Cum înregistrez subdiviziunile/ obiectele impozabile?

Evidenţa subdiviziunilor fără statut de persoană juridică amplasate în altă parte decît sediul contribuabilului din care face parte este ţinută de către subdiviziunea SFS la care persoana este luată în evidenţă fiscală, prin atribuirea fiecărei subdiviziuni a codului acesteia.

Subdiviziunea utilizează codul fiscal al contribuabilului care a înfiinţat-o.

La adoptarea deciziei despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, informează Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă ş.a), precum şi despre modificările ulterioare cu privire la sediul subdiviziunii sale, şi despre sistarea activităţii subdiviziunii.

Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor/obiectelor impozabile este expus în anexa nr.14 la Instrucţiunea privind evidența contribuabililor, Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017.

Formularul Cererii/Constatării privind înregistrarea/lichidarea şi suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile este expus în anexa nr.15 la Instrucţiunea menționată anterior. Cererea/Constatarea se va completa şi se va marca la rubrica respectivă de către:

a) contribuabili – în cazul dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă ş.a.), cît şi modificările ulterioare;
b) Serviciul Fiscal de Stat– în cazul constatării statutului subdiviziunii şi în cazul constatării că contribuabilul este lichidat.

 Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile se efectuează pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile, cel puţin una/unul.

În scopul asigurării corectitudinii evidenţei obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni/obiecte impozabile, întreprinderile de bază ale acestora/sediile centrale se vor califica ca subdiviziuni. În acest sens, contribuabilul va indica informaţia necesară despre întreprinderea de bază/sediul central în Cererea/Constatarea privind înregistrarea/lichidarea şi suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile. 

Cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea/lichidarea şi suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile sînt recepţionate de către subdiviziunea SFS de la locul de deservire al contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) sau prin SIA "e-Cerere" modulul "Înregistrarea on line a subdiviziunilor".

 Subdiviziunile amplasate în aceeaşi localitate vor fi înregistrate sub un singur cod al subdiviziunii.

În cazul cînd contribuabilul deţine subdiviziune peste hotarele Republicii Moldova, acesta va declara subdiviziunea la SFS de la locul de deservire a acestuia, indicînd codul localităţii de la adresa juridică.

Urmare a prelucrării Cererilor/Constatărilor privind înregistrarea/lichidarea şi suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile, subdiviziunea SFS de la locul de deservire a contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) în termen de 3 zile de la data depunerii cererii emite la solicitarea contribuabilului certificatul privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile conform modelului indicat în anexa nr.16 la Instrucţiune menționată anterior.

Obiectelor impozabile nu sunt aplicabile prevederile art.255 din Codul fiscal.

La declararea subdiviziunii cu tipul "72", denumirea tipului subdiviziunii "magazin online" la coloana 6 în Cerere/Constatare (Anexa nr.15 din Instrucțiunea menționată anterior) se va completa obligatoriu adresa de email, adresa amplasării unităţii comerciale şi adresa paginii web a magazinului online.

news-events