Ordinul SFS nr. 224 din 06-05-2020

 • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
 • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Care este termenul în cadrul căreia Serviciul Fiscal de Stat examinează și stabilește emiterea unei Decizie de acordare a subvenției?

    Direcția control fiscal post operațional din cadrul Direcției generale de administrare fiscală sau, Direcția generală administrarea contribuabililor mari după caz, în termen de 3 zile lucrătoare efectuează controlul fiscal tematic și adoptă Decizia de acordare a subvenției (în continuare Decizie). Dacă în timpul controlului, se constată abateri ce conduc la imposibilitatea examinării cererii de solicitare a subvenției (nu este depusă Darea de seamă – Forma IPC18 și/sau Darea de seamă conține informații şi date neveridice, nu sunt achitate obligațiile aferente plăților salariale și/sau sunt achitate la conturile necorespunzătoare), persoana responsabilă din cadrul SFS întocmește o notificare, care se aduce la cunoștința solicitantului prin adresa poștală și/sau prin adresa electronică, în prima zi lucrătoare de la data depunerii cererii, în care se indică motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi supusă examinării. În cazul în care solicitantul se conformează cerințelor din notificare, acesta poate depune o cerere nouă care se examinează în terminii stabiliți.
   Pînă la finele zilei a 3-a, Direcția control post operațional remite în adresa Direcției Deservire Fiscală, conform razei de deservire a contribuabilului, copia scanată a Deciziei prin poșta electronică cu indicarea în poziția Subject: ”Decizie de acordare a subvenției”.

 • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
 • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Care este mărimea subvenţiei şi categoriile de subiecţi cărora li se acordă subvenţii în perioada stării de urgenţă declarată?

      1. Subiecţii subvenţiei care şi-au sistat total sau parţial activitatea conform deciziilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau Dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare.
      Suma subvenţiei calculată la nivel de salariat per zi de şomaj tehnic sau staţionare nu va depăşi suma calculată a impozitului pe venit, si altor plăţi obligatorii aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare.

      2. Subiecţii subvenţiei care şi-au sistat total sau parţial activitatea, alţii decât cei specificaţi la pct.1,  în mărime de 60% din suma achitată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizaţiei/salariului acordat salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare.
      Suma subvenţiei calculată la nivel de salariat per zi de şomaj tehnic sau staţionare nu va depăşi suma de 60% din suma calculată a impozitului pe venit, si altor plăţi obligatorii aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare.

 • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
 • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Care este termenul de acordare a subvenţiei?

Acordarea subvenţiei se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare, începînd de la data depunerii cererii, din care:
   3 zile – pentru efectuarea controlului tematic şi adoptarea deciziei de acordare a subvenţiei;
   o zi – pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat;
   o zi – pentru achitarea subvenţiei.

 • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
 • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Ce documente urmează a fi prezentate pentru confirmarea subvenţiei?

    Potrvit pct.16 din Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare în contextul situației epidemiologice (COVID-19), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 29.04.2020, pentru confirmarea subvenției, se prezintă următoarele documente în copie:
     a)ordinul privind stabilirea șomajului tehnic (conform art. 80 din Codul muncii) și/sau staționării (conform art. 801 din Codul muncii) cu reglementarea remunerării salariaților în condițiile Codul muncii.
     b)tabelul de evidență a timpului de lucru pentru angajații aflați în șomaj tehnic/staționare pentru luna de gestiune pe întreprindere/organizație necomercială;
     c)ordinul de plata cu suma totală a salariului/indemnizației transferată pe contul salarial al entității pentru luna de gestiune;
    d)documentele de plată (după caz) ce confirmă achitarea impozitului pe venit și alte plăți obligatorii în cazul depunerii cererii în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data achitării acestora.

 • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
 • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
În ce termen poate fi contestată decizia emisă de către SFS?

    Decizia emisă de către SFS aferent cererii de achitare a subvenției sau notificarea emisă privind motivele de neexaminare a cererii, pot fi contestate în termen de 30 zile de la data comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu Titlul V din Codul fiscal.

 • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
 • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
În cazul adoptării deciziei de acordare a subvienției, în ce termen are loc transferul subvenției?

     Direcția deservire fiscală din cadrul Direcției generale de administrare fiscală sau, Direcția generală administrarea contribuabililor mari, după caz, pînă la finele zilei următoare adoptării Deciziei, perfectează documentele de plată trezoreriale şi le remite Direcției Trezorerie de Stat spre executare.
      Direcția Trezoreria de Stat în termen de o zi de la data primirii documentelor de plată prezentate de Serviciul Fiscal de Stat efectuează transferul subvenției la contul bancar al subiectului subvenționării.

 • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
 • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Pentru care salariați se efectuează plata subvenţiei?
        Subvenţia se acordă pentru salariaţii aflaţi în şomaj tehnic şi/sau staţionare, angajaţi până la data de 1 martie 2020.
 • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
 • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Cum se determină suma posibilă subvenționării?

    Suma pasibilă subvenționării aferente impozitului pe venit și altor plăți obligatorii se va determina în conformitate cu informația privind determinarea subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/indemnizației în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, urmare a situației epidemiologice a infecției COVID-19, parte componentă a Cererii.
   În cazul achitării parțiale impozitului pe venit și altor plăți obligatorii aferente plăților salariale, subvenționarea se acordă în limita obligațiilor achitate cu aplicarea coeficientului corespunzător.
     În cazul solicitării subvenționării doar a impozitului pe venit sau a uneia din plățile obligatorii, suma subvenției nu va depăși suma calculată corespunzător a impozitului pe venit sau a plăți obligatorii respective, aferente plăților salariale pentru luna februarie 2020.

 • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
 • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Care sunt acțiunile SFS după depunerea cererii de subvenționare de către contribuabil?

      Serviciul Fiscal de Stat inițiază un control fiscal tematic, în cadrul căruia se va verifica corectitudinea calculării sumei pasibile subvenționării aferente indemnizației/salariului, determinată separat pentru fiecare perioadă de gestiune (lună calendaristică) și pentru fiecare salariat căruia i-a fost achitat indemnizație/salariu pentru perioada în care acesta nu a desfășurat activitatea.

 • 40 Regulile speciale de aplicare a legislației fiscale urmare a situației epidimiologice (COVID-19)
 • 40.2 Subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale,rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).
Constituie oare suma subvenţiilor primite, sursă de venit impozabilă pentru angajator?

     Suma subvenţiilor primite de întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii în perioada stării de urgenţă constituie sursă de venit neimpozabilă cu impozitul pe venit în temeiul pct. 6.5 din Dispoziția Comisie Situației Exepționale nr. 16 din 10.04.2020.

 • 7 Taxa pentru resursele naturale
 • 7.1 Noţiuni Generale
Cum se achită taxele pentru resursele naturale?
        În conformitate cu prevederile art. 301 alin. (1) din Codul fiscal, plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă respectivă şi achită în bugetul local de nivelul al doilea taxele în cauză, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, potrivit modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 172/2019.
news-events