Ordinul SFS nr. 131 din 15-03-2018

  • 35 Compartimentul „Factura Fiscală, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017”
  • 35.1 Aspecte generale
Care este procedura utilizării facturilor imprimate tipografic și a seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor primite pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017?
    În conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.
    Formularele tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora existent la momentul aprobării lor.
    Seria și diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie 2017, după data menționată devin nevalabile și nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].
  • 35 Compartimentul „Factura Fiscală, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017”
  • 35.1 Aspecte generale
Care este procedura utilizării facturilor fiscale și a seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017?
    În conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura fiscală”, executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități şi Serviciul Fiscal de Stat.
   Seria și diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează până la epuizarea lor.
   Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, și imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei și diapazonului de numere primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” prevăzute în anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].
  • 35 Compartimentul „Factura Fiscală, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017”
  • 35.1 Aspecte generale
Care este modalitatea de completare a facturii fiscale de către un agent economic care nu este înregistrat în calitate de plătitor de TVA?
    Modalitatea de completare a facturii fiscale de către un agent economic ce nu deține statutul de plătitor de TVA este stipulată prin instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017.
   Principala diferență dintre factura fiscală completată de către un agent economic plătitor de TVA și unul ce nu deține acest statut este reflectarea codului TVA în rândul 1 ,,Furnizor”.
   Concomitent menționăm că în cazul completării facturii fiscale de către un agent economic neplătitor de TVA, coloana 10.6 „Cota TVA, %” și coloana 10.7 „Suma totală a TVA, lei ” nu se completează. Indicatorul coloanei 10.8 „Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei” în cazul în care factura fiscală se completează de către entitatea care nu deține statut de plătitor de TVA, urmează să coincidă cu coloana 10.5. În rândul 11 ,,TOTAL (pe pagină)” entitățile neînregistrate în calitate de plătitori de TVA calculează totalul reieșind din faptul completării doar a coloanelor 10.5 și 10.8.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].
  • 35 Compartimentul „Factura Fiscală, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017”
  • 35.1 Aspecte generale
În ce cazuri se indică în factura fiscală codul poziției tarifare?
     Potrivit prevederilor pct.11 subpct.11) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, în cazul completării facturii fiscale la livrarea mărfurilor în coloana 10.1 “Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului” se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate.
     În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor și a celor impozitate cu TVA la cota redusă se indică codul poziției tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.
   Astfel, doar în cazul livrării mărfurilor accizate de către producătorul lor, sau a mărfurilor pentru care regimul de impozitare (cotele, scutirea de TVA fără drept de deducere) este în funcție e poziția tarifară la care se atribuie ele, pentru fiecare tip de marfă în factura fiscală urmează a fi indicat codul poziției tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor.
    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].
  • 35 Compartimentul „Factura Fiscală, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017”
  • 35.1 Aspecte generale
Este obligat subiectul impozabil cu TVA să înregistreze facturile fiscale emise pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc, începând cu 28.10.2017 în Anexele la Declarația privind TVA?
   Modul de completare a Declarației privind TVA este aprobat prin anexa nr. 2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 și Ordinul SFS nr. 44 din 31.01.2017.
    În conformitate cu pct. 5 din Modul de completare a Declarației privind TVA, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.
    În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”, conform pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA. 
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].
news-events