Impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

     În conformitate cu prevederile art. 367 pct. 1) din Codul fiscal, impozitul unic reprezintă suma datorată lunar la buget de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform art. 15 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Ordin nr. 24, din 17.01.2022

     Potrivit art.368 alin.(1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.
     Prin Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (în continuare Legea nr. 77/2016) este adoptat cadrul legal ce reglementează procesul de creare și activitate a parcurilor pentru tehnologia informației.
     Potrivit art.2 al Legii nr.77/2016, rezident al parcului poate fi persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activităţile prevăzute la art.8 din Legea nr.77/2016, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului. 
     Conform prevederilor Legii menționate, activitate principală reprezintă activitate care generează 70% sau mai mult din venitul din vînzări al rezidentului parcului (art.2 Legea nr.77/2016).
    Totodată, conform art.368 alin.(2) din Codul fiscal, pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei desfăşoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vînzări, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din vînzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art.8 din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi suma totală a venitului din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vînzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenţi, sau de la aplicarea regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent.
     Înregistrarea rezidenţilor parcului se efectuează de către Administraţia acestuia în conformitate cu Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor parcului, aprobat de Guvern, în care vor fi indicate în mod expres şi exhaustiv procedura şi cerinţele de înregistrare, precum şi modelul contractului privind desfăşurarea activităţii în parc (art.7 alin.(1) din Legea nr.77/2016).

    Potrivit art. 368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.
    Prin Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (în continuare Legea nr. 77/2016) este adoptat cadrul legal ce reglementează procesul de creare și activitate a parcurilor pentru tehnologia informației.
   Totodată, conform art. 368 alin. (2) din Codul fiscal, pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei desfășoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vânzări, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din vânzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 77/2016 şi suma totală a venitului din vânzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, venituri înregistrate în evidenţa contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vânzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv sau de la începutul activităţii în parcul pentru tehnologia informaţiei.
    Astfel, conform art. 8 din Lege, în parcurile IT urmează a fi desfășurate următoarele activități principale, conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM Rev.2):
    a)activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01); 
   b)activități de editare a jocurilor de calculator (58.21);
   c)activități de editare a altor produse software (58.29); 
   d)activități de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);
   e)prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activitățile conexe (63.11);
   f)activități ale portalurilor web (63.12);   g)activități de consultanță în tehnologia informației (62.02);
   h)alte activități de servicii în tehnologia informației (62.09).
   Potrivit prevederilor legii menționate, înregistrarea și evidența rezidenților parcurilor IT se va efectua de Administrația parcului IT, care nu are dreptul să intervină în activitatea economică a rezidenților parcului. Rezident al parcurilor IT , conform art. 7 din Lege, poate deveni orice persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activității de întreprinzător, care practică drept activitate principală una sau mai multe din activitățile menționate mai sus.

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

    Potrivit art. 370 alin. (1) din Codul fiscal, cota impozitului unic constituie 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decât suma minimă stabilită la alin. (2) al articolului menționat, conform căruia suma minimă a impozitului unic se determină lunar pentru fiecare angajat şi constituie 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.

Ordin nr. 24, din 17.01.2022

     În conformitate cu prevederile art. 369 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vînzări, înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    De asemenea, potrivit alin. (2) al articolului menționat, suma minimă a impozitului unic se calculează în funcţie de numărul de angajaţi care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat ori s-au aflat în orice tip de concediu plătit sau altă situaţie în care, în regim standard de impozitare, ar fi realizat venit asigurat cel puţin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei şi de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă.
    Totodată, în scopul aplicării impozitului unic, valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) micșorează mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vânzările aferente au fost reflectate în anii precedenți (art. 369 alin. (3) din Codul fiscal).

   În conformitate cu prevederile art. 369 din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul unic îl reprezintă venitul din vânzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare.
   De asemenea, potrivit alin. (2) al articolului menționat, suma minimă a impozitului unic se calculează în funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației şi de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă.
    Totodată, în scopul aplicării impozitului unic, valoarea returului de marfă sau a discontului (reducerii) micșorează mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returul de marfă (s-a acordat discontul), inclusiv în cazul în care vânzările aferente au fost reflectate în anii precedenți (art. 369 alin. (3) din Codul fiscal).

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1) din Codul fiscal, în componenţa impozitului unic sunt incluse următoarele impozite, taxe şi contribuții:   
   a) impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător;  
   b) impozitul pe venit din salariu;   
   c) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori;
   d) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori;
   e) taxele locale;
   f) impozitul pe bunurile imobiliare;   
   g) taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (2) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se includ următoarele impozite, taxe şi contribuţii:   
  a) impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate/reţinute la efectuarea plăţilor în folosul persoanelor fizice, altele decât plăţile salariale; 
  b) taxa pe valoarea adăugată;  
  c) accizele;
  d) taxele rutiere, cu excepţia taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova; 
  e) alte impozite, taxe şi plăţi obligatorii nespecificate expres ca parte componentă a impozitului unic în conformitate cu alin. (1) din articolul menționat.

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

    Potrivit art. 372 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, în componența impozitului unic nu se include impozitul pe venit reținut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistență medicală calculate/reținute la efectuarea plăților în folosul persoanelor fizice, altele decât plățile salariale. 
   Astfel, veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor (art. 88 alin. (5) din Codul fiscal), nu se vor include în componența impozitului unic.

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

    În conformitate cu art. 374 alin. (1) din Codul fiscal, în afară de darea de seamă menționată la art. 373, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației vor prezenta și nota informativă privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților.
    Nota în cauză se prezintă Serviciului Fiscal de Stat anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, şi are scop informativ. Menționăm că prin Nota în cauză urmează a fi declarate plățile salariale efectiv achitate angajaților.
    Formularul Notei de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI 17), precum şi modul de completare a acestuia a fost aprobat de către Ministerul Finanțelor prin ordinul nr. 135 din 6 noiembrie 2017.

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

   În conformitate cu prevederile art. 371 alin. (1) din Codul fiscal, perioada fiscală pentru impozitul pe unic se consideră luna calendaristică.
  Astfel, impozitul unic se va determina lunar, reieșind din mărimea obiectului impunerii, înregistrat în evidența contabilă pe parcursul lunii de gestiune, fără a lua în considerare datele cumulative înregistrate de la începutul anului calendaristic (art. 371 alin. (2) din Codul fiscal). 
  Concomitent, potrivit art. 15 alin. (3) din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, determinat conform art. 15 din legea menționată, se achită lunar de către rezidenții parcului potrivit legislației în vigoare.

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

    În conformitate cu prevederile art. 373 alin. (1) din Codul fiscal, calculul şi raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Formularul şi modul de completare a acestei dări de seamă se aprobă de către Ministerul Finanţelor.
    Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, impozitul unic se achită integral la bugetul de stat de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, la contul trezorerial conform codului IBAN corespunzător sediului acestora, generat de Ministerul Finanţelor în acest scop, şi ulterior se repartizează în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.
  Contribuabilii rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei care dispun de subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) calculează şi achită impozitul unic integral la bugetul de stat conform adresei sediului central (adresei juridice).
   Totodată, conform alin. (4) al articolului menționat, darea de seamă se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, conform art. 187 alin. (21) din Codul fiscal.

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

    În conformitate cu prevederile art. 373 alin. (3) din Codul fiscal, restituirea sumei impozitului unic plătită în plus se efectuează, în modul şi în termenele stabilite la art. 176 din Codul fiscal, de către administratorii de venituri de la conturile la care a fost repartizat.

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

   Odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației (art. 375 alin. (1) din Codul fiscal).
    În cazul în care plăţile salariale datorate angajaţilor sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor plăţi se vor determina şi se vor achita la data achitării acestor plăţi salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora (art. 375 alin. (2) din Codul fiscal).

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

   Odată cu trecerea de la regimul special de impozitare la cel standard, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației (art. 375 alin. (1) din Codul fiscal).
    În cazul în care plăţile salariale datorate angajaţilor sînt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente acestor plăţi se vor determina şi se vor achita la data achitării acestor plăţi salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora (art. 375 alin. (2) din Codul fiscal).

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

    Conform prevederilor art. 15 alin. (5) din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, în cazul în care rezidenții parcului nu respectă condițiile de aplicare a facilităților prevăzute în legea menționată, obligațiile acestora față de bugetul public național se recalculează în modul general stabilit, începând cu perioada fiscală în care a fost comisă încălcarea, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

    Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației cu statut de persoană fizică (întreprinzător individual) nu vor include în declarația anuală a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul obținut din activitatea desfășurată în parc (art. 376 alin. (4) din Codul fiscal).

Ordin nr. 443, din 15.11.2017

    În conformitate cu prevederile art. 376 alin. (1) din Codul fiscal, pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a ține evidența şi de a calcula uzura mijloacelor fixe în scop fiscal conform modului prevăzut în titlul II. Evidența mijloacelor fixe se va efectua în conformitate cu normele contabile stabilite.

Ordin nr. 412, din 13.08.2018

   Reieșind din prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, înregistrarea rezidenților parcului se efectuează de către Administrația acestuia în conformitate cu Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului, aprobat de Guvern, în care vor fi indicate în mod expres și exhaustiv procedura și cerințele de înregistrare, precum și modelul contractului privind desfășurarea activității în parc. Persoanele juridice sau fizice la solicitarea cărora a fost creat parcul se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenți ai acestuia.
   În conformitate cu pct.7 din Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1144 din 20.12.2017, persoanele juridice sau fizice, la solicitarea cărora a fost creat Parcul, se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenți ai Parcului odată cu semnarea contractului cu Administrația.
    Totodată, conform pct. 8 din același Regulament, calitatea de rezident al Parcului se dobândește de la data semnării contractului cu privire la desfășurarea activității în Parc și înregistrării persoanei respective în Registrul de evidență a rezidenților Parcului, ținut de Administrație.
    Potrivit art. 375 din Codul fiscal, odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației sau, respectiv, a fost retras acest titlu.
    În cazul în care plățile salariale datorate angajaților sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente acestor plăți se vor determina și se vor achita la data achitării acestor plăți salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora.
    Prin urmare, regimul fiscal de impozitare prevăzut la Titlul X din Codul fiscal, se va aplica începând cu prima zi a lunii următoare de când entitatea la solicitarea căreia a fost creat Parcul, obține statut de rezident în baza contractului semnat cu Administrația Parcului.

Ordin nr. 412, din 13.08.2018

   Conform prevederilor art.15 din Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, impozitul unic se calculează lunar prin aplicarea cotei de 7% asupra venitului din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă, dar nu mai puțin de suma minimă - care se va determina pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.
   De asemenea, conform art. 371 din Codul fiscal, perioadă fiscală pentru impozitul unic se consideră luna calendaristică, iar impozitul unic se determină lunar, reieșind din mărimea obiectului impunerii, înregistrat în evidența contabilă pe parcursul lunii de gestiune, fără a lua în considerare datele cumulative înregistrate de la începutul anului calendaristic.
   Astfel, calculul și raportarea impozitului unic se efectuează lunar prin completarea și prezentarea Declarației cu privire la impozitul unic (Forma IU 17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.

Ordin nr. 443, din 24.08.2018

   Potrivit art. 141 alin.(2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform titlului II din Codul fiscal, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal.
   Potrivit art. 367 pct. 4) din Codul fiscal, plăţi salariale reprezintă orice plată efectuată angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii.
   Astfel, impozitul pe venit nu se aplică față de plățile calificate drept plăți salariale, conform art. 367 din Codul fiscal, îndreptate în folosul angajaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației.

Ordin nr. 656, din 07.12.2018

    Potrivit art. 141 alin. (2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform titlului II din Codul fiscal, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal.
    Potrivit art. 367 pct. 4) din Codul fiscal, plăţi salariale reprezintă orice plată efectuată angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii.
    Astfel, impozitul pe venit nu se aplică față de cheltuielile de deplasare ce depășesc normele stabilite de Guvern, calificate drept plăți salariale conform art. 367 din Codul fiscal, cu condiția aprobării sumelor corespunzătoare de către angajator prin ordin ce constituie act normativ ce conţine norme ale dreptului muncii.

        Normele cheltuielilor de deplasare (diurna și cazarea) se răsfrâng și asupra rezidenților parcurilor IT?         Menționăm că Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice, atât de drept public, cât și de drept privat, care desfășoară activitate de întreprinzător, organizațiilor necomerciale, inclusiv instituțiilor publice (denumite în continuare entități), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate și forma juridică de organizare.

Ordin nr. 656, din 07.12.2018

        În cazul în care cheltuielile de deplasare a angajaților rezidenților parcurilor IT depășesc limita stabilită de legislație, suma depășirii se va impozita?         În conformitate cu art. 20 lit. d) din Codul fiscal, pentru persoana delegată sumele achitate pentru compensarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu, precum diurna, în limitele stabilite de Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05.01.2012, vor constitui surse de venit neimpozabile și respectiv nu se vor impozita. În cazul în care aceste sume vor depăși normele stabilite, asupra acestora se vor aplica regimul general stabilit.         Respectiv, suma diurnei achitate angajaților peste limita stabilită de actul normativ menționat se califică drept facilitate acordată de angajator.

Ordin nr. 656, din 07.12.2018

        Cum vor fi reflectate în raportul IPC18 cheltuielile de deplasare a angajaților rezidenților parcurilor IT ce depășesc limita stabilită de legislație?         În conformitate cu art.20 lit. d) din Codul fiscal, pentru persoana delegată sumele achitate pentru compensarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu, precum diurna, în limitele stabilite de Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 05.01.2012, vor constitui surse de venit neimpozabile și respectiv nu se vor impozita. În cazul în care aceste sume vor depăși normele stabilite, asupra acestora se vor aplica regimul general stabilit.         Respectiv, suma diurnei achitate angajaților peste limita stabilită de actul normativ menționat se califică drept facilitate acordată de angajator, care urmează să fie declarată prin Darea de seamă (forma IPC18) la codul sursei de plată SAL din tabelul nr.1.

Ordin nr. 628, din 16.11.2018

   Potrivit prevederilor art. 46 alin. (9) din Codul muncii, parte a contractului individual de muncă pot fi cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
   În același timp, conform art. 368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.
     În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, în componența impozitului unic este inclus și impozitul pe venit din salariu. 
   În acest sens, ținem să menționăm că prevederile Titlului X, Capitolului 1 din Codul fiscal, ce țin de regimul fiscal al rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, nu conțin prevederi speciale referitoare la angajații - persoane fizice nerezidente.
    Respectiv, regimul special de impozitare se va aplica pentru toate persoanele fizice angajate de către rezidentul parcului IT prin contract individual de muncă.
    Astfel, impozitul unic cuprinde impozitul pe venit din salariu al persoanei fizice nerezidente angajată al unui rezident al parcului pentru tehnologia informației.
    Totodată, completarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135/2017) se va face în modul general stabilit.
    În această ordine de idei, întru evitarea dublei impuneri în corespundere cu art.4 din Codul fiscal, pentru veniturile salariale respective nerezidentului ce activează în cadrul parcurilor IT i se va emite Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17), în care se va indica suma venitului, fără a indica impozitul pe venit.

        Potrivit prevederilor art. 46 alin. (9) din Codul muncii, parte a contractului individual de muncă pot fi cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.         În același timp, conform art. 368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.         În conformitate cu prevederile art. 372 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, în componența impozitului unic este inclus și impozitul pe venit din salariu.         În acest sens, ținem să menționăm că prevederile Titlului X, Capitolului 1 din Codul fiscal, ce țin de regimul fiscal al rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, nu conțin prevederi speciale referitoare la angajații - persoane fizice nerezidente.         Respectiv, regimul special de impozitare se va aplica pentru toate persoanele fizice angajate de către rezidentul parcului IT prin contract individual de muncă.         Astfel, impozitul unic cuprinde impozitul pe venit din salariu al persoanei fizice nerezidente angajată al unui rezident al parcului pentru tehnologia informației.         Totodată, completarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135/2017) se va face în modul general stabilit.         În această ordine de idei, pentru veniturile salariale respective nerezidentul nu va fi în drept să obțină Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17) în vederea aplicării Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, dat fiind faptul că obiectul convențiilor îl reprezintă venitul supus impozitării în Republica Moldova, ci nu impozitul unic.

Ordin nr. 565, din 09.12.2019

Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prezintă următoarele rapoarte și dări de seamă fiscale:
  a) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nr.135 din 06.11.2017;
   b) Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017;
   c) Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat nr.126 din 04.10.2017;
   d) Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017.
Totodată, menționăm că potrivit art. 374 alin. (2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

        Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prezintă următoarele rapoarte și dări de seamă fiscale:         a) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nr.135 din 06.11.2017;         b) Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017;         c) Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat nr.126 din 04.10.2017;         d) Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017.         Totodată, menționăm că potrivit art.374 alin.(2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

Ordin nr. 412, din 13.08.2018

    Conform prevederilor art.375 alin.(2) din Codul fiscal, în cazul în care plățile salariale datorate angajaților sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente acestor plăți se vor determina și se vor achita la data achitării acestor plăți salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora.

Ordin nr. 412, din 13.08.2018

    Potrivit pct. 18 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” nr.1144 din 20.12.2017, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării rezidentului, Administrația prezintă câte o copie a extrasului din Registrul de evidență a rezidenților Parcului către autoritățile administrației publice locale, organul fiscal, vamal, de asigurări sociale, de asigurări medicale, de statistică din circumscripția în care se află sediul central (adresa juridică) al rezidentului. După informarea tuturor organelor indicate mai sus, Administrația este obligată să informeze în scris rezidentul cu anexarea dovezilor de expediere a informației către autoritățile respective.

Ordin nr. 443, din 24.08.2018

   Potrivit art. 141 alin. (2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform titlului II din Codul fiscal, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal.
   De asemenea, obligația completării și prezentării Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit se stabilește pentru contribuabilii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.
  Concomitent, plățile salariale obținute de angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației sunt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării și achitării adiționale a impozitului pe venit (art.377 alin.(1) din Codul fiscal).
   De asemenea, conform art. 351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform cap. 1 titlul X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 și 35 din Codul fiscal.
   Pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art. 33–36 din Codul fiscal, scutiri și alte deduceri referitoare la plățile salariale achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț) (art. 377 alin. (2) din Codul fiscal).
   Astfel, pentru plățile salariale obținute de către angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației nu urmează a fi completată și prezentată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

        Angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației au obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET15)?         Potrivit art. 141 alin. (2) din Codul fiscal, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X din Codul fiscal.         De asemenea, obligația completării și prezentării Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET 15) se stabilește pentru contribuabilii care întrunesc condițiile prevăzute la art.83 alin.(2) din Codul fiscal.         Concomitent, plățile salariale obținute de angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației sunt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării și achitării adiționale a impozitului pe venit (art.377 alin.(1) din Codul fiscal).         De asemenea, conform art.351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obținut venituri impozitate conform cap. 1 titlul X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 și 35.         Pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art.33–36 din Codul fiscal, scutiri și alte deduceri referitoare la plățile salariale achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț). (art.377 alin.(2) din Codul fiscal)         Astfel, pentru veniturile salariale obținute de către angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației nu urmează a fi completată și prezentată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15).         Obligația completări și prezentării Formularului CET 15 pentru angajații rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației va surveni doar pentru alte venituri impozabile decât cele salariale asupra cărora se extinde impozitul unic, dacă se întrunesc condițiile specificate supra, fără dreptul la scutiri și deduceri.

Ordin nr. 412, din 13.08.2018

   Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condițiile legislației în vigoare (conform art.369 alin.(1) din Codul fiscal).
    Totodată, pe perioada aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu au obligația de a ține evidența și de a calcula amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale conform modului prevăzut în titlul II al Codului fiscal. Evidența mijloacelor fixe se va efectua în conformitate cu normele contabile stabilite (art. 376 alin. (1) din Codul fiscal).
    Concomitent, odată cu trecerea de la regimul special de impozitare la cel standard, pierderile suportate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației pe perioada aplicării regimului special nu pot fi luate în considerare la determinarea mărimii pierderilor pasibile reportării în conformitate cu prevederile art.32 din Codul fiscal.
     Respectiv, în scopul aplicării impozitului unic, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nu urmează să efectueze ajustarea veniturilor și cheltuielilor.
     Totodată, documentarea operațiunilor economice urmează a fi realizată conform prevederilor legislației în vigoare din domeniul contabilității.

Ordin nr. 565, din 09.12.2019

     Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 135 din 06.11.2017, angajatorii rezidenți ai parcului IT, până la 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, prezintă Serviciului Fiscal de Stat - Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (forma ISAPTI17).
    Cât privește veniturile supuse regimului general de impozitare, achitate de angajatorii menționați, acestea urmează a fi declarate prin Darea de seamă (Forma IPC18) la codurile sursei de venit impozabile corespunzător tipului de venit achitat.
    Totodată, menționăm că potrivit art. 374 alin. (2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic în conformitate cu prevederile art. 372 alin. (2) din Codul fiscal, se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

        Au obligația de a prezenta Nota de Informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS14), rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației?         Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 135 din 06.11.2017, angajatorii rezidenți ai parcului IT, până la 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, prezintă Serviciului Fiscal de Stat - Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (forma ISAPTI17). Cât privește veniturile supuse regimului general de impozitare, achitate de angajatorii menționați, acestea urmează a fi declarate prin Darea de seamă (Forma IPC18) la codurile sursei de venit impozabile corespunzător tipului de venit achitat.         Totodată, menționăm că potrivit art.374 alin.(2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic în conformitate cu prevederile art.372 alin.(2) din Codul fiscal, se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

Ordin nr. 162, din 17.05.2023

     Plăţile salariale obţinute de angajaţii rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei sunt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării şi achitării adiţionale a impozitului pe venit (art.377 alin.(1) din Codul fiscal).
      Totodată, potrivit art.351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 şi cap. 1 al titlului X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal pentru perioada în care încasează venituri impozitate conform regimului special de impozitare. Scutirile se aplică proporţional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.
      Prin urmare, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform cap. 1 al titlului X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal pentru perioada în care încasează venituri impozitate conform regimului special de impozitare. Scutirile se aplică proporţional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.
     Concomitent, menționăm că în cazul în care persoana fizică încasează în aceeași lună, venituri atât conform regimului special de impozitare, cât și potrivit regimului standard de impozitare, atunci aceasta nu va avea dreptul să utilizeze scutirile conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal pentru luna respectivă.

    În conformitate cu prevederile art. 351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 şi cap. 1 titlul X sînt private de dreptul de a folosi scutirile conform art. 33, 34 şi 35 Codul fiscal.
   Prin urmare, pentru perioada aplicării impozitului unic nu pot fi acordate, conform art. 33–36 din Codul fiscal, scutiri și alte deduceri referitoare la plățile salariale achitate de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț) (art. 377 alin. (2) din Codul fiscal).

Ordin nr. 656, din 07.12.2018

    Potrivit art. 368 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.
    Totodată, rezident al parcurilor IT, conform art.7 din Legea nr. 77/2016, poate deveni orice persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activității de întreprinzător, care practică drept activitate principală una sau mai multe din activitățile menționate la art.8 din Legea menționată.
    Întreprinzător individual este persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege (art.2 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007).
    Prin urmare, față de întreprinderile individuale nu sunt stabilite careva restricții suplimentare în partea ce ține de aplicarea impozitului unic pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.

Ordin nr. 656, din 07.12.2018

    Potrivit art. 370 alin. (2) din Codul fiscal, suma minimă a impozitului unic se va determina lunar pentru fiecare angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.
    În cazul în care fondatorul unei întreprinderi individuale este concomitent și conducător al unității respective, acesta nu are calitatea de salariat, iar ca angajator evoluează doar în raport cu salariații pe care îi angajează. Dat fiind caracterul sinalagmatic al contractelor individuale de muncă, care presupune existența a două părți – angajatorul și salariatul – asemenea contracte pot fi încheiate doar între conducătorul unității și salariații acesteia; conducătorul care este și fondator al întreprinderii în cauză nu activează în baza contractului individual de muncă.
    Astfel, în temeiul argumentelor expuse mai sus, fondatorul întreprinderii individuale nu poate evolua în calitate de salariat al acesteia și acesta nu poate beneficia de salariu.
   Prin urmare, la determinarea obligației privind impozitul unic, fondatorul întreprinderii individuale ce activează în cadrul acesteia nu se va include în calculul sumei minime a impozitului unic, determinate conform art. 370 alin. (2) din Codul fiscal, deoarece acesta nu are calitatea de angajat.
(Temei: explicațiile Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr.01-2230 din 30.06.2011, scrisoarea nr.Co-1822/14 din 24 aprilie 2014).

Se efectuează recalculul impozitului pe venit al angajatului, prin excluderea sumei scutirilor de care a beneficiat acesta pe parcursul perioadei fiscale, în cazul în care acesta pe parcursul perioadei fiscale se angajează prin cumul în cadrul unei întreprinderi-rezident al parcului pentru tehnologii informaționale?
     În conformitate cu prevederile art. 351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform cap. 1 titlul X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art. 33, 34 şi 35 din Codul fiscal.
      În cazul tranziției de la regimul standard de impozitare prevăzut de titlul II din Codul fiscal la regimul special prevăzut de titlul X capitolul 1 din Codul fiscal, angajatorii sunt obligați să efectueze recalculul impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor de care au beneficiat acestea (specificate la art. 33-35 din Codul fiscal) până la tranziția la regimul special (pct. 361 din capitolul IV al Regulamentului aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 697 din 22 august 2014).
      Prin urmare, obligația de efectuare a recalculului impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor de care au beneficiat acestea, o au doar angajatorii care pe parcursul perioadei fiscale au trecut de la regimul general de impozitare la cel special.
     Concomitent, potrivit pct. 22 din Regulamentul menționat, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul, acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării.
     Prin urmare, în situația în care persoana fizică pa parcursul perioadei fiscale se angajează prin cumul la o întreprindere rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, dat fiind faptul că acesta nu va mai avea dreptul de a beneficia de scutiri conform art.33-35 din Codul fiscal, apare obligația acestuia de a prezenta angajatorului său, care nu este rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, o cerere privind neutilizarea scutirilor la impozitul pe venit.
      Totodată, menționăm că potrivit pct. 28 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, dacă pe parcursul perioadei fiscale contribuabilii care primesc venituri salariale de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației, au beneficiat de scutirile stabilite la art.33-35 din Codul fiscal, aceștia urmează să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit pentru recalcularea obligației la impozitul pe venit, cu excluderea scutirilor.

Ordin nr. 189, din 22.04.2019

     În sistemul AOAM, asiguratul este o persoană fizică sau juridică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi și/sau riscul de a se îmbolnăvi al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competența lui (art.4 alin.(2) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr.1585 din 27.02.1998).
    Angajatorul asigură riscul de îmbolnăvire al persoanelor angajate (salariați) prin achitarea primei de AOAM în contribuție procentuală la salariu și alte recompense, iar persoanele angajate obligate să se asigure în mod individual, indicate în anexa nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, nr.1593 din 26.12.2002 își asigură riscul propriu de a se îmbolnăvi, prin achitarea primei de AOAM în sumă fixă.
    Din categoriile de plătitori ai primei de AOAM în sumă fixă fac parte persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, fondatori de întreprinderi individuale (pct.1, lit.b) din anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002). Excepție de la această normă fac doar persoanele cu dizabilități severe, accentuate sau medii și pensionarii.
    În impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației în mărime de 7% din venitul din vânzări, se includ și […] primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, iar celelalte impozite și taxe se achită de rezidenții parcurilor în modul general stabilit (art.15 din Legea nr.77/2016).
    Astfel, fondatorul de întreprindere individuală neangajat, rezident al parcului pentru tehnologia informației urmează să achite prima AOAM în sumă fixă (Legea nr.1593/2002), în același timp, acesta urmează să achite pentru angajații săi prima AOAM sub formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense, datorate de angajați și angajatori, parte a impozitului unic, cu referire la plățile salariale efectuate angajaților (Legea nr.77/2016).
(Temei: explicațiile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.06-10/97/160 din 5 februarie 2019, scrisoarea MF nr.09/2-06/54 din 25 februarie 2019).

Ordin nr. 370, din 23.08.2019

     Potrivit prevederilor art. 367 pct. 1) din Codul fiscal, impozitul unic reprezintă suma datorată lunar la buget de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform art. 15 din Legea nr. 77/2016.
     Concomitent, impozitul pe venit din salariul angajatului rezidentului parcului este inclus în componența impozitului unic (art. 372 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal), care se va determina lunar pentru fiecare angajat în conformitate cu art. 370 din Codul fiscal.
    Astfel, suma minimă a impozitului unic se calculează în funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației și de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă (art. 369 alin. (2) din Codul fiscal).
    În acest context, angajatul care a lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației, va participa la determinarea sumei minime a impozitului unic pentru luna în care a fost angajat.

Este obligat contribuabilul, rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, să efectueze recalculul impozitului pe venit al angajaților, prin excluderea sumei scutirilor de care aceștia au beneficiat până la tranziția la regimul special?
       Odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației sau, respectiv, a fost retras acest titlu (art. 375 din Codul fiscal).
      Astfel, potrivit regimului special de impozitare, rezidenții parcului vor achita din venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă, un impozit unic de 7%, dar nu mai puțin de suma minimă stabilită conform art. 370 alin. (2) din Codul fiscal.
      În acest context, menționăm că impozitul pe venit din salariul angajatului este inclus în componența impozitului unic (art. 372 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal).
     Concomitent, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art. 881 şi cap. 1 titlul X sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art. 33, 34 şi 35. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soţie (soţ) (art. 351 din Codul fiscal).
     Totodată, în cazul tranziției de la regimul standard de impozitare, prevăzut de titlul II din Codul fiscal, la regimul special, prevăzut de titlul X cap. 1 din Codul fiscal, angajatorii sunt obligați să efectueze recalculul impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor de care au beneficiat acestea (specificate la art. 33-35 din Codul fiscal) până la tranziția la regimul special (pct. 361 din cap. IV al Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile pretate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014).
      Prin urmare, în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul devine rezident al parcului pentru tehnologia informației, până la tranziția la regimul special acesta are obligația de a efectua recalculul impozitului pe venit al persoanelor angajate prin excluderea sumei scutirilor (art. 33-35 din Codul fiscal) de care au beneficiat acestea până la tranziția la regimul special de impozitare și, respectiv, va efectua modificările de rigoare în fișa personală a angajatului.
     Concomitent, în conformitate cu pct.28 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova (Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018), dacă pe parcursul perioadei fiscale contribuabilii care primesc venituri salariale de la rezidenţii parcurilor din industria tehnologiei informaţiei au beneficiat de scutirile stabilite la art.33-35 din Cod, aceştia urmează să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru recalcularea obligaţiei la impozitul pe venit, cu excluderea scutirilor.
      Astfel, în cazul tranziției de la regimul general la cel special de aplicare a impozitului pe venit, obligația de recalculare a impozitului, în temeiul p. 361 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 697, îi revine angajatorului. În cazul utilizării scutirilor aferent veniturilor obținute din alte surse, obligația de recalculare a impozitului pe venit prin depunerea Declarației, îi revine persoanei fizice.

Ordin nr. 225, din 05.05.2021

    Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. 
   Totodată, potrivit pct. 17 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016, contribuabilii efectuează desemnarea procentuală prin depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare. 
   Desemnarea procentuală se efectuează doar prin intermediul Declarației persoanei fizice cu privire la impozituil pe venit (forma CET18). Declarația se prezintă de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislației fiscale în condițiile prevăzute la art.83 alin.(2) lit. a) și b) din Codul fiscal) cu excepția veniturilor care nu se includ în venitul brut conform art. 14 alin.(2) din Codul fiscal, în termenul stabilit de legislaţia fiscală, în care indică codul fiscal al beneficiarului în secţiunea corespunzătoare desemnării procentuale, cu condiţia achitării integrale şi în termen a impozitului pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea. 
   Totodată, art. 141 alin.(2) din Codul fiscal prevede că plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X. 
   Astfel, ținînd cont de faptul că desemnarea procentuală se face din impozitul pe venit calculat și achitat de către persoana fizică, dar angajatul companiei rezidente al parcurilor pentru tehnologia informației nu are obligații privind impozitul pe venit, lipsește posibilitatea desemnării procentuale.
Totodată, în cazul în care angajatul companiei rezidente al parcurilor pentru tehnologia informației obține alte venituri impozabile care constituie obiect al impunerii pe principii generale, atunci acesta este în drept să efectueze desemnarea procentuală prin intermediul depunerii Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18), pe principii generale în termenii stabiliți de legislaţia în vigoare.

Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale.          Totodată, potrivit pct.17 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1286 din 30 noiembrie 2016, contribuabilii efectuează desemnarea procentuală prin depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare.          Desemnarea procentuală se efectuează doar prin intermediul Declarației persoanei fizice cu privire la impozituil pe venit (forma CET18). Declarația se prezintă de către persoanele fizice rezidente (pentru veniturile ce constituie obiect al impunerii în baza legislației fiscale în condițiile prevăzute la art.83 alin.(2) lit. a) și b) din Codul fiscal) cu excepția veniturilor care nu se includ în venitul brut conform art. 14 alin.(2) din Codul fiscal, în termenul stabilit de legislaţia fiscală, în care indică codul fiscal al beneficiarului în secţiunea corespunzătoare desemnării procentuale, cu condiţia achitării integrale şi în termen a impozitului pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea.          Totodată, art. 141 alin.(2) din Codul fiscal prevede că plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X.          Astfel, ținînd cont de faptul că desemnarea procentuală se face din impozitul pe venit calculat și achitat de către persoana fizică, dar angajatul companiei rezidente al parcurilor pentru tehnologia informației nu are obligații privind impozitul pe venit, lipsește posibilitatea desemnării procentuale.

Ordin nr. 552, din 03.12.2019

   Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condiţiile legislaţiei în vigoare (art.369 alin.(1) din Codul fiscal).
    Potrivit prevederilor art. 370 din Codul fiscal, cota impozitului unic constituie 7 % din obiectul impunerii, dar nu mai puţin decît 30 % din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală, pentru fiecare angajat.
     În conformitate cu art. 373 alin. (1) din Codul fiscal, calculul şi raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.
     Formularul dării de seamă menţionate (forma IU 17) a fost aprobat prin Ordinul MF nr. 135/2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
    Prin urmare, ţinând cont de faptul că calculul și achitarea impozitului unic se determină și în dependență de numărul angajaților (suma minimă a impozitului unic), atunci indiferent de suma venitului din vânzări, înregistrată în evidența contabilă, rezidenții parcului vor avea obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul unic (forma IU 17).

Ordin nr. 552, din 03.12.2019

   Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condiţiile legislaţiei în vigoare (art.369 alin.(1) din Codul fiscal).
     Potrivit prevederilor art. 370 din Codul fiscal, cota impozitului unic constituie 7 % din obiectul impunerii, dar nu mai puţin decît 30 % din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală, pentru fiecare angajat.
     În conformitate cu art. 373 alin. (1) din Codul fiscal, calculul şi raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune.
     Formularul dării de seamă menţionate (forma IU 17) a fost aprobat prin Ordinul MF nr. 135/2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
     Rezident al parcului pentru tehnologii informaționale poate fi și o întreprindere individuală care nu are angajați, în acest caz fondatorul întreprinderii care este concomitent şi conducător al unităţii respective nu are calitatea de salariat, deoarece nu activează în baza contractului individual de muncă.
     Astfel, dat fiind faptul că acesta nu are calitatea de angajat, la determinarea obligaţiei privind impozitul unic, fondatorul întreprinderii individuale ce activează în cadrul acesteia nu se va include în calculul sumei minime a impozitului unic, determinate conform art. 370 alin. (2) din Cоdul fiscal.
   Totodată, legislația în vigoare nu stabilește excepții privind prezentarea dării de seamă menționate. Prin urmare, întreprinderea individuală – rezidentă a parcului pentru tehnologii informaționale care nu are angajați şi nu a înregistrat venituri din vânzări într-o perioadă fiscală, va prezenta darea de seamă în cauză cu indicii "0".

Ordin nr. 601, din 24.12.2019

    În conformitate cu art.369 alin.(1) Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vînzări, înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
     Conform p. 6 subpunctul 2) Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor, nr. 118 din 06.08.2013 “Venituri” în componența veniturilor nu se includ sumele colectate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de intermediere încheiate conform legislaţiei în vigoare.  Aceste sume nu pot fi incluse în componenţa veniturilor, deoarece nu reprezintă beneficii economice pentru entitate şi nu au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu. În aceste situaţii veniturile entităţii includ doar comisioanele cuvenite.
     Astfel, în baza de calcul pentru împozitul unic se va include doar suma remunerației.

Ordin nr. 616, din 10.12.2020

    Potrivit prevederilor pct.8 din Regulamentul privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 01 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.66 din 20 mai 2020 (în continuare – Regulament), valoarea maximă a creditului/creditelor, în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare conform Regulamentului, constituie suma cumulativă a plăţilor salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020.
   Reieșind din prevederile pct.8 și pct.9 lit.b) din Regulamentul menționat, modalitatea determinării sumei cumulative a plaților salariale pentru rezidenții parcurilor IT constituie totalul plăților salariale reflectate în Declarația pe propria răspundere.
    Astfel, în cazul solicitării subvenţionării pentru perioadele până la luna iulie 2020, informația dată va fi completată pentru lunile decembrie 2019, ianuarie 2020 şi februarie 2020, iar în cazul solicitării subvenţionării pentru perioadele începând cu luna iulie 2020, pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020.
    Prin urmare, rezidenții parcurilor IT, pentru a realiza dreptul la subvenționare, urmează să prezinte Declarația pe proprie răspundere a solicitantului subvenționării a dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare (anexa nr.3 la Regulament), întocmită în baza informației din documentele contabile care confirmă achitarea plăților salariale.

Ordin nr. 162, din 17.05.2023

       Plăţile salariale obţinute de angajaţii rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei sunt considerate ca fiind impozitate final, fără necesitatea declarării şi achitării adiţionale a impozitului pe venit (art.377 alin.(1) din Codul fiscal).
        Totodată, potrivit art.351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 şi cap. 1 al titlului X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal pentru perioada în care încasează venituri impozitate conform regimului special de impozitare. Scutirile se aplică proporţional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.
        Prin urmare, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform cap. 1 al titlului X din Codul fiscal sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal doar pentru perioada în care încasează venituri impozitate conform regimului special de impozitare.
      În acest sens, consemnăm că scutirile, conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal, pot fi utilizate de către persoanele fizice care pe parcursul perioadei fiscale au obţinut venituri impozitate conform cap.1 al titlului X din Codul fiscal, doar proporțional lunilor de activitate în regimul standard de impozitare.

     În conformitate cu prevederile art. 121 alin. (1) din Codul fiscal nr.1163/1997, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înțelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.
    Potrivit art.351 din Codul fiscal, persoanele fizice care, pe parcursul perioadei fiscale, au obţinut venituri impozitate conform art.881 şi cap.1 titlul X sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soţie (soţ).
    Totodată, conform pct. 28 al Regulamentului cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, dacă pe parcursul perioadei fiscale contribuabilii care primesc venituri salariale de la rezidenții parcurilor din industria tehnologiei informației, au beneficiat de scutirile stabilite la art. 33-35 din Codul fiscal, aceştia urmează să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru recalcularea obligaţiei la impozitul pe venit, cu excluderea scutirilor.
    Prin urmare, persoanele fizice care pe parcursul perioadei fiscale (anului calendaristic) au obținut venituri impozabile conform cap.1 titlul X din Codul fiscal, sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art. 33-35 din Codul fiscal. 
(Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-06/89 din 12 martie 2021)

Ordin nr. 252, din 17.07.2023

Răspunsul plasat în arhivă

    În conformitate cu art. 4 din Codul muncii nr. 154/2003, raporturile de muncă şi alte raporturi legate nemijlocit de acestea sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, de Codul muncii, de alte legi, de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, şi anume de:
    a) hotărârile Parlamentului;
    b) decretele Președintelui Republicii Moldova;
    c) hotărârile şi dispozițiile Guvernului;
    d) actele referitoare la muncă emise de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de alte autorități centrale de specialitate, în limita împuternicirilor delegate de Guvern;
    e) actele autorităţilor publice locale;
    f) actele normative la nivel de unitate;
    g) contractele colective de muncă şi convențiile colective; precum şi
    h) de tratatele, acordurile, convențiile şi alte acte internaţionale la care Republica Moldova este parte.
   Concomitent, art.216 alin. (1)-(2) din Codul muncii, prevede că angajatorul are dreptul să încheie un contract de ucenicie cu persoana care este în căutarea unui loc de muncă şi care nu are o calificare profesională. Contractul de ucenicie, încheiat în formă scrisă, este un contract de drept civil şi se reglementează de Codul civil şi de alte acte normative.
    De asemenea, conform pct. 37 din Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 70 din 22 ianuarie 2018, în perioada instruirii practice în cadrul agentului economic, ucenicul îndeplinește sarcini în conformitate cu curriculumul coordonat, iar statutul juridic al acestuia este asimilat celui de salariat al agentului economic.
   Totodată, potrivit prevederilor art. 370 din Codul fiscal, cota impozitului unic constituie 7 % din obiectul impunerii, dar nu mai puţin decît 30 % din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală, pentru fiecare angajat.
    Astfel, reieșind din cele menționate, în perioada instruirii practice în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale, statutul fiscal al ucenicului, conform prevederilor pct. 37 din Hotărârea Guvernului nr.70/2018, va fi asimilat celorlalți salariați și respectiv, va fi impozitat conform prevederilor capitolului 1 titlul X din Codul fiscal.

Ordin nr. 24, din 17.01.2022

    Articolul 514 din Codul fiscal prevede că sunt scutite de impozit pe venit sursele de venit ale administraţiei parcului pentru tehnologia informaţiei prevăzute la art.6 alin.(3) din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.
    Administrația parcului poate avea următoarele surse de venit:
- cotizaţiile obligatorii ale rezidenţilor parcului;
- alte venituri legale rezultate din atribuţiile prevăzute la art.13 lit.h) şi l) din Legea nr.77/2016.
    Mărimea cotizaţiilor obligatorii ale rezidenţilor parcului este stabilită de către Administraţia parcului în conformitate cu regulamentul acesteia, în funcţie de numărul rezidenţilor parcului şi venitul acestora obţinut din vânzări (art.6 alin.(3) din Legea nr.77/2016).
    Conform art.13 lit.h) și l) din Legea nr.77/2016, Administrația parcului, la solicitarea rezidenţilor parcului, precum şi a potenţialilor rezidenţi, are atribuția de a le oferi servicii de consultanţă pe bază de contract, precum și de a implementa proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei informaţiei şi a ecosistemului pentru inovare digitală.

Ordin nr. 24, din 17.01.2022

     Agenţii economici care, pe parcursul anului fiscal, în conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, obţin sau li se retrage titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei au dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe conform art.261 pentru perioada aplicării regimului de impozitare stabilit în titlul II din Codul fiscal (art.271 alin.(1) din Codul fiscal).
    Pentru agenţii economici cărora le-a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe este egală cu valoarea contabilă ajustată cu suma din reevaluarea şi deprecierea acestora, anterior recunoscute, la începutul lunii următoare celei în care a fost retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei (art.271 alin.(2) din Codul fiscal).

Ordin nr. 465, din 08.12.2023

    Potrivit art. 1 din Codul muncii nr. 154/2003, salariat reprezintă persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.
    Conform art. 4 lit. f) din Codul muncii, raporturile de muncă şi alte raporturi legate nemijlocit de acestea sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, de prezentul cod, de alte legi, de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, şi anume de actele normative la nivel de unitate.
   Totodată, art. 216 alin. (1) și alin. (2) din Codul muncii, angajatorul are dreptul să încheie un contract de ucenicie cu persoana care este în căutarea unui loc de muncă şi care nu are o calificare profesională. Contractul de ucenicie, încheiat în formă scrisă, este un contract de drept civil şi se reglementează de Codul civil şi de alte acte normative.
    În conformitate cu prevederile art. 141 alin. (2) din Codul fiscal nr. 1163/1997, plăţile salariale efectuate angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi conform prezentului titlu, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic reglementat de cap.1 titlul X.
    De asemenea, conform art. 367 pct. 4) din Codul fiscal, plăţi salariale reprezintă orice plată efectuată angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii. Potrivit art.370 alin.(1) din Codul fiscal, cota impozitului unic constituie 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin decît 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală, iar în componenţa impozitului unic se include impozitul pe venit din salariu (art. 372 alin. (1) lit. b)).
     Totodată, conform prevederilor art. 372 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, în componenţa impozitului unic nu se include impozitul pe venit reţinut la sursa de plată, stabilit în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5), art. 89, 90, 901 şi 91, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculate/reţinute la efectuarea plăţilor în folosul persoanelor fizice, altele decît plăţile salariale.
     Astfel, avînd în vedere prevederile Codului muncii, constatăm că activitatea ucenicului exercitată prin contractul de ucenicie nu poate fi asimilată cu activitatea salariatului prin contract individual de muncă.
     Prin urmare, venitul obținut de către ucenic în baza contractului de ucenicie nu se include în obiectul impunerii cu impozit unic, respectiv, fiecare plată efectuată urmează a fi impozitată conform prevederilor Titlului II din Codul fiscal.
[Temei: explicațiile Ministerului Finanțelor nr.15/2-13/249 din 15.08.2023]

news-events