Ordinul SFS nr. 412 din 13-08-2018

  • 37 Impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației
Cum se calculează impozitul unic?

   Conform prevederilor art.15 din Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, impozitul unic se calculează lunar prin aplicarea cotei de 7% asupra venitului din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă, dar nu mai puțin de suma minimă - care se va determina pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.
   De asemenea, conform art. 371 din Codul fiscal, perioadă fiscală pentru impozitul unic se consideră luna calendaristică, iar impozitul unic se determină lunar, reieșind din mărimea obiectului impunerii, înregistrat în evidența contabilă pe parcursul lunii de gestiune, fără a lua în considerare datele cumulative înregistrate de la începutul anului calendaristic.
   Astfel, calculul și raportarea impozitului unic se efectuează lunar prin completarea și prezentarea Declarației cu privire la impozitul unic (Forma IU 17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

  • 37 Impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației
Este obligată Administrația parcului să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informații privind înregistrarea companiilor ca rezidenți ale parcului pentru tehnologia informației?

    Potrivit pct. 18 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” nr.1144 din 20.12.2017, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării rezidentului, Administrația prezintă câte o copie a extrasului din Registrul de evidență a rezidenților Parcului către autoritățile administrației publice locale, organul fiscal, vamal, de asigurări sociale, de asigurări medicale, de statistică din circumscripția în care se află sediul central (adresa juridică) al rezidentului. După informarea tuturor organelor indicate mai sus, Administrația este obligată să informeze în scris rezidentul cu anexarea dovezilor de expediere a informației către autoritățile respective.

  • 37 Impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației
În cazul în care persoana juridică şi/sau fizică înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător, se înregistrează ca rezident al parcului pentru tehnologia informației pe parcursul anului fiscal, începând cu ce perioadă fiscală se va aplica regimul special de impozitare?

   Reieșind din prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, înregistrarea rezidenților parcului se efectuează de către Administrația acestuia în conformitate cu Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului, aprobat de Guvern, în care vor fi indicate în mod expres și exhaustiv procedura și cerințele de înregistrare, precum și modelul contractului privind desfășurarea activității în parc. Persoanele juridice sau fizice la solicitarea cărora a fost creat parcul se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenți ai acestuia.
   În conformitate cu pct.7 din Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” aprobat prin Hotărârea nr.1144 din 20.12.2017, persoanele juridice sau fizice, la solicitarea cărora a fost creat Parcul, se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenți ai Parcului odată cu semnarea contractului cu Administrația.
    Totodată, conform pct. 8 din același Regulament, calitatea de rezident al Parcului se dobândește de la data semnării contractului cu privire la desfășurarea activității în Parc și înregistrării persoanei respective în Registrul de evidență a rezidenților Parcului, ținut de Administrație.
    Potrivit art. 375 din Codul fiscal, odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației sau, respectiv, a fost retras acest titlu.
    În cazul în care plățile salariale datorate angajaților sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente acestor plăți se vor determina și se vor achita la data achitării acestor plăți salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora.
    Prin urmare, regimul fiscal de impozitare prevăzut la Titlul X din Codul fiscal, se va aplica începând cu prima zi a lunii următoare de când entitatea la solicitarea căreia a fost creat Parcul, obține statut de rezident în baza contractului semnat cu Administrația Parcului.

  • 37 Impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației
În cazul în care persoana juridică a devenit rezident al parcului tehnologiilor informaționale în luna mai, care va fi modul de impozitare a avansului primit de către angajați în luna mai pentru lucrul ce va fi prestat în luna iunie?

    Conform prevederilor art.375 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul în care plățile salariale datorate angajaților sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente acestor plăți se vor determina și se vor achita la data achitării acestor plăți salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora.

  • 37 Impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației
Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației au dreptul la deducerea cheltuielilor?

   Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare (conform art.369 alin.(1) din Codul fiscal).
    Totodată, pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a ține evidența și de a calcula amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale conform modului prevăzut în titlul II al Codului fiscal. Evidența mijloacelor fixe se va efectua în conformitate cu normele contabile stabilite (art. 376 alin. (1) din Codul fiscal).
    Concomitent, odată cu trecerea de la regimul special de impozitare la cel standard, pierderile suportate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației pe perioada aplicării regimului special nu pot fi luate în considerare la determinarea mărimii pierderilor pasibile reportării în conformitate cu prevederile art.32 din Codul fiscal.
     Respectiv, în scopul aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu urmează să efectueze ajustarea veniturilor și cheltuielilor.
     Totodată, documentarea operațiunilor economice urmează a fi realizată conform prevederilor legislației în vigoare din domeniul contabilității.

news-events