Zonele economice libere

Ordin nr. 89, din 10.02.2020

   Potrivit art.95 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere, Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, Aeroportului Internaţional Liber “Mărculeşti” sau în cadrul regimului de antrepozit vamal, nu constituie obiect impozabil cu TVA.
   [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020]

(în vigoare pînă la 01.01.2014) În conformitate cu art.95 alineatul (2) litera а) din Codul fiscal livrarea de mărfuri, servicii în interiorul zonei economice libere nu constituie obiect impozabil cu TVA.

Ordin nr. 989, din 03.07.2014

   În conformitate cu prevederile art.7 alin. (3) al Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440 din 27.07.2001, pe teritoriul zonelor libere se stabilește regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe și scoase de pe acest teritoriu.
  Plasarea mărfurilor autohtone în zona liberă, conform alin.(31) al articolului menționat, se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona liberă, fără obligativitatea furnizorului (vînzătorului) de a completa alte declarații vamale.
  Totodată, art. 1371 alin.(1) din Codul vamal nr.1149 din 20.07.2007, ca rezultat al finalizării operațiunilor de vămuire cu mărfuri și mijloace de transport, organul vamal validează declarația vamală depusă, iar mărfurile și mijloacele de transport se consideră plasate sub destinația vamală solicitată.
  Astfel, livrarea mărfurilor în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se va indica de către rezidentul ZEL în Declarația privind TVA perfectată pentru perioada fiscală în care are loc operațiunea de vămuire a mărfurilor, conform datei declarației vamale.

Ordin nr. 147, din 04.05.2023

  În conformitate cu prevederile art.1 alin. (1) al Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440 din 27.07.2001, zonele economice libere (zonele antreprenorialului liber), denumite în continuare zone libere, sînt părți ale teritoriului vamal al Republicii Moldova.
  Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 “Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA”, valoarea mărfurilor și serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, cu excepția procurărilor efectuate de la persoanele juridice și fizice rezidente care se afla pe teritoriul Republicii Moldova și nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se indică în boxa 14 a Declarației privind TVA.

    În conformitate cu prevederile art.1 alin. (1) al Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440 din 27.07.2001, zonele economice libere (zonele antreprenorialului liber), denumite în continuare zone libere, sînt părți ale teritoriului vamal al Republicii Moldova.
    Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinul IFPS nr. 1164 din 25.10.2012 “Despre aprobarea formularului Declarației privind TVA și a Modului de completare a Declarației privind TVA”, valoarea mărfurilor și serviciilor procurate pe teritoriul Republicii Moldova folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, cu excepția procurărilor efectuate de la persoanele juridice și fizice rezidente care se afla pe teritoriul Republicii Moldova și nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se indică în boxa 12 a Declarației privind TVA.

Ordin nr. 786, din 24.09.2015

   Conform prevederilor art.95 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere nu constituie obiect impozabil cu TVA. 
   Astfel, livrarea unui bun imobil situat pe teritoriul zonei economice libere proprietate a unui nerezident al zonei economice libere către un rezident al zonei economice libere, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

Ordin nr. 69, din 20.02.2019

    Potrivit prevederilor art.104 lit. f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, sunt scutite de TVA cu drept de deducere.
   Totodată, conform art.7 alin.(31) din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440/2001, plasarea mărfurilor autohtone în zona economică liberă se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona liberă, fără obligativitatea furnizorului (vânzătorului) de a completa alte declarații vamale.
   Astfel, la livrarea mărfurilor, transportate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, vânzătorul va aplica regimul TVA în conformitate cu prevederile art.104 lit. f) din Codul fiscal, dacă dispune de copia actului justificativ, întocmit în corespundere cu cerințele art.7 din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440/2001.

        Potrivit prevederilor art.104 lit. f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, sînt scutite de TVA cu drept de deducere.  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Ordin nr. 69, din 20.02.2019

   În conformitate cu art.104 lit.f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se scutesc de TVA cu drept de deducere.
    Totodată, potrivit prevederilor art.110 alin.(1) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea, în cazul în care mărfurile nu sunt expediate sau transportate.
   Pornind de la cele expuse, ținând cont de faptul că potrivit art.110 alin.(1) din Codul fiscal mărfurile sunt livrate din locul special amenajat și nu expediate sau transportate de către vânzător în zona economică liberă, regimul fiscal prevăzut la art.104 lit.f) din Codul fiscal nu poate fi aplicat. În acest caz, vânzătorul urmează să aplice cotele TVA specificate în art. 96 lit.a) sau lit.b) din Codul fiscal, în dependență de categoria mărfurilor livrate.
    În același timp, conform art.7 alin.(3¹) din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440/2001, plasarea mărfurilor autohtone în zona economică liberă se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona liberă, fără obligativitatea furnizorului (vânzătorului) de a completa alte declarații vamale.
   Astfel, la livrarea mărfurilor, transportate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, vânzătorul va aplica regimul TVA în conformitate cu prevederile art.104 lit.f) din Codul fiscal, dacă dispune de copia actului justificativ, întocmit în corespundere cu cerințele art.7 din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440/2001.

        În conformitate cu art.104 lit.f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se scutesc de TVA cu drept de deducere.          Totodată, potrivit prevederilor art.110 alin.(1) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea, în cazul în care mărfurile nu sunt expediate sau transportate.          Pornind de la cele expuse, ținând cont de faptul că potrivit art.110 alin.(1) din Codul fiscal mărfurile sunt livrate din locul special amenajat și nu expediate sau transportate de către vânzător în zona economică liberă, regimul fiscal prevăzut la art.104 lit.f) din Codul fiscal nu poate fi aplicat. În acest caz, vânzătorul urmează să aplice cotele TVA specificate în art. 96 lit.a) sau lit.b) din Codul fiscal, în dependență de categoria mărfurilor livrate.

Ordin nr. 350, din 21.06.2021

   În conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163/1997:
  • livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietăţii industriale şi obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe [...] (art.93 pct.4));
  • livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova constituie obiect impozabil cu TVA (art.95 alin.(1) lit.a));
  • se scutesc de TVA cu drept de deducere mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia (art.104 lit.f));
   În vederea aprecierii regimului fiscal la compartimentul TVA aferent serviciilor de evacuare a deșeurilor prestate către rezidentul zonei economice libere, urmează a fi stabilit locul efectiv de prestare a acestor servicii.
   Locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 din Codul fiscal.
   Astfel, art.111 alin.(1)-(3) din Codul fiscal, stabilește expres tipul serviciului și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate la alin.(1)–(3), locul livrării se determină conform art.111 alin.(4) din Codul fiscal și, respectiv, se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipsește, domiciliul ori reședința persoanei care prestează serviciile respective.
   Prin urmare, serviciile de evacuare a deșeurilor prestate de către o companie rezidentă a Republicii Moldova (nerezidentă a zonei economice libere) către companie rezidentă a zonei economice libere, urmează a fi impozitate cu TVA în conformitate cu prevederile art.96 lit.a) din Codul fiscal, la cota standard TVA – 20%.

Ordin nr. 396, din 14.07.2021

    În conformitate cu prevederile din Codul fiscal nr.1163/1997:
  - Se scutesc de TVA cu drept de deducere mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia, cu excepţia serviciilor de transport livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii Moldova unul altuia (art.104 lit.f));
   - Locul livrării serviciilor se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului următoarelor servicii:
   a) servicii de comunicaţii electronice;
   b) servicii de radiodifuziune şi televiziune;
   c) servicii furnizate prin mijloace radioelectronice (art.111 alin.(2));
  - locul livrării serviciilor care nu au fost enumerate la alin.(1)–(3) se consideră sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa persoanei care prestează serviciile respective (art111 alin.(4)).
   Respectiv, prin prisma prevederilor invocate anterior, conchidem că, la prestarea serviciilor de telefonie mobilă către rezidenții zonelor economice libere urmează să se țină cont de prevederile art.111 din Codul fiscal.
   [Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-12/343 din 05.07.2021].

Ordin nr. 182, din 19.04.2024

La art.103 alin.(94) din Codul fiscal, este menționat expres că, se scutesc de TVA fără drept de deducere deşeurile şi reziduurile de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă) procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către subiecţii impozabili şi utilizate nemijlocit în activitatea lor de întreprinzător în Republica Moldova.
Astfel, prevederile art. 103 alin.(94) din Codul fiscal, se vor aplica în raport cu livrările care întrunesc cumulativ condiții reglamentate.
(Temei: scrisoarea explicativă a Ministerului Finanțelor nr.15/1-13-1/245 din 20.06.2023)

news-events