Ordin MF nr. 154 din 12.09.2018

O R D I N

cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma TAXI18) Darea de seamă

privind  calculul  impozitului  pe venit, primelor de  asigurare  obligatorie

de asistenţă  medicală  şi a contribuţiilor de  asigurări  sociale  de stat

 obligatorii calculate pentru angajaţii conducători auto ce efectuează

 transport rutier de persoane în regim de taxi

 

nr. 154  din  12.09.2018

 (în vigoare 21.09.2018) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 358-364 art. 1399 din 21.09.2018

 

* * *

În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), precum şi a art.XIV alin.(2) lit.a) din Legea nr.178 din 26 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.309-320 din 17 august 2018),

ORDON:

1. Se aprobă:

Formularul tipizat (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajaţii conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, conform anexei nr.1.

Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajaţii conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (Forma TAXI18), conform anexei nr.2.

2. Prima perioadă de gestiune de raportare a obligaţiilor aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorii calculate, potrivit formularului tipizat aprobat, este luna octombrie 2018, termenul de prezentare pentru care constituie 25 septembrie 2018.

3. Serviciul Fiscal de Stat va aduce la cunoştinţa contribuabililor prezentul ordin prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.154. Chişinău, 12 septembrie 2018.

 

Anexa nr.1

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.154 din 12 septembrie 2018

 

Forma/Форма TAXI18

 

DAREA DE SEAMĂ

privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie

de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat

obligatorii pentru angajaţii conducători auto ce efectuează

transport rutier de persoane în regim de taxi

ОТЧЕТ

о начислении подоходного налога, взносов обязательного медицинского

страхования и взносов обязательного государственного социального

страхования для работников-водителей, осуществляющих

таксомоторные автотранспортные перевозки пассажиров

 

Denumirea contribuabilului ________________
Наименование налогоплательщика
 
Serviciul Fiscal de Stat __________________________________
Государственная налоговая службa
Tipul dării de seamă – suplimentară (bifaţi)
Тип отчета – дополнительный (отметить)

Tipul dării de seamă – suplimentară de corectare (bifaţi)
Тип отчета – дополнительный корректирующий (отметить)
Numărul dării de seamă suplimentară care se corectează (se completează)
Номер дополнительного отчета, который корректируется (заполняется)
Codul fiscal _____________________________
Фискальный код
 
Codul genului principal de activitate conform CAEM_________
Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
După controlul fiscal __________________
После налоговой проверки
 

Codul CNAS ____________________________
Код НКСС

 
Perioada fiscală _________________________________________
Налоговый период
Data prezentării _____________________________
Дата представления
Codul localităţii (CUATM)_________________
Код местности (КАТЕМ)
Tipul dării de seamă (bifaţi) _________ primară/первоначальный
Тип отчета (отметить)
______
_ de corectare/корректирующий

 

Tabelul nr.1 Suma calculului impozitului pe venit, a primelor de asigurare

obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale pentru

angajaţii conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim taxi

Таблица № 1 Начисленная сумма подоходного налога, взносов обязательного

медицинского страхования и взносов социального страхования для

работников-водителей, осуществляющих таксомоторные

автотранспортные перевозки пассажиров

 

Nr.
crt.


п/п
Numele şi prenumele angajatului
Фамилия и имя работника
Codul fiscal al angajatului
Фискальный код работника
Cod personal de asigurare socială (CPAS)
Индивидуальный код социального страхования (CPAS)
Perioada de muncă
Период работы
Suma calculată a contribuţiei de asigurări sociale (lei)
Начисленная сумма взносов социального страхования (леев)
Suma calculată a impozitului pe venit (lei)
Начисленная сумма подоходного налога (леев)
Suma calculată a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în sumă fixă (lei)
Начисленная сумма взносов обязательного медицинского страхования (леев)
de la data de
с рабочей даты
până la data de
по рабочую дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL calculat / 
ВСЕГО начислено
X X X X
 

Suma de control: TOTAL calculat impozit, contribuţii şi prime (col.7 + col.8 + col.9)
Контрольная сумма: ВСЕГО начислено налог, взносы социального и медицинского страхования (гр.7 + гр.8 + гр.9)

 

Anexă la Tabelul 1

 

Informaţia privind repartizarea impozitului pe venit calculat pe subdiviziuni/

Информация о распределении исчисленного подоходного налога по подразделениям

 

Nr.
crt.


п/п
Codul subdiviziunii
Код подразделения
Codul localităţii subdiviziunii
Код местности подразделения
Suma impozitului pe venit
calculată pentru perioada declarată, total col.8 (lei)

Сумма подоходного налога,
начисленная за декларируемый период, всего гр.8
1 2 3 4
 
 
 
 
TOTAL / ВСЕГО
 

Notă: coloana 4 este echivalentă cu suma reflectată în col.8 din tabelul nr.1/ Примечание: графа 4 равна сумме, отраженной в графе 8 таблицы № 1

Notă: Numărul curent se indică în mod consecutiv pe tot tabelul, indiferent de numărul de pagini, şi se va repeta în cazul în care sunt mai multe înscrieri pentru aceeaşi persoană asigurată/ Примечание: Порядковый номер указывается нарастающим итогом по всей информации, независимо от количества страниц, и будет повторяться в случае если по одному застрахованному лицу будет больше одной записи

 

Conducător / Руководитель __________________________

 

Contabilul şef / Главный бухгалтер __________________________

 

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.96 din 30.07.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.1 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.211 din 26.12.2018, în vigoare 04.02.2019]

 

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.154 din 12 septembrie 2018

 

INSTRUCŢIUNE

cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind calculul

 impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă

 medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

pentru angajaţii conducători auto ce efectuează transport

rutier de persoane în regim de taxi (Forma TAXI18)

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul de completare a Dării de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajaţii conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi (Forma TAXI18) (în continuare Darea de seamă (Forma TAXI18), care se întocmeşte pe un formular aprobat de Ministerul Finanţelor.

2. Darea de seamă (Forma TAXI18) se prezintă Serviciului Fiscal de Stat de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, utilizând în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat. La depistarea unor greşeli şi/sau erori contribuabilii sunt în drept să prezinte Darea de seamă corectată în condiţiile stabilite la art.188 din Codul fiscal.

3. Darea de seamă corectată este versiunea dării de seamă precedente şi se prezintă în modul stabilit la art.188 din Codul fiscal. Darea de seamă corectată poate fi prezentată şi la necesitatea corectării datelor ce nu ţin de obligaţiile declarate (spre exemplu, perioada de muncă etc.).

În cazul în care ca rezultat al controlului fiscal au fost calculate suplimentar contribuţii de asigurări sociale sau a fost micşorată suma acestora, contribuabilul care este obligat să prezinte Darea de seamă (Forma TAXI18), bifează câmpul "După controlul fiscal" prin care modifică indicatorii doar din rândurile angajaţilor pentru care obligaţia a fost modificată.

4. Pentru perioadele de până la 1 octombrie 2018, dările de seamă/declaraţiile de corectare şi primare prezentate cu întârziere ce vizează impozitul pe venit reţinut din salarii alte venituri impozabile, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală urmează să fie prezentate, potrivit formularelor tipizate valabile până la data menţionată, organelor care au administrat aceste dări de seamă/declaraţii.

5. Darea de seamă (Forma TAXI18) se prezintă Serviciului Fiscal de Stat, lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune.

În cazul angajării persoanelor în perioada de după data prezentării Dării de seamă (Forma TAXI18) până la finele lunii în care aceasta a fost prezentată, angajatorii sunt obligaţi să prezinte suplimentar, în ziua angajării, darea de seamă menţionată cu declararea obligaţiei aferente impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurare socială şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate proporţional zilelor rămase până la finele lunii şi darea de seamă suplimentară privind obligaţia lunară a acestor plăţi pentru luna de gestiune următoare celei în care a fost angajat pentru fiecare persoană angajată.

În cazul angajării persoanei în perioada de gestiune pentru care a fost prezentată darea de seamă (Forma TAXI18) în luna premergătoare, angajatorii sunt obligaţi să prezinte suplimentar, în ziua angajării, darea de seamă menţionată cu declararea obligaţiei aferente impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurare socială şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate proporţional zilelor rămase până la finele lunii de gestiune pentru fiecare persoană angajată.

6. În vederea atribuirii/anulării statutului de asigurat la sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală angajatorii prezintă, pentru angajaţii – conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, informaţia conform tab.2 din Darea de seamă (Forma IPC18) în modul general stabilit (formular aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 04.10.2017, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.383-388, din 03.11/2017).

7. Plăţile salariale (inclusiv primele şi facilităţile acordate) achitate în folosul angajaţilor – conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, în mărime de pînă la 10000 lei per lună se declară anual Serviciului Fiscal de Stat, potrivit alin.(3) art.92 din Codul fiscal, prin Nota de informare (forma IALS 18) la codul sursei de plată "TAXI".

Plăţile salariale care depăşesc suma de 10000 lei per lună pe fiecare angajat-conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, se declară lunar prin Darea de seamă (Forma IPC18) şi, respectiv, anual prin Nota de informare (forma IALS18) la codul sursei de plată "SAL".

 

II. MODUL DE COMPLETARE A DĂRII DE SEAMĂ

Darea de seamă (Forma TAXI18) se completează după cum urmează:

În preambulul dării de seamă se reflectă:

în rubrica "Denumirea contribuabilului" – denumirea contribuabilului, care trebuie să corespundă cu cea indicată în documentele de înregistrare eliberate de către organele abilitate conform legislaţiei în vigoare;

în rubrica "Codul fiscal" – codul fiscal, care reprezintă numărul personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

în rubrica "Codul CNAS" – semnul convenţional de înregistrare, atribuit de către CNAS fiecărui plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat;

în rubrica "Codul localităţii (CUATM)" – codul localităţii unde este înregistrat contribuabilul – cod unic de identificare (4 semne), conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), aprobat şi pus în aplicare de la 3 septembrie 2003 prin Hotărârea Departamentului "Moldova-Standard" nr.1398-ST din 3 septembrie 2003;

în rubrica "Serviciul Fiscal de Stat" – denumirea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, la care prezintă informaţia;

în rubrica "Codul genului principal de activitate" – codul genului principal de activitate, determinat conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, care corespunde codului numeric din patru cifre (codul clasei);

în rubrica "Perioada fiscală" – perioada fiscală pentru care se prezintă darea de seamă. Rubrica dată se completează sub formă de cod cu următorul format:

 

P/NN/AAAA

unde:

P – indică periodicitatea prezentării dării de seamă şi poate primi valorile "L" – pentru perioada fiscală lunară (art.121 din Codul fiscal);

NN – indică numărul de luni pentru perioada lunară (L): de la 1 până la 12;

AAAA – anul gestionar;

în rubrica "Tipul dării de seamă (bifaţi)" se bifează în dreptul indicatorului "primară" în cazul în care darea de seamă pentru perioada fiscală indicată se prezintă pentru prima dată sau în dreptul indicatorului "de corectare" – în cazul în care pentru perioada fiscală indicată se prezintă darea de seamă care corectează darea de seamă primară;

în rubrica "Tipul dării de seamă – suplimentară (bifaţi)" – se bifează cu semnul "" şi se prezintă în cazul în care s-au efectuat angajări după termenul de prezentare a Dării de seamă (Forma TAXI18), specificat la pct.5 la prezenta Instrucţiune, fiind completată doar cu datele persoanelor nou-angajate. În cazul în care se bifează indicatorul menţionat, nu se bifează indicatorul "Tipul dării de seamă" primară sau de corectare;

în rubrica "Tipul dării de seamă – suplimentară de corectare (bifaţi)" – se bifează cu semnul "" şi se prezintă în cazul în care se corectează darea de seamă suplimentară prezentată anterior. În cazul în care se bifează indicatorul menţionat, nu se bifează indicatorii "Tipul dării de seamă" primară sau de corectare şi "Tipul dării de seamă – suplimentară";

în rubrica "Numărul dării de seamă suplimentară care se corectează" – se reflectă numărul documentului din SI al SFS a dării de seamă suplimentară care se modifică şi se completează obligatoriu în cazul în care se bifează "Tipul dării de seamă – suplimentară de corectare;"

în rubrica "După controlul fiscal" se pune semnul "√" în pătrăţelul respectiv în cazul în care se prezintă Darea de seamă după controlul fiscal în cadrul căruia au fost calculate suplimentar sau micşorate contribuţiile de asigurări sociale;

în rubrica "Data prezentării" – data efectivă a prezentării dării de seamă Serviciului Fiscal de Stat.

În tabelul dării de seamă (Forma TAXI18), se reflectă:

în col.1 – numărul curent al înscrierii efectuate în tabel, care se va repeta în cazul în care se îndeplinesc mai multe înscrieri pe aceeaşi persoană asigurată;

în col.2 – numele şi prenumele persoanei pentru care se declară venitul asigurat şi obligaţiile aferente impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale şi asigurări medicale, conform datelor din documentul ce identifică persoana;

în col.3 – numărul de identificare a persoanei (IDNP) ce se conţine în documentul de identificare a persoanei asigurate. Câmpul este obligatoriu pentru completare;

în col.4 – se indică codul personal de asigurare socială atribuit fiecărei persoane la momentul înregistrării în Registrul de stat al evidenţei individuale;

în col.5 col.6 – data începerii şi încheierii activităţii de muncă pe parcursul lunii de raportare. În cazul în care persoana fizică se angajează după ce a fost prezentată Darea de seamă (Forma TAXI18) şi pînă la începutul perioadei de gestiune, pentru aceste persoane se prezintă dări de seamă suplimentare, în una dintre care se reflectă perioada începând cu data angajării pînă la finele lunii în care persoana a fost angajată, iar în altă dare de seamă suplimentară – perioada de lucru pentru luna de gestiune.

În cazul în care angajarea are loc în perioada de gestiune, după ce a fost prezentată Darea de seamă (Forma TAXI18), în darea de seamă suplimentară se va reflecta perioada de la data angajării şi pînă la fine lunii de gestiune.

în col.7 – suma lunară a contribuţiei de asigurări sociale care nu poate fi mai mică decât 1/12 parte din suma contribuţiei stabilite în mărime fixă prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul de gestiune. În cazul angajării persoanelor după prezentarea Dării de seamă (Forma TAXI18) şi pînă la începutul perioadei de gestiune, în darea de seamă suplimentară se reflectă suma contribuţiei care se determină din suma obligaţiei lunare proporţional numărului de zile rămase până la sfârşitul lunii în care a avut loc angajarea şi în altă dare de seamă suplimentară – suma contribuţiei calculate în mărime lunară pentru luna de gestiune. În cazul în care angajarea a avut loc în luna de gestiune, după prezentarea dării de seamă, se va prezenta o dare de seamă suplimentară în care se va reflecta suma contribuţiei determinate proporţional numărului de zile rămase până la sfârşitul lunii în care a avut loc angajarea;

în col.8 - suma lunară a impozitului pe venit în mărime fixă stabilită la art.881 alin.(1) din Codul fiscal. În cazul angajării persoanelor după prezentarea Dării de seamă (Forma TAXI18) şi pînă la începutul perioadei de gestiune, în darea de seamă suplimentară se reflectă suma impozitului pe venit care se determină din obligaţia lunară proporţional numărului de zile rămase până la sfârşitul lunii în care a avut loc angajarea şi în altă dare de seamă suplimentară – suma impozitului pe venit calculată în mărime lunară pentru luna de gestiune. În cazul în care angajarea a avut loc în luna de gestiune, după prezentarea dării de seamă, se va prezenta o dare de seamă suplimentară în care se va reflecta suma impozitului pe venit determinată proporţional numărului de zile rămase până la sfârşitul lunii în care a avut loc angajarea.;

în col.9 - suma lunară a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală care nu poate fi mai mică decât 1/12 parte din suma primei stabilite în sumă fixă prin Legea fondurilor asigurării de asistenţă medicală pentru anul de gestiune. În cazul angajării persoanelor după prezentarea Dării de seamă (Forma TAXI18) şi pînă la începutul perioadei de gestiune, în darea de seamă suplimentară se reflectă suma primei care se determină din obligaţia lunară proporţional numărului de zile rămase până la sfârşitul lunii în care a avut loc angajarea şi în altă dare de seamă suplimentară – suma primei lunare calculată în mărime lunară pentru luna de gestiune. În cazul în care angajarea a avut loc în luna de gestiune, după prezentarea dării de seamă, se va prezenta o dare de seamă suplimentară în care se va reflecta suma primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală determinată proporţional numărului de zile rămase până la sfârşitul lunii în care a avut loc angajarea.;

în rândul "TOTAL calculat" – se completează cu suma lunară a obligaţiei calculate, care se determină prin sumarea indicatorilor din col.7, col.8 şi col.9 şi reprezintă obligaţii, care se plătesc la bugetul public naţional conform codurilor economice stabilite.

 

Anexa

la Tabelul nr.1 Informaţia privind repartizarea

 impozitului pe venit calculat pe subdiviziuni

în col.2 – nu se completează;

în col.3 – codul localităţii în care este amplasată subdiviziunea (codul unic de identificare), care este atribuit conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);

în col.4 – se reflectă suma totală a impozitului pe venit calculat pe subdiviziuni. Suma reflectată în col.4 este echivalentă cu suma reflectată în rândul "TOTAL calculat" la col.8 din tabelul nr.1.

Repartizarea impozitului pe venit calculat pe subdiviziuni se efectuează doar pe subdiviziunile în care activează angajaţi conform modului de evidenţă a acestora.

Contribuabilii înregistraţi cu sediul în mun. Chişinău (cu excepţia satelor (comunelor)), care au amplasate subdiviziuni în mun. Chişinău (cu excepţia celor amplasate în sate (comune)), urmează să declare şi să stingă prin achitare obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit aferent subdiviziunilor, corespunzător codului statistic al localităţii sediului contribuabilului.

În cazul contribuabililor înregistraţi cu sediul în afara mun. Chişinău sau în satele (comunele) din raza mun. Chişinău, care au amplasate două sau mai multe subdiviziuni în raza mun. Chişinău (cu excepţia celor amplasate în sate (comune)), urmează să declare şi să stingă obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit aferente subdiviziunilor, corespunzător codului statistic al localităţii uneia dintre subdiviziuni.

 

[Anexa nr.2 col.7 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.96 din 30.07.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.96 din 30.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Anexa nr.2 modificată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.211 din 26.12.2018, în vigoare 04.02.2019]

 

Ordin MF nr. 154 din 12.09.2018.pdf
news-events