Ordin MF nr. 50 din 15.03.2017

 

MINISTERUL FINANŢELOR

 

O R D I N

privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidenţa şi impozitul

pe venit achitat de către nerezidenţii Republicii Moldova

 

nr. 50  din  15.03.2017

 (în vigoare 01.04.2017) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 92-102 art. 625 din 31.03.2017

 

* * *

În scopul executării prevederilor art.793 din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),

ORDON:

1. Se aprobă:

1) formularul-tip Forma CCR17 "Cerere de eliberare a certificatului de rezidenţă", conform anexei nr.1;

2) formularul-tip Forma 1-DTA17 "Certificat de rezidenţă", conform anexei nr.2;

3) formularul-tip Forma 2-DTA17 "Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reţinut de nerezident în Republica Moldova", conform anexei nr.3;

4) formularul-tip Forma 3-DTA17 "Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova", conform anexei nr.4;

5) formularul-tip Forma 4-DTA17 "Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetăţeni sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova", conform anexei nr.5;

6) formularul-tip Forma 5-DTA17 "Cerere privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova", conform anexei nr.6.

2. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, conform anexei nr.7.

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr.50. Chişinău, 15 martie 2017.

 

 

Forma/ Форма/ Form CCR17

 

Anexa nr.1

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.50 din 15 martie 2017

 

Serviciul Fiscal de Stat/

Государственная Налоговая служба/ State Tax Service

_______________________________________________________

(denumirea subdiviziunii/ наименование подразделения/ name of subdivision)

 

 

CERERE/

ЗАЯВЛЕНИЕ/ APPLICATION

de eliberare a certificatului de rezidenţă/ о выдаче сертификата о резидентстве/

 for inssuance of a residence certificate

 

Contribuabilul/ Налогоплательщик/Tax payer ______________________________________________

     (Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/ Наименование предприятия

    или фамилия и имя физического лица/ Name of the enterprise or Name Surname of the individual)

 

Codul fiscal/ Фискальный код/ TIN _____________________________

 

adresa juridică/ юридический адрес/ legal address ________________________________________

 

telefonul de contact/ контактный телефон/ number _______________________________________

 

e-mail ____________________________________

 

Solicit eliberarea certificatului de rezidenţă, în sensul art.4 al Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova/ Прошу выдать сертификат о резидентстве в понимании статьи 4 Конвенции (Соглашения) об избежании двойного налогообложения между Республикoй Молдова/ I request the issuance of a residence certificatein terms of Article 4 of the Convention (Agreement) for the avoidance of double taxation between the Republic of Moldova

și/ и/ and __________________________________________________________________________

țara/ страна/ country

 

Prezentul certificat este eliberat pentru întreprinderea, autoritatea fiscală sau persoana fizică________________________________

Настоящий сертификат выдан предприятию, налоговый орган или физическому лицу/ This certificate is issued for the enterprise, the Tax Authority or individual.

 

pentru perioada fiscală/ за налоговый период/ for the fiscal period ____________________________

(anul pentru care se solicită certificatul/ год, за который запрашивается сертификат/ year for which the certificate is requested)

 

În limba română На русском языке In English language
 

La cerere se anexează următoarele documente / К заявлению прилагаются следующие документы/ The following documents are attached to the application:

1. _________________________________________________________________________;

2. _________________________________________________________________________;

3. _________________________________________________________________________.

 

________________________

(semnătura/ подпись/ signature)

 

Se înmînează persoanei care a depus cererea privind solicitarea certificatului de rezidență/ Вручается лицу, подавшему заявление о выдаче сертификата о резидентстве/ Shall be handed to the person who submitted the application for a residence certificate.

 

 

 

Recipisă/ Расписка/ Receipt

 

Serviciul Fiscal de Stat/ Государственная Налоговая служба/ State Tax Service

_______________________________________________

 

 

Numărul de înregistrare a cererii/ Регистрационный номер заявления/

Registration number of the application __________________________________

 

din/ от/ date _________________

 

________________________

(semnătura/ подпись/ signature)

 

 

[Anexa nr.1 completată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

 

Forma/Форма/Form1-DTA17

 

Anexa nr.2

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.50 din 15 martie 2017

 

CERTIFICAT DE REZIDENŢĂ/

СЕРТИФИКАТ О РЕЗИДЕНTСТВЕ/ RESIDENCE CERTIFICATE

 

1. DATE DESPRE SOLICITANT/ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ/ INFORMATION OF THE APPLICANT

 

 
Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/ Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/ Name of the enterprise or name and surname of the individual

 

Numărul de identificare/ Идентификационный номер/ Tax Identification Number
   
Strada, numărul/ Улица, номер/ Street, number Codul poștal/ Почтовый индекс/ Postal code Localitatea/ Населённый пункт/ Place Țara/ Страна/ Country
 

2. CERTIFICATUL AUTORITĂŢII COMPETENTE A REPUBLICII MOLDOVA/ СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА/ CERTIFICATE OF THE COMPETENT AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 

Autoritatea competentă certifică că contribuabilul indicat în prezentul formular este rezident al REPUBLICII MOLDOVA în sensul articolului 4 al Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi ________________, semnată la _______________.

Компетентный орган подтверждает, что налогоплательщик, указанный в этом формуляре, является резидентом РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА в понимании статьи 4 Конвенции (Соглашения) об избежании двойного налогообложения между Республикой Молдова и _______________, подписанной в _________________.

The competent authority certifies that the taxpayer indicated in this form is a resident of the REPUBLIC OF MOLDOVA in terms of the Article 4 of the Convention (Agreement) for the avoidance of double taxation between the Republic of Moldova and ________________, signed at ____________________.

 

Prezentul certificat este eliberat pentru întreprinderea, autoritatea fiscală sau persoana fizică ___________________________________________________________________________

Настоящий сертификат выдан предприятию, налоговому органу или физическому лицу

This certificate is issued for the enterprise, the Tax Authority or individual

 

şi este valabil pentru anul fiscal _____________________________.

и действителен на налоговый год.

and is valid for the fiscal year

 

 

 

Locul/ Место/ Place ________________

Data/ Дата/ Date "___"______________

Numele şi prenumele _____________________

Фамилия и имя/ Name and Surname

Semnătura/ Подпись/ Signature ______________

Funcţia/ Должность/ Position ________________

Ştampila/ Печать/ Stamp

 

 

Forma/ Форма/ Form 2-DTA17

 

Anexa nr.3

la Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.50 din 15 martie 2017

 

CERERE/

ЗАЯВЛЕНИЕ/ APPLICATION

pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova/ о выдаче сертификата о подтверждении подоходного налога, уплаченного нерезидентом в Республике Молдова/ for issuance of the certificate attesting the paymentof income tax paid by non-resident in the Republic of Moldova

 

1. BENEFICIARUL VENITULUI/ ПОЛУЧАТЕЛЬ ДОХОДА/ BENEFICIARY OF THE INCOME

 

 
Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/ Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/ Name of the enterprise or name and surname of the individual Numărul de identificare/ Идентификационный номер/ Tax Identification Number
 
Certificat de rezidenţă a Statului cu care Republica Moldova are încheiată Convenţia (Acordul) pentru evitarea dublei impuneri/ Сертификат о резидентстве Государства с которым Республика Молдова заключила Конвенцию (Соглашение) об избежании двойного налогообложения/ Residence certificate of the State with which Republic of Moldova has concluded a Convention (Agreement) for the avoidance of double taxation Numărul/ Номер/ Number Data eliberării/ Дата выдачи/ Date of issue Termenul de valabilitate/ Срок действия/ Term of validity
 
Strada, numărul/ Улица, номер/ Street, number Codul poştal/ Почтовый индекс/ Postal code Localitatea/ Местность/ Place Ţara/ Страна/ Country
 

2. PLĂTITORUL VENITULUI/ ПЛАТЕЛЬЩИК ДОХОДА /PAYER OF THE INCOME

 

 
Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/ Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/ Name of the enterprise or name and surname of the individual Numărul de identificare/ Идентификационный номер/ Tax Identification Number
 
Strada, numărul/ Улица, номер/ Street, number Codul poștal/ Почтовый индекс/ Postal code Localitatea/ Местность/ Place Ţara/ Страна/ Country

 

 

3. VENITUL OBŢINUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA/ ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА/ INCOME EARNED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 

Nr. сrt. № п/п No Tipul de venit/ Вид дохода/ Type of income Data achitării venitului/ Дата выплаты Дохода/ Date of income payment Venitul obţinut (suma brută)/ Полученный доход (валовая сумма)/ Obtained income (gross amount) Cota impozitului pe venit prevăzută de Convenţie sau de Codul fiscal/ Ставка подоходного налога согласно Конвенции или Налоговому кодексу/ Income tax rate provided by the Convention (Agreement) or the Tax Code Impozitul pe venit reţinut şi virat la buget/ Подоходный налог, удержанный и перечисленный в бюджет/ Income tax withheld and paid to the budget
1 2 3 4 5 6
 
 

Total/

Всего/

Total

x

x

 

 

4. VENITUL OBŢINUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN INTERMEDIUL REPREZENTANŢEI/ REPREZENTANŢEI PERMANENTE/ ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО/ ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО/ INCOME EARNED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA THROUGH A REPRESENTATIVE OFFICE/ PERMANENT ESTABLISHMENT

 

Venitul anual/ Годовой доход/ Annual income Cota impozitului pe venit prevăzută de Codul fiscal/ Ставка подоходного налога согласно Налоговому кодексу/ Income tax rate provided by the Tax Code Impozitul pe venit virat la buget/ Подоходный налог, перечисленный в бюджет/ Income tax paid to the budget
1 2 3
 
 

5. CERTIFICATUL PLĂTITORULUI VENITULUI/ СЕРТИФИКАТ ПЛАТЕЛЬЩИКА ДОХОДА/ CERTIFICATE OF THE PAYER OF THE INCOME

 

Subsemnatul declară că informaţia particulară indicată în capitolele 1, 2 şi 3 ale prezentului certificat este corectă şi că asemenea plăţi au fost efectuate, şi impozitul pe venit la sursa de plată a fost reţinut

Нижеподписавшийся заявляет, что информация, указанная в разделах 1, 2 и 3 настоящего сертификата, верна и что данные суммы были выплачены и подоходный налог был удержан у источника выплаты.

The undersigned declares that the particular information indicated in Chapters 1, 2 and 3 of this certificate is correct/exact and that such payments were carried out, and the income tax at the source of payment was withheld

 

 

 

Locul/ Место/ Place ________________

Data/ Дата/ Date "___"______________ 

Numele şi prenumele _____________________

Фамилия и имя/ Name and Surname

Semnătura/ Подпись/ Signature ______________

Funcţia/ Должность/ Position ________________

Ştampila/ Печать/ Stamp

 

 

Forma/ Форма/ Form 3-DTA17

 

Anexa nr.4

la Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.50 din 15 martie 2017

 

CERTIFICAT/ СЕРТИФИКАТ/ CERTIFICATE

privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova

о подтверждении подоходного налога, уплаченного нерезидентом в Республике Молдова

attesting the income tax paid by non-resident in the Republic of Moldova

 

1. BENEFICIARUL VENITULUI/ ПОЛУЧАТЕЛЬ ДОХОДА/ BENEFICIARY OF THE INCOME

 

   
Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/ Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/ Name of the enterprise or name and surname  of the individual Numărul de identificare/ Идентификационный номер/ Tax Identification Number
 
Denumirea documentului care atestă rezidența statului cu care Republica Moldova are încheiată convenție (acord) pentru evitarea dublei impuneri/ Сертификат о резидентстве государства, с которым Республика Молдова заключила Конвенцию (Соглашение) об избежании двойного налогообложения/ Residence certificate of the State with which Republic of Moldova has concluded Convention (Agreement) for the avoidance of double taxation Numărul/ Номер/ Number Data eliberării/ Дата выдачи/ Date of issue Termenul de valabilitate/ Срок действия/ Term of validity
       
Strada, numărul/ Улица, номер/ Street, number Codul poştal/ Почтовый индекс/ Postal code Localitatea/ Местность/ Place Ţara/ Страна/ Country
 

2. PLĂTITORUL VENITULUI/ ПЛАТЕЛЬЩИК ДОХОДА/ PAYER OF THE INCOME

 

   
Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/ Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/ Name of the enterprise or name and surname of the individual Numărul de identificare/ Идентификационный номер/ Tax identification number
       
Strada, numărul/ Улица, номер/ Street, number Codul poștal/ Почтовый индекс/ Postal code Localitatea/ Населённый пункт/ Place Țara/ Страна/ Country

 

 

3. VENITUL OBŢINUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA/ ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА/ INCOME EARNED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 

Nr. crt./ № п/п/ № Tipul de venit/ Вид дохода/ Type of income Venitul obţinut (suma brută)/ Полученный доход (валовая/ сумма) Income earned (gross amount) Cota impozitului pe venit prevăzută de Convenţie sau de Codul fiscal/ Ставка подоходного налога согласно Конвенции или Налоговому кодексу/ Income tax rate provided by the Convention or the Tax Code Impozitul pe venit reţinut şi virat la buget/ Подоходный налог, удержанный и перечисленный в бюджет/ Income tax withheld and paid to the budget
1 2 3 4 5
 

Total/ Всего/ Total

x

 

 

4. VENITUL OBŢINUT ÎN REPUBLICA MOLDOVA PRIN INTERMEDIUL REPREZENTANŢEI /REPREZENTANŢEI PERMANENTE / ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО /ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО/ INCOME EARNED IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA THROUGH A REPRESENTATIVE OFFICE/ PERMANENT ESTABLISHMENT

 

Venitul anual/ Годовой доход/ Annual income Cota impozitului pe venit prevăzută de Codul fiscal/ Ставка подоходного налога согласно Налоговому кодексу/ Income tax rate provided by the Tax Code

Impozitul pe venit virat la buget/

Подоходный налог, перечисленный в бюджет/

 Income tax paid to the budget

1 2 3
 
 

5. CERTIFICATUL AUTORITĂŢII COMPETENTE A REPUBLICII MOLDOVA/ СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА/ CERTIFICATE OF THE COMPETENT AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 

Autoritatea competentă certifică, că în anul_______ beneficiarul venitului indicat în acest certificat/

Компетентный орган подтверждает, что в ________году получатель дохода, указанный в настоящем сертификате/

The competent authority certifies that in the year______ the beneficiary of the income mentioned in this certificate

 

a obţinut venit în Republica Moldova/ __________________________________________ lei/леев/lei

получил доход в Республике Молдова/   (suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается цифрами и прописью/

has obtained the income in the Republic of Moldova                the amount shall be indicated in figures and letters)

 

sau în valută străină/ _________________________________________________________________

или в иностранной валюте/              (suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается цифрами и прописью/

or in foreign currency                                               the amount shall be indicated in figures and letters)

 

a achitat impozit/ ____________________________________________________________ lei/леев/lei

уплатил налог/                 (suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается цифрами и прописью/

has paid tax                                                     the amount shall be indicated in figures and letters)

 

sau în valută străină/ _________________________________________________________________

или в иностранной валюте/               (suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается цифрами и прописью/

 or in foreign currency                                                   the amount shall be indicated in figures and letters)

 

 

 

 

Locul/ Место/ Place ________________

Data/ Дата/ Date "___"______________

Numele şi prenumele _____________________

Фамилия и имя/ Name and Surname

Semnătura/ Подпись/ Signature ______________

Funcţia/ Должность/ Position ________________

Ştampila/ Печать/ Stamp

 

 

Forma/ Форма/ Form 4-DTA17

Anexa nr.5

la Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.50 din 15 martie 2017

 

 CERTIFICAT / СЕРТИФИКАТ/ CERTIFICATE

privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele

fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova/

о подтверждении подоходного налога в Республике Молдова, уплаченного физическими лицами–иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые получили статус резидента Республики Молдова/

attesting the payment of income tax paid in the Republic of Moldova by individuals – foreign citizens or stateless persons who have obtained residence status of the Republic of Moldova

 

Autoritatea competentă certifică сă în perioada anului/ __________________________________________

Компетентный орган подтверждает, что в период/

The competent authority certifies that in the period

 

persoană fizică – cetăţean străin sau apatrid/ __________________________________________________

физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства    (numele şi prenumele beneficiarului venitului/

 the individual – foreign citizen or stateless person    фамилия и имя получателя дохода/ surname and name of the recipient of income)                         

 

nr.paşaportului/________________________ data eliberării/___________ termenul de valabilitate/ ________
номер паспорта/
passport number

 

дата выдачи/
date of issue
срок дейстия/
term of validity
nr. permisului de ședere
în Republica Moldova/
________________

data eliberării/___________

cod fiscal/ ______________
с видом на жительство в Республике Молдова/
number of the residence permit in the Republic of Moldova
дата выдачи/
date of issue
фискальный код/
Tax Code
 

a declarat venit ______________________________________________________________ lei/леев/lei

задекларировал доход (suma se indică în cifre și litere/ (suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается цифрами и прописью/

has declared income                                         the amount shall be indicated in figures and letters)   

                                                                           

sau în valută străină/ ___________________________________________________________________

или в иностранной валюте/                   (suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается цифрами и прописью/

or in foreign currency                                                              the amount shall be indicated in figures and letters)

 

inclusiv din sursele de venit din Republica Moldova/ _______________________________ lei/леев/lei

в том числе доход, полученный из источников Республики Молдова/ (suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается

including sources of income from the Republic of Moldova                      цифрами и прописью/ the amount shall be indicated in figures and letters)                             

 

sau în valută străină/ ___________________________________________________________________

или в иностранной валюте/                    (suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается цифрами и прописью/

or in foreign currency                                                      the amount shall be indicated in figures and letters)

 

a achitat impozit/ ____________________________________________________________ lei/леев/lei

уплатил налог/                   (suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается цифрами и прописью/

has paid tax                                                         the amount shall be indicated in figures and letters)

 

sau în valută străină/ _________________________________________________________________

или в иностранной валюте/             (suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается цифрами и прописью/

or in foreign currency                                                              the amount shall be indicated in figures and letters)

 

 

 

 

Locul/ Место/ Place ________________

Data/ Дата/ Date "___"______________

Numele şi prenumele _____________________

Фамилия и имя/ Name and Surname

Semnătura/ Подпись/ Signature ______________

Funcţia/ Должность/ Position ________________

Ştampila/ Печать/ Stamp

 

 

Forma/ Форма/ Form 5-DTA17

 

Anexa nr.6

la Ordinul Ministerului Finanțelor

nr.50 din 15 martie 2017

 

CERERE/

ЗАЯВЛЕНИЕ/ APPLICATION

privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova/

о возмещении подоходного налога, удержанного из источников, находящихся в Республике Молдова/

for the refunding of income tax withheld in excess from sources located in the Republic of Moldova

 

1. BENEFICIARUL VENITULUI/ ПОЛУЧАТЕЛЬ ДОХОДА/ BENEFICIARY OF THE INCOME

 

   
Denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice/ Наименование предприятия или фамилия и имя физического лица/ Name of the enterprise or name and surname of the individual Numărul de identificare/ Идентификационный номер/ Tax Identification Number
       
Certificatul de rezidenţă a statului cu care Republica Moldova are încheiată Convenţia (Acordul) pentru evitarea dublei impuneri/ Сертификат о резидентстве государства, с которым Республика Молдова заключила Конвенцию (Соглашение) об избежании двойного налогообложения/ Residence certificate of the State with which the Republic of Moldova has concluded Convention (Agreement) for the avoidance of double taxation Numărul/ Номер/ Number Data eliberării/ Дата выдачи/ Date of issue Termenul de valabilitate/ Срок действия/ Expiration date
       
Strada, numărul/ Улица, номер/ Street, number Codul poştal/ Почтовый индекс/ Postal code Localitatea/ Местность/ Place Ţara/ Страна/ Country
   
Denumirea băncii/ Наименование банка/ Name of bank Codul băncii/ Код банка/ Bank Code
   
Adresa băncii/ Адрес банка/ Address of bank Numărul contului bancar/ Номер банковского счета/ Bank account number
 

2. PLĂTITORUL VENITULUI, SUCCESORUL PLĂTITORULUI VENITULUI, PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ DE CĂTRE BENEFICIARUL VENITULUI/ПЛАТЕЛЬЩИК ДОХОДА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЛАТЕЛЬЩИКА ДОХОДА, ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ДОХОДА/ PAYER OF THE INCOME, THE SUCCESSOR OF THE PAYER OF THE INCOME, AUTHORIZED PERSON BY THE BENEFICIARY OF THE INCOME

 

   
Denumirea întreprinderii/ Наименование предприятия/ Name of the enterprise Numărul de identificare/ Идентификационный номер/

Tax Identification Number

       
Strada, numărul/ Улица, номер/ Street, number Codul poştal/ Почтовый индекс/ Postal code Localitatea/ Местность/ Place Ţara/ Страна/ Country
   
Denumirea băncii/ Наименование банка/ Name of bank Codul băncii/ Код банка/ Bank Code
   
Adresa băncii/ Адрес банка/ Address of bank Numărul contului bancar/ Номер банковского счета/ Bank account number

 

 

3. VENITUL IMPOZABIL/ НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД/ TAXABLE INCOME

 

Nr. crt/ № п/п/ No Tipul de venit/ Вид дохода/ Type of income Venitul obţinut în Republica Moldova/ Доход, полученный в Республике Молдова/ Earned income in the Republic of Moldova Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată şi virat la buget/ Подоходный налог, удержанный у источника выплаты и перечисленный в бюджет/ Income tax withheld at the payment source and paid to the budget Impozitul pe venit care urma a fi achitat conform Convenţiei/ Подоходный налог, подлежащий уплате согласно Конвенции/ Income tax rate provided by the Convention or the Tax Code Impozitul pe venit care urmează a fi restituit/ Подоходный налог, подлежащий возврату/ Income tax that is subject to be refunded
Suma/ Сумма/ Amount Data achitării/ Дата выплаты/ Date of payment Cota/ Ставка/ Rate (%) Suma/ Сумма/ Amount Cota/ Ставка/ Rate (%) Suma/ Сумма/ Amount

Suma/

Сумма/

 Amount

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 × 7 9 = 6 - 8
 

Total/

Всего/

Total

 

4. CERTIFICATUL PLĂTITORULUI, SUCCESORULUI PLĂTITORULUI DE VENIT, PERSOANEI ÎMPUTERNICITE DE CĂTRE BENEFICIARUL VENITULUI/СЕРТИФИКАТ ПЛАТЕЛЬЩИКА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКА ДОХОДА, ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛУЧАТЕЛЕМ ДОХОДА/ CERTIFICATE OF THE PAYER, THE SUCCESOR OF THE PAYER OF THE INCOME, AUTORIZED PERSON BY THE BENEFICIARY OF THE INCOME

 

1. Declar că informaţia indicată la capitolele 1, 2 şi 3 ale prezentei cereri este corectă şi datele indicate în prezenta cerere pentru restituire sînt veridice sub orice aspect. De asemenea, declar că venitul indicat la capitolul 3 al prezentei cereri nu a fost obţinut prin intermediul reprezentanței/reprezentanţei permanente sau a bazei fixe situate pe teritoriul Republicii Moldova/

Заявляю, что информация, указанная в разделах 1, 2 и 3 настоящего заявления, верна и что данные, указанные в этом заявлении о возмещении, являются подлинными во всех отношениях. Также заявляю, что доход, указанный в разделе 3 настоящего заявления не был получен через представительство /постоянное представительство или постоянную базу, находящуюся в Республике Молдова/

I declare that the information indicated in Chapters 1,2 and 3 of this form is correct/exact, and the indicated date in this refund form is true in every aspect. I also declare that, the income indicated in Chapter 3 of this form has not been obtained through the representative office/ permanent establishment or a fixed basis situated on the territory of the Republic of Moldova.

 

2. Solicit restituirea impozitului pe venitul sus-menţionat în sumă de/

Требую возврата вышеуказанного подоходного налога в сумме/

I require therefunding of income tax mentioned above in the amount of:

______________________________________________________________________________________

(suma se indică în cifre și litere/ сумма указывается цифрами и прописью/ the amount indicated in figures and letters)

 

 

 

Locul/ Место/ Place ________________

Data/ Дата/ Date "___"______________

Numele şi prenumele _____________________

Фамилия и имя/ Name and Surname

Semnătura/ Подпись/ Signature ______________

Funcţia/ Должность/ Position ________________

Ştampila/ Печать/ Stamp

 

 

Anexa nr.7

la Ordinul Ministerului Finanţelor

nr.50 din 15 martie 2017

 

INSTRUCŢIUNE

cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă

 rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi

 în Republica Moldova

 

1. Cererea conform Formei CCR17 se utilizează de către solicitanţi, persoane fizice şi juridice, persoane fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova, pentru a obţine certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17).

2. Certificatul conform Formei 1-DTA17 se utilizează pentru confirmarea rezidenţei pe teritoriul Republicii Moldova în scopul beneficierii de prevederile convenţiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state.

3. Cererea conform Formei 2-DTA17 se utilizează de către nerezidenţi în cazul existenţei sau lipsei tratatului internaţional pentru a solicita atestarea impozitului pe venit achitat/reţinut de nerezident în Republica Moldova din veniturile obţinute pe teritoriul acesteia.

4. Certificatul conform Formei 3-DTA17 se utilizează de către nerezidenţi în cazul existenţei sau lipsei tratatului internaţional pentru atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova din veniturile obţinute pe teritoriul acesteia.

5. Certificatul conform Formei 4-DTA17 se utilizează pentru atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova în cazul existenţei sau lipsei tratatului internaţional.

6. Cererea conform Formei 5-DTA17 se utilizează de către beneficiarul venitului pentru restituirea sumei impozitului pe venit reţinut la achitarea venitului din sursele aflate în Republica Moldova, care depăşeşte suma impozitului pe venit calculat conform cotelor prevăzute de convenţiile (acordurile) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state.

7. Formele nominalizate la punctele 1-5 se completează în limba de stat/limba rusă/engleză, conform cererii solicitantului.

8. Formele nominalizate la punctele 1-6 pot fi eliberate în mod electronic de Serviciul Fiscal de Stat utilizînd servicii electronice, avînd aceiaşi putere juridică ca şi cele prezentate pe suport hîrtie.

9. Sumele venitului obţinut şi ale impozitului pe venit reţinut la sursa de plată se indică în lei moldoveneşti şi în valuta străină specificată în contract, recalculate la cursul oficial de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei, la data achitării venitului, separat prin bară.

10. Certificatele privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17 şi Forma 4-DTA17) se eliberează după încheierea anului fiscal sau la data solicitării în cazul în care legislaţia statului străin nu prevede altceva.

11. La completarea certificatelor şi cererilor nu se admit corectări.

12. În cazul pierderii sau deteriorării certificatelor eliberate anterior, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în baza unei cereri întocmite de contribuabil în formă liberă, va elibera certificatul solicitat pînă la expirarea termenului de prescripţie prevăzut de convenţiile (acordurile) pentru evitarea dublei impuneri, sub numărul iniţial, cu menţiunea "Duplicat" şi cu indicarea datei de eliberare a acestuia.

[Pct.12 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

13. Certificatul de rezidenţă prezentat de nerezident, în temeiul art.793 din Codul fiscal, poate fi prezentat în formă electronică, potrivit legislaţiei statului străin. Veridicitatea documentului electronic poate fi verificată pe pagina web a autorităţii fiscale a statului emitent, sau în lipsa unei astfel de posibilităţi, conform procedurilor stabilite de Serviciul Fiscal de Stat şi autoritatea competentă a statutului străin.

 

Cererea de eliberare a certificatului de rezidenţă (Forma CCR17)

14. Cererea conform Formei CCR17 se utilizează de către solicitanţi, persoane fizice şi juridice, persoane fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova, pentru a obţine certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17).

15. În cerere se înscrie informaţia referitoare la:

a) denumirea întreprinderii sau numele/prenumele persoanei fizice şi codul fiscal al acestora;

b) adresa juridică a solicitantului (se indică localitatea, strada şi numărul);

c) datele de contact (se indică telefonul şi e-mail-ul);

d) ţara pentru care se solicită certificatul;

e) perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă;

f) pentru întreprinderea, autoritatea fiscală sau persoana fizică (se indică pentru cine se solicită certificatul).

La cerere se anexează documentele confirmative stabilite la punctul 21, după caz.

[Pct.15 completat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

16. Cererea se semnează de contribuabil sau de persoana responsabilă.

17. La depunerea cererii de eliberare a certificatului de rezidenţă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul contribuabilului i se înmînează o recipisă semnată de funcţionarul fiscal care a recepţionat cererea, cu indicarea datei şi a telefonului de contact.

[Pct.17 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

Certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17)

18. Certificatul de rezidenţă se utilizează de către solicitanţi, persoane fizice şi persoane juridice, pentru a atesta rezidenţa pe teritoriul Republicii Moldova.

19. Atestarea rezidenţei solicitantului se efectuează la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

[Pct.19 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

20. Certificatul de rezidenţă se prezintă plătitorului de venit al statului străin, în original.

21. Certificatul de rezidenţă se eliberează o dată pe an pentru fiecare persoană fizică sau juridică rezidentă, indiferent de numărul, regularitatea şi tipul de venit achitat, în baza cererii conform Formei CCR17, depuse de către solicitant, la care se anexează următoarele documente:

1) pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, se anexează copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă;

2) pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova:

a) copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice;

b) copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă;

3) pentru persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi care, în scopuri fiscale, au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova:

a) copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;

b) documentul în original, eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv, care atestă prezenţa persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile.

La calcularea perioadei de 183 de zile se vor include următoarele zile:

- toate zilele prezenţei fizice, inclusiv zilele de sosire şi de plecare; şi

- zilele petrecute în afara statului de activitate, precum şi zilele de sîmbătă şi duminică, sărbătorile naţionale, sărbătorile şi deplasările de serviciu legate direct de activitatea destinatarului în acest stat, după care a fost reîncepută activitatea pe teritoriul statului respectiv;

c) copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

22. În cazul achitării dividendelor se prezintă copia extrasului din registrul acţionarilor şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei acţionarilor, iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată – copia extrasului din procesul-verbal al şedinţei fondatorilor.

221. În cazul în care contribuabilul nu a anexat la cerere documentele stipulate la pct.21 sau nu corespunde criteriului de rezidenţă, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat refuză eliberarea certificatului de rezident prin informarea acestuia despre motivele refuzului.

[Pct.221 introdus prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

23. În cazuri speciale la certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17) poate fi anexat şi formularul statelor străine ce atestă rezidenţa, ataşat cu traducerea în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, urmând a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.

[Pct.23 în redacţia Ordinului Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

24. În compartimentul 1. "Date despre solicitant" se înscrie informaţia referitoare la:

1) denumirea întreprinderii sau numele şi prenumele persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid şi numărul de identificare (cod fiscal) al acesteia;

2) sediul/domiciliul conform actelor de identitate ale solicitantului.

25. În compartimentul 2. "Certificatul autorităţii competente a Republicii Moldova" se înscrie informaţia referitoare la:

1) denumirea statului străin pentru care se solicită aplicarea convenţiei (acordului) pentru evitarea dublei impuneri, denumirea localităţii şi data semnării acesteia;

2) denumirea întreprinderii străine, autorităţii fiscale sau numele şi prenumele persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid pentru care se solicită certificatul de rezidenţă;

3) anul fiscal pentru care se solicită certificatul de rezidenţă;

4) denumirea localităţii în care îşi are sediul autoritatea competentă şi data semnării certificatului de rezidenţă.

26. Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul autentifică informaţia cuprinsă în certificat prin aplicarea semnăturii şi a ştampilei.

[Pct.26 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

27. Certificatul de rezidenţă se completează în 2 (două) exemplare originale, dintre care un exemplar se înmînează solicitantului, iar celălalt rămîne la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul dintre care un exemplar se înmânează solicitantului" cu textul "contra semnătură".

[Pct.27 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului

pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova(Forma 2-DTA17)

28. Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reţinut de nerezident în Republica Moldova (Forma 2-DTA17) se completează în baza contractelor sau altor documente în conformitate cu care s-a achitat venitul şi impozitul pe venit şi se prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul.

[Pct.28 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

29. Cererea poate fi depusă de către beneficiarul venitului sau de plătitorul venitului în limba de stat.

30. Cererea se completează în 2 (două) exemplare originale, dintre care un exemplar se depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, iar celălalt exemplar rămîne la solicitant.

[Pct.30 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

31. La cererea nominalizată se anexează documentele în copie (cu traducere în limba de stat, efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264 din 11 decembrie 2008, cu excepţia documentelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză):

a) care certifică rezidenţa beneficiarului (în cazul în care venitul acestuia se impozitează conform prevederile convenţiei (acordului);

b) contractul/documentul care atestă obţinerea venitului în Republica Moldova, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă.

În caz de necesitate, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, se vor prezenta documente ce confirmă achitarea venitului obţinut şi a impozitului pe venit.

32. În cazul achitării dividendelor se prezintă extrasul din registrul acţionarilor şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei acţionarilor, iar în cazul societăţilor cu răspundere limitat – extrasul din procesul-verbal al şedinţei fondatorilor.

321. În cazul în care contribuabilul nu a anexat la cerere documentele stipulate la pct.31 şi pct.32, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat refuză eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, prin informarea acestuia despre motivele refuzului.

[Pct.321 introdus prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

33. În compartimentul 1. "Beneficiarul venitului" se înscrie informaţia referitoare la:

1) denumirea întreprinderii străine sau numele şi prenumele persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid şi numărul de identificare (cod fiscal) al acesteia;

2) în cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu prevederile convenţiei (acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi statul respectiv, la completarea certificatului se înscrie denumirea documentului care atestă rezidenţa şi denumirea statului cu care Republica Moldova are încheiată convenţie (acord) pentru evitarea dublei impuneri, precum şi numărul, data şi termenul de valabilitate al documentului menţionat. În cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în rîndul respectiv se va indica semnul "–";

3) datele despre sediul/domiciliul beneficiarului venitului, conform actelor de identitate sau de înregistrare a activităţii.

34. În compartimentul 2. "Plătitorul venitului" se înscrie informaţia referitoare la:

1) denumirea şi codul fiscal al plătitorului venitului;

2) sediul/domiciliul plătitorului venitului.

35. În compartimentul 3. "Venitul obţinut în Republica Moldova" se înscrie informaţia referitoare la venitul obţinut de către beneficiarul venitului:

1) în coloniţa 1 se înscrie numărul curent;

2) în coloniţa 2 se înscrie tipul de venit, de exemplu venit atît declarat, cît şi achitat de către persoanele fizice nerezidente sau care au devenit persoane rezidente în scopuri fiscale;

3) în coloniţa 3 se înscrie data achitării venitului, conform documentelor de plată;

4) în coloniţa 4 se înscrie suma brută a venitului obţinut în Republica Moldova;

5) în coloniţa 5 se înscrie cota impozitului pe venit prevăzută de convenţia (acordul) pentru evitarea dublei impuneri sau cota prevăzută de Codul fiscal care se aplică la venitul impozabil;

6) în coloniţa 6 se înscrie suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată şi virat la buget la cota prevăzută de convenţie (acord) sau la cota prevăzută de Codul fiscal.

36. În compartimentul 4. "Venitul obţinut în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei/reprezentanţei permanente" se înscrie informaţia referitoare la venitul obţinut de către nerezident prin intermediul unei reprezentanţe/reprezentanţe permanente care desfăşoară activitate în Republica Moldova:

1) în coloniţa 1 se înscrie venitul anual obţinut de către nerezident;

2) în coloniţa 2 se înscrie cota impozitului pe venit prevăzută de Codul fiscal;

3) în coloniţa 3 se înscrie suma impozitului pe venit calculat şi virat la buget, conform cotei prevăzute de Codul fiscal.

37. În compartimentul 5 "Certificatul plătitorului venitului" plătitorul venitului înscrie denumirea localităţii în care îşi are sediul, data semnării cererii şi autentifică informaţia cuprinsă în cerere prin aplicarea ştampilei (după caz) şi a semnăturii.

 

Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat

de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17)

38. Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17) se utilizează de către beneficiarul venitului pentru a atesta venitul obţinut şi impozitul pe venit achitat în Republica Moldova.

39. Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17) se eliberează de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, în termen de pînă la 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii Formei 2-DTA17 şi al documentelor indicate la punctul 31, cu verificarea acestora.

[Pct.39 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

40. În cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu prevederile convenţiei (acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi statul respectiv, la completarea certificatului se înscrie denumirea statului cu care Republica Moldova are încheiată convenţia (acordul) pentru evitarea dublei impuneri, numărul, data şi termenul de valabilitate al documentului care atestă rezidenţa acestuia.

În cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în rîndul respectiv se va indica semnul " – ".

41. Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul autentifică certificatele prin aplicarea semnăturii şi ştampilei.

[Pct.41 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

42. În cazuri speciale la certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17) poate fi anexat şi formularul statelor străine ce atestă impozitul pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, ataşat cu traducerea în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, urmând a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.

[Pct.42 în redacţia Ordinului Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica

Moldova de către persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi

 care au obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova

(Forma 4-DTA17)

43. Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova (Forma 4-DTA17) se eliberează de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii Forma 2-DTA17, în cazul în care persoana fizică cetăţean străin sau apatrid, dintr-un stat cu care Republica Moldova are încheiată convenţia (acordul) pentru evitarea dublei impuneri, se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni ce se începe sau se termină în anul fiscal dat şi, respectiv, nu deţine documentul care certifică rezidenţa statului străin.

[Pct.43 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

44. Pentru obţinerea certificatului respectiv, persoana fizică cetăţean străin sau apatrid care a obţinut statutul de rezident al Republicii Moldova suplimentar la cerere (Forma 2-DTA17) va prezenta în copie următoarele documente:

a) certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17);

b) contractul/documentul care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

 

Cererea privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus

din sursele aflate în Republica Moldova (Forma 5-DTA17)

45. Cererea pentru restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova se utilizează pentru restituirea sumei impozitului pe venit reţinută la achitarea venitului din sursele aflate în Republica Moldova, care depăşeşte suma impozitului pe venit, calculat conform cotelor prevăzute de convenţiile (acordurile) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state.

46. Restituirea impozitului pe venit reţinut la achitarea venitului din sursele aflate în Republica Moldova nu se va accepta în cazul în care venitul (din care a fost reţinut impozitul pe venit) a fost obţinut prin intermediul reprezentanţei/reprezentanţei permanente a beneficiarului venitului. Determinarea obligaţiilor fiscale ale reprezentanţei /reprezentanţei permanente a beneficiarului venitului şi modalitatea de restituire a impozitelor plătite în plus de către aceasta nu fac obiectul prezentului ordin.

47. Cererea urmează a fi perfectată şi depusă de către beneficiarul venitului sau plătitorul venitului în baza cererii beneficiarului la Serviciul Fiscal de Stat de la locul de deservire a plătitorului venitului. În cazul în care plătitorul venitului a fost lichidat sau reorganizat, cererea se va depune de către beneficiarul venitului sau de către persoana împuternicită de acesta în modul general stabilit.

48. Restituirea se efectuează către solicitant la contul bancar indicat în cerere, în monedă naţională. În cazul în care restituirea se efectuează către persoana împuternicită a beneficiarului venitului, acesta efectuează restituirea către beneficiarul venitului în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc stabilit la data executării documentelor de plată.

49. Cererea pentru restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova urmează a fi depusă numai în cazul în care impozitul pe venit reţinut în plus la sursa de plată a fost achitat la buget.

50. Beneficiarul venitului sau plătitorul venitului, după caz, solicită subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a plătitorului venitului, printr-o scrisoare de însoţire întocmită în mod arbitrar, efectuarea unui control şi restituirea impozitului pe venit reţinut în plus, anexînd următoarele documente:

1) cererea beneficiarului venitului depusă pe numele plătitorului venitului pentru restituirea impozitului pe venit cu confirmarea precum că venitul nu a fost obţinut prin intermediul reprezentanţei/reprezentanţei permanente (bazei fixe) situate pe teritoriul Republicii Moldova;

2) Forma 5-DTA17 "Cerere pentru restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova";

3) documentele (în original, cu traducere în limba de stat şi de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264 din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor întocmite în limba rusă şi în limba engleză) care certifică rezidenţa beneficiarului venitului, eliberate de către autoritatea competentă a statului străin;

4) copia contractului care atestă obţinerea venitului în Republica Moldova sau alt document ce atestă dreptul la obţinerea venitului în Republica Moldova cu traducere în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză;

5) Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, în original, în cazul în care a fost eliberat anterior.

La efectuarea controlului, în caz de necesitate, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul poate solicita prezentarea şi a altor documente confirmative aferente acţiunii de restituire.

[Pct.50 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

51. Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte contribuabilul, conform rezultatelor controlului, emite decizia prin care consemnează impozitul pe venit reţinut în plus şi întreprinde acţiunile de rigoare în vederea reflectării acestuia în contul personal generalizat al plătitorului venitului. Decizia privind restituirea se adoptă indiferent de constatarea lipsei sau existenţei restanţelor faţă de bugetul public naţional. Întocmirea documentelor de plată şi restituirea efectivă a sumei achitate în plus, confirmată prin decizie, se efectuează în modul general stabilit de Guvern.

[Pct.51 modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.82 din 29.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

52. Gestionarii de bugete asigură executarea restituirii în limitele sumelor încasate în plus, indiferent de cotele de defalcări între bugetele aprobate pentru anul curent.

În temeiul documentelor prezentate de organele fiscale, gestionarul bugetului perfectează documentele de plată în vederea restituirii sumelor impozitului pe venit reţinute în plus şi le prezintă spre executare Trezoreriei de Stat sau trezoreriei teritoriale deservente.

Documentele de plată se execută în termenul maxim prevăzut la art.176 alin.(3) din Codul fiscal din momentul emiterii deciziei de restituire a impozitului pe venit. În cazul depăşirii acestui termen se vor aplica prevederile art.176 alin.(3) şi (4) din Codul fiscal.

53. Plătitorul venitului sau persoana împuternicită de către beneficiarul venitului poate depune documentele pentru restituirea impozitului pe venit reţinut la sursa de plată pînă la expirarea termenului de prescripţie prevăzut de convenţiile (acordurile) pentru evitarea dublei impuneri sau, în lipsa convenţiei (acordului) respectiv, potrivit termenului menţionat la art.266 din Codul fiscal.

54. În cazul în care anterior a fost eliberat Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, Cererea pentru solicitarea restituirii impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova poate fi executată la restituirea Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova, în original, şi cu informarea autorităţilor competente ale statului străin. În cazul în care concomitent a fost depusă Cererea pentru restituirea impozitului pe venit şi Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, executarea Cererii pentru eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova va fi efectuată după îndeplinirea Cererii pentru restituirea impozitului pe venit.

55. Restituirea impozitului pe venit, reţinut la achitarea veniturilor din sursele aflate în Republica Moldova, se efectuează din contul sumelor încasate la impozitul pe venit sau din alte surse ale bugetului respectiv.

56. În compartimentul 1. "Beneficiarul venitului" se înscrie informaţia referitoare la:

1) denumirea întreprinderii străine sau numele şi prenumele persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid şi codul fiscal al acesteia;

2) în cazul în care impozitarea venitului nerezidentului se efectuează în conformitate cu prevederile convenţiei (acordului) pentru evitarea dublei impuneri între Republica Moldova şi statul respectiv, se înscrie denumirea statului cu care Republica Moldova are încheiată convenţia (acordul) pentru evitarea dublei impuneri, numărul, data şi termenul de valabilitate al documentului care atestă rezidenţa acestuia.

3) sediul/domiciliul beneficiarului venitului;

4) datele bancare ale beneficiarului venitului.

57. În compartimentul 2. "Plătitorul venitului" se înscrie informaţia referitoare la:

1) denumirea şi codul fiscal al întreprinderii;

2) sediul/domiciliul plătitorului venitului.

58. În compartimentul 3. "Venitul impozabil" se înscrie informaţia referitoare la veniturile obţinute de către beneficiarul venitului:

1) în coloniţa 1 se înscrie numărul curent;

2) în coloniţa 2 se înscrie tipul de venit, de exemplu dividende, dobînzi, royalty, venituri de la prestarea serviciilor de consultanţă sau alte venituri;

3) în coloniţa 3 se înscrie suma venitului obţinut în Republica Moldova;

4) în coloniţa 4 se înscrie data achitării venitului, conform documentelor de plată;

5) în coloniţa 5 se înscrie cota impozitului pe venit la sursa de plată, conform legislaţiei fiscale a Republicii Moldova;

6) în coloniţa 6 se înscrie suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată şi virat la buget la cota prevăzută de legislaţia fiscală a Republicii Moldova;

7) în coloniţa 7 se înscrie cota impozitului pe venit, conform convenţiei (acordului) pentru evitarea dublei impuneri;

8) în coloniţa 8 se înscrie suma impozitului pe venit care urma să fie achitată la cota prevăzută de convenţie (acord) (coloniţa 3 х coloniţa 7);

9) în coloniţa 9 se înscrie suma impozitului pe venit care urmează a fi restituit nerezidentului, care se determină ca diferenţa dintre suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată şi virat la buget la cota prevăzută de legislaţia fiscală a Republicii Moldova şi suma impozitului pe venit la cota prevăzută de convenţie (acord) (coloniţa 6 – coloniţa 8).

59. În compartimentul 4. "Certificatul plătitorului venitului" se înscrie informaţia referitoare la:

1) suma impozitului pe venit care urmează a fi restituită (în cifre şi litere);

2) denumirea localităţii în care îşi are sediul plătitorul venitului şi data semnării cererii.

 

Ordin MF nr.50 din 15.03.2017.pdf
news-events