Aviz cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea functiei publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat de: Inspector al Direcției control fiscal operativ în cadrul Direcţiei generale administrare fiscală mun.Chisinau – 1 funcţie temporar vacantă cu începere de la 01 octombrie 2020 până la 20 octombrie 2020, ora 16.00

 • Termenul : 28-12-2020 10:00 - 29-12-2020 18:00
 • Statutul : Promovare

AVIZ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat cu începere de la 01 octombrie 2020 pînă la 20 octombrie 2020, ora 16.00

In conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din II martie 2009, Serviciul Fiscal de Stat anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de:

Inspector al Directiei control fiscal operativ în cadrul

Directiei generale administrare fiscală mun. Chișinău — 1 functie temporar vacantă

 1. Denumirea autorității publice:

Serviciul Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova 2. Sediul autorității:

mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9

 1. Condiții pentru candidații la ocuparea funcției publice vacante în cadrul Serviciului Fiscal de Stat:

3.1. Cerințe specifice:


 • Studii:

Superioare, de licență sau echivalente în domeniul economico-financiar.

 1. Experiență profesională:

Preferabil experiență în domeniul economico-financiar.

 1. Cunoștințe:

 Cunoașterea legislației în domeniul economic, contabil și fiscal.

 • Cunoașterea politicilor și procedurilor fiscale naționale, precum și a practicilor internaționale în domeniu.
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (preferabil).
 • Cunoștințe de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, etc.
 1. Abilități:

Abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine și în cadrul echipei, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 1. Atitudini/comportamente:

Onestitate, disciplină, respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, responsabilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

3.2. Cerințe generale:

 1. Să dețină cetățenia Republicii Moldova și domiciliul stabil în Republica Moldova;
 2. Să fie cunoscător al limbii de stat scris și vorbit;
 3. Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. Să nu fi împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. Să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, conform cerințelor specifice solicitate pentru funcția respectivă;
 6. În ultimi 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție public v conform art.64 alin.(l) lit.a) și sau i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. Să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 8. Să nu fie privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.
 9. Să întrunească cerințele specifice minime pentru ocuparea respectivei funcții, stabilite în Clasificatorul unic al funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 și în Fișa postului aferentă funcției publice.
 10. Scopul general al funcției și sarcinile de bază:
 11. Scopul general al funcției:

Efectuarea controalelor fiscale de toate tipurile conform prevederilor Codului Fiscal al RM, în vederea aplicării corecte a legislației fiscale de către contribuabili, neadmiterea fraudelor fiscale precum și realizarea sarcinilor de bază privind educarea contribuabililor și acumularea surselor de venituri ale bugetului public național.

 1. Sarcinile de bază:
  • Efectuarea controalelor fiscale de complexitate medie;
  • Intocmirea actului pe marginea controlului efectuat;
  • Perfectarea proiectelor deciziilor și altor materiale aferente asupra cazului de încalcare fiscală; Asigurarea încasării la buget a sumelor calculate în cadrul controlului; Participarea la activitatile de instruire profesională.
 2. BIBLIOGRAFIA concursului:
  • Constituția Republicii Moldova;
  • Codul fiscal și Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal;
  • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; Legea nr. 113 din 27.04.2007 contabilității.
  • Legea nr. nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 3. Condiții de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00; - Disponibilitate de lucru în program prelungit; - Deplasări de serviciu în țară și peste hotare.
 1. Motivare-Remunerare:
  1. Capitolul III al Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  2. Alte plăți de stimulare.
 2. Promovarea: Creșterea profesională în dependență de evaluarea performanțelor la finele fiecărui an, la care se ia în considerație erudiția, profesionalismul, autoinstruirea, perfecționarea și cerințele fișei postului pentru funcția publică vacantă.
 3. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs: formularul de participare, indicat în anexă; curriculum vitae (model Europass); copia buletinului de identitate:

 copia/copiile diplomelor de studii superioare:  copia carnetului/carnetelor de muncă;  copia adeverinței de recrut sau al livretului militar,  copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate•  cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător al concursului. sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);  dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulație internațională (nivel Bl, A2, conform cerințelor înaintate).

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Originalul Cazierului judiciar va fi prezentat și anexat la dosarul de concurs în termen maximum de IO zile de la data la care candidatul afost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 1. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 20 octombrie 2020 inclusiv, ora 16.00.

11.Locul depunerii documentelor: e-mail: cadre@sfs.md mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9, biroul nr. 333, 335

Persoane responsabile de oferirea informațiilor suplimentare: Specialiști principali al Direcției management resurse umane a SFS tel. 022 82-33-00, 022 82-32-56

Persoana responsabilă de primirea documentelor:

Olga Bajag, specialist principal al Direcției management resurse umane.

12.Cheltuielile:

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului Sînt suportate de Serviciul Fiscal de Stat, iar cele ce țin de participarea la concurs (deplasare la locul de desfășurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) Sînt suportate de participanții la concurs.

Important: În conformitate cu pct.6 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din II martie 2009, la concursul anunțat de Serviciul Fiscal de Stat pe lîngă Ministerul Finanțelor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, pot candida și au acces liber de participare toate persoanele, inclusiv și angajatii Serviciului Fiscal de Stat, care îndeplinesc condițiile stabilite de legislația în vigoare.

Documente atașate
Denumirea
Data creării
Marimea documentului
Aviz locuri vacante .pdf
01/02/2021
1074.85kB
Aviz candidaţi admişi la concurs.pdf
19/02/2021
20.86kB
Aviz promovare concurs.pdf
19/02/2021
9.92kB
news-events