Ordinul SFS nr. 441 din 27-03-2017

  • 30 Plăţi pentru poluarea mediului
  • 30.6 Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat
Care este modul de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat?
    Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului al Republicii Moldova nr.45/28 din 6 martie 2017, stabilește modul de restituire a plăților pentru poluarea mediului plătite în plus sau eronat de către contribuabili, la cererea acestora.
   Se supun restituirii în conformitate cu prevederile Regulamentului doar plățile pentru poluarea mediului încasate la bugetul de stat (inclusiv prin compensare), începând cu 1 ianuarie 2017, la clasificațiile economice specificate în circulara anuală a Ministerului Finanțelor privind modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordin (pentru anul de gestiune 2017 – Ordinul Ministrului Finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016).
   Plățile pentru poluarea mediului virate până la 31 decembrie 2016 sunt pasibile restituirii de către Ministerul Mediului în comun cu Serviciul Vamal.
   Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la conturile contribuabililor se efectuează în conformitate cu prevederile art.175 şi 176 din Codul fiscal.
  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.2 Înregistrarea MCC
Unde persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă înregistrează MCC?

    În conformitate cu prevederile pct. 18 din Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 146 din 23 octombrie 2014, persoanele fizice ce desfăşoară activitate independentă înregistrează MCC la subdiviziunea SFS în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu/ reşedinţă.

  • 31 Metodologia controlului
  • 31.2 Aplicarea amenzilor și penalităților în baza Codului fiscal
În cazul în care persoana a reflectat date în darea de seamă fiscală în alte rânduri decât cele ce sunt prevăzute de procedura stabilită, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra persoanei respective?

   Contribuabilul este obligat, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, iar conform art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate.
    Prin urmare, în cazul în care persoana reflectă date în darea de seamă fiscală în alte rânduri decât cele prevăzute, se constată că persoana nu a întocmit darea de seamă fiscală conform modului prevăzut.
În acest caz, urmează a fi aplicată sancțiunea prevăzută la art. 260 alin. (3) din Codul fiscal.
    Totodată, conform art. 234 alin. (11) din Codul fiscal, în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe, amenda prevăzută la art. 260 alin.(3) din Codul fiscal nu se aplică.
    În acest sens, obligaţie fiscală reprezintă, potrivit art. 129 pct. 6) din Codul fiscal, obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă.

news-events