Impozitarea nerezidenţilor

Urmează de a retine impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care rezidentul - persoana juridica beneficiază de servicii de transport rutier, prestate de un nerezident (România) pentru transportarea mărfurilor sau pasagerilor?
Ordin nr. 179, din 17.02.2017
     Potrivit art.71 alin.(1) lit.m) din Codul Fiscal, veniturile din transportul internaţional maritim, aerian, feroviar sau rutier, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează numai între punctele situate în afara Republicii Moldova, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova.
     Conform explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.14/3-13/42 din 09.12.2015, venitul obținut de un nerezident din prestarea serviciilor de transport internațional se va impozita în Republica Moldova numai în cazul în care punctul de pornire sau destinația finală se află pe teritoriul Republicii Moldova, ținînd cont și de tratatele la care Republica Moldova este parte, indiferent dacă tranzitează unul sau mai multe state terțe.
     Concomitent, în conformitate cu prevederile pct. 1 art. 8 din Convenția între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri pe venit si pe proprietate si prevenirea evaziunii fiscale, profiturile obţinute din exploatarea în trafic internaţional a navelor, vapoarelor, aeronavelor, vehiculelor feroviare şi rutiere de un rezident al unui Stat Contractant vor fi impozabile numai în acest Stat Contractant.
    Astfel, pentru rezidentul Republicii Moldova, care beneficiază de servicii de transport internațional prestate de către un nerezident (rezident al României) nu apar careva obligații fiscale privind reținerea impozitul pe venit la sursa de plată.
     Totodată, comunicăm, că pentru a beneficia de facilitatea fiscală la impozitul pe venit în conformitate cu Convenția nominalizată, conform alin. (2) art. 793 din Codul Fiscal, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare an calendaristic în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat.
     În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova, specificate în art. 91 alin. (1) din Codul Fiscal, conform cărora persoanele menţionate la art.90 reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016 Legii 71 din 12.04.2015]

(Modificat în conformitate cu prevederile art. 793 alin. (2), art. 90 și 91 din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012) Urmeaza de a retine impozitul pe venit la sursa de plata în marime de 15%, în cazul în care rezidentul - persoana juridica beneficiaza de servicii de transport rutier, prestate de un nerezident (România) pentru transportarea marfurilor în România ( ruta: punctul de încarcare Moldova - punctul de descarcare România)? În conformitate cu prevederile pct. 1 art. 8 din Conventia între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri pe venit si pe proprietate si prevenirea evaziunii fiscale (în continuare - Conventie), profiturile întreprinderii unui Stat contractant, obtinute din exploatarea în trafic international a navelor maritime, fluviale si aeriene, transporturilor feroviare si rutiere, vor fi impozabile numai în acel Stat. Astfel, pentru rezidentul Republicii Moldova, care beneficiaza de servicii de transport international prestate de catre un nerezident (rezident al României) nu apar careva obligatii fiscale privind impozitul pe venit pe teritoriul Republicii Moldova. Totodata, comunicam, ca pentru a beneficia de facilitatea fiscala la impozitul pe venit în conformitate cu Conventia nominalizata, conform alin. (2) art. 793 din Codul Fiscal, nerezidenti care obtin venitul urmeaza sa prezinte persoanei care achita venitul, pîna la data achitarii lui, o confirmare precum ca acesti nerezidenti au rezidenta permanenta în statul cu care Republica Moldova are încheiat un tratat international care reglementeaza impozitarea sau include norme care reglementeaza impozitarea, certificata de organul competent al statului strain respectiv, tradus în limba moldoveneasca. În cazul neprezentarii confirmarii mentionate, în scopul impozitarii, urmeaza sa se aplice prevederile alin. (1) art. 91 Codului Fiscal. Potrivit prevederilor art. 91 alin.(1) din Codul Fiscal, persoanele mentionate la art. 90 alin (1) retin din veniturile nerezidentului specificate la art. 71, un impozit din suma platilor în folosul nerezidentului (fara dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în marime 15%.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

     Venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, în raport cu care apare obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată, sunt stabilite la art.71 alin.(1) din Codul fiscal.
     În partea ce ține de veniturile nerezidenților care nu sunt specificate la art.71 alin.(1) din Codul fiscal (cotizațiile de membru în folosul nerezidentului - asociației internaționale), reținerea impozitului pe venit la sursa de plată nu se efectuează.

Ordin nr. 478, din 14.09.2018

      În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.         
      Concomitent, potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.
       Potrivit prevederilor pct.2 din Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11.07.2018, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea sa pe teritoriul ţării. Veniturile obţinute peste hotarele Republicii Moldova în urma activităţii pe teritoriul ţării străine nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit la sursa de plată în Republica Moldova.       
     Astfel, dat fiind faptul că achitarea cotizațiilor de membru în folosul nerezidentului - asociației internaționale, nu ține de activitatea de întreprinzător a asociației internaționale desfășurată pe teritoriul republicii, față de acesta nu se extind prevederile art. 91 din Codul fiscal. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 693 din 11.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.295-308 din 10.08.2018) și abrogării Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 30.01.2008]

        În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.          Concomitent, potrivit prevederilor art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.         Potrivit prevederilor pct.19 din Regulamentul privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul (Anexa nr.3), aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01 2008, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul republicii. Veniturile obţinute peste hotarele Moldovei în urma desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul ţării străine, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit (la sursa de plată) în Republica Moldova.         Astfel, dat fiind faptul că cotizațiile de membru în folosul nerezidentului- asociației internaționale, nu este legat de activitatea de întreprinzător desfășurată pe teritoriul republicii, față de acesta nu se extind prevederile art. 91 din Codul fiscal.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

    În conformitate cu prevederile art.70 alin.(1) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de capitolul 11 din Codul fiscal.
   Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute de către persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, determinate conform art.40 alin.(7) din Codul fiscal, aferente activelor de capital specificate la art.39 din Codul fiscal, aflate, înregistrate, emise pe teritoriul Republicii Moldova.
    Prevederile art.71 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal stabilesc că, veniturile obţinute de persoanele juridice nerezidente, sub formă de creştere de capital, determinate conform art.40 alin.(1)–(4), din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital specificate la art.39 din Codul fiscal, aflate, înregistrate, emise pe teritoriul Republicii Moldova, se consideră venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova.
   Totodată, în conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art.90 din Codul fiscal rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71 din Codul fiscal, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol.
   Astfel, la procurarea de la un nerezident a unui bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, persoana juridică rezidentă urmează să determine creșterea de capital și să rețină impozitul pe venit la sursa de plată din suma achitată în rate nerezidentului persoanei fizice sau juridice.

Ordin nr. 160, din 10.03.2020
      În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.        Potrivit prevederilor art. 71 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute de către persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, determinate conform art.39-41 din Codul fiscal.          
      Prevederile alin.(1) lit. d) al articolului menționat din Codul fiscal stabilesc că, veniturile obţinute de persoanele juridice nerezidente, sub formă de creştere de capital, determinate conform art.40 alin.(1)–(4), din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital specificate la art.39 alin.(1) din Codul fiscal, se consideră venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova.         
      Totodată, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol.           
     Astfel, la procurarea de la un nerezident a unui bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, persoana juridică rezidentă urmează să determine creșterea de capital, potrivit art.39-41 din Codul fiscal și să rețină impozitul pe venit de la sursa de plată din suma achitată în rate nerezidentului persoanei fizice sau juridice. 
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

        Urmează de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică-rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?           În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova. Potrivit prevederilor art. 71 lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creștere de capital, obținute din vînzarea proprietății imobiliare aflate în Republica Moldova, determinate conform art. 37-39 din Codul fiscal.         Totodată, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol.         Astfel, entitatea urmează să determine creșterea de capital, potrivit art. 37-39 din Codul fiscal, și să rețină la sursa de plată impozitul pe venit din suma achitată în rate.         Este de menționat că, regimul de impozitare a operațiunii respective, conform prevederilor Convenției model cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital, este analogic celui prevăzut de Codul fiscal.

Ordin nr. 170, din 14.02.2017

     În conformitate cu art. 12 pct. (1) din Codul fiscal, royalty (redevenţă) înseamnă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.          
      În sensul prezentei noţiuni, nu se consideră royalty:          
a) plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricărei proprietăţi sau a oricărui drept de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus;          
b) plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;          
c) plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator sau în scopul vînzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie;        
d) plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere;          
e) plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau a unor tehnologii similare;          
f) plăţile pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice din acordurile de roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori.          
     Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu procură titlu de proprietate asupra unui software dar procură dreptul limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia, plata efectuată nerezidentului nu este calificată ca royalty (redevenţă), și respectiv nu se va aplica prevederile art. 91 din Codul fiscal.

        Urmează să se rețină impozit la sursa de plată din venitul nerezidentului, obținut de la darea în folosință a activelor nemateriale (produs soft), în cazul în care cu Statul respectiv Republica Moldova nu are încheiat un tratat pentru evitarea dublei impuneri?           În conformitate cu art.12 alin. (1) din Codul fiscal, royalty (redevenţă) înseamnă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.          Potrivit art.71, lit. j) din Codul fiscal, venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova sub formă de royalty este considerat ca sursă de venit impozabilă.          Totodată, potrivit art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71.          Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu deține titlu de proprietate asupra unui produs soft şi conform contractului este transmis dreptul de utilizare a licenței asupra acestuia, veniturile obținute din utilizarea produsului vor fi considerate ca royalty, fiind impuse la cota de 12%, conform art. 91din Codul fiscal.

Care este modul de impozitare a veniturilor obţinute de un nerezident conform contractului de prestări servicii unui rezident prin intermediul internetului?
Ordin nr. 288, din 24.08.2017
     În conformitate cu art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
    Astfel, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova.
    În cazul în care serviciile acordate de nerezident se efectuează prin intermediul internetului de la locul de rezidenţă al nerezidentului care se află peste hotarele Republicii Moldova, acestea se consideră activitate de întreprinzător desfăşurată peste hotarele Republicii Moldova şi, respectiv, rezidentul nu are obligaţii de a reţine impozit la sursa de plată, conform art.91 din Codul fiscal.

        Care este modul de impozitare a veniturilor obţinute de un nerezident conform contractului de prestări servicii prin intermediul poştei electronice?          În conformitate cu art. 70 alin. (1) întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut: a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă; b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă. Astfel, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova. În cazul în care serviciile acordate de nerezident se efectuează prin intermediul poştei electronice de la locul de rezidenţă al nerezidentului care se află peste hotarele Republicii Moldova, acestea se consideră activitate de întreprinzător desfăşurată peste hotarele Republicii Moldova şi, respectiv, nu are obligaţii de a reţine impozit la sursa de plată, conform art. 91 din Codul fiscal.

Ordin nr. 521, din 01.07.2011

     În conformitate cu art. 4 alin. (1), dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          
     Totodată, potrivit art. 793 alin.(2) pentru a beneficia de facilităţile fiscale în conformitate cu tratatele internaţionale, nerezidenţii care au dreptul la primirea venitului urmează să prezinte persoanei care achită venitul, pînă la data achitării lui, o confirmare precum că aceşti nerezidenţi au rezidenţa permanentă în statul cu care Republica Moldova are încheiat un tratat internaţional.          
      Astfel, conform par. 4 al articolului 13 „Creşterea de capital” al Convenţiei între Republica Moldova şi Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, cîstigurile provenite din înstrăinarea oricărei proprietăţi, alta decît cea la care se face referire în paragrafele 1, 2 si 3, vor fi impozabile numai în Statul Contractant în care este rezident cel care înstrainează.          
      Prin urmare, venitul (cîstigul) obţinut din înstrăinarea acţiunilor de catre un rezident al Republicii Cehe urmează a fi impus numai în Republica Cehă (la existenţa certificatului de rezidenţă), în care este rezident persoana care înstrainează.          
     Respectiv, restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din venitul menţionat se va efectua în modul prevăzut de Hotarârea Guvernului nr.9 din 19 ianuarie 2010 (Monitorul Oficial nr.11-12/52 din 26.01.2010).

Cum se impozitează venitul nerezidentului obținut în Republica Moldova în cadrul contractului de societate civilă?
Ordin nr. 381, din 19.04.2016
     În conformitate cu prevederile art. 47 din Codul fiscal, venitul rezultat din proprietatea comună se consideră drept un venit obţinut de către coproprietari proporţional cotelor-părţi deţinute de fiecare dintre ei.
     Potrivit prevederilor art.73 alin.(1) din Codul fiscal veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată conform art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.
     Prin urmare, conform art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 reţin și achită din veniturile nerezidentului, specificate la art.71 lit. u) din Codul fiscal, un impozit în mărime de 12%.
      Totodată, menţionăm că potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

        Cum se impozitează venitul nerezidentului obţinut în Republica Moldova în cadrul contractului de societate civilă?          În conformitate cu prevederile art. 47 din Codul fiscal, venitul rezultat din proprietatea comună se consideră drept un venit obţinut de către coproprietari proporţional cotelor-părţi deţinute de fiecare dintre ei.          Potrivit prevederilor art.73 alin.(1) din Codul fiscal veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată conform art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.          Prin urmare, conform art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 alin.(1) reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71 lit. u) din Codul fiscal, un impozit în mărime de 15%.          Totodată, menţionăm că potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Ordin nr. 616, din 09.11.2018

       În conformitate cu prevederile pct. 51 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11.07.2018, la cheltuieli de reprezentanţă, ce ţin de activitatea de întreprinzător a entităţii se raportează doar cheltuielile suportate pentru primirea delegaţiilor, atît în Republica Moldova, cît şi în afara Republicii Moldova, ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii de întreprinzător şi includ:
1) cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor, inclusiv a celor străine, pentru încheierea diverselor acorduri, contracte etc.;
2) cheltuielile pentru frecventarea manifestărilor culturale şi reprezentaţiilor teatralizate în procesul de negocieri ale unor acorduri în scop antreprenorial;
3) cheltuielile de transport în timpul primirii delegaţiilor conform programului stabilit;
4) cheltuielile pentru achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi în personalul întreprinderii;
5) cheltuielile pentru trataţii în timpul şi locul unde decurg negocierile de afaceri şi manifestările culturale respective;
6) сadouri/suvenire în mărimea ce nu depăşeşte 2% din suma scutirii personale anuale, pentru fiecare persoană, primită în delegaţie/deplasare realizată conform programului.         
        Astfel, conform prevederilor Hotărîrii menţionate, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu se atribuie la cheltuieli de reprezentanţă .

În conformitate cu prevederile pct. 1 din Regulamentul cu privire la limitarea cheltuielilor de reprezentanţă permise spre deducere din venitul brut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 06.02.1998, la cheltuieli de reprezentanţă, ce ţin de activitatea de antreprenoriat a întreprinderii se raportă: cheltuielile pentru primirea oficială a delegaţiilor, inclusiv celor străine, pentru frecventarea manifestaţiilor culturale şi reprezentaţiilor teatralizate, achitarea serviciilor traducătorilor neîncadraţi personalul întreprinderi, pentru trataţii în timpul şi locul unde decurg negocierile de afaceri şi manifestările culturale respective, precum şi alte cheltuieli similare. Astfel, conform prevederilor Hotărîrii menţionate, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu se atribuie la cheltuieli de reprezentanţă. Totodată, conform prevederilor alin. (1) art. 24 din Codul fiscal, cheltuielile privind cazarea şi alimentarea persoanelor nerezidente nu sunt permise la deduceri. De asemenea, potrivit prevederilor alin. (1) art. 91 din Codul fiscal, se va reţine un impozit în mărime de 15% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale. Concomitent, relatăm că, la achitarea plăţilor în folosul nerezidentului urmează a se conduce şi de prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, care stabileşte că, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor fizice nerezidente, încadrate în cîmpul muncii de către angajator în baza contractului individual de muncă peste hotarele Republicii Moldova?
Ordin nr. 763, din 07.09.2011
     Conform prevederilor art.70 alin.(1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
     Veniturile nerezidenţilor, obţinute în Republica Moldova sunt specificate la art.71 din Codul fiscal.
     Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.n) din Codul fiscal, veniturile obţinute în Republica Moldova de către nerezidenţi din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane, reprezintă surse de venituri impozabile.
     Totodată, potrivit prevederilor art.73 alin.(4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 alin.(1) lit. n) şi o) din Codul fiscal, urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri şi sau scutiri aferente acestor venituri.
     Prin urmare, în cazul în care, entitatea achită persoanei fizice nerezidente venituri sub formă de salariu, din activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă, indiferent de locul exercitării a obligaţiilor sale, aceste venituri urmează de a fi impozitate la sursa de plată în modul prevăzut la art.88 din Codul fiscal, la cotele stabilite la lit.a) art.15 din Codul fiscal.
     Concomitent, în cazul impozitării veniturilor nerezidentului se va ţine cont şi de alin.(1) art.4 din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional, care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

     În conformitate cu prevederile art.70 alin.(1) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de capitolul 11 din Codul fiscal.
     Potrivit art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, venituri a nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova se consideră veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unei reprezentanţe permanente în Republica Moldova, indiferent de locul prestării acestora.
    Totodată, potrivit art.73 alin.(1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.
     Respectiv, în cazul descris în întrebare, veniturile nerezidentului cad sub incidenţa art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal și urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal.
     Totodată, menționăm că, potrivit art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Ordin nr. 763, din 07.09.2011
       În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă.
      Astfel, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova.
      În cazul în care nerezidentul obţine venituri din activitatea de întreprinzător de la locul de reşedinţă a nerezidentului, care se află pe teritoriul străin, acestea nu constituie obiectul impunerii cu impozitul pe venit în Republica Moldova.
      Prin urmare, serviciile prestate de către nerezident prin intermediul internetului de la locul de reşedinţă al nerezidentului, care se află pe teritoriul altui stat, se consideră venituri obţinute din activitatea de întreprinzător peste hotarele Republicii Moldova.
      Respectiv, în cazul descris în întrebare, veniturile nerezidentului cad sub incidenţa art. 70 lit. b) din Codul fiscal şi entitatea (rezidentul Republicii Moldova) nu are obligaţii de a reţine din plăţile îndreptate spre achitare nerezidentului impozitul pe venit la sursa de plată, potrivit art. 91 din Codul fiscal.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

    Potrivit art. 71 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, drept venituri ale nerezidenților obţinute din Republica Moldova se consideră royalty (redevențele) obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.
   Asemenea venituri includ, plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
    În conformitate cu art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art.90 din Codul fiscal reţin și achită din plățile direcționate spre achitare nerezidentului, specificate la art.71 din Codul fiscal, un impozit în mărime de 12%.
    Totodată, potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.

Ordin nr. 473, din 02.06.2015
       Potrivit art. 71 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, drept venit al nerezidentului obţinut în Republica Moldova se consideră royalty obţinut de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.         
      Asemenea venituri includ, plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.         
        În conformitate cu art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 12%.         
        Totodată, potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.91 și art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.267 din 23.12.2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14/32 din 13.01.2012), prin Legea nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013)]

        Potrivit art. 71 lit. j) din Codul fiscal, drept venit al nerezidentului obţinut în Republica Moldova se consideră royalty obţinut de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente. Asemenea venituri includ, în special, plăţi de orice natură, primite în calitate de compensaţie pentru utilizarea ori concesionarea oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, pentru utilizarea ori concesionarea oricărui brevet de invenţie, emblemă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori concesionarea informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific. În conformitate cu art. 91 din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 alin.(1) reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15%. Totodată, potrivit art. 4 din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

    În conformitate cu prevederile art.71 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, se consideră dobânzile plătite de un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobânzi sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.
   Totodată, potrivit prevederilor art.91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal, reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din alineatul menţionat.
    Astfel, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova a primit un împrumut de la un nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova şi aceste dobânzi sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente, la achitarea venitului sub formă de dobânzi în folosul nerezidentului urmează să se rețină un impozit în mărime de 12% din suma dobânzii, potrivit 71 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal.
   Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
    Pentru a beneficia de prevederile tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă în conformitate cu art.793 din Codul fiscal.

Ordin nr. 2302, din 26.11.2013
      În conformitate cu prevederile art.71 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal, dobînzile pentru creanţele statului ori ale unui rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, se consideră venit al nerezidenţilor obţinut în Republica Moldova.         
       Totodată, potrivit prevederilor art.91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din alineat menţionat.         
     Astfel, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova a primit un împrumut de la un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova şi aceste dobînzi sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, la achitarea venitului sub formă de dobînzi în folosul nerezidentului urmează să se reţină un impozit în mărime de 12% din suma dobînzii, potrivit 71 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal.         
      Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.         
      Pentru a beneficia de prevederile tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă în conformitate cu art.793 din Codul fiscal.

Ordin nr. 160, din 10.03.2020

       În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 15) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă sau bază fixă reprezintă un loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv: 
a) un loc de conducere, o subdiviziune,  un oficiu, o fabrică, o uzină, un atelier, precum şi o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole; 
b) un şantier de construcţie, un proiect de construcţie, asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică, deservire şi exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea şantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 
c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova şi care aparţin nerezidentului sau sînt arendate de acesta; 
d) prestarea altor servicii, desfăşurarea altor activităţi, în decursul unei perioade mai mari de 3 luni, cu excepţia celor tratate la pct.151), precum şi a muncii conform contractului (acordului) de muncă şi activităţii profesionale independente, dacă prezentul cod nu prevede altfel; 
e) desfăşurarea în Republica Moldova a oricărei activităţi, care corespunde uneia din condiţiile prevăzute la lit.а)-d), de către un agent cu statut dependent sau menţinerea de către acest agent în Republica Moldova a unui stoc de produse sau mărfuri din care livrează produse sau mărfuri în numele nerezidentului.          
        Astfel, în cazul în care compania din Republica Bulgaria a efectuat lucrările de instalaţie a utilajului într-o perioadă mai mare de 6 luni, atunci potrivit art. 5 alin. 15 lit.b), aceasta urmează să înregistreze o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova.          
         Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Cod, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          
           Respectiv, potrivit prevederilor art.5 parag.3 "Reprezentanţă permanentă" al Convenţiei între Republica Moldova şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, un şantier de construcţie sau un proiect de construcţie sau instalare constituie o reprezentanţă permanentă dar numai cînd continuă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.          
          Prin urmare, ţinînd cont de prevederile Convenţiei nominalizate, în cazul în care lucrările de instalaţie a utilajului au fost efectuate într-o perioadă de pînă la 12 luni, compania bulgară nu va avea obligaţia de a înregistra o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova.
      Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei nominalizate, nerezidentul urmează să prezinte plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din Republica Bulgaria, potrivit art. 793 din Codul fiscal. 
[Modificările operate în temeiul Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021 ]

Urmează o companie din Republica Bulgaria să înregistreze o reprezentanţă permanentă în cazul efectuării lucrărilor de instalare a unui utilaj la o întreprindere rezidentă a Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 9 luni?         În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 15) din Codul fiscal, reprezentanţă permanentă sau bază fixă reprezintă un loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfăşoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în Republica Moldova, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent.         Conform prevederilor alineatului menţionat o reprezentanţă permanentă presupune: a) un loc de conducere, o filială, o reprezentanţă, o secţie, un oficiu, o fabrică, o uzină, un magazin, un atelier, precum şi o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole; b) un şantier de construcţie, un proiect de construcţie, asamblare sau montaj ori activităţi de supraveghere tehnică, deservire şi exploatare a utilajului legate de acestea, numai dacă asemenea şantier, proiect sau activităţi continuă pentru o perioadă mai mare de 6 luni; c) comercializarea mărfurilor din depozite amplasate pe teritoriul Republicii Moldova şi care aparţin nerezidentului sau sînt arendate de acesta; d) prestarea altor servicii, desfăşurarea altor activităţi, în decursul unei perioade mai mari de 3 luni, cu excepţia celor tratate ca reprezentanţă, potrivit pct.20) al acestui articol, precum şi a muncii conform contractului (acordului) de muncă şi activităţii profesionale independente, dacă prezentul cod nu prevede altfel; e) desfăşurarea în Republica Moldova a oricărei activităţi, care corespunde uneia din condiţiile prevăzute la lit.а)-d), de către un agent cu statut dependent sau menţinerea de către acest agent în Republica Moldova a unui stoc de produse sau mărfuri din care livrează produse sau mărfuri în numele nerezidentului.         Astfel, în cazul în care compania din Republica Bulgaria a efectuat lucrările de instalaţie a utilajului într-o perioadă mai mare de 6 luni, atunci potrivit art. 5 alin. 15 lit.b), aceasta urmează să înregistreze o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova.         Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Cod, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.         Respectiv, potrivit prevederilor art.5 parag.3 "Reprezentanţă permanentă"al Convenţiei între Republica Moldova şi Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, un şantier de construcţie sau un proiect de construcţie sau instalare constituie o reprezentanţă permanentă dar numai cînd continuă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.         Prin urmare, ţinînd cont de prevederile Convenţiei nominalizate, în cazul în care lucrările de instalaţie a utilajului au fost efectuate într-o perioadă de pînă la 12 luni, compania bulgară nu va avea obligaţia de a înregistra o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova.  Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei nominalizate, nerezidentul urmează să prezinte plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din Republica Bulgaria, potrivit art. 793 din Codul fiscal.

Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, în cazul exercitării lucrărilor de proiectare de către compania rezidentă a Federaţiei Ruse, certificatul de rezidenţă a fost prezentat în anul 20XX. Dat fiind faptul că, conform contractului, lucrările de proiectare au început într-o altă perioadă ficală diferită de anul 20XX, certificatul nominalizat poate fi utilizat pentru perioadele fiscale viitoare?
Ordin nr. 12, din 03.04.2017
     În conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare an calendaristic în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. Modul de atestare a rezidenţei prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Ministerul Finanţelor.
     În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.
     Astfel, pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, la achitarea venitului obţinut de la exercitarea lucrărilor de proiectare, nerezidentul urmează să prezinte pentru fiecare perioadă fiscală în care au loc achitări certificatul de rezidență eliberat de autoritatea competentă a Federaţiei Ruse.

         Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, în cazul exercitării lucrărilor de proiectare de către compania rezidentă a Federaţiei Ruse certificatul de rezidenţă a fost prezentat în anul 2013. Dat fiind faptul, că conform contractului, lucrările de proiectare au început la 01 noiembrie 2012, certificatul nominalizat poate fi utilizat pentru perioadele fiscale 2012 şi 2013?          În conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat.          Astfel, pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, la achitarea venitului obţinut de la exercitarea lucrărilor de proiectare, urmează să se prezinte pentru fiecare perioadă fiscală 2012 şi 2013 certificatul de reşedinţă (în original), eliberat de autoritatea competentă a Federaţiei Ruse.          În cazul în care certificatul de rezidenţă nu va fi prezentat pentru perioadele fiscale respective, urmează să se aplice prevederile art.91 din Codul fiscal.

Ordin nr. 134, din 24.02.2015

        În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Cod reţin şi achită un impozit în mărime de:          
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;          
- 15% din sumele specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia;          
- 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).          
     Astfel, dividendele achitate nerezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%.         
     Totodată, contribuabilul plătitor de dividende urmează, la efectuarea plăților în folosul nerezidentului, să se conducă de prevederile art. 4 alin. (1) din Cod, care reglementează că, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

        Care cotă a impozitului urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate în folosul unei persoane fizice sau juridice rezidente al unei ţări, cu care Republica Moldova nu are încheiat acord de evitare a dublei impuneri, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?          În conformitate cu prevederile art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Cod reţin şi achită un impozit în mărime de:         - 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat;         - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;            - 15% din sumele specificate la art.901 alin.(31) liniuţa a treia;            - 6% din dividendele specificate la art.71 lit. e).         Dat fiind faptul că Codul fiscal prevede o cotă generală (6%) şi cîteva cote speciale (12%, 15%), dividendele, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale de pînă la anul 2007 (inclusiv) se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%.

Ordin nr. 163, din 18.02.2014

       În conformitate cu prevederile art.71 alin.(2) din Codul fiscal, veniturile nerezidenţilor, cu excepţia celor care dispun de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, din transportul internaţional aerian obţinute din efectuarea curselor regulate nu sînt considerate venituri obţinute în Republica Moldova şi respectiv reprezintă surse de venit neimpozabile.

Ordin nr. 703, din 19.05.2014

       În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art. 90 din CF, reţin şi achită un impozit în mărime de:
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).

Ordin nr. 703, din 19.05.2014

      În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

    În conformitate cu prevederile art.79³ alin. (1) din Codul fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
    Totodată, ținem să menționăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana fizică nerezidentă are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, certificatul de rezidenţă pe suport de hârtie în original şi/sau în formă electronică, eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidenţa emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba română, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă este valabil pentru anul/anii pentru care a fost emis, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis pentru o perioadă fiscală este aplicabil şi pe perioada primelor 60 de zile ale perioadei fiscale următoare, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.
     Potrivit pct.13 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova (anexa nr.7 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017), certificatul de rezidență prezentat de nerezident, în temeiul art.793 din Codul fiscal, poate fi prezentat în formă electronică, potrivit legislației statului străin. Veridicitatea documentului electronic poate fi verificată pe pagina web a autorității fiscale a statului emitent, sau în lipsa unei astfel de posibilități, conform procedurilor stabilite de Serviciul Fiscal de Stat și autoritatea competentă a statutului străin.
     În cazul în care certificatul de rezidență nu a fost prezentat, se vor aplica prevederile legislației fiscale din Republica Moldova.

Ordin nr. 3, din 04.01.2018
      În conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (1) din Codul fiscal, aplicarea tratatelor internaționale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaționale şi ale legislației fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaționale prevalează asupra legislației fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sunt cote diferite de impozitare în tratatele internaționale şi în legislația fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaționale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenției pentru evitarea dublei impuneri al Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.          
       Totodată, ținem să menționăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. Certificatul de rezidență emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepția celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidență se prezintă pe suport de hârtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare an calendaristic în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăților şi de tipul venitului achitat. Modul de atestare a rezidenței prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Ministerul Finanțelor.
       Potrivit pct.13 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova (anexa nr.7 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017), certificatul de rezidență prezentat de nerezident, în temeiul art. 793 din Codul fiscal, poate fi prezentat în formă electronică, potrivit legislației statului străin. Veridicitatea documentului electronic poate fi verificată pe pagina web a autorității fiscale a statului emitent, sau în lipsa unei astfel de posibilități, conform procedurilor stabilite de Serviciul Fiscal de Stat și autoritatea competentă a statutului străin.           
      În cazul în care certificatul de rezidență nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislației fiscale din Republica Moldova.

         În conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (1) al Codului fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederilor tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova cu alte state se utilizează Comentariile la Modelul Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.   Totodată, ţinem să menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. Modul de atestare a rezidenţei prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Guvern. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.

Ordin nr. 703, din 19.05.2014

      Potrivit art. 10 par. 1 a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, dividendele plătite de o companie rezidenta unui Stat contractant rezidentului celuilalt Stat contractat pot fi impozitate în acest celălalt Stat.         

       Concomitent, ţinem să relatăm că în conformitate cu prevederile art. 10 par. 2 a Convenţiei nominalizate, totuşi, aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse în Statul contractant a cărui rezidentă este compania plătitoare de dividende potrivit legislaţiei acestui Stat, dar dacă destinatarul efectiv este posesorul dividendelor şi este supus impozitului, acest impozit nu trebuie să depăşească 5 la sută din suma totală a dividendelor, dacă dreptul asupra dividendelor îl are compania (alta decât o societate) şi asemenea companie este deţinătoare a cel puţin 25 la sută din capitalul companiei plătitoare de dividende.

Ordin nr. 12, din 03.04.2017

       Atestarea statutului de rezident al persoanelor fizice și juridice ale Republicii Moldova se efectuează în baza articolului ”Persoane vizate” al Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietare (capital). Confirmarea rezidenței se realizează în baza certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017 cu privire la aprobarea formularelor-tip ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova, care se eliberează și autentifică de către direcțiile deservire fiscală prin aplicarea semnăturii şi a ștampilei.         
       De asemenea, în cazuri speciale, conform pct.23 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova din Ordinul sus-menționat, atestarea rezidenţei pentru cetățenii străini care au devenit rezidenţi ai Republicii Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, și certificatului Forma 1-DTA17, urmînd a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.

         Atestarea statutului de rezident a persoanelor fizice și juridice a Republicii Moldova se efectuează în baza articolului ”Persoane vizate” al Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietare (capital).           Confirmarea rezidenței se realizează în baza certificatului de rezidență (forma 1-DTA-13), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, care se eliberează și autentifică de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prin aplicarea semnăturii şi a ștampilei.           De asemenea, în cazuri speciale, în baza Ordinului IFPS nr.1170 din 01.08.2014 cu privire la atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, atestarea rezidenței persoanelor juridice și fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, și a cetățenilor străini care în scopuri fiscale obțin statul de rezident (se află pe teritoriul țării mai mult de 183 de zile pe parcursul anului) în Republica Moldova se efectuează pe formularele - tip, emise de statele străine, conform Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri. Atestarea rezidenței se efectuează pe formularele tipizate ale statelor străine prezentate în limba de stat sau limba rusă, prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În cazul în care certificatul nu conține traducerea în limba de stat sau rusă, solicitantul urmează să asigure traducerea autentificată în limba de stat a acestuia și să o prezinte împreună cu originalul certificatului în limba străină. Organul fiscal va atesta rezidența pe certificatul original prezentat, în baza informației din copia autentificată notarial.

Ordin nr. 12, din 03.04.2017

      Atestarea venitul obținut şi impozitul pe venit achitat în Republica Moldova se efectuează în baza Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17). Certificatul se eliberează de către Direcția deservire fiscală, în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii, în forma și modul stabilit de Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, cu privire la aprobarea formularelor-tip ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de nerezidenții în Republicii Moldova.        
       De asemenea, în cazuri special, conform pct.42 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova din Ordinul sus-menționat, atestarea venitului și a impozitului pe venit pentru nerezidenţii Republicii Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, și certificatului Forma 3-DTA17, urmînd a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.

        În baza cărui document se atestă impozitul pe venit achitat în Republica Moldova de către nerezidenți?          Atestarea venitul obținut şi impozitul pe venit achitat în Republica Moldova se efectuează în baza Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova (Forma 3-DTA-13) Certificatul se eliberează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii, în forma și modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova.   De asemenea, în cazuri speciale, în baza Ordinului IFPS nr.1170 din 01.08.2014 cu privire la atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova se efectuează pe formularele - tip, emise de statele străine, în baza Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri. Atestarea impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova se efectuează pe formularele tipizate ale statelor străine prezentate în limba de stat sau limba rusă, , prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În cazul în care certificatul nu conține traducerea în limba de stat sau rusă, solicitantul urmează să asigure traducerea autentificată în limba de stat a acestuia și să o prezinte împreună cu originalul certificatului în limba străină. Organul fiscal va atesta rezidența pe certificatul original prezentat, în baza informației din copia autentificată notarial.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

   Potrivit art.793 din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică. Certificatul de rezidenţă este valabil pentru anul/anii pentru care a fost emis, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. Modul de atestare a rezidenţei prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Ministerul Finanţelor.
  În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.        
  Astfel, legislația Republicii Moldova oferă dreptul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale în baza certificatului de rezidență electronic în cazul în care legislația Statului nerezidentului oferă această posibilitate de emitere a documentului.

       Potrivit art.793 din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare an calendaristic în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. Modul de atestare a rezidenţei prin intermediul certificatelor prezentate în formă electronică este stabilit de Ministerul Finanţelor. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.         
        Astfel, legislația Republicii Moldova oferă dreptul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale în baza certificatului de rezidență electronic în cazul în care legislația Statului nerezidentului oferă această posibilitate de emitere a documentului.

        Este în drept contribuabilul din Republica Moldova de a aplica prevederile Acordului de evitare a dublei impuneri încheiat cu un alt Stat contractant, în cazul în care rezidentul acestui Stat a prezentat certificatul de rezidență în formă electronică?          În contextul de aplicare a prevederilor Acordurilor de evitare a dublei impuneri, în conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.           Legislaţia Republicii Moldova nu stabileşte careva criterii la forma certificatului de rezidenţă, urmînd a fi acceptate şi cele electronice, dacă legislaţia Statului nerezidentului oferă această posibilitate.

Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanei fizice nerezidente la transmiterea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea, sublocaţiunea, superficia sau din uzufructul proprietăţii aflate pe teritoriul Republicii Moldova, unei persoane juridice?
Ordin nr. 197, din 11.03.2016
     Reieşind din prevederile art.70 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova.
     Concomitent, potrivit prevederilor art.71 alin. (1) lit. k) și k1) din Codul fiscal veniturile obţinute de către nerezidenţi din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova, se consideră venituri ale nerezidentului obţinute în Republica Moldova.
     Potrivit art. 73 alin.(3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul menţionat.
     Astfel, persoanele menţionate la art. 90 din Codul fiscal, care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor care desfășoară activități îndependente conform cap.102 și activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau din horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap.103, nerezident care desfășoară activitate conform art 5 pct.151), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, la efectuarea plăţilor pentru primirea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova, de la un nerezident, vor reţine la sursa de plată şi achita un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului.

Se consideră oare venit pentru nerezident, plățile achitate pentru transport și cazare în Republica Moldova, efectuate de compania rezidentă în favoarea nerezidentului?
Ordin nr.571, din 24.10.2018
     Venituri ale nerezidentului obținute în Republica Moldova se consideră veniturile specificate la art.71 din Codul fiscal.
     Totodată, veniturile nerezidentului obţinute din prestarea serviciilor în Republica Moldova se specifică la art.71 alin.(l) lit.b) din Codul fiscal. De asemenea, veniturile nerezidenților obţinute în Republica Moldova se consideră alte venituri (art.71 alin.(l) lit.u) din Codul fiscal), care nu sînt specificate la literele precedente ale articolului menționat, cu condiţia ca acestea să nu fie scutite de impunere potrivit legislaţiei fiscale sau altor acte legislative.
    Potrivit prevederilor art.73 alin.(3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fară dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4) al articolului nominalizat.
     De asemenea, menționăm că conform art.73 alin.(5) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine de la nerezidenţi indiferent de forma şi locul achitării venitului.
    Respectiv, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal, reţin şi achită un impozit în mărime 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat (art.91 alin.(1) prima liniuţă).
    În temeiul explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.14/3-13/110 din 09.03.2016, cheltuielile pentru cazare, transport, alimentare suportate de compania rezidentă în folosul persoanelor fizice nerezidente vor fi considerate ca venituri conform art.71 alin.(l) lit.u) din Codul fiscal, care indiferent de forma şi locul achitării venitului, vor fi impozitate potrivit art.91 alin.(1) liniuţa întîi din Codul fiscal.
     Conform prevederilor art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
    Concomitent, dacă nerezidentul este rezidentul unui stat cu care Republica Moldova are încheiată o Convenţie (Acord) de evitare a dublei impuneri se vor aplica prevederile tratatului internaţional.
    Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei (Acordului) respectiv, nerezidentul urmează să prezinte certificatul de rezidenţă conform art.793 alin.(2) din Codul fiscal.

        Venituri ale nerezidentului obținute în Republica Moldova se consideră veniturile specificate la art.71 din Codul fiscal.          Totodată, veniturile nerezidentului obţinute din prestarea serviciilor în Republica Moldova se specifică la art.71 alin.(l) lit.b) din Codul fiscal. De asemenea, veniturile nerezidenților obţinute în Republica Moldova se consideră alte venituri (art.71 alin.(l) lit.u) din Codul fiscal), care nu sînt specificate la literele precedente ale articolului menționat, cu condiţia ca acestea să nu fie scutite de impunere potrivit legislaţiei fiscale sau altor acte legislative.          Potrivit prevederilor art.73 alin.(3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fară dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4) al articolului nominalizat.          De asemenea, menționăm că conform art.73 alin.(5) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine de la nerezidenţi indiferent de forma şi locul achitării venitului.          Respectiv, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal, reţin şi achită un impozit în mărime 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat (art.91 alin.(1) prima liniuţă).          În temeiul explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.14/3-13/110 din 09.03.2016, cheltuielile pentru cazare, transport, alimentare suportate de compania rezidentă în folosul persoanelor fizice nerezidente vor fi considerate ca venituri conform art.71 alin.(l) lit.u) din Codul fiscal, care indiferent de forma şi locul achitării venitului, vor fi impozitate potrivit art.91 alin.(l) liniuţa întîi din Codul fiscal.          Conform prevederilor art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.   Concomitent, dacă nerezidentul este rezidentul unui stat cu care Republica Moldova are încheiată o Convenţie (Acord) de evitare a dublei impuneri se vor aplica prevederile tratatului internaţional.          Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei (Acordului) respectiv, nerezidentul urmează să prezinte certificatul de rezidenţă conform art.793 alin.(2) din Codul fiscal.

Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor fizice nerezidente obținute din prestarea de servicii?
Ordin nr. 511, din 28.09.2018
     Conform prevederilor art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:
a) în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă. Veniturile nerezidenţilor, obţinute în Republica Moldova sunt specificate la art. 71 din Codul fiscal.
     Potrivit art. 71 alin.(1) lit. n) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane reprezintă venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova.
      Totodată, potrivit prevederilor art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 alin.(1) lit. n) şi o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.
     Prin urmare, în cazul în care, entitatea achită persoanei fizice nerezidente venituri în baza contractului cu caracter civil, aceste venituri urmează a fi impozitate la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88 din Codul fiscal, conform cotei stabilite la art. 15 lit. a) din Codul fiscal.
   Concomitent, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional, care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Conform prevederilor art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut: a) în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă; b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.         Veniturile nerezidenţilor, obţinute în Republica Moldova sunt specificate la art. 71 din Codul fiscal.         Potrivit art. 71 lit. n) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane reprezintă venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova.         Totodată, potrivit prevederilor art. 73 alin. (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) şi o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.         Prin urmare, în cazul în care, entitatea achită persoanei fizice nerezidente venituri în baza contractului cu caracter civil, aceste venituri urmează a fi impozitate la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88 din Codul fiscal, conform cotelor stabilite la art. 15 lit. a) din Codul fiscal.         Concomitent, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional, care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Ordin nr. 170, din 14.02.2017

      În conformitate cu art. 12 pct. (1) din Codul fiscal, royalty (redevenţă) înseamnă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.          
    În sensul prezentei noţiuni, nu se consideră royalty:          
a) plăţile pentru achiziţionarea integrală a oricărei proprietăţi sau a oricărui drept de proprietate asupra tuturor elementelor menţionate mai sus;         
b) plăţile pentru achiziţiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;          
c) plăţile pentru achiziţionarea integrală a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia de către utilizator sau în scopul vînzării acestuia în cadrul unui contract de distribuţie;         
d) plăţile pentru obţinerea drepturilor de distribuţie a unui produs sau serviciu, fără a da dreptul la reproducere;          
e) plăţile pentru accesul la sateliţi prin închirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, în situaţia în care clientul nu se află în posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau a unor tehnologii similare;          
f) plăţile pentru utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice din acordurile de roaming, a frecvenţelor radio, a comunicaţiilor electronice între operatori.          
       Prin urmare, în cazul în care rezidentul nu procură titlu de proprietate asupra unui software dar procură dreptul limitat de a-l copia exclusiv în scopul folosirii acestuia, plata efectuată nerezidentului nu este calificată ca royalty (redevenţă), și respectiv nu se va aplica prevederile art. 91 din Codul fiscal.          
      Totodată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          
     Astfel, la existența tratatului internațional, la care Republica Moldova este parte, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

Ordin nr. 359, din 09.03.2017

     În conformitate cu art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          
      Astfel, potrivit articolului 10 paragraful 2 din Convenția între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, dividendele plătite de o societate care este rezidentă a unui Stat Contractant se impun în Statul Contractant în care este rezidentă societatea plătitoare de dividende și potrivit legislației acelui stat, dar dacă primitorul este beneficiarul efectiv al dividendelor, impozitul astfel stabilit nu va depăși 10 la sută din suma brută a dividendelor. Paragraful respectiv nu va afecta impunerea societății în ce privește profiturile din care se plătesc dividendele.          
      Potrivit art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.          
     Totodată, conform art. 793 alin. (1) din Codul fiscal, aplicarea tratatelor internaţionale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaţionale şi ale legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaţionale prevalează asupra legislaţiei fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sînt cote diferite de impozitare în tratatele internaţionale şi în legislaţia fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

    Potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, constituie veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile şi/sau alte plăţi primite de administrator, fondator, membru al consiliului de administraţie ori membru al organelor de conducere ale unui rezident al Republicii Moldova sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente, indiferent de locul exercitării efective a acestor activităţi.
   De asemenea, menţionăm că conform art. 73 alin. (3) și (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 din Codul fiscal, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4) din articolul menționat, unde este stabilit că veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri, cu excepţia primelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală achitate conform legislaţiei.
   Prin urmare, în Darea de seamă (forma IPC21) la codul 11 (codul sursei de venit SAL) ”Plăţi salariale, art. 88 din Codul fiscal” se vor reflecta veniturile specificate la art. 71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova se consideră veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane.          

De asemenea, menţionăm că conform art. 73 alin. (3) și (4) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 din Codul fiscal, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4) din articolul menționat, unde este stabilit că veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art. 88 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.         

 Prin urmare, în Darea de seamă (forma IPC21) la codul 11 (codul sursei de venit SAL) “Plăţi salariale, art. 88 din Codul fiscal” se vor reflecta veniturile specificate la art. 71 lit. n) şi o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art. 88 din Codul fiscal.

        Persoana fizică nerezident acordă servicii unei entități în baza unui contract cu caracter civil. Cum vor fi reflectate în Darea de seamă (forma IRV14) sumele achitate în favoarea nerezidentului și impozitul reținut?           Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.n) din Codul fiscal, veniturile obţinute din activitatea desfăşurată conform contractului (acordului) de muncă sau din cea desfăşurată în baza altor contracte cu caracter civil, inclusiv onorariile conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administraţie şi/sau alte plăţi primite de membrii organelor de conducere ale persoanei juridice rezidente, indiferent de locul exercitării efective a obligaţiilor administrative încredinţate acestor persoane.          De asemenea, menţionăm că conform art. 73 alin.(3) și (4) din Codul fiscal,veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 din Codul fiscal, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4) din articolul menționat, unde este stabilit că veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 lit.n) şi o) din Codul fiscal, urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri.          Astfel, prevederile p.2 din anexa nr.4 la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și alte plăți aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, stabilesc că la codul 11 (codul sursei de venit SAL) “Plăţi salariale, art.88 din Codul fiscal” inclusiv se vor reflecta veniturile specificate la art.71 lit.n) şi o) din Codul fiscal, achitate în folosul nerezidenţilor, precum şi impozitul reţinut din aceste venituri, conform art.88 din Codul fiscal.

Este oare obligat rezidentul Republicii Moldova să rețină impozitul la sursa de plată din suma achitată pentru marfa procurată peste hotare Republicii Moldova de la o persoana nerezidentă?
      Potrivit art.70 din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
       Dacă prezentul capitol nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor:
a) se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova;
b) se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul menţionat la lit.a), supus impunerii în Republica Moldova.
       Astfel, suma achitată nerezidentului pentru marfa procurată peste hotarele republicii de la o persoană nerezidentă nu constituie venit obţinut în Republica Moldova, și pentru rezidentul Republicii Moldova nu apare obligația de reținere a impozitului la sursa de plată.

        Potrivit art.70 din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:  a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă; b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.          Dacă prezentul capitol nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor: a) se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova;  b) se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul menţionat la lit.a), supus impunerii în Republica Moldova.          Astfel, suma achitată nerezidentului pentru marfa procurată nu constituie venit obţinut în Republica Moldova, și pentru rezidentul Republicii Moldova nu apare obligația de reținere a impozitului la sursa de plată.

Ordin nr. 184, din 26.06.2017

       Conform prevederilor art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut: 
a) în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă; 
b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.          
      Astfel, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova.         
      Veniturile nerezidenţilor, obţinute în Republica Moldova sunt specificate la art. 71 din Codul fiscal.          
      Potrivit art. 71 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, veniturile din prestarea de servicii, inclusiv a serviciilor de management, financiare, de consultanţă, de audit, de marketing, juridice, de agent (de intermediere), informaţionale, prestate unui rezident sau unui nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea venituri sînt cheltuieli ale reprezentanţei permanente reprezintă venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova.          
      De asemenea, conform art. 73 alin. (1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.          
      Prin urmare, veniturile persoanei juridice nerezidente obținute din prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi impozitate la sursa de plată în modul prevăzut la art. 73 alin. (1) din Codul fiscal, conform cotelor stabilite la art. 91 din Codul fiscal.          
      Concomitent, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional, care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          
      Totodată, potrivit art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

   Conform prevederilor art.70 alin. (1) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de capitolul 11 al Titlului II din Codul fiscal.
   Concomitent, potrivit prevederilor art.71 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea, sublocaţiunea, superficia sau din uzufructul proprietăţii aflate pe teritoriul Republicii Moldova, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate.
  De asemenea, conform art. 73 alin. (1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.
  Prin urmare, veniturile persoanei juridice nerezidente obținute din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea, sublocaţiunea, superficia sau din uzufructul proprietății aflate pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi impozitate la sursa de plată în modul prevăzut la art. 73 alin. (1) din Codul fiscal, conform cotelor stabilite la art. 91 din Codul fiscal.   
  Concomitent, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional, care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. 
  Totodată, potrivit art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.
 

        Conform prevederilor art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:   a) în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;  b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.           Astfel, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova.          Veniturile nerezidenţilor, obţinute în Republica Moldova sunt specificate la art. 71 din Codul fiscal.          Potrivit art. 71 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, veniturile din operaţiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova reprezintă venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova.          De asemenea, conform art. 73 alin. (1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.          Prin urmare, veniturile persoanei juridice nerezidente obținute din darea în arendă sau în subarendă, din locaţiunea sau din uzufructul proprietăţii aflate în Republica Moldova urmează a fi impozitate la sursa de plată în modul prevăzut la art. 73 alin. (1) din Codul fiscal, conform cotelor stabilite la art. 91 din Codul fiscal.         Concomitent, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional, care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          Totodată, potrivit art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.

Ordin nr. 621, din 13.11.2018

     În temeiul art.793 din Codul fiscal și a pct.23 din Anexa nr.7 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, în cazuri speciale, în scopul aplicării prevederilor Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, contribuabilii - rezidenți ai Republicii Moldova urmează să completeze formularele emise în conformitate cu legislația fiscală a statelor solicitante, anexînd la acestea Certificatul de rezidență al Republicii Moldova (Forma 1-DTA17), autentificat prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova.         
      Suplimentar la formularul eliberat de alt stat, contribuabilii urmează să prezinte:
1) Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
2) Copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
3) Documentul în original, eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv;
4) Copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, tradusă în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

        În temeiul art.793 din Codul fiscal și a pct.23 din Anexa nr.7 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, atestarea rezidenţei pentru cetățenii străini care au devenit rezidenţi ai Republicii Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză și a certificatului Forma 1-DTA17, urmînd a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.          Suplimentar la formularul eliberat de alt stat, contribuabilii urmează să prezinte:  1) Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);  2) Copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;  3) Documentul în original, eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv;  4) Copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, tradusă în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

Ordin nr. 621, din 13.11.2018

     În conformitate cu prevederile art.793 din Codul fiscal și a pct.42 din Anexa nr.7 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, în cazuri speciale, în scopul aplicării prevederilor Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, contribuabilii - rezidenți ai Republicii Moldova urmează să completeze formularele emise în conformitate cu legislația fiscală a statelor solicitante, anexînd la acestea Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17), autentificat prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova.         
       Suplimentar la formularul eliberat de alt stat, contribuabilii urmează să prezinte:
1) Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 2-DTA17);
2)Copia Certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17);
3) Copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

        În conformitate cu prevederile art.793 din Codul fiscal și a pct.42 din Anexa nr.7 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, atestarea venitului și a impozitului pe venit pentru nerezidenţii Republicii Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză și a certificatului Forma 3-DTA17, urmînd a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.         Suplimentar la formularul eliberat de alt stat, contribuabilii urmează să prezinte:  1) Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 2-DTA17); 2)Copia Certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17); 3) Copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

  În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile din prestarea serviciilor de transport, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează numai între puncte situate în afara teritoriului Republicii Moldova.
  Astfel, venitul obținut de către nerezident din transportul internațional efectuat numai între punctele situate în afara Republicii Moldova nu se consideră venit al acestuia obţinut din Republica Moldova.
   În cazul respectiv, entitatea (rezidentul Republicii Moldova) nu va efectua reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile îndreptate spre achitare nerezidentului, potrivit art. 91 din Codul fiscal.         
 

       În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, veniturile din transportul internaţional maritim, aerian, feroviar sau rutier, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează numai între punctele situate în afara Republicii Moldova se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova.          
       Astfel, venitul obținut de către nerezident din transportul internațional efectuat numai între punctele situate în afara Republicii Moldova nu se consideră venit al acestuia obţinut în Republica Moldova, ci ca venit obţinut din activitatea de întreprinzător peste hotarele Republicii Moldova.           
      Prin urmare, nerezidentul nu va avea obligațiunea de a prezenta certificat de rezidenţă. În cazul respectiv, entitatea (rezidentul Republicii Moldova) nu va efectua reţinerea impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile îndreptate spre achitare nerezidentului, potrivit art. 91 din Codul fiscal.          Totodată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          
       Pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă (prevederile art. 793 alin. (2) din Codul fiscal).

Сonstituie oare obiect al impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova veniturile obținute de către nerezident în rezultatul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul statului străin?
Ordin nr. 421, din 02.11.2017
      În conformitate cu art. 70 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
      Dacă prezentul capitol nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor:
a) se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova;
b) se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul menţionat la lit.a), supus impunerii în Republica Moldova.
      Astfel, venitul nerezidentului se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova. Venitul obţinut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova.

Urmează persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova, în baza contractului de leasing financiar încheiat cu un nerezident, să rețină impozitul pe venit din plățile îndreptate în favoarea acestuia?
Ordin nr. 3, din 04.01.2018
      Conform art. 70 din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:
a) în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
      Dacă capitolul în cauză nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.
      Conform art. 91 din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin și achită un impozit în mărime de 12% din plățile direcționate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepția veniturilor nerezidentului ce țin de activitatea reprezentanței permanente a acestora în Republica Moldova.
      Totodată, conform art. 71 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile din operațiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locațiunea sau din uzufructul proprietății aflate în Republica Moldova.
      Astfel, entitatea urmează să rețină impozitul pe venit din dobânda de leasing îndreptată în folosul nerezidentului.
       Este de menționat că potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli și prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional, în condițiile respectării prevederilor art. 793 din Codul fiscal.

Ordin nr. 130, din 15.03.2018

       Conform pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr.235 pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti din 19 aprilie 2017, persoanele nerezidente depun cererea privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.        
        În conformitate cu pct. 45 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţii Republicii Moldova din 15 martie 2017, cererea pentru restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova se utilizează pentru restituirea sumei impozitului pe venit reţinută la achitarea venitului din sursele aflate în Republica Moldova, care depăşeşte suma impozitului pe venit, calculat conform cotelor prevăzute de convenţiile (acordurile) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state.          
        Potrivit pct. 47 şi pct.48 din Ordinul menţionat, cererea (formularul-tip Forma 5-DTA17) urmează a fi perfectată şi depusă de către beneficiarul venitului sau plătitorul venitului în baza cererii beneficiarului la Serviciul Fiscal de Stat de la locul de deservire a plătitorului venitului. În cazul în care plătitorul venitului a fost lichidat sau reorganizat, cererea se va depune de către beneficiarul venitului sau de către persoana împuternicită de acesta în modul general stabilit.
      Restituirea se efectuează către solicitant la contul bancar indicat în cerere, în monedă naţională. În cazul în care restituirea se efectuează către persoana împuternicită a beneficiarului venitului, acesta efectuează restituirea către beneficiarul venitului în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc stabilit la data executării documentelor de plată.          
     Beneficiarul venitului sau plătitorul venitului, după caz, solicită organului fiscal de la locul de deservire a plătitorului venitului, printr-o scrisoare de însoţire întocmită în mod arbitrar, efectuarea unui control şi restituirea impozitului pe venit reţinut în plus, anexând documente specificate în pct.50 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017.

Care este modalitatea de impozitare a veniturilor persoanelor fizice nerezidente obținute din prestarea serviciilor de pe teritoriul statului străin?
Ordin nr. 162, din 27.03.2018
       În conformitate cu art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:
a) în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă;
b) peste hotarele Republicii Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
       Astfel, venitul nerezidentului se consideră obținut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător sau de munca desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova. Venitul obținut peste hotarele Republicii Moldova în rezultatul desfășurării activității de întreprinzător sau de muncă pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în Republica Moldova.
      În cazul în care serviciile acordate de persoana fizică nerezident sunt efectuate pe teritoriul statului străin, care se află peste hotarele Republicii Moldova, serviciile menționate se consideră ca muncă desfășurată peste hotarele Republicii Moldova și, respectiv, rezidentul nu are obligații de a reține impozit la sursa de plată, conform art. 91 din Codul fiscal.

Ordin nr. 265, din 14.06.2019

      În conformitate cu art.4 alin.(1) din Codul fiscal,dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          
     În acest sens, art.793 alin.(9) din Codul fiscal, stabilește că modul de atestare şi confirmare a rezidenţei Republicii Moldova în scopul beneficierii de prevederile convenţiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate între Republica Moldova şi alte state se stabileşte de Ministerul Finanţelor.          
      Astfel, potrivit pct. 18-21 din Anexa nr.7 a Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova nr.50 din 15 martie 2017, certificatul de rezidenţă se utilizează de către solicitanţi, persoane fizice şi persoane juridice, pentru a atesta rezidenţa pe teritoriul Republicii Moldova. Atestarea rezidenţei solicitantului se efectuează la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Acesta se prezintă plătitorului de venit al statului străin, în original, și se eliberează o dată pe an pentru fiecare persoană juridică rezidentă, indiferent de numărul, regularitatea şi tipul de venit achitat, în baza cererii conform Formei CCR17, depuse de către solicitant, la care se anexează copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă.         
      Totodată, art.3 alin. (1)-(2) din Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria) nr.173 din 22 iulie 2005, stabilește că în componenţa Republicii Moldova se va constitui unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria. Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de Constituţia şi alte legi ale Republicii Moldova, soluţionează problemele date în competenţa ei.        
     În aceiași ordine de idei, conform art.1 din Hotărîrea Guvernului cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a agenţilor economici din Transnistria, precum şi furnizarea de către aceştia a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice nr.815 din 2 august 2005, începînd cu data de 25 ianuarie 2006, Instituţia publică “Agenţia Servicii Publice” (ASP) ţine evidenţa agenţilor economici din Transnistria care efectuează operaţiuni de export-import, prestează servicii de transport auto şi furnizează reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, atribuindu-le codul IDNO şi înscriind provizoriu datele în Registrul de Stat al Întreprinderilor şi în Registrul de Stat al Organizaţiilor.           
    Este de menționat faptul că convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de RM utilizează în calitate de stat contractant termenul „Moldova” care înseamnă Republica Moldova și, utilizat în sens geografic, înseamnă teritoriul acesteia, cuprins între frontierele sale, alcătuit din sol, subsol, ape și spațiul aerian de deasupra solului și apelor, asupra căruia RM își exercită suveranitatea și jurisdicția sa deplină și exclusivă, în conformitate cu legislația sa internă și cu dreptul internațional.          
      Prin urmare, agentul economic din Unitatea administrativ teritorială din stînga Nistrului poate solicita Certificat de rezidență (Froma 1-DTA17) doar în cazul în care acesta este înregistrat la ASP, dispunînd de cod IDNO și avînd înscrise datele provizorii în Registrul de Stat al Întreprinderilor şi în Registrul de Stat al Organizaţiilor.

Ordin nr. 388, din 30.07.2020

      Conform art. 793 alin. (2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice.       
       În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.          
      Totodată, Articolul 7 paragr.1 al Convenției Model OECD cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital, prevede că profiturile unei întreprinderi a unui Stat Contractant vor fi impozitate numai în acest Stat, cu excepţia cazului în care întreprinderea desfăşoară activitate de întreprinzător în celălalt Stat Contractant printr-o reprezentanţă permanentă situată acolo.     
        Astfel, în vederea aplicării Convențiilor privind evitarea dublei impuneri, persoana juridică nerezidentă este în drept să prezinte documentul ce atestă rezinența sa fiscală în orice moment al anului calendaristic și pentru orice perioada fiscală anterioară, dat fiind faptul că activitatea sa economică de bază are loc în statul său de rezidență, fapt ce îi confirmă rezidența sa fiscală.

Ordin nr. 214, din 24.05.2022

     În conformitate cu prevederile pct. 21 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, certificatul de rezidență (Forma 1-DTA17) se eliberează pentru fiecare categorie de contribuabili, după cum urmează:
    1. Pentru persoanele juridice şi întreprinderile cu statut de persoană fizică, care desfășoară activitate de întreprinzător:
a)Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
b)Copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin, cu traducere în limba de stat, cu excepţia contractelor întocmite în limba rusă şi în limba engleză, pentru perioada fiscală în care se solicită certificatul de rezidenţă.
2. Pentru persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova:
a) Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
b) Copia buletinului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea şi domiciliul persoanei fizice;
c) Copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, tradusă în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă;
d) Copia extrasului din registrul acţionarilor şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei acţionarilor, iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată – copia extrasului din procesul-verbal al şedinţei fondatorilor, în cazul primirii dividendelor.
    3. Persoane fizice cetățeni străini sau apatrizi care se află în Republica Moldova o perioadă sau perioade ce depășesc în total 183 de zile:
a) Cererea de eliberare a Certificatului de rezidență (Forma CCR17);
b) Copia paşaportului persoanei fizice cetăţean străin sau a paşaportului apatridului ori copia permisului de şedere (provizoriu) sau copia buletinului de identitate;
c) Documentul în original, eliberat de Poliţia de Frontieră, despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal respectiv;
d) Copia contractului/documentului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, tradusă în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

Ordin nr. 214, din 24.05.2022

    În temeiul Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 5 din 1 aprilie 2017, cererea pentru primirea Certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17) însoțită de pachetul de documente se depune la direcțiile deservire fiscală în raza de deservire a contribuabilului sau la Direcția generală administrarea contribuabili mari, după caz.

Ordin nr. 214, din 24.05.2022

    În conformitate cu prevederile pct. 19 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, Certificatul de rezidență (Forma 1-DTA17) se eliberează solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Ordin nr. 214, din 24.05.2022

       Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17) se utilizează de către solicitanți - persoane fizice şi persoane juridice, pentru a confirma rezidenţa pe teritoriul Republicii Moldova în scopul beneficierii de prevederile Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între Republica Moldova şi alte state.
     Atestarea rezidenţei solicitantului se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în baza cererii conform Formei CCR17, depuse de către solicitant, la care se anexează documentele specificate la pct.21 din Anexa nr.7 a Ordinului menționat.
    Astfel, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să refuze solicitantului eliberarea certificatului de rezidența. în cazul lipsei Acordului/Convenției pentru evitarea dublei impuneri între state sau neprezentării setului complet de documente.

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

  În conformitate cu art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
  În temeiul prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţa, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidenţa emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă este valabil pentru anul/anii pentru care a fost emis, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis pentru o perioadă fiscală este aplicabil şi pe perioada primelor 60 de zile ale perioadei fiscale următoare, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.
   La primirea în calitate de documente ce confirmă rezidenţa unui nerezident, a extrasului de pe pagina web oficială a autorității din statul de rezidență, rezidentul Republicii Moldova plătitorul venitului în scopul confirmării dreptului la aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, va accesa pagina web oficială a autorității din statul de rezidență indicată în extras și, pe proprie răspundere, va verifica veridicitatea datelor prezentate.
   Ținem să menționăm, că o verificare similară va fi efectuată de către funcţionarul fiscal în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.
(Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-12/201 din 13.05.2022)

    În conformitate cu art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
    În temeiul prevederilor art. 793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, persoana juridică nerezidentă, pentru a-şi confirma rezidenţă, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidenţă sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în ţara sa de rezidenţă, sau a extrasului de pe pagina web oficială a autorităţii din statul de rezidenţă ce atestă rezidenţa fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidenţa emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă emis pentru o perioadă fiscală este aplicabil şi pe perioada primelor 60 de zile ale perioadei fiscale următoare, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.
    La primirea în calitate de documente ce confirmă rezidenţa unui nerezident, a extrasului de pe pagina web oficială a autorității din statul de rezidență, rezidentul Republicii Moldova plătitorul venitului în scopul confirmării dreptului la aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, va accesa pagina web oficială a autorității din statul de rezidență indicată în extras și, pe proprie răspundere, va verifica veridicitatea datelor prezentate.
    Ținem să menționăm, că o verificare similară va fi efectuată de către funcţionarul fiscal în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.
(Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-12/201 din 13.05.2022)

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

  Potrivit art.70 alin.(1) și art.71 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, nerezidenţii care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de prezentul capitol.
  Venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile din comercializarea mărfurilor.
  Potrivit art.73 alin.(1) din Codul fiscal, veniturile persoanelor juridice nerezidente, specificate la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.a), care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91 din Codul fiscal, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor din prestarea de servicii ce ţin de deschiderea şi gestionarea conturilor corespondente ale băncilor corespondente şi de efectuarea decontărilor.
  Conform art. 91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din același alineat.
  Astfel, dat fiind faptul că art.73 din Codul fiscal reglementează spectrul de venituri ale persoanelor fizice și juridice nerezidente care sunt supuse impozitării la sursa de plată, la îndreptarea plăților către nerezidenți aferent mărfurilor comercializate de către aceștia în Republica Moldova, contribuabilii, menționați la art.90 din Codul fiscal, nu au obligația reținerii impozitului pe venit la sursă de plată conform art.91 din Codul fiscal.
  În cazul nerezidenţilor care au reprezentanţă permanentă potrivit art.5 pct.15), aceasta se consideră, în scopuri fiscale, ca agent economic rezident, dar numai în raport cu venitul obţinut din Republica Moldova în conformitate cu alin.(1) art.75 din Codul fiscal şi cu cheltuielile legate nemijlocit de acest venit, confirmate documentar, potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal (art.75 alin.(2) din Codul fiscal).
  Astfel, este de menționat că, în cazul în care nerezidenții obțin venituri din comercializarea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova și/sau peste hotare, prin intermediul reprezentanței permanente constituite în Republica Moldova, veniturile respective urmează a fi incluse în componența venitului brut obținut.    
(Temei: explicațiile Ministerului Finanțelor nr.15/2-14/39 din 19.01.2023)

Ordin nr. 163, din 18.05.2023

 Venituri ale nerezidenților obţinute din Republica Moldova pentru care se impune obligația de a plăti impozit în Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile specificate la art.71 din Codul fiscal.
 Potrivit prevederilor art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unei reprezentanţe permanente în Republica Moldova, indiferent de locul prestării acestora.
 Totodată, potrivit art.71 alin.(1) lit.b1) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova se consideră alte venituri din servicii prestate pe teritoriul Republicii Moldova care nu sunt prevăzute în articolul 71 din Codul fiscal.
 Astfel, în cazul veniturilor din serviciile specificate la art.71 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, acestea se vor impozita la sursa de plată indiferent dacă serviciile date au fost efectuate efectiv pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare (de ex. prin intermediul online platformelor).
 În partea ce ține de veniturile din serviciile specificate la art.71 alin.(1) lit.b1) din Codul fiscal, menționăm că, obligația reținerii impozitului pe venit la sursa de plată va apărea doar în cazul în care prestarea serviciilor respective de către nerezident, are loc efectiv pe teritoriul Republicii Moldova.
 Totodată, conform art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă nerezidentul este rezidentul unei ţări cu care Republica Moldova are încheiată o/un Convenţie/Acord de evitare a dublei impuneri se vor aplica prevederile tratatului internaţional.
 Astfel, pentru a putea beneficia de prevederile Convenţiei/Acordului, nerezidentul urmează să prezinte certificatul de rezidenţă, conform art.793 alin.(2) din Codul fiscal.
(Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-14/83 din 09.03.2023)

Ordin nr. 221, din 28.06.2023

      Prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi Biroului Naţional de Statistică nr. 88/106 din 06.10.2008 este aprobată instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special ,,Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”, unde se prezintă modalitatea de completare a actului de achiziţie.
       Astfel, potrivit instrucțiunii, actul se întocmeşte în cazul achiziţiilor de locaţiune şi refacturare a serviciilor aferente de la persoanele fizice, neînregistrate în calitate de întreprinzători, fără a fi specificat dacă persoana fizică este rezident sau nerezident.
       Prin urmare, achiziția serviciilor de locațiune de la persoanele fizice nerezidente se documentează prin formularul ,,Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”.

Ordin nr. 491, din 26.12.2023

      Potrivit art. 70 alin. (1) din Codul fiscal nr.1163/1997, nerezidenții care obțin venituri impozabile din Republica Moldova au obligația de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de Capitolul 11 Titlul II din Codul fiscal, iar veniturile acestora, indiferent dacă sunt primite în Republica Moldova sau în străinătate, se consideră veniturile indicate la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal.
       Totodată, impozitul pe venit la sursa de plată se reține de la nerezidenți indiferent de forma și locul achitării venitului (art. 73 alin. (5) din Codul fiscal).
     Prin urmare, în cazul în care plățile suportate de către un agent economic rezident în favoarea persoanei fizice nerezidente sub formă de plăți pentru cazare, transport, hrană sunt asociate activităților generatoare de venituri prevăzute la art. 71 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepția celor de la alin. (1) lit. a) din articolul menționat, regimul fiscal aplicat acestora va fi cel general stabilit, plătitorul având obligația de calculare și achitare a impozitului pe venit.
(Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-14/261 din 4 octombrie 2023)

news-events