Ordinul SFS nr. 3 din 04-01-2018

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?
      În conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (1) din Codul fiscal, aplicarea tratatelor internaționale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaționale şi ale legislației fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaționale prevalează asupra legislației fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sunt cote diferite de impozitare în tratatele internaționale şi în legislația fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaționale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenției pentru evitarea dublei impuneri al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.          
       Totodată, ținem să menționăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. Certificatul de rezidență emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepția celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidență se prezintă pe suport de hârtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare an calendaristic în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăților şi de tipul venitului achitat. Modul de atestare a rezidenței prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Ministerul Finanțelor.
       Potrivit pct.13 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova (anexa nr.7 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017), certificatul de rezidență prezentat de nerezident, în temeiul art. 793 din Codul fiscal, poate fi prezentat în formă electronică, potrivit legislației statului străin. Veridicitatea documentului electronic poate fi verificată pe pagina web a autorității fiscale a statului emitent, sau în lipsa unei astfel de posibilități, conform procedurilor stabilite de Serviciul Fiscal de Stat și autoritatea competentă a statutului străin.           
      În cazul în care certificatul de rezidență nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislației fiscale din Republica Moldova.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
Urmează persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova, în baza contractului de leasing financiar încheiat cu un nerezident, să rețină impozitul pe venit din plățile îndreptate în favoarea acestuia?
        Conform art. 70 din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut: 
a) în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă; 
b) peste hotarele Republicii Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.          
     Dacă capitolul în cauză nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.         
     Conform art. 91 din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin și achită un impozit în mărime de 12% din plățile direcționate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepția veniturilor nerezidentului ce țin de activitatea reprezentanței permanente a acestora în Republica Moldova.          
      Totodată, conform art. 71 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile din operațiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locațiunea sau din uzufructul proprietății aflate în Republica Moldova.
    Astfel, entitatea urmează să rețină impozitul pe venit din dobânda de leasing îndreptată în folosul nerezidentului.          
      Este de menționat că potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli și prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional, în condițiile respectării prevederilor art. 793 din Codul fiscal.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.15 Factura fiscală
Urmează agentul economic să elibereze factura fiscală pentru suma penalității calculate la încălcarea condițiilor contractuale?
     Conform art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariției obligației fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepția cazurilor prevăzute de Codul fiscal.
     Astfel, achitarea penalității în urma încălcării condițiilor contractuale nu reprezintă o livrare și prin urmare nu se va elibera factura fiscală.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.9 Regimul fiscal în cazul modificărilor capitalului social
Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul profitului net?

Potrivit prevederilor art. 31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14 iunie 2007, societatea este obligată să formeze un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.          

Totodată, menționăm că în conformitate cu prevederile art. 12 pct. 3) din Codul fiscal, dividend constituie venitul obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic conform art. 57 alin. (2) din Cod.           

Prin urmare, la majorarea capitalului statutar din contul profitului net are loc repartizarea profitului sub formă de cote-părți fondatorilor entității și apare obligația reținerii impozitului pe venit conform art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.9 Regimul fiscal în cazul modificărilor capitalului social
Urmează a fi supusă impozitării majorarea capitalului social din contul capitalului de rezervă?

Potrivit prevederilor art. 31 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135-XVI din 14 iunie 2007, societatea este obligată să formeze un capital de rezervă de cel puțin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societății poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.          

Totodată, menționăm că în conformitate cu prevederile art. 12 pct. 3) din Codul fiscal, dividend constituie venitul obținut din repartizarea profitului net între acționari (asociați) în conformitate cu cota de participație depusă în capitalul social, cu excepția venitului obținut în cazurile lichidării complete a agentului economic.           

Prin urmare, la majorarea capitalului statutar din contul capitalului de rezervă are loc repartizarea profitului sub formă de cote-părți fondatorilor entității și apare obligația reținerii impozitului pe venit conform art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.1 Surse de venit impozabile
Constituie oare venit impozabil venitul obținut de către interpreți din activitatea artistică?
   Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit sunt:
a) persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova, care desfășoară activitate de întreprinzător, persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției, care, pe parcursul perioadei fiscale, obțin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova;
b) persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova.
     Conform art.14 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii îl constituie:
a) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor și scutirilor la care au dreptul, obținut de persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, de persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum și de persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției;
b) venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilitățile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul.
    Totodată, potrivit prevederilor art. 18 lit. a) din Codul fiscal, venitul provenit din activitatea profesională sau din alte activități similare constituie surse de venit impozabile.
      Prin urmare, ținând cont de prevederile legislației, inclusiv și de art. 5 pct. 36) din Codul fiscal, veniturile obținute din activitățile practicate de către interpreți la diverse ceremonii constituie surse de venituri impozabile.
news-events