiscal, livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietăţii industriale şi obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe; activitate de executare cu plată sau gratuit a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări.   
   Import de servicii reprezintă prestare de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova (art.93 pct.9) din Codul fiscal).   
   Locul livrării mărfurilor, serviciilor reprezintă locul efectuării livrării, determinat conform regulilor stabilite în art.110 și art.111 (art.93 pct.15) din Codul fiscal).   
   În conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit.e) liniuța 3, locul livrării serviciilor se consideră sediul, în cazul când acesta lipsește, domiciliul ori reședința beneficiarului de servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing (studiere a pieţei).   
  În conformitate cu prevederile art.111 alin.(4) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate la alin.(1)–(3) se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipsește, domiciliul ori reședința persoanei care prestează serviciile respective.   
  Prin urmare, în situația în care serviciile prestate de către nerezident în adresa rezidentului nu se includ în lista serviciilor enumerate la art.111 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, locul prestării acestora se consideră sediul, domiciliul ori reședința persoanei care prestează serviciile respective.   
   În acest sens, serviciile prestate de către autoritățile altor state, pentru care se încasează taxa de stat, nu se califică ca fiind import de servicii.   
   [Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-06/96 din 01.03.2021].
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate
Care este modalitatea de deducere a TVA în baza facturii fiscale primite într-o altă perioadă fiscală, decât data eliberării acesteia?

Conform art.102 alin.(10) lit.a) din Codul fiscal, subiectul impozabil va avea dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate când va dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA.   

Potrivit art.102 alin.(13) din CF, în cazul în care factura fiscală pentru livrarea mărfurilor, serviciilor este primită de către cumpărător (beneficiar) subiect impozabil ulterior perioadei fiscale în care aceasta a fost emisă, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile, serviciile utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în perioada fiscală în care factura fiscală respectivă a fost primită de către cumpărător (beneficiar). Deducerea sumei T.V.A. se efectuează prin înscrierea sumei respective în declaraţia privind T.V.A. pentru perioada fiscală în care a fost primită nemijlocit factura fiscală, fără corectarea declaraţiilor privind T.V.A. pentru perioadele fiscale anterioare.    Totodată, în conformitate cu prevederile art.102 alin.(12) din Codul fiscal, în cazul în care factura fiscală pentru servicii, precum şi pentru energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, produse petroliere, este eliberată de către furnizor până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă, subiectul impozabil cumpărător (beneficiar) are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe serviciile, mărfurile menţionate utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în luna în care a avut loc livrarea acestora.

Deducerea sumei TVA se efectuează prin înscrierea sumei respective în declarația privind TVA pentru perioada fiscală în care a fost efectuată livrarea.   

Astfel, luând în considerație prevederile enunțate mai sus, subiecții impozabili pentru procurările de servicii, energie electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, produse petroliere își pot exercita dreptul la deducerea TVA aferente lor în luna în care a fost primită factura fiscală de la furnizor sau în luna în care a avut loc livrarea acestora cu respectarea termenului de eliberare a facturii fiscale pînă la data de 10 a lunii următoare lunii în care a fost efectuată livrarea.    

Totodată, ținând cont de prevederile art. 118 alin. (3) din Codul fiscal, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate se înregistrează în registru în ordinea primirii acestora.   

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021].

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate
 
news-events