Ordin SFS nr. 82 din 27.02.2019

O R D I N

cu privire la  eliberarea confirmării veniturilor obţinute şi

obligaţiilor fiscale reţinute/achitate din venitul obţinut în

Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova

pentru a fi prezentată organelor abilitate

 

nr. 82  din  27.02.2019

 (în vigoare 15.03.2019) 

 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 94-99 art. 524 din 15.03.2019

 

* * *

În scopul asigurării bunei administrări fiscale, precum şi în temeiul art.1323 alin.(10) şi art.133 alin.(1) pct.8) şi alin.(2) pct.4) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială),

ORDON:

1. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat vor elibera confirmări despre veniturile obţinute şi obligaţiile fiscale reţinute/achitate din venitul obţinut în Republica Moldova pentru cetăţenii cu domiciliul aflat în raza de deservire a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat conform modelelor stabilite prin anexele nr.1, 2 la prezentul ordin.

2. În scopul eliberării confirmării despre veniturile obţinute în Republica Moldova, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat urmează să respecte următoarele proceduri:

1) confirmarea se eliberează în baza cererii solicitantului, conform anexei nr.3, depusă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, conform razei de deservire a acestuia, cu prezentarea documentului de identitate;

2) în cazul în care cererea este depusă de o terţă persoană, la cerere urmează a fi anexată şi copia procurii autentificate, prin care a fost împuternicită persoana în cauză;

3) confirmarea va fi eliberată pentru perioada solicitată şi pentru veniturile achitate aferente unui an fiscal închis. Atestarea se va efectua conform informaţiei din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat ("Fişa de verificare a obligaţiilor privind impozitul pe venit al persoanelor fizice" din Sistemul informaţional "Rapoarte fiscale") şi alte informaţii prezentate de contribuabil şi verificate de Serviciul Fiscal de Stat;

4) confirmarea urmează a fi tipărită pe foaie cu antet a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat conform modelelor indicate la anexa nr.1, 2 la prezentul ordin, aplicînd semnătura şefului/şefului adjunct al subdiviziunii şi ştampila umedă;

5) confirmarea se va perfecta în termen de 3 zile lucrătoare de la recepţionarea cererii.

3. Din data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul SFS nr.129 din 29.05.2017 "Cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obţinute în Republica Moldova de cetăţenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate peste hotarele ţării", cu modificările şi completările ulterioare.

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina şefilor subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat, desemnate responsabile de executarea acţiunilor corespunzătoare.

5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.

DIRECTORUL SERVICIULUI
FISCAL DE STAT Serghei PUŞCUŢA
Nr.82. Chişinău, 27 februarie 2019.

 

Anexa nr.1

la Ordinul SFS

nr.82 din 27.02.2019

 

Forma CVR

 

MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
 

SERVICIUL FISCAL DE STAT

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

 

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9

tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md www.sfs.md

 

C O N F I R M A R E

nr._______ din ___________________

                              (data, luna, anul)

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat confirmă, că cetăţeanul Republicii Moldova ________________,

(numele, prenumele)       

născut la _____________________, cu numărul de identificare __________________________________

            (data, luna, anul)                                                                                                (codul fiscal/ IDNP)

conform datelor din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, la situaţia din ___________________

(data, luna, anul)              

a obţinut venituri şi i-au fost reţinute obligaţii fiscale din venitul obţinut în conformitate cu legislaţia în vigoare, după cum urmează:

 

Perioada/
Anul
Venit obţinut (total) Obligaţii fiscale reţinute/achitate din venitul obţinut
lei
(MDL)
______________
altă valută *
lei
 (MDL)
______________
altă valută
20__
20__
20__
...

 

La situaţia din ________________________, cetăţeanul nominalizat nu înregistrează/înregistrează

                                     (data, luna, anul)

_____________________________________________________ restanţă faţă de bugetul public naţional.

(se indică suma (lei) şi/sau altă valută conform ratei oficiale la data emiterii confirmării)

 

Confirmarea este eliberată pentru a fi prezentată organului solicitant.

 

Menţiune: Pensiile, ajutoarele sociale şi alte venituri neimpozabile nu sunt incluse în prezenta confirmare.

 

________________

(funcţia persoanei
responsabile)

__________________

(denumirea
subdiviziunii SFS)

______________

Semnătura

 

L.Ş.

_________________________________

(numele, prenumele)

__________________

* suma în altă valută se indică conform ratei oficiale medii de schimb stabilite de Banca Naţională a Moldovei (curs valutar) pentru perioada de gestiune (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb).

 

 

Form CVR

 

MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT

MINISTRY OF FINANCE

OF REPUBLIC OF MOLDOVA
 

STATE TAX SERVICE

 

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9

tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md www.sfs.md

 

C O N F I R M A T I O N

nr._______ dated ___________________

                                   (date, month, year)

 

Herewith, the State Tax Service confirms that the citizen of the Republic of Moldova ______________,

     (name, surname)          

born at ___________________, identity number _____________________________, according to the data

       (date, month, year)                                                                         (TIN)

from the State Tax Service Informational System, earned income and have been retained tax liabilities from obtained income in accordance with the (in force) legislation, as follows at the situation of ______________:

(date, month, year)           

 

Period/Year Earned income (net) Paid/withheld tax liabilities
lei
(MDL)
__________________
another currency
lei
(MDL)

____________________
 another currency

20__
20__
20__
...

 

At the situation dated _______________________, the nominated citizen does not register/registers

(date, month, year)                                         

______________________________________________________ arrears to the national public budget.

  (is indicated the amount (lei) and/or another currency according

       to the official rate at the date of issuing of confirmation)

 

Confirmation is issued for submission to the requesting authority.

 

Note: Pensions, social allowances and other non-taxable incomes are not included in this confirmation.

 

___________________

(function of the
responsible person)

____________________

(name of the
STS subdivision)

____________

Signature

 

S.P.

__________________________

(name, surname)

__________________

*the amount in another currency shall be indicated according to the official average exchange rate established by the National Bank of Moldova (exchange rate) for management period (https://www.bnm.md/ro/content/ratele-de-schimb).

 

 

Anexa nr.2

la Ordinul SFS

nr.82 din 27.02.2019

 

Forma CVR

 

MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

 

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9

tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md www.sfs.md

 

C O N F I R M A R E

nr._______ din _______________

                                  (data, luna, anul)

 

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat confirmă, că cetăţeanul Republicii Moldova _______________,

(numele, prenumele)        

născut la _____________________, cu numărul de identificare __________________________________

           (data, luna, anul)                                                                                                (codul fiscal/ IDNP)

conform datelor din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, nu a obţinut venituri  pentru anul 20_.

La situaţia din _________________________, cetăţeanul nominalizat nu înregistrează/înregistrează

                                     (data, luna, anul)

_______________________ restanţe faţă de bugetul public naţional.

(se indică suma)

 

Confirmarea este eliberată pentru a fi prezentată organului solicitant.

 

Menţiune: Pensiile, ajutoarele sociale şi alte venituri neimpozabile nu sunt incluse în prezenta confirmare.

 

________________

(funcţia persoanei
responsabile)

____________________

(denumirea
subdiviziunii SFS)

_______________

Semnătura

 

L.Ş.

_________________________

(numele, prenumele)

 

 

Form CVR

 

MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT

MINISTRY OF FINANCE

OF REPUBLIC OF MOLDOVA
 

STATE TAX SERVICE

 

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9

tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md www.sfs.md

 

C O N F I R M A T I O N

nr.____ dated _____________________

                      (date, month, year)

 

Herewith, the State Tax Service confirms that the citizen of the Republic of Moldova ______________,

(name, surname)          

born at _______________, identity number ____________________, according to the data from the State

    (date, month, year)                                                         (TIN)

Tax Service Informational System, has not earned income for the year 20___.

 

At the situation dated _______________________, the nominated citizen does not register/registers

 (date, month, year)                                           

_______________________________ arrears to the national public budget.

(is indicated the amount)

 

Confirmation is issued for submission to the requesting authority.

 

Note: Pensions, social allowances and other non-taxable incomes are not included in this confirmation.

 

________________

(function of the
responsible person)

____________________

(name of the
STS subdivision)

_____________

Signature

 

S.P.

___________________________

(name, surname)

 

 

Anexa nr.3

la Ordinul SFS

nr.82 din 27.02.2019

 

MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

 

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9

tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md www.sfs.md

 

CERERE

nr.________ din _______________

 

*Solicitantul ____________________________________________________________________

(nume, prenume, cod fiscal/IDNP)

Datele buletinului solicitantului _______________________________________________________

                                                                          (seria, numărul, data eliberării, nr.Oficiului)

Datele procurii autentificate _________________________________________________________

                                                                      (numărul, data eliberării, alte date)

 

*Titularul________________________________________________________________________

(nume, prenume, cod fiscal)

Datele buletinului titularului __________________________________________________________

                                                (seria, numărul, data eliberării, nr.Oficiului)

 

Rog eliberarea confirmării veniturilor impozabile declarate ale Titularului pentru perioada fiscală (anul):

 

 
 
 

______________________

Solicitantul (nume, prenume)

 

________________

Data depunerii

____________________

*Notă: În caz că cererea este solicitată de către Titular, în rubricile "Solicitant"-ului şi "Titular"-ului informaţia va fi identică, iar rubrica "Datele procurii autentificate" nu se completează.

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL FISCAL DE STAT

MINISTRY OF FINANCE

OF REPUBLIC OF MOLDOVA
 

STATE TAX SERVICE

 

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase nr.9

tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfs.md www.sfs.md

 

REQUEST

nr.________ dated _____________

 

*Applicant_______________________________________________________________________

(name, surname, TIN)

Data concerning the applicant′s identity card ____________________________________________

                                                                                                       (serial number, date of issue, office no.)

Data concerning the authenticated power of attorney _____________________________________

                                                                                                                       (nr., date of issue, other data)

 

*Owner_________________________________________________________________________

(name, surname, TIN)

Data concerning the owner′s identity card __________________________________________

                                                                                                            (serial number, date of issue, office no.)

 

Please issue the confirmation of the Owner′s declared taxable incomes for the tax period (year):

 

 
 
 

_________________________

The applicant (name, surname)

 

___________________

Date of submission

_______________________

*Note: If the request is demanded by the owner, in the "Applicant" and "Owner" fields the information will be identical and the "Data concerning the authenticated power of attorney " field will not be filled in.

 

 

Ordin SFS nr.82 din 27.02.2019.pdf
news-events