Ordinul SFS nr. 270 din 18-06-2019

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.5 Desfăşurarea activităţii de comerţ în baza patentei de întreprinzător
Se permite desfășurarea activităților de comerț în alte segmente de stradă în cazul în care aceste străzi prin deciziile consiliilor locale sunt atribuite pentru desfășurarea iarmaroacelor sezoniere (iarmaroacelor-piețe)?

    Conform Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, desfăşurarea activităţilor de comerț conform poziţiilor 1.1 şi 1.2 din anexa la lege, se permite doar în cadrul pieţelor comerciale create în condiţiile art. 12 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010.
    În condițiile în care administrația pieței de comun acord cu autoritatea administrației publice locale a elaborat și a aprobat regulamentul de funcționare a pieței, precum și a asigurat condițiile stabilite la pct. 10, subpct. 10.1. și pct. 11 din Regulamentul-tip de funcționare a piețelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004, terenurile atribuite prin decizia consiliilor locale pentru desfășurarea iarmaroacelor sezoniere, pot fi considerate piețe și pe teritoriul acestora se permite desfășurarea activității de comerț în baza patentei.

 • 6 Taxele locale
 • 6.3 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
 • 6.3.6 Darea de seamă
Are obligația agentul economic care a participat la licitație și a achitat taxa de participare la aceasta de a prezenta darea de seamă pe taxele locale (Forma TL13) pentru taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?

       Nu. Subiecții impunerii cu taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, conform art. 290 lit. b) din |Codul fiscal sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător – organizatori ai licitațiilor și loteriilor. Respectiv, agentul economic care participă la licitație nu este subiect al impunerii cu această taxă.
        În cazul în care taxa de participare a fost achitată eronat la clasificația economică 142211, agentul economic urmează să înainteze o cerere SFS privind transferul acesteia la clasificația economică 145142 ,,Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I”

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.1 Dispoziţii generale
Se aplică reducerea cu 20 % din taxa stabilită pentru eliberarea/prelungirea patentei de întreprinzător, pentru pensionarii altor state care locuiesc permanent în Republica Moldova?

    Conform Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, titular de patentă poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu capacitate de exercițiu, orice cetățean străin sau apatrid, care locuiește permanent în Republica Moldova şi are dreptul să desfășoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenția sa de a procura patentă şi corespunde cerințelor de calificare necesare acestui gen de activitate (art.1 alin. (11) din Lege).
     Conform prevederilor Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, taxa pentru patentă se reduce pentru pensionari cu 20 % din taxa stabilită conform legii.
   Astfel, în cazul în care pensionarii – cetățeni străini sau apatrizi, locuiesc permanent în Republica Moldova, la solicitarea patentei prezintă un document, eliberat de alte state decît RM, care confirmă statutul lui de pensionar, la achitarea taxei pentru patenta se aplică reducerea în mărime de 20 % din taxa pentru patenta stabilită conform legii.

 • 10 Patenta de întreprinzător
 • 10.1 Dispoziţii generale
Serviciile prestate de către dansatori la diferite evenimente pot fi desfășurate în baza patentei? Conform cărui gen de activitate pot fi prestate astfel de servicii?

     Da. Avînd în vedere faptul că coreografia (dansurile) sunt parte componentă a serviciilor de deservire a ceremoniilor, aceste servicii pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător, eliberate pentru genul de activitate corespunzător poziției 2.31 „Deservirea muzicală a ceremoniilor, inclusiv regizarea ceremoniilor” din anexa la Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

 • 6 Taxele locale
 • 6.8 Taxa pentru cazare
 • 6.8.2 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Urmează a fi considerate structuri cu funcțiuni de cazare bunurile imobiliare care aparțin persoanelor juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător cu drept de proprietate, care se transmit în locațiune?

     Prin structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare, potrivit Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare şi de servire a mesei nr. 643 din 27.05.2003 (în continuare – Hotărîre), se subînțelege construcția sau amenajarea destinată, prin proiectare şi execuție, cazării turiștilor străini şi interni, inclusiv colaboratorilor instituțiilor cărora le aparțin structurile respective.
      În lista tipurilor de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare, conform Hotărîrii, sunt incluse: hotel; hotel-apartament; motel; vilă turistică; bungalou; pensiune turistică; pensiune agroturistică; casă rurală; camping; sat de vacanţă; tabără de vacanţă; apartament sau cameră de închiriat în locuinţe familiale; botel.
     Respectiv, persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de cazare prin intermediul tipurilor de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare enumerate mai sus, indiferent de faptul cu ce drept aceste obiecte le aparțin, au obligația de a calcula și achita taxa pentru cazare, reieșind din veniturile din vînzarea serviciilor de cazare.

 • 6 Taxele locale
 • 6.1 Noţiuni Generale
Unde pot vizualiza contribuabilii informația sistematizată privind taxele locale și cotele aferente acestora, adoptate de către autoritățile administrației publice locale?

      Informația privind taxele locale și cotele aferente acestora adoptate de către autoritățile administrației publice locale pot fi vizualizate pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat – www.sfs.md, plasate în compartimentul: Legislație >Acte emise de către AAPL.

 • 6 Taxele locale
 • 6.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului
 • 6.2.1 Subiecţii impunerii
Au obligația persoanele care desfășoară activitate independentă de a calcula și achita taxa pentru amenajarea teritoriului?

    Nu. subiecți ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului, conform art. 290 lit. a) din Codul fiscal, sunt persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei și persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător conform Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, care dispun de bază impozabilă.
    Astfel, persoanele fizice rezidente, care desfăşoară activităţi de comerț cu amănuntul fără a constitui o formă organizatorico-juridică, conform titlului II capitolului 102 din Codul fiscal, nu sunt subiecți ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului.

 • 6 Taxele locale
 • 6.5 Taxa de aplicare a simbolicii locale
 • 6.5.3 Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Se include în bază impozabilă la taxa pentru simbolică locală venitul din vânzarea producției fabricate, pe care se aplică denumirea întreprinderii, care, în același timp, corespunde cu marca comercială a acestuia, cît și cu denumirea localității?

Dacă denumirea produsului fabricat coincide cu denumirea oricărei localități (oraș sau a unui alt tip de localitate) de pe teritoriul Republicii Moldova, producătorul - persoana juridică sau fizică, înregistrată în calitate de întreprinzător devine subiect al impunerii cu taxa pentru simbolică locală și are obligația de a calculă și achita taxa din venitul total al produselor fabricare, inclusiv și în cazul în care denumirea produsului fabricat este marca comercială a întreprinderii.

news-events