Cotele impozitului pentru bunurile imobiliare evaluate

Ordin nr. 120, din 20.04.2023

    Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal, după cum urmează:
     a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
     a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele - cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
     b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – cota fixă - 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
    Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a administraţiei publice locale. Totodată, cota specificată la lit. b) din articolul menționat nu poate fi modificată de către autoritățile reprezentative și deliberative a administraţiei publice locale.
     Subsecvent, începînd cu 01.01.2023, cotele maxime ale impozitului pe bunurile imobiliare în cazul bunurilor imobiliare evaluate în scopul impozitării au fost excluse din art. 280 alin. (1) din Codul fiscal.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

Care sunt cotele maxime și minime a impozitului pe bunurile imobiliare evaluate?

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal după cum urmează:
a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:
             – cota maximă – 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
             – cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.         
a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:         
             - cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
             - cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare. 
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă și deliberativă a administraţiei publice locale.       

Totodată, menționăm că cotele specificate la lit. b) din articolul menționat, sunt fixe și nu se modifică de către autoritățile reprezentative și deliberative a administraţiei publice locale.         
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 280 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

        Cotele impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice, întreprinderilor individuale și gospodăriilor țărănești (de fermier), care au fost evaluate, sunt specificate în art. 280 din Codul fiscal după cum urmează:         a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi; pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:         – cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;         – cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.         Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale;         a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:         - cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;         - cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.         Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale.

Ordin nr. 256, din 10.08.2017

.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 280 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Ordin nr. 120, din 20.04.2023

    În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Codul fiscal, impozitarea se efectuează în baza Codului fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor.
    Totodată, potrivit art. 3 alin. (2) al Codului fiscal, actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea Codului fiscal, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia.
    În cazul apariţiei unor discrepanţe între actele normative indicate la art. 3 alin. (2) din Codul fiscal şi prevederile Codului fiscal, conform art. 3 alin. (3) din Codul fiscal, se aplică prevederile codului.
   Astfel, în cazul în care cota concretă stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru obiectele impunerii evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării este sub limitele cotei minime/ nu corespunde cu cota fixă, stabilite în articolul 280 alin. (1) din Codul fiscal, se aplică:
   - în cazul în care cota concretă stabilită de autoritatea administraţiei publice locale este mai mică decît cota minimă stabilită în art. 280 alin. (1) din Codul fiscal - cota minimă pentru categoria bunurilor respective;
    - în cazul în care cota reflectată în decizia autorităților administraţiei publice locale pentru bunurile imobiliare indicate în art. 280 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu corespunde cotei fixe stabilite la această literă - cota fixă.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 2022, nr.456-459/813, în vigoare 01.01.2023)]

Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru categoria respectivă de obiecte impozabile: depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime/ nu corespunde cu cota fixă, stabilite în articolul 280 alin. (1) al Codului fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) al Codului fiscal, impozitarea se efectuează în baza Codului fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor.
Totodată, potrivit art. 3 alin. (2) al Codului fiscal, actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea Codului fiscal, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia.
În cazul apariţiei unor discrepanţe între actele normative indicate la art. 3 alin. (2) al Codului fiscal şi prevederile Codului fiscal, conform art. 3 alin. (3) al Codului fiscal, se aplică prevederile codului.
Astfel, în cazul în care cota concretă stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru obiectele impunerii evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime/ nu corespunde cu cota fixă, stabilite în articolul 280 alin. (1) al Codului fiscal, se aplică:
- în cazul în care cota concretă stabilită de autoritatea administraţiei publice locale depășește cotele maxime stabilite în articolul 280 alin. (1) al Codului fiscal se aplică cota maximă pentru categoria bunurilor respective;
- în cazul în care cota concretă stabilită de autoritatea administraţiei publice locale este mai mică decît cota minimă stabilită în art. 280 alin. (1) al Codului fiscal se aplică cota minimă pentru categoria bunurilor respective;
- în cazul în care cota reflectată în decizia autorităților administraţiei publice locale pentru bunurile imobiliare corespunzătoare celor indicate în art. 280 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu corespunde cotei fixe stabilite la această literă, se aplică cota fixă.

news-events