Operaţiuni de import

Ordin nr. 602, din 22.04.2014

     Litera b) al art.94 din Codul fiscal, stabileşte în calitate de subiecţi ai impunerii cu TVA, persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art. 5 pct. 15), care importă mărfuri.
    Condiţii speciale în privinţa înregistrării ca plătitor al TVA în aceste cazuri nu sînt prevăzute.         
   Astfel, la importul pe teritoriul vamal al republicii a mărfurilor de către un subiect care desfăşoară activitate de întreprinzător dar nu este înregistrat în calitate de plătitor al TVA, el se califică ca subiect impozabil, cu toate repercusiunile ce reiese din acest fapt.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

(în vigoare pînă la 01.01.2014)Litera b) al art.94 din Codul fiscal, stabileşte în calitate de subiecţi ai impunerii cu TVA, persoanele juridice şi fizice, care importă mărfuri. Condiţii speciale în privinţa înregistrării ca plătitor al TVA în aceste cazuri nu sînt prevăzute. Astfel, la importul pe teritoriul vamal al republicii a mărfurilor de către un subiect care nu este înregistrat ca plătitor a TVA el se califică ca subiect impozabil, cu toate repercusiunile ce reiese din acest fapt.

Ordin nr. 229, din 14.05.2020

        Care document atestă dreptul la trecerea în cont a TVA pentru importul de mărfuri/servicii?          Potrivit prevederilor art. 102 alin.(6) lit. b) si c) din Codul fiscal, subiectul impozabil va fi în drept de a trece în cont TVA achitată sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate, dacă dispune de documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate, sau de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate. Drept documente servesc declaraţia vamală şi dispoziţia de plată.

Ordin nr. 62, din 08.02.2021

   Potrivit prevederilor art. 109 alin. (1) din Codul fiscal, pentru mărfurile importate, termenul obligaţiei fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale sau, în cazul prevăzut la art.124 alin. (12) din Codul vamal, data prelungirii termenului de plată, iar data achitării – data depunerii de către importator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la contul unic trezorerial, confirmată printr-un extras din contul bancar şi/sau contul de plăţi.       
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Potrivit prevederilor art. 109 alin. (1) din Codul fiscal, pentru mărfurile importate utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale se considera data declararii mărfurilor la punctele vamale de frontieră.

Ordin nr. 299, din 31.05.2018

  Subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, potrivit prevederilor art. 102 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, dacă dispune de documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate.
   Așa cum pîna în momentul importului, lipseste documentul eliberat de autoritătile vamale care confirmă achitarea TVA, dreptul la deducerea sumei TVA nu este posibilă.

        Are dreptul plătitorul TVA la trecerea în cont a TVA, daca a fost efectuată plata în avans nerezidentului pentru mărfurile ce urmează a fi importate?          Subiectul impozabil are dreptul de trecere în cont a TVA, potrivit prevederilor art. 102 alin. (6) lit. b) din Codul fiscal, dacă dispune de documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate. Asa cum pîna în momentul importului, lipseste documentul eliberat de autoritătile vamale care confirmă achitarea TVA, dreptul la trecerea în cont nu este posibilă.

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

          În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a mărfurilor importate constituie valoarea lor vamala, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi impozitele şi taxele care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri, cu excepţia TVA.

Ordin nr. 299, din 31.05.2018

       Conform art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal nu constituie obiecte impozabile livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective. 
   Potrivit prevederilor art. 102 alin. (5) din Codul fiscal, deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu TVA în conformitate cu art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, se efectuează similar livrărilor impozabile. 
    În partea ce ține de TVA achitată pe valorile materiale importate aferente volumului de livrării gratuite ce depășește limita prevăzută la art. 95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, este de menționat, că în condițiile prevăzute în art.102 alin.(1) din Codul fiscal, agentul economic poate beneficia de dreptul la deducerea a sumelor respective.

        Are dreptul agentul economic la trecerea în cont a sumei TVA achitate pentru importul mărfurilor transmise cu titlu gratuit de nerezident (pixuri, chipiu, etc.) şi producţia cu caracter publicitar (broşuri, buclete, etc), care urmează a fi distribuită gratis pe teritoriul RM în cadrul acţiunilor publicitare?          Potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, dacă valorile materiale importate (inclusiv cu titlu gratuit) urmează a fi utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, atunci TVA aferentă achitată la vamă, urmează de a fi trecut în cont. În cazul importului producţiei cu caracter publicitar care se referă la livrări scutite de TVA, atunci în conformitate cu art. 102 alin. (2) din Codul fiscal, TVA nu se va permite la trecerea în cont. Dacă, producţia cu caracter publicitar importată este folosită pentru efectuarea livrărilor impozabile şi neimpozabile, referitor la trecerea în cont a TVA urmează de a ţine cont de prevederile art. 102 alin.(3) din Codul fiscal.

Ordin nr. 299, din 31.05.2018

     Dreptul la deducerea sumei TVA în cazul importului este reglementată de art. 102 din Codul fiscal.   
     În cazul în care suma TVA pentru importul de marfă este achitată, fapt confirmat prin documentele corespunzătoare şi importul de mărfa este destinat pentru efectuarea livrărilor impozabile, dreptul la deducerea sumei TVA la contribuabil are loc indiferent de faptul dacă bunul a fost importat în locul bunului anterior exportat.

        Are dreptul cumpărătorul de a trece în cont suma TVA achitată la vamă, în cazul importului repetat, dacă bunul se importă în locul primului pentru care suma TVA achitată la vamă anterior a fost deja trecută în cont şi care apoi este returnat furnizorului din motivul incapacităţii de utilizare în procesul de producţie?          Dreptul la trecerea în cont a TVA în cazul importului este reglementată de art. 102 din CF. În cazul în care suma TVA pentru importul de marfă este achitată, fapt confirmat prin documentele corespunzătoare şi importul de mărfa este destinat pentru efectuare livrărilor impozabile, dreptul la trecerea în cont a TVA la contribuabil are loc indiferent de faptul dacă bunul a fost importat în locul bunului anterior exportat.

Ordin nr. 763, din 07.09.2011

   Potrivit prevederilor art. 95 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă importul de mărfuri în Republica Moldova.   
   Reimportul de mărfuri nu se supune impunerii cu TVA în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (2) din Codul fiscal, dacă mărfurilor autohtone anterior exportate au fost reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeaşi stare.

Ordin nr. 159, din 17.05.2023

        În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, importul de servicii este calificat drept prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.       
      Potrivit prevederilor art.96 lit. a) din Codul fiscal, pentru importul de servicii se stabileşte cota standard a TVA de 20% din valoarea impozabilă a acestora. Conform prevederilor art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA).
    În conformitate cu prevederile art.109 alin. (2) din Codul fiscal, începînd cu 01.01.2023, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale de calculare a TVA se consideră data importului sau achitării serviciului, inclusiv a plăţii în avans, în funcţie de ce a avut loc mai înainte.
    Prin urmare, valoarea impozabilă a serviciului importat, reprezintă valoarea achitată a serviciului prestat sau care urmează a fi prestart.   

       În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, importul de servicii este calificat drept prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.        
      Potrivit prevederilor art.96 lit. a) din Codul fiscal, pentru importul de servicii se stabileşte cota standard a TVA de 20% din valoarea impozabilă a acestora. Conform prevederilor art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA).          
      În conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră nu mai târziu de termenul obligaţiei de depunere a declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte.        
      Prin urmare, valoarea impozabilă a serviciului importat, reprezintă valoarea achitată a serviciului prestat sau care urmează a fi prestat.      
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, importul de servicii este calificat drept prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidenţe ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova. Potrivit prevederilor art. 96 lit.a) din Codul fiscal, pentru importul de servicii se stabileşte cota standard a TVA de 20% din valoarea impozabilă a acestora.   În conformitate cu prevederile art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fară TVA).   Conform art.109 alin.(2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru importul de servicii.   Prin urmare, valoarea impozabilă a serviciului importat, reprezinta valoarea achitată a serviciului prestart sau care urmează a fi prestat.

Ordin nr. 403, din 19.09.2019

        Cum se determină locul livrării serviciilor de marketing?          În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 din Codul menţionat.   Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM-2) este destinat clasificării şi codificării activităţilor economice şi informaţiilor despre acestea.   CAEM-2 este elaborat pe baza armonizării cu versiunea oficială a Clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (Revizuirea 2) – Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.2) prin păstrarea în CAEM-2 a codurilor (până la patru caractere inclusiv) şi denumirilor grupărilor relevante fără a schimba domeniul de aplicare al conceptelor şi asigură conformitatea 1:1.  Clasificatorul activităţilor dezvoltat la nivel european (NACE Rev.2) este comparabil cu Clasificarea Internaţională Standard industrială (ISIC rev.4), elaborată de Departamentul de Statistică al ONU. Sistemele de coduri utilizate în clasificarea ISIC rev.4 şi Comunitatea Europeană (NACE Rev.2) sunt, pe cât posibil, identice.   Astfel, conform CAEM al Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr. 28 din 07.05.2019, activităţile agenţiilor de publicitate clasa 73.11 include desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii şi reţinerii clienţilor, care la rândul său pot include activităţi de marketing prin punctele de vânzare.          Totodată, clasa 73.20 din CAEM „ Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice” include următoarele tipuri de servicii:          -servicii de investigare a potenţialului pieţei, acceptarea şi familiarizarea cu produsele noi, comportamentul cumpărătorilor faţă de produse şi servicii, inclusiv analiza statistică a rezultatelor în scopul promovării si dezvoltării de produse noi;          - servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice şi sociale, inclusiv analiza statistică a rezultatelor.   În contextul celor expuse, locul livrării serviciilor de marketing, atribuite clasei 73.11 din CAEM, precum și serviciile de studiere a pieții, care se atribuie clasei 73.20 din CAEM, se determină conform prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) liniuţa a treia din Codul fiscal, locul livrării serviciilor de marketing (studiere a pieţei) se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii.

Ordin nr. 299, din 31.05.2018

        Cînd apare data obligaţiei fiscale aferente importului de servicii (în contextul modificărilor operate prin Legea nr. 48 din 26.03.2011 în vigoare din 04.04.2011) dacă servciile sunt beneficiate pîna la data de 4 aprilie 2011, iar achitarea dupa aceasta dată?          La serviciile de import beneficiate pîna la 4 aprilie 2011, pentru care achitarea cu nerezidentul a avut loc dupa 4 aprilie 2011, în condiţiile acţiunii prevederilor art.101 (4) din Codul fiscal la momentul importului, onorarea obligaţiei de achitare a TVA la buget a fost necesară la data indicată în documentul ce confirmă prestarea serviciului.

Ordin nr. 378, din 28.07.2020

        Cînd apare data obligaţiei fiscale aferente importului de servicii (în contextul modificărilor operate prin Legea nr. 48 din 26.03.2011 în vigoare din 04.04.2011) dacă servciile sunt beneficiate după data de 4 aprilie 2011, iar achitarea a avut loc pîna la aceasta dată?          Dat fiind faptul, că în conformitate cu art.95 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal importul serviciilor constituie obiect impozabil cu TVA şi întru asigurarea unei posibilităţi subiecţilor antreprenoriatului de a-şi onora obligaţiunile sale faţă de buget, pentru serviciile ce au fost prestate dupa 4 aprilie 2011 şi achitate pîna la această dată, momentul obligaţei fiscale la compartimentul TVA se va considera data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului.

Ordin nr. 214, din 08.05.2024

Luînd în consideraţie că prevederile Codului fiscal: art.93 pct. 9, art.95 alin.(1) lit.c), art.111 alin.(1) lit.f),art.105 alin.(5), art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2), dau naștere situațiilor de aplicare dublă a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor, menționate în art.111 alin.(1) lit.f) de reparație (prelucrare) a mărfurilor prestate de către un nerezident în afara teritoriului vamal al republicii, pentru aceste servicii, regimul fiscal la compartimentul TVA va fi aplicabil în felul următor:          
   - la includerea costurilor de reparare (prelucrare) în valoarea în vamă, și impunerea cu TVA la reîntroducerea lor, suplimentar TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident nu se aplică;         
  - în situația în care cheltuielile de reparare nu s-au inclus în valoarea în vamă, TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident urmează să fie aplicată și achitată în conformitate cu art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2) din Codul fiscal.

 

Ordin nr. 299, din 31.05.2018

  Luînd în consideraţie că prevederile legislative din Codul fiscal (pct. 9) al art.93, art.95 (1) lit.c), art.111 alin.(1) lit.f),art.105 alin.(5), art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2)), Codul Vamal (art.81 alin.(4)) și Hotărîrii Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 „Pentru aprobarea regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al RM” dau naștere situațiilor de aplicare dublă a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor, menționate în art.111 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal, de reparație (prelucrare) a mărfurilor prestate de către un nerezident în afara teritoriului vamal al republicii, pentru aceste servicii, regimul fiscal la compartimentul TVA va fi aplicabil în felul următor:           
   - la includerea costurilor de reparare (prelucrare) în valoarea în vamă, și impunerea cu TVA la reîntroducerea lor, suplimentar TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident nu se aplică;          
  - în situația în care cheltuielile de reparare nu s-au inclus în valoarea în vamă, TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident urmează să fie aplicată și achitată în conformitate cu art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2) din Codul fiscal.

        Care este modul de aplicare a TVA în cazul în care o persoană juridică rezidentă transmite pentru reparație, renovare, modernizare unei persoane juridice nerezidente un bun mobil și serviciile date sunt prestate peste hotarele Republicii Moldova?          Luînd în consideraţie că prevederile legislative din Codul fiscal (pct. 9) al art.93, art.95 (1) lit.c), art.111 alin.(1) lit.f), art.101 alin.(4), art.109 alin.(1) și art.115 alin.(2)), Codul Vamal (art.81 alin.(4)) și Hotărîrii Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 „Pentru aprobarea regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al RM” dau naștere situațiilor de aplicare dublă a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor, menționate în art.111 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal, de reparație (prelucrare) a mărfurilor prestate de către un nerezident în afara teritoriului vamal al republicii, pentru aceste servicii, regimul fiscal la compartimentul TVA va fi aplicabil în felul următor:          - la includerea costurilor de reparare (prelucrare) în valoarea în vamă, și impunerea cu TVA la reîntroducerea lor, suplimentar TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident nu se aplică;          - în situația în care cheltuielile de reparare nu s-au inclus în valoarea în vamă, TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident urmează să fie aplicată și achitată în conformitate cu art.109 alin.(1) și art.115 alin.(2) din Codul fiscal.

Ordin nr. 319, din 31.07.2019

    La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.          
    Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”.          
    Articolul 111 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate în alin. (1) – (3) locul livrării considerindu-se sediul, sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal).          
   Totodată, pentru atribuirea serviciilor contractate de părți la cele nominalizate la art.111 alin. (1) din Codul fiscal, urmează a se conduce de Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 07 mai 2019.    
   Astfel, prestarea serviciilor de către un nerezident al Republicii Moldova rezidentului Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova reprezintă import de servicii (art.93 pct.9) CF), care conform art.96 lit. a) din Codul fiscal, se impozitează pe principii generale.         
    În cazul în care locul serviciului prestat de către nerezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, nu este Republica Moldova, acest serviciu nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA conform legislației naționale și se va impozita în țara nerezidentului.     
   Totodată, prestarea serviciilor de către rezidentul Republicii Moldova nerezidentului Republicii Moldova, pentru care locul prestării nu se consideră a fi Republica Moldova reprezintă export de servicii (art.93 pct.11) CF), care conform art.104 lit. a) din Codul fiscal, se scutesc de TVA cu drept de deducere.       
   În cazul în care locul serviciului prestat de către rezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, este Republica Moldova, acest serviciu se impozitează pe principii generale.

        Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident/nerezident către nerezident/rezident?           La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către/către un rezident/nerezident Republicii Moldova, este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.          Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”.          În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 alin. (1), stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate în alin.(1) – locul livrării considerindu-se sediul, iar în cazul în care un asemenea loc lipsește – domiciliul sau reședința persoanei care prestează serviciul (alineatul (2) al art.111 din Codul fiscal).          Reieșind din prevederile menționate se vor determina serviciile care, conform art. 93 pct. 9) al Codului fiscal reprezintă import de servicii, impozitate cu TVA pe principii generale și, în conformitate cu art.93 pct.11) al Codului fiscal – serviciile care reprezintă export, impozitate la cota zero a TVA.          În cazul în care locul serviciului prestat de către nerezident, determinat în conformitate cu art. 111 al Codului fiscal, nu este Republica Moldova, acest serviciu nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA conform legislației națională și se va impozita în țara nerezidentului.

Ordin nr. 299, din 31.05.2018

        Reiesînd din prevederile art.96 lit.b) din Codul fiscal importul biomasei lemnoase, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde se impozitează la cota standard a TVA de 20%.

        Care regim fiscal se aplică la importul pe teritoriul Republicii Moldova a biomasei lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde?               Articolul 104 lit. b1) din Codul fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28 aprilie 2015) prevede aplicarea cotei zero a TVA la livrarea biomasei lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde.           Importul biomasei lemnoasă, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde se impozitează la cota standard a TVA de 20%.

Ordin nr. 299, din 31.05.2018

        Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul serviciilor prestate de către un nerezident unui rezident al Republicii Moldova?           Regimul fiscal privind TVA, în cazul serviciilor prestate de către un nerezident unui rezident al Republicii Moldova, se stabilește în funcție de locul prestării serviciilor, determinat conform regulilor stabilite la art.111 din Codul fiscal.         Totodată, pentru atribuirea serviciilor contractate de părți la cele nominalizate la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, urmează a se conduce de Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM rev.2), aprobat prin Hotărîrea Biroului National de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, pus în aplicare de la 01 ianuarie 2014.          Pentru serviciile care reieșind din natura operațiunii economice și Clasificatorului activităților din economia Moldovei nu pot fi atribuite la serviciile nominalizate la alin.(1) al articolului menționat, locul livrării acestora, conform alin.(2), se consideră sediul, iar în cazul în care un asemenea loc lipsește – domiciliul sau reședința persoanei care prestează serviciul.          Astfel, în funcție de locul prestării serviciilor, serviciile prestate de către un nerezident unui rezident al Republicii Moldova pentru care locul prestării este Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.93 pct.9) din Codul fiscal, reprezintă import de servicii, iar în cazul serviciilor pentru care locul prestării nu este Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.95 din Cod, acestea nu reprezintă obiect al impunerii pe teritoriul țării și urmează a fi impozitate potrivit legislației din țara prestatorului de servicii.

Ordin nr. 328, din 28.02.2017

        Potrivit prevederilor art. 94 lit. b) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare.

Ordin nr. 159, din 17.05.2023

  Potrivit prevederilor art.94 lit.c) din Codul fiscal subiecţi impozabili sunt persoanele juridice şi fizice, cu excepţia organizaţiilor social-politice, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA.
  Concomitent specificăm că, conform art.95 alin. (1) din Codul fiscal, importul produselor informaţionale constituie obiect impozabil cu TVA.   
  Astfel, reieşind din cele expuse mai sus şi ţinînd cont de condiţiile prevederilor art. 96 lit. a) din Codul fiscal, rezidentul Republicii Moldova, care a efectuat importul produselor informaţionale, începînd cu 1 ianuarie 2023, urmează să calculeze TVA în mărime de 20 % (cota-standard) din valoarea acestuia.
 Totodată, obligaţia de calculare şi achitare a TVA la comercializarea ulterioară pe teritoriul Republicii Moldova a produselor informaţionale importate, potrivit art. 94 lit. a) din Codul fiscal îi survine subiectului impozabil înregistrat în calitate de plătitor al TVA.    

   Potrivit prevederilor art.94 lit.c) din Codul fiscal subiecţi impozabili sunt persoanele juridice şi fizice, cu excepţia organizaţiilor social-politice, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA.
   Concomitent specificăm că, conform art.95 alin.(1) din Codul fiscal, importul produselor informaţionale constituie obiect impozabil cu TVA.   
  Astfel, reieşind din cele expuse mai sus şi ţinînd cont de condiţiile prevederilor art.96 lit.a) din Codul fiscal, rezidentul Republicii Moldova, care a efectuat importul produselor informaţionale, urmează să calculeze şi să achite la buget TVA în mărime de 20 % (cota-standard) din valoarea acestuia.   
   Totodată, obligaţia de calculare şi achitare a TVA la comercializarea ulterioară pe teritoriul Republicii Moldova a produselor informaţionale importate, potrivit art.94 lit. a) din Codul fiscal îi survine subiectului impozabil înregistrat în calitate de plătitor al TVA.

Ordin nr. 542, din 12.10.2018

        În conformitate cu art. 93 pct.9) din Codul fiscal, prin import de servicii se înțelege prestarea de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.

Ordin nr. 542, din 12.10.2018

    Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, importul serviciilor în Republica Moldova reprezintă obiectul impozabil. În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, import de servicii reprezintă prestare de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.         
    Conform art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 al Codului fiscal, „Locul livrării serviciilor”.         
   În acest sens, Codul fiscal, articolul 111 alin. (1) - (3), stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sunt indicate în alin.(1) – (3) locul livrării considerindu-se sediul, sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective (alin. (4) al art.111 din Codul fiscal).         
  Astfel, în cazul în care serviciile prestate de nerezident reprezintă servicii de pregătire și perfecționare a cadrelor ele se califică parte a serviciilor în domeniul culturii, artei, științei, învățământului, culturii fizice, divertismentului sau sportului ori într-un alt domeniu similar de activitate, atunci potrivit prevederilor art.111 alin. (1) lit. c) liniuța a doua din Codul fiscal, locul livrării acestora se consideră locul prestării efective a serviciilor.        
   În contextul celor expuse, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova acorda servicii de pregătire și perfecționare a cadrelor unui rezident al Republicii Moldova, atunci în conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal, reprezintă import de servicii.       
   Totodată, în conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct. 5) din Codul fiscal, importul și livrarea serviciilor de pregătire și perfecționare a cadrelor sunt scutite de TVA fără drept de deducere.         
   Astfel, serviciile de pregătire și perfecționare a cadrelor, acordate de către nerezident al Republicii Moldova unui rezident, reprezintă import de servicii care conform prevederilor art.103 alin.(1) pct. 5) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Ordin nr. 574, din 24.10.2018

   Potrivit prevederilor art.93 pct.9) din Codul fiscal, prin noțiunea de import de servicii se subînțelege prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.        
    În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 din Codul menționat.         
   Astfel, deoarece acesta plată reprezintă taxa de stat, percepută de statul străin pentru tranzitarea autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova, aceasta nu cade sub prevederile art.93 pct.9) din Codul fiscal, și nu reprezintă import de servicii.

Ordin nr. 62, din 08.02.2021

   Potrivit prevederilor art.109 alin. (2) din Codul fiscal, în vigoare pînă la 31.12.2019 inclusiv, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru importul de servicii.           
    În cazul în care importul serviciului a avut loc pînă la 31.12.2019, iar plata pentru acesta este efectuată după această dată, obligația achitării TVA pentru serviciul importat pînă la data 31.12.2019, nu a survenit.          
   Conform art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră nu mai târziu de termenul obligaţiei de depunere a declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte.          
    Astfel, pentru importul serviciului, care a avut loc pînă la 31.12.2019, pentru care în condițiile legislative în vigoare la momentul efectuării tranzacției nu a survenit obligația fiscală, TVA se va calcula și se va achita nu mai târziu de termenul obligaţiei de depunere a declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală în care a avut loc achitarea pentru acesta.      
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

 Potrivit prevederilor art.109 alin. (2) din Codul fiscal, în vigoare pînă la 31.12.2019 inclusiv, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru importul de servicii.  În cazul în care importul serviciului a avut loc pînă la 31.12.2019, iar plata pentru acesta este efectuată după 31.12.2019, obligația achitării TVA pentru serviciul importat în perioada pînă la 01.01.2020 nu a survenit.   Începînd cu 1 ianuarie 2020, la serviciile importate, conform art.109 alin.(2) din Codul fiscal în redacția Legii nr.171 din 19.12.2019, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră nu mai târziu de data depunerii declaraţiei privind T.V.A. pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte.   Astfel, pentru importul serviciului, care a avut loc pînă la 31.12.2019, pentru care în condițiile legislative în vigoare la momentul efectuării tranzacției nu a survenit obligația fiscală, TVA se va calcula și se va achita nu mai târziu de data depunerii declaraţiei privind T.V.A. pentru perioada fiscală în care a avut loc achitarea pentru acesta.

Ordin nr. 214, din 08.05.2024

Conform art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale de calculare a TVA se consideră data importului sau achitării serviciului, inclusiv a plăţii în avans, în funcţie de ce a avut loc mai înainte.
Legislația stabilește 2 fapte economice care conduc la apariția obligației fiscale la serviciile importate, în dependență de ce are loc mai înainte: importul serviciilor sau achitarea acestora.       
Totodată, potrivit art.11 alin. (1) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.
Drept urmare, obligația fiscală privind TVA la serviciile importate se va calcula în conformitate cu prevederile art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la cursul stabilit de Banca Națională a Moldovei la data importului serviciului sau la data achitării serviciului importat, în conformitate cu documente primare, în dependență de care faptă economică a condus la apariția de calculare a obligației fiscale pentru serviciile importate.      

    Ordin nr. 62, din 08.02.2021
  Începînd cu 1 ianuarie 2021, la serviciile importate, conform art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră nu mai târziu de termenul obligaţiei de depunere a declaraţiei privind TV pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte.       
      Astfel, legislația stabilește 2 fapte economice care conduc la apariția obligației fiscale la serviciile importate, în dependență de ce are loc mai înainte: importul serviciilor sau achitarea acestora.        
      Totodată, potrivit art.11 alin. (1) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.
    Drept urmare, obligația fiscală privind TVA la serviciile importate se va calcula în conformitate cu prevederile art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la cursul stabilit de Banca Națională a Moldovei la data importului serviciului sau la data achitării serviciului importat, în conformitate cu documente primare, în dependență de care faptă economică a condus la apariția de calculare a obligației fiscale pentru serviciile importate.       
     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

 Începînd cu 1 ianuarie 2020, la serviciile importate, conform art.109 alin.(2) din Codul fiscal în redacția Legii nr.171 din 19.12.2019, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării T.V.A. se consideră nu mai târziu de data depunerii declaraţiei privind T.V.A. pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte.   Astfel, legislația stabilește 2 fapte economice care conduc la apariția obligației fiscale la serviciile importate, în dependență de ce are loc mai înainte: importul serviciilor sau achitarea acestora.   Totodată, potrivit art.11 alin.(1) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.   Astfel, obligația fiscală privind TVA la serviciile importate se va calcula în conformitate cu prevederile art.109 alin.(2) din Codul fiscal, la cursul stabilit de Banca Națională a Moldovei la data importului serviciului sau la data achitării serviciului importat, în conformitate cu documente primare, în dependență de care faptă economică a condus la apariția de calculare a obligației fiscale pentru serviciile importate.

Ordin nr. 159, din 17.05.2023

   Începând cu 01.01.2023, în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 356/2022, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale de calculare a TVA se consideră data importului sau achitării serviciului, inclusiv a plăţii în avans, în funcţie de ce a avut loc mai înainte.

   Începând cu 01.01.2021, în conformitate cu art.109 alin. (2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră nu mai târziu de termenul obligaţiei de depunere a declaraţiei privind TVA pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcţie de ce are loc mai înainte.     
   [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Ordin nr. 147, din 18.03.2021

   Conform art.93 pct.4) din Codul fiscal, livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietăţii industriale şi obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe; activitate de executare cu plată sau gratuit a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări.   
   Import de servicii reprezintă prestare de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova (art.93 pct.9) din Codul fiscal).   
   Locul livrării mărfurilor, serviciilor reprezintă locul efectuării livrării, determinat conform regulilor stabilite în art.110 și art.111 (art.93 pct.15) din Codul fiscal).   
   În conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit.e) liniuța 3, locul livrării serviciilor se consideră sediul, în cazul când acesta lipsește, domiciliul ori reședința beneficiarului de servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor şi de marketing (studiere a pieţei).   
  În conformitate cu prevederile art.111 alin.(4) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate la alin.(1)–(3) se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipsește, domiciliul ori reședința persoanei care prestează serviciile respective.   
  Prin urmare, în situația în care serviciile prestate de către nerezident în adresa rezidentului nu se includ în lista serviciilor enumerate la art.111 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, locul prestării acestora se consideră sediul, domiciliul ori reședința persoanei care prestează serviciile respective.   
   În acest sens, serviciile prestate de către autoritățile altor state, pentru care se încasează taxa de stat, nu se califică ca fiind import de servicii.   
   [Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-06/96 din 01.03.2021].

Ordin nr. 337, din 08.09.2023

    Potrivit prevederilor art.96 lit. a) din Codul fiscal, pentru importul de servicii se stabileşte cota standard a TVA de 20% din valoarea impozabilă a acestora.
   Conform prevederilor art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA). Prin urmare, valoarea impozabilă a serviciului importat, reprezintă valoarea achitată a serviciului prestat, care include și impozitul pe venit pasibil reținerii.
    Astfel, baza de calcul a sumei TVA aferentă importului de servicii va include și impozitul pe venit reținut.

news-events