Ordin MF nr. 150 din 05.09.2018

О R D I N

privind aprobarea formularului CET18 –  Declaraţia persoanei fizice

cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind

modul de completare a acesteia

 

nr. 150  din  05.09.2018

 (în vigoare 14.09.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 347-357 art. 1350 din 14.09.2018

 

* * *

În scopul executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.496),

ORDON:

1. Se aprobă:

Formularul CET18 – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, conform anexei nr.1.

Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18), conform anexei nr.2.

2. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului-tip aprobat, va fi pentru etapa II a perioadei fiscale 2018.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.150. Chişinău, 5 septembrie 2018.

 

Anexa nr.1

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.150 din 5 septembrie 2018

 

Formular / Форма CET 18

 

  Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit /

  Декларация физического лица о подоходном налоге

pentru perioada fiscală / за налоговый период _________

 

 

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.97 din 30.07.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Min.Fin. nr.8 din 16.01.2019, în vigoare 25.01.2019]

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.150 din 5 septembrie 2018

 

REGULAMENT

privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice

cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18)

 

PREVEDERI GENERALE

1. Dreptul de a prezenta Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (în continuare – Declaraţie) îl au toţi contribuabilii.

2. Declaraţia se prezintă obligatoriu în două exemplare de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislaţiei fiscale în condiţiile prevăzute la art.83 alin.(2) lit.a) şi b) din Codul fiscal) şi/sau de către persoanele fizice nerezidente (pentru veniturile obţinute de către acestea pe teritoriul Republicii Moldova în baza art.71 din Codul fiscal). Pentru etapa II a perioadei fiscale 2018 obligaţia prezentării Declaraţiei survine în temeiul prevederilor art.49 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997.

3. Declaraţia poate fi completată atît pe suport de hîrtie, cît şi în mod electronic. Declaraţia prezentată pe suport de hîrtie se completează cu cerneală sau cu pixul, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Corectarea informaţiei în Declaraţie se efectuează prin depunerea unei Declaraţii corectate, în modul şi în termenul prevăzut de art.188 din Codul fiscal. Declaraţia prezentată în mod electronic se completează utilizînd resursele informaţionale disponibile în Sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, în modul prevăzut de instrucţiunile întocmite de acesta.

4. În Declaraţie se indică sursele de venit impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 (în continuare – legislaţie fiscală).

5. Suma veniturilor se indică în Declaraţie în lei şi bani, conform modelului: XXX,YY, unde XXX este partea întreagă (în lei) a valorii, iar YY – partea zecimală (banii pînă la sutimi de unitate).

6. Perioada fiscală se indică prin codificarea perioadei fiscale pentru care se prezintă Declaraţia – codul ZZZZ, unde ZZZZ este anul calendaristic pentru care se prezintă Declaraţia, iar pentru impozitul pe venit pentru anul 2018 etapa II a perioadei fiscale începînd cu 1 octombrie pînă la 31 decembrie 2018.

7. Termenul de prezentare a Declaraţiei pentru contribuabilii din categoriile A1, A3 şi A5 este cel stabilit la art.83 alin.(4) din Codul fiscal, pentru persoanele din categoria A2 – pînă în ultima zi de lucru ce precedă ziua plecării, iar pentru persoanele din categoria A4 – cel stabilit la art.74 alin.(4) din Codul fiscal.

8. Declaraţia se prezintă la orice Serviciu Fiscal de Stat, indiferent de domiciliul contribuabilului.

 

Secţiunea întîi

Informaţie generală

 

Categoria persoanei fizice A

9. Categoria persoanei fizice se indică prin bifarea căsuţei corespunzătoare cu semnul "V".

10. Poziţia A1 se bifează de către persoanele fizice care sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cu excepţia categoriilor specificate la poziţia A2.

11. Poziţia A2 se bifează de către cetăţenii Republicii Moldova care intenţionează să-şi schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă ţară.

12. Poziţia A3 se bifează de alte categorii de persoane fizice, cu excepţia celor expres prevăzute.

13. Poziţia A4 se bifează de către cetăţeanul străin care este stabilit, în scopuri fiscale, ca persoană nerezidentă a Republicii Moldova/apatrid (inclusiv se află la odihnă sau la învăţătură, este persoană cu statut diplomatic sau consular ori membru al familiei unei asemenea persoane, colaborator al unei organizaţii internaţionale sau membru al familiei unui asemenea colaborator). În rubrica "Cetăţenia (rezidenţa)" se indică ţara specificată în actul de identitate (paşaportul) nerezidentului ori ţara unde acesta îşi are reşedinţa în scopuri fiscale, dacă aceasta este diferită de ţara indicată în actul de identitate (paşaport).

14. Poziţia A5 se bifează de cetăţeanul străin care se consideră rezident în scopuri fiscale (art.5 pct.5 din Codul fiscal), adică persoana care se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal sau are domiciliul permanent în Republica Moldova (inclusiv dacă se află la tratament, la odihnă, la învăţătură sau în deplasare peste hotare, precum şi persoana cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare). În rubrica "Cetăţenia" se indică ţara specificată în actul de identitate (paşaportul) nerezidentului.

 

Datele de identificare ale contribuabilului B

15. Numele B1, prenumele B2 şi codul fiscal al contribuabilului B4 se completează în baza datelor indicate în documentul de identitate (buletin de identitate sau, în lipsa acestuia, un alt act care confirmă identitatea persoanei fizice – paşaport, adeverinţă de naştere etc.).

Codul fiscal al contribuabilului cetăţean al Republicii Moldova reprezintă codul personal indicat pe versoul buletinului de identitate (IDNP). În lipsa buletinului de identitate, drept cod fiscal serveşte seria şi numărul paşaportului sau adeverinţei de naştere a contribuabilului ori numărul de identitate din alte documente de identitate decît buletinul (de exemplu Forma F-9 etc.).

Codul fiscal al cetăţeanului străin, considerat rezident în scopuri fiscale, este identic cu numărul actului eliberat de autoritatea naţională care certifică dreptul la şedere sau numărul actului lui de identitate.

Codul fiscal al contribuabilului cetăţean străin reprezintă codul de identitate din paşaportul acestuia, iar în lipsa acestuia – seria şi numărul paşaportului.

16. În poziţia B3 se indică domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice. Domiciliul indicat la poziţia dată trebuie să corespundă cu domiciliul efectiv al contribuabilului ce a bifat categoriile A1-A3, indicat în anexa la buletinul de identitate sau în oricare alt document de identitate ce autentifică domiciliul contribuabilului. Domiciliul persoanei fizice (potrivit art.30 din Codul civil al Republicii Moldova) este locul unde aceasta îşi are locuinţa permanentă sau principală. Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atîta timp cît nu şi-a stabilit un alt domiciliu. Reşedinţa persoanei fizice, potrivit art.30 din Codul civil, este locul unde aceasta îşi are locuinţa temporară sau secundară. În lipsă de reşedinţă, persoana este considerată că domiciliază la locul unde se găseşte. În rubrica dată, persoana specificată la categoriile A4 şi A5 va indica locul aflării în Republica Moldova, preluat din permisul de şedere sau din alt act ce atestă identitatea persoanei fizice nerezidente (rezidente în scopuri fiscale) sau apatride.

17. În cazul în care se utilizează scutirea pentru soţie/soţ şi/sau pentru persoana întreţinută, la poziţia B5 se indică codul fiscal al soţiei/soţului contribuabilului, iar la poziţia B6 – codul fiscal al persoanelor aflate la întreţinerea contribuabilului, pe baza datelor indicate în documentul de identitate (buletin de identitate, paşaport, adeverinţă de naştere sau alte documente ce confirmă identitatea persoanei), în modul stabilit de art.34 şi 35 din Codul fiscal.

18. Datele de contact înscrise la poziţia B7, telefonul şi e-mailul, sînt informaţii confidenţiale şi vor fi utilizate de către Serviciul Fiscal de Stat exclusiv pentru a lua legătura cu contribuabilul în cazul în care apar neclarităţi referitor la datele înscrise în formularul Declaraţiei (urmînd a fi indicate cele utilizate mai frecvent) şi/sau pentru diseminarea informaţiei utile pentru contribuabil (la solicitare).

Căsuţa de la poziţia "Diseminarea mesajelor (cu caracter fiscal)" se bifează în cazul în care persoana fizică doreşte să se aboneze la mesaje cu caracter fiscal, emise de Serviciul Fiscal de Stat.

Necompletarea poziţiei B7 nu generează aplicarea sancţiunilor prevăzute în art.260 alin.(3) din Codul fiscal.

 

Secţiunea a doua

Calculul obligaţiei fiscale pentru rezidentul Republicii Moldova

 

Veniturile personale ale persoanelor fizice rezidente C

19. La completarea poziţiilor privind venitul brut şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se utilizează informaţiile eliberate de plătitorii veniturilor, care conţin date privind veniturile obţinute de depunătorul Declaraţiei şi impozitul reţinut la achitarea acestora, sau alte documente ce confirmă recepţionarea venitului sau reţinerea impozitului pe venit. Veniturile impozabile obţinute pe parcursul anului fiscal sînt supuse declarării indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu confirmate prin documentele respective.

20. La poziţia C1 se indică suma veniturilor obţinute sub formă de salariu şi suma impozitului pe venit reţinut din acesta. Pentru persoana străină, stabilită ca rezident în scopuri fiscale, la rubrica dată se indică cuantumul total al veniturilor sub formă de salariu şi al impozitului pe venit reţinut pentru întreaga perioadă fiscală de raportare, obţinute atît din surse aflate în Republica Moldova, cît şi din surse aflate în afara acesteia pentru activitatea desfăşurată în Republica Moldova, indiferent de momentul în care aceasta a obţinut statutul de rezident în scopuri fiscale, în cazul în care acordurile internaţionale încheiate între Republica Moldova şi ţara unde îşi are domiciliul persoana dată nu prevăd altfel.

21. La poziţia C2 se indică suma venitului impozabil sub formă de creştere de capital, care se determină în baza compartimentului K "Calculul creşterii sau pierderilor de capital". În col.3 "Suma venitului brut obţinut" se reflectă suma de la poziţia K8, iar în col.4 "Suma impozitului pe venit care a fost reţinut la sursa de plată" – suma impozitului reţinut din plăţile îndreptate în favoarea persoanei fizice rezidente pentru înstrăinarea activului (activelor) de capital.

22. La poziţia "Venitul obţinut din surse aflate în afara Republicii Moldova" C3 se indică suma venitului din investiţii C3.1, inclusiv suma venitului sub formă de dividende C3.1.1 şi suma venitului financiar C3.2, inclusiv suma venitului sub formă de dobîndă C3.2.1 şi suma venitului sub formă de royalty (redevenţă) C3.2.2. La compartimentul "Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată" se indică suma impozitului pe venit reţinut din veniturile din investiţii şi financiare, dar nu mai mult decît suma impozitului ce s-ar fi reţinut dacă asupra unui astfel de venit ar fi aplicate cotele de impunere naţionale, ţinînd cont şi de prevederile acordurilor internaţionale încheiate între Republica Moldova şi ţara unde se află sursa venitului (art.82 din Codul fiscal).

23. La poziţia C4 se indică suma altor venituri, calificate ca fiind impozabile în baza legislaţiei fiscale şi pasibile reflectării în Declaraţie, care nu au fost trecute expres în alte poziţii ale compartimentului C, şi impozitul pe venit reţinut din plăţile îndreptate în favoarea persoanelor fizice care au obţinut aceste venituri.

24. La poziţia Total C5 col.3 se indică suma totală a veniturilor obţinute, iar la poziţia Total C5 col.4 se indică suma totală a impozitului pe venit reţinut din veniturile îndreptate în favoarea persoanelor fizice ce au obţinut aceste venituri, prin însumarea valorilor din poziţiile C1 + C2 + C3 + C4.

 

Scutirile D

25. Compartimentul D se completează doar de către persoanele fizice rezidente.

251. Dreptul de a beneficia de scutirea personală îl au doar contribuabilii (persoane fizice rezidente) care au un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din Codul fiscal.

[Pct.251 introdus prin Ordinul Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

 

26. La poziţia D1 se indică suma scutirii personale la care contribuabilul are dreptul potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

27. La poziţia D2 se indică suma scutirii personale majorate la care contribuabilul are dreptul în cazul în care întruneşte condiţiile enumerate în art.33 alin.(2) din Codul fiscal.

28. La poziţia D3 se indică suma scutirii utilizate pentru soţ/soţie, cu condiţia că soţul/soţia nu beneficiază de scutire personală (art.34 alin.(1) din Codul fiscal).

29. La poziţia D4 se indică suma scutirii utilizate pentru soţ/soţie majorată, cu condiţia că soţul/soţia nu beneficiază de scutirea personală majorată (art.34 alin.(2) din Codul fiscal).

30. La poziţia D5 se indică suma scutirilor la care are dreptul contribuabilul pentru fiecare persoană întreţinută. Scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă cu respectarea cerinţelor prevăzute în art.35 alin.(2) din Codul fiscal. În cazul în care la întreţinere sînt mai multe persoane, scutirea respectivă se va înmulţi la numărul acestora.

31. La poziţia D6 se indică suma scutirilor pentru persoanele întreţinute cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. Scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă cu respectarea cerinţelor prevăzute în art.35 alin.(2) din Codul fiscal. În cazul în care la întreţinere sînt mai multe persoane, scutirea respectivă se va înmulţi la numărul acestora.

32. La poziţia Total scutiri D7 se indică suma totală a scutirilor, prin însumarea valorilor din poziţiile (D1 sau D2) + (D3 sau D4) + (D5 + D6).

 

Deducerile E

33. La poziţia E1 se precizează suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, reflectate în informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri, eliberată de către angajator sau agentul economic care a efectuat plăţi în folosul persoanei fizice, pînă la 1 martie a anului fiscal următor anului de gestiune. În cazul în care persoana fizică achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în mod individual, la poziţia dată se indică valoarea primei achitate în sumă fixă pentru perioada de gestiune.

34. La poziţia E2 se indică valoarea contribuţiei de asigurări sociale achitate în sumă fixă pentru perioada de gestiune în cazul în care persoana fizică achită contribuţia de asigurări sociale stabilită în sumă fixă în mod individual.

[Pct.34 în redacţia Ordinului Ministerului Finanţelor nr.97 din 30.07.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

35. La poziţia E3 se indică alte deduceri decît cele indicate în poziţiile anterioare. La această poziţie se indică inclusiv suma oricăror donaţii, atât în formă monetară, cât şi nemonetară, efectuate pe parcursul anului 2020 pentru combaterea infecţiei cu Coronavirus (COVID-19) la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor în acest sens sau către instituţiile medico-sanitare publice.

[Pct.35 în redacţia Ordinului Ministerului Finanţelor nr.97 din 30.07.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

36. La poziţia Total deduceri E4 se indică suma totală a deducerilor prin însumarea valorilor din poziţiile E1 + E2 + E3.

37. Suma totală a scutirilor şi deducerilor poziţia DE se determină prin însumarea valorilor din poziţiile D7 + E4.

 

Calculul impozitului pe venit F

38. La poziţia F1 se indică venitul impozabil pînă la constatarea sumei donaţiilor mijloacelor băneşti în scopuri fiscale, care se determină prin diminuarea valorii totale a venitului obţinut cu suma scutirilor şi deducerilor permise în scopuri fiscale (Total venituri C5 col.3 – Suma totală a scutirilor şi deducerilor DE, în limitele stabilite în art.33-36 din Codul fiscal).

39. La poziţia F2 se indică suma donaţiei mijloacelor băneşti acordate efectiv.

40. La poziţia F3 se indică suma veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obţinută din diferenţa (F2- F1).

41. La poziţia F4 se indică suma venitului impozabil, care se determină prin însumarea venitului impozabil pînă la constatarea sumei donaţiilor mijloacelor băneşti în scopuri fiscale F1 cu suma veniturilor constatate sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti constatate în scopuri fiscale F3.

42. La poziţia F5 se precizează suma impozitului pe venit conform cotelor în vigoare pe perioada declarată pentru persoanele fizice rezidente, care se determină prin aplicarea la venitul impozabil indicat la poziţia F4 a cotelor de impozitare pentru perioada declarată, stabilite în art.15 lit.a) din Codul fiscal.

43. La poziţia F6 se indică suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului F5 – C5 col.4.

44. La poziţia F7 se indică suma impozitului pe venit achitat de sine stătător pe parcursul anului de către persoana fizică.

45. La poziţia F8 se indică suma impozitului pe venit ce urmează a fi achitată la buget, care se apreciază ca diferenţa poziţiilor F6-F7. Se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este pozitiv.

46. La poziţia F9 se precizează suma reţinută/achitată în plus a impozitului pe venit, care reprezintă rezultatul negativ din diferenţa poziţiilor F6-F7, dar fără indicarea semnului "-" (minus).

 

Secţiunea a treia

Calculul obligaţiei fiscale pentru persoana fizică nerezidentă

 

Veniturile personale ale persoanelor fizice nerezidente H

47. La estimarea obligaţiilor aferente impozitului pe venit obţinut de către persoanele fizice nerezidente în scopuri fiscale în Republica Moldova se va ţine cont de prevederile art.70 şi 71 din Codul fiscal.

48. La poziţia H1 se indică suma venitului sub formă de salariu şi/sau facilităţi acordate de angajator, obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului individual de muncă, altor contacte civile – venituri specificate în art.71 lit.n) şi o) din Codul fiscal.

49. La poziţia H2 se indică suma venitului impozabil obţinut din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiune sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova, prevăzute în art.71 lit.k) din Codul fiscal.

50. La poziţia H3 se indică suma venitului impozabil sub formă de creştere de capital (art.71 lit.c) din Codul fiscal), care se determină în baza compartimentului K "Calculul creşterii sau pierderilor de capital". La col.3 "Suma venitului brut obţinut" se reflectă suma de la poziţia K8, iar la col.4 "Suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată" – suma impozitului reţinut din plăţile îndreptate în favoarea nerezidentului pentru înstrăinarea activului (activelor) de capital.

51. La poziţia H4 se indică suma venitului sub formă de dobînzi obţinut pentru creanţele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente (art.71 lit.f) din Codul fiscal) şi suma impozitului pe venit reţinut din acestea.

52. La poziţia H5 se indică venitul sub formă de royalty obţinut de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă acest venit constituie cheltuieli ale reprezentanţei permanente (art.71 lit.j) din Codul fiscal) şi suma impozitului pe venit reţinut din acesta.

53. La poziţia H6 se indică alte venituri obţinute de persoana fizică nerezidentă în Republica Moldova, cu excepţia venitului obţinut din dividende, calificate ca fiind impozabile în baza legislaţiei fiscale şi pasibile reflectării în Declaraţie, care nu au fost trecute expres în alte poziţii, şi impozitul pe venit reţinut din plăţile îndreptate în favoarea persoanelor fizice ce au obţinut aceste venituri.

54. La poziţia H8 se indică suma venitului sub formă de dividende obţinut, inclusiv cele sub formă de acţiuni sau cote-părţi plătite de un agent economic rezident (art.71 lit.e) din Codul fiscal) şi suma impozitului pe venit reţinut din acestea.

 

Calculul impozitului pe venit al persoanei fizice nerezidente J

55. La poziţia J1 se indică suma impozitului pe venit determinată prin aplicarea cotelor stabilite la art.91 alin.(1) pct.1) din Codul fiscal.

56. La poziţia J2 se indică suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului (J1 – H7 col.4).

57. La poziţia J3 se indică suma impozitului pe venit achitat de sine stătător în perioada declarată.

58. La poziţia J4 se indică suma impozitului pe venit spre plată (se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este pozitiv J2 – J3.

59. La poziţia J5 se indică suma impozitului pe venit achitată/reţinută în plus, care reprezintă rezultatul negativ din diferenţa poziţiilor J2 – J3, dar fără indicarea semnului "-" (minus).

 

Secţiunea a patra

Calculul creşterii sau pierderii de capital K

60. La poziţia K1 se indică codul activului de capital, conform codificării prezentate la această poziţie.

61. La poziţia K2 se indică codul tipului de înstrăinare a activului de capital, conform codificării prezentate la această poziţie.

62. La poziţia K3 se precizează suma încasată ca rezultat al înstrăinării activului de capital sau suma constatată în scopuri fiscale (art.40 alin.(2) din Codul fiscal).

63. La poziţia K4 se indică data efectuării operaţiunii.

64. La poziţia K5 se indică suma bazei valorice ajustate (majorată sau micşorată), care se determină conform art.42 din Codul fiscal.

65. La poziţia K6 se indică suma creşterii de capital, care reprezintă diferenţa pozitivă dintre valoarea indicată la poziţia K3 a oricărui cod de activ de capital şi valoarea K5 corespunzătoare K3 – K5.

66. La poziţia K7 se reflectă suma pierderii de capital, care reprezintă diferenţa negativă dintre valoarea indicată la poziţia K3 a oricărui cod de activ de capital şi valoarea K5 corespunzătoare K3 – K5.

67. La poziţia K8 se reflectă suma impozabilă a creşterii de capital, care se determină prin aplicarea coeficientului de 50% la rezultatul obţinut din diferenţa dintre indicatorii K6-K7. Valoarea în cauză urmează a fi transferată în poziţia C2 col.3 sau H3 col.3, după caz.

[Pct.7 modificat prin Ordinul Min.Fin. nr.5 din 10.01.2020, în vigoare 17.01.2020]

 

Secţiunea a cincea

Facultativă

 

Desemnarea procentuală M

68. Tabelul urmează a fi completat de persoanele fizice care doresc să direcţioneze anual un cuantum stabilit la art.152 din Codul fiscal din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art.30 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista menţionată la alin.(4) şi cultele religioase şi părţile componente ale acestora înregistrate în Republica Moldova care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, cu condiţia că acestea îşi desfăşoară activitatea timp de cel puţin un an pînă la solicitarea înregistrării în lista menţionată la alin.(4), dacă nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

69. Contribuabilul semnează declaraţia şi indică data prezentării acesteia. Primirea declaraţiei se confirmă de organul fiscal prin ştampila cu antet şi prin semnătura funcţionarului care a primit declaraţia sau recipisa eliberată în modul general stabilit.

 

 

Ordin MF nr. 150 din 05.10.2018.pdf
news-events