Operatiuni cu marfuri destinate includerii in capitalul (fondul) statutar (social)

Ordin nr. 146, din 21.03.2018

      În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal se scutesc de TVA fără drept de deducere mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
     Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.         
    La mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie mijloacele fixe a căror amortizare se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.         
     Mijloacele fixe care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazului în care aceste mijloacele fixe sunt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizării normale.
    În cazul în care aceste mijloacele fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de mijloacele fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora. Persoana juridică nu are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată pentru mijlocul fix înstrăinat, şi este obligată să prezinte declaraţia privind TVA.

(în vigoare pînă la 01.01.2014)  Livrarea activelor materiale destinate includerii în capitalul statutar reprezintă livrarea impozabilă pentru care se aplică TVA pe principii generale.  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012(publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192/644 din 14.09.2012), în vigoare aprobării de la 01.01.2013]

Ordin nr. 146, din 21.03.2018

   Potrivit prevederilor art. 103 alin.(1) pct. 29) din Codul fiscal, importul mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor art. 103 alin.(1) pct. 23) din Codul fiscal, livrarea activelor materiale a căror valoare depăşeşte 3000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depaşeşte un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie este scutită de TVA. Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabileşte prin regulamentul aprobat de Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 30.01.2007.

Ordin nr. 763, din 07.09.2011

Returnarea mărfurilor (inclusiv şi a mijloacelor fixe), anterior introduse în capitalul statutar al întreprinderii nu este scutită de TVA, şi reprezintă livrare impozabilă.

Ordin nr. 146, din 21.03.2018

     Conform art.35 alin.(1) din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, în cazul în care mărfurile sînt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală.     Supravegherea vamală conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel de facilităţi fiscale şi vamale încetează a mai fi aplicată, cu condiţia achitării drepturilor de import datorate, în cazul în care mărfurile:     
    b) sînt distruse, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;     
   c) sînt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale, cu excepţia exportului lor dacă nu au suferit modificări în afara uzurii normale;   
   d) nu pot fi identificate din lipsa informaţiei, documentelor justificative şi a persoanei în gestiunea căreia au fost înregistrate astfel de importuri.   
    Astfel, în dependenţă de modul în care mijloacele fixe au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale:    
    a) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului şi nu au suferit modificări în afara amortizare, la exportul acestora vor fi aplicate prevederile art.35 lit.c) din Codul vamal şi art.104 lit.a) din Codul fiscal;     
    b) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova şi ulterior exportate, persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix urmează să calculeze şi să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în factura fiscala eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, iar la export livrările se scutesc de TVA cu drept de deducere conform art.104 lit.a) din Codul fiscal.

        Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(l) pct.29) din Codul fiscal, la exportul acestora pînă la expirarea termenului de 3 ani?          Conform art.35 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, în cazul în care mărfurile sînt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală.  Supravegherea vamală conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel de facilităţi fiscale şi vamale încetează a mai fi aplicată, cu condiţia achitării drepturilor de import datorate, în cazul în care mărfurile:   b) sînt distruse, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;       c) sînt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale, cu excepţia exportului lor dacă nu au suferit modificări în afara uzurii normale;   d) nu pot fi identificate din lipsa informaţiei, documentelor justificative şi a persoanei în gestiunea căreia au fost înregistrate astfel de importuri.   Astfel, în dependenţă de modul în care activele materiale pe termen lung au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale:   a) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale, la exportul acestora vor fi aplicate prevederile art.35 lit.c) din Codul vamal şi art.104 lit.a) din Codul fiscal;   b) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova şi ulterior exportate, agentul economic beneficiar (cumpărător) urmează să calculeze şi să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, iar la export să aplice cota zero a TVA stabilită de art.104 lit.a) din Codul fiscal.  (Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/177 din 29.06.2015)

Ordin nr. 146, din 21.03.2018

   Scutirea de TVA fără drept de deducere stabilită la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal este determinată de îndeplinirea unor condiții, care își pierdе aplicabilitatea în urma nerespectării sau respectării neadecvate a condițiilor respective prevăzute de legislația fiscală.     
    În acest context, potrivit art.169 alin.(1) din Codul fiscal, obligația fiscală naște în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislație, ce prevăd stingerea ei.     
   Reieșind din cele menționate, în sensul art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, înstrăinarea mijloacele fixe, pînă la expirarea termenului de 3 ani (prin comercializare, transmitere în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar) constituie circumstanțe stabilite de Codul fiscal, care duc la apariția obligației fiscale.   
   Astfel, agentul economic – beneficiar de scutire de TVA fără drept de deducere aferentă mijloacele fixe introduse în capitalul statutar (social), care a încălcat prevederile legislației fiscale în partea ce ține de condițiile stipulate la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, este obligat să stingă obligația fiscală prin achitarea sumei TVA aferentă mijloacelor fixe pe termen lung introduse în capitalul statutar (social).   
     În dependenţă de modul în mijloacele fixe au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale: 
    a) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului și nu au suferit modificări în afara amortizării, vor fi aplicate prevederile art.35 lit.c) din Codul vamal;   
   b) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova, persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix, urmează să calculeze și să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în facture fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă.      
   Concomitent, la livrarea ulterioară a mijloacelor fixe (comercializare, transmitere în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar) se aplică TVA pe principii generale în modul stabilit de legislația fiscală.

        Ce regim TVA se va aplica activelor materiale pe termen lung incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii stabilite de art.103 alin.(l) pct.29) din Codul fiscal, la comercializarea, transmiterea în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar acestora (cu excepția exportului) pînă la expirarea termenului de 3 ani?          Scutirea de TVA stabilită la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal este determinată de îndeplinirea unor condiții, care își pierdе aplicabilitatea în urma nerespectării sau respectării neadecvate a condițiilor respective prevăzute de legislația fiscală.  În acest context, potrivit art.169 alin.(1) din Codul fiscal, obligația fiscală naște în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislație, ce prevăd stingerea ei.   Reieșind din cele menționate, în sensul art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, înstrăinarea activelor materiale pe termen lung, pînă la expirarea termenului de 3 ani (prin comercializare, transmitere în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar) constituie circumstanțe stabilite de Codul fiscal, care duc la apariția obligației fiscale.   Astfel, agentul economic – beneficiar de scutire de TVA aferentă activelor materiale pe termen lung introduse în capitalul statutar (social), care a încălcat prevederile legislației fiscale în partea ce ține de condițiile stipulate la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, este obligat să stingă obligația fiscală prin achitarea sumei TVA aferentă activelor materiale pe termen lung introduse în capitalul statutar (social).   În dependenţă de modul în care activele materiale pe termen lung au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale:  a)în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului și nu au suferit modificări în afara uzurii normale, vor fi aplicate prevederile art.35 lit.c) din Codul vamal;   b)în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova, agentul economic beneficiar (cumpărător) urmează să calculeze și să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă.   Concomitent, la livrarea ulterioară a activelor materiale pe termen lung (comercializare, transmitere în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar) se aplică TVA pe principii generale în modul stabilit de legislația fiscală.  (Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/177 din 29.06.2015)

Ordin nr. 146, din 21.03.2018

    Potrivit art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fară drept de deducere mijloace fixe nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.   
     La mijloacele fixe, utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror amortizare se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.    
    Mijloacele fixe, care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazului în care aceste mijloacele fixe sunt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizării normale. 
    În cazul în care aceste mijloacele fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de mijloacele fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora.   
   Astfel, ținînd cont de faptul că prevederile normei expuse stabilesc expres modalitățile, tipurile și formele raporturilor juridice care condiționează aplicarea TVA de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix conform art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal, alte raporturi aferente activelor ce constituie aport în capitalul statutar decît cele specificate, nu se califică drept nerespectare a condițiilor stabilite de norma menționată.

        Care sunt circumstanțele în care se pierde dreptul la beneficierea de scutirea de TVA, stabilită în conformitate cu art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal?          Potrivit art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27 decembrie 2016, nr. 472-477 (5905-5910)) sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.          La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.  Activele materiale pe termen lung care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii, cu excepţia cazului în care aceste active materiale pe termen lung sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, T.V.A. se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător) pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de active materiale pe termen lung, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora.  Astfel, ținînd cont de faptul că prevederile normei expuse stabilesc expres modalitățile, tipurile și formele raporturilor juridice care condiționează aplicarea TVA de către beneficiar (cumpărător) conform art.103 alin.(1) p.29) din Codul fiscal, alte raporturi aferente activelor ce constituie aport în capitalul statutar decît cele specificate, nu se califică drept nerespectare a condițiilor stabilite de norma menționată.

Ordin nr. 146, din 21.03.2018

    Potrivit art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fară drept de deducere, mijloace fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.           
    La mijloace fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror amortizarea raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.           
   Mijloace fixe care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale, cu excepţia cazului în care aceste mijloace fixe sunt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizerii.         
    În cazul în care aceste mijloace fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de mijloace fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importul mijloace fixe acestora.           
    Astfel, dacă după data de 1 ianuarie 2017 (data modificării prevederilor art.103 alin.(1) pct.29 din Codul fiscal), bunul imobil introdus anterior în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutiri a fost dat în locațiune de beneficiarul scutirii pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data introducerii, menținerea facilității asupra acestuia rămîne în vigoare.

         Potrivit art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în redacţia Legii nr.281 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27 decembrie 2016, nr. 472-477 (5905-5910)) sunt scutite de TVA activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern.          La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.  Activele materiale pe termen lung care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii, cu excepţia cazului în care aceste active materiale pe termen lung sînt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara uzurii normale. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, T.V.A. se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător) pornind de la valoarea indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de active materiale pe termen lung, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora.  Astfel, dacă după data de 1 ianuarie 2017 (data modificării prevederilor art.103 alin.(1) pct.29 din Codul fiscal), bunul imobil introdus anterior în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutiri a fost dat în locațiune de beneficiarul scutirii pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data introducerii, menținerea facilității asupra acestuia rămîne în vigoare.

Ordin nr. 596, din 01.11.2018

    În conformitate cu art. 103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social), se scutesc de TVA fără drept de deducere în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.       
     În cazul în care aceste mijloace fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atât integral, cât şi părţile componente ale acestora, până la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix, cu excepţia mijloacelor fixe scutite de TVA fără drept de deducere.

Ordin nr. 582, din 16.12.2019

    În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal se scutesc de TVA fără drept de deducere mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
   Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern. (Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscal stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal nr. 145 din 26.02.2014).
   Pentru a beneficia de facilitatea fiscală mijloacele fixe menționate nu vor fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi pe părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscal, cu excepţia cazului în care aceste mijloace fixe sunt exportate, dacă anterior au fost importate şi nu au suferit modificări în afara amortizării.
   În cazul în care aceste mijloace fixe se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie, atît integral, cît şi părţi componente ale acestora, pînă la expirarea a 3 ani, TVA se calculează şi se achită de către persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix pornind de la valoarea indicată în factura fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în cazul livrării de mijloace fixe, sau de la valoarea în vamă la momentul depunerii declarației vamale, în cazul importul mijloace fixe acestora.
   Persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix nu are dreptul la deducerea sumei TVA achitată pentru mijlocul fix înstrăinat şi este obligată să prezinte Declarația privind TVA. Conform alin.(1) art.667 din Codul civil, gajul este dreptul real în al cărui temei titularul (creditorul gajist) poate pretinde, din valoarea obiectului gajului, satisfacerea creanțelor sale garantate cu preferință faţă de ceilalţi creditori ai titularului obiectului gajului (debitorul gajist).
   În conformitate cu prevederile art. 671 alin.(3) și (4) Codul civil, gajul bunurilor mobile are loc cu sau fără deposedarea de ele. Gajul bunului mobil cu deposedare este denumit amanet. Astfel, gajarea bunurilor, fără transmiterea dreptului de proprietate și/sau folosință în folosul creditorului gajist, nu restricționează aplicarea facilității menționate.

Ordin nr. 177, din 20.03.2020

  Pentru a beneficia de facilitatea fiscală stabilită prin art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, activele materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii.         
   În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, TVA se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora. Concomitent, potrivit prevederilor pct.4 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit. q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014, pentru a beneficia de facilităţile fiscale în cauză, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:       
  a) mijloacele fixe sînt destinate includerii în capitalul statutar (social);      
  b) mijloacele fixe trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;    
  c) amortizarea mijloacelor fixe se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor;    
  d) mijloacele fixe nu vor fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi pe părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale.        
   De asemenea, conform p.18 al Regulamentului menționat, furnizorii autohtoni vor aplica facilitatea fiscală la livrarea mijloacelor fixe în cazul prezentării de către cumpărător (beneficiar) a copiei deciziei Instituţiei Publice “Agenţia Servicii Publice” privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social, certificată de către Instituţia Publică “Agenţia Servicii Publice” sau autentificată notarial.       
  Astfel, dacă de către cumpărător se prezintă copia deciziei privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social, furnizorul va aplica scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, indiferent de faptul este aceasta sau nu este solicitată de către cumpărător.

Ordin nr. 234, din 29.05.2024

     În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal se scutesc de TVA fără drept de deducere mijloacele fixe utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. La rîndul său art.102 din Codul fiscal stabilește regimul de deducere a TVA aferentă achizițiilor efectuate.
     Astfel, alin.(2) din articolul menționat specifică că suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere nu se deduce şi se raportează la costuri sau la cheltuieli.
    Totodată, în cazul schimbării destinației bunurilor din destinate pentru livrări impozabile, în destinate pentru livrări scutite fără drept de deducere, alin.(6) al art.102 din Codul fiscal stabilește că, sumele TVA deduse de subiectul impozabil pentru mijloacele fixe și imobilizările necorporale procurate se exclud din deducere cu raportarea la costuri sau la cheltuieli în mărimea sumei TVA ce corespunde valorii contabile fără a lua în considerare valoarea reevaluată.

news-events