Ordinul SFS nr. 521 din 01-07-2011

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.2 Surse de venit neimpozabile
Urmează de a reţine impozit la sursa de plată din indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi din plăţile pentru concediu de maternitate?

       Conform prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri
Poate beneficia persoana fizica de înlesnirea fiscala la impozitul pe venit, potrivit prevederilor art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare al Titlului I si II din Codul fiscal?
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal (în continuare Lege), pentru a beneficia de înlesnirea fiscala la impozitul pe venit prevazuta în acest alineat sînt necesare un sir de documente justificative, printre care se enumara si copia legalizata de pe diploma de absolvire eliberata de o institutie de învatamânt acreditata din Republica Moldova sau diploma de absolvire a institutiei de învatamânt din strainatate recunoscuta pe teritoriul Republicii Moldova conform legislatiei în vigoare. Prin urmare, pentru a beneficia de înlesnirea fiscala la impozitul pe venit urmeaza sa fie întrunite toate conditiile stipulate în articolul indicat, inclusiv functia pe care o detine salariatul întreprinderii trebuie sa fie inclusa în Lista ocupatiilor specifice activitatilor de realizare de programe ( Anexa nr.2 la Lege). În cazul în care salariatul mentionat în adresare întruneste toate conditiile expuse la articolul nominalizat, acesta beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe venit din salariu ca si ceilalti specialisti în domeniul informaticii (realizatori de programe).
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.2 Surse de venit neimpozabile
Se considera ca surse de venit neimpozabile, platile achitate în urma accidentului de munca, în rezultatul caruia a survenit decesul angajatului?
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Codul fiscal, despagubirile primite, conform legislatiei, în urma unui accident de munca sau în urma unei boli profesionale, de salariati ori de mostenitori legali, sunt surse de venit neimpozabile. Respectiv, din suma primita în forma de despagubire în urma accidentului de munca, nu se retine impozitul pe venit la sursa de plata.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.3 Reținerea din alte plăți efectuate în folosul rezidentului (art. 90 CF)
Conform contractului de vânzare-cumparare încheiat în perioada 2010 cu o autoritate publica centrala, persoana fizica a înstrainat un bun imobil unei familii de sinistrati. Urmeaza în cazul dat de a retine impozitul pe venit la sursa de plata din venitul obtinut de la înstrainarea bunului mentionat?

În legatura cu necesitatea lichidarii consecintelor inundatiilor din vara anului 2010 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la acordarea facilitatilor pentru lichidarea consecintelor din vara anului 2010 (nr. 191din 15.07.2010) prin care au fost stabilite facilitati la pata TVA, taxelor vamale si taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale, precum si la accize pentru contribuabilii care au realizat marfuri, au prestat servicii destinate lichidarii consecintelor inundatiilor mentionate.

Astfel, tinând cont de cele relatate, precum si de faptul ca Codul fiscal nu prevede scutirea de plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice care au obtinut venit ca urmare a realizarii unui imobil, persoana fizica nu beneficiaza de scutirea impozitului pe venit din venitul obtinut de la înstrainarea imobilului.

Prin urmare, în legatura cu realizarea imobilului mentionat în adresare, persoana fizica este obligata potrivit prevederilor art. 37 din Codul fiscal sa determine cresterea sau pierderea de capital.

Conform prevederilor art. 37 alin. (5) din Codul fiscal, marimea cresterii de capital provenita din vînzare, schimb sau din alta forma de înstrainare (scoatere din uz) a activelor de capital este egala cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorica a acestor active.

De asemenea, potrivit alin. (7) al aceluiasi articol, suma cresterii de capital în anul fiscal este egala cu 50% din suma excedentara a cresterii de capital recunoscute peste nivelul oricaror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal.

Totodata, în cazul determinarii cresterii de capital, potrivit art. 83 din Codul fiscal, urma de a prezenta inspectoratului fiscal teritorial Declaratia persoanei fizice cu privire la la impozitul pe venit (forma CET 08) în termen de pîna la 31 martie 2011, în care se va tine cont si de suma impozitului pe venit retinut în prealabil, conform prevederilor art. 90 alin. (3) din Codul fiscal.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
Care este modalitatea de rambursare a sumei reţinute în plus, conform legislaţiei în vigoare, din venitul unui rezident din Republica Cehă obţinut din vânzarea acţiunilor?
     În conformitate cu art. 4 alin. (1), dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          
     Totodată, potrivit art. 793 alin.(2) pentru a beneficia de facilităţile fiscale în conformitate cu tratatele internaţionale, nerezidenţii care au dreptul la primirea venitului urmează să prezinte persoanei care achită venitul, pînă la data achitării lui, o confirmare precum că aceşti nerezidenţi au rezidenţa permanentă în statul cu care Republica Moldova are încheiat un tratat internaţional.          
      Astfel, conform par. 4 al articolului 13 „Creşterea de capital” al Convenţiei între Republica Moldova şi Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, cîstigurile provenite din înstrăinarea oricărei proprietăţi, alta decît cea la care se face referire în paragrafele 1, 2 si 3, vor fi impozabile numai în Statul Contractant în care este rezident cel care înstrainează.          
      Prin urmare, venitul (cîstigul) obţinut din înstrăinarea acţiunilor de catre un rezident al Republicii Cehe urmează a fi impus numai în Republica Cehă (la existenţa certificatului de rezidenţă), în care este rezident persoana care înstrainează.          
     Respectiv, restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din venitul menţionat se va efectua în modul prevăzut de Hotarârea Guvernului nr.9 din 19 ianuarie 2010 (Monitorul Oficial nr.11-12/52 din 26.01.2010).
news-events