Calcularea taxei

Ordin nr. 115, din 06.03.2018

    Calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de sine stătător de către subiecții impunerii – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (art. 293 alin. (1) din Codul fiscal).
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 293 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

        Calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de sine stătător de către subiecții impunerii – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoaneler ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.         Pentru gospodăriile țărănești (de fermier) calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administrației publice locale (art. 293 din CF).

Ordin nr. 5, din 05.01.2012

        Cine calculează taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?         Taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se calculează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (1) Codul fiscal), şi anume, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (cu excepţia Primăriei mun. Chişinău şi Primăriei mun. Bălţi), cu aplicarea prevederilor Instrucţiunii privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20.08.2003.

Ordin nr. 531, din 18.10.2021

     Taxa pentru amenajarea teritoriului se calculează de către subiecții impunerii, pornind de la baza impozabilă și cota taxei stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliile locale) (art. 293 alin. (1) din Codul fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

      Taxa pentru amenajarea teritoriului se calculează de către subiecții impunerii pornind de la baza impozabilă și cota taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliile locale) (art. 293 alin. (1) din Codul fiscal.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 293 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

     Potrivit art. 293 alin. (1) din Codul Fiscal, calculul taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de către subiecţii impunerii, trimestrial, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele concrete ale acestora stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliile locale).
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

Ordin nr. 115, din 06.03.2018

     Potrivit lit. a) col. 2 al anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:
      – în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier); 
      – în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei.
    Prin urmare, taxa pentru amenajarea teritoriului se calculează în funcție de forma de organizare a activității subiectului și baza impozabilă.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. a) col.2 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

        Se includ în calcul, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului, fondatorii întreprinderilor create în cazul în care nu activează în cadrul acestora?         Nu, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului se vor lua în calcul doar fondatorii care activează în cadrul întreprinderilor fondate şi nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi, din considerentul că baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi (art. 291 alin. (1) lit. a) Codul fiscal).

Ordin nr. 115, din 06.03.2018

.

        Se includ în calcul, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului, acţionarii societăţii pe acţiuni, care nu sunt salariaţi în cadrul societăţii şi nu sunt nici fondatori?         Nu, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului, acţionarii societăţii pe acţiuni care nu activează în cadrul societăţii ca salariaţi şi nu sunt nici fondatori nu se vor include în calcul, deoarece baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi (art. 291 alin. (1) lit. a) Codul fiscal), dar nu şi persoanele care nu sunt nici salariaţi şi nici fondatori în cadrul societăţii.

Ordin nr. 115, din 06.03.2018

.

        Care este modalitatea de înştiinţare a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) vizavi de suma necesară a fi achitată ca taxă pentru amenajarea teritoriului?         Pentru a aduce la cunoştinţa contribuabililor sumele taxei pentru amenajarea teritoriului ce urmează a fi achitate de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier), serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale sunt obligate să înmîneze acestora avize de plată (Ordinul MF nr. 18 din 16.02.2006 "Recomandări cu privire la unele aspecte ce ţin de administrarea unor taxe locale reglementate de Titlul VII al Codului fiscal".)

Ordin nr. 369, din 23.07.2020

   În vederea determinării obligației fiscale aferente taxei pentru amenajarea teritoriului, este necesar de a fi determinată inițial baza impozabilă, reglementată de lit. a) coloana 2 din Anexa la Titlul VII al Codului fiscal.
    Urmează de specificat că, în numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților se includ persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi și mai mult de la momentul angajării, cu excepția persoanelor care, potrivit art. 288 pct. 101) din Codul fiscal, nu se includ în efectivul de salariați.
      Ulterior, se realizează nemijlocit determinarea obligației fiscale aferente fiecărui trimestru gestonar, inclusiv ținîndu-se cont de perioada pentru care cota taxei pentru amenajarea teritoriului a fost stabilită cu valoarea ”0”.
    Exemplu: Numărul mediu de salariați al întreprinderii în cadrul unui trimestru gestionar constituie 30 persoane, activitatea unităților de comerț a întreprinderii fiind sistată în perioada 17 martie – 15 mai 2020 inclusiv. Cota anuală a taxei pentru amenajarea teritoriului pentru un salariat, conform Deciziei CMC nr. 6/1 din 26.12.2019 constituie 120 lei, respectiv cota taxei aferentă unui trimestru - 30 lei. Astfel, ținînd cont de cota taxei cu valoarea ”0” stabilită pentru perioada sistării activității unităților comerciale și/sau de prestări servicii, pentru trimestrul I al anului 2020, obligația aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului către plată va constitui 751,65 lei ((30 salariați x 30 lei cota taxei pentru un salariat) : 91 zile aferente trimestrului x 76 zile de activitate). Pentru trimestrul II al anului 2020, corespunzător, - 454.95 lei (30 salariați x 30 lei cota taxei pentru un salariat) : 91 zile aferente trimestrului x 46 zile de activitate).

Ordin nr. 479, din 19.12.2023

    Potrivit art. 290 lit. a) din Codul Fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzători şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă.
    Obiectul impunerii și baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului, conform art. 291 alin. 1) lit. a) din Codul fiscal și lit. a) col. 2 din anexa la titlul VII din Codul fiscal, constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:
– în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei.
     Conform art. 288 pct. 10) din Codul fiscal, numărul mediu de salariați este efectivul de salariați pentru o perioadă gestionară, determinat în funcție de indicii numărului scriptic.
     Efectivul de salariați, potrivit pct. 101) din același articol, sunt toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.
      Astfel, persoana care a fost angajată se include în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului pentru trimestrul de gestiune al anului curent.
    Taxa pentru amenajarea teritoriului, conform art. 293 alin. (1) din Codul fiscal, se calculează de către subiectul impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale (în continuare - AAPL).
    Obligațiile fiscale calculate aferente taxei se reflectă în formularul Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13), care urmează a fi prezentată trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. Darea de seamă la taxele locale (Forma TL 13) se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a acesteia, aprobate prin Ordinul SFS nr. 1603/2012.
      Prin urmare, agentul economic are obligația de calculare și achitare a taxei pentru amenajarea teritoriului pentru trimestrul gestionar, pornind de la baza impozabilă estimată și cota taxei - proporțională perioadei, pe parcursul căreia agentul economic a avut obiect impozabil (taxa=[(1 (nr. salariaților)*1/4 din cota anuală stabilită de către AAPL/ nr. de zile din trimestrul de gestiune)* nr. de zile aferente perioadei angajării)]), precum și de prezentare a dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) pentru perioada corespunzătoare.

news-events