Obiectul impunerii şi baza impozabilă

Ordin nr. 115, din 06.03.2018

     Potrivit lit. a) col. 2 al anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților şi, suplimentar:
      – în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) -fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
      – în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. a) col.2 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

        Baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceștia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluși în efectivul trimestrial de salariați (lit. a) col. 2 a anexei la titlul VII din Codul fiscal).         (Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016 (МО nr 472-477 art. 947 din 27.12.2016)

Ordin nr. 115, din 06.03.2018

       În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului îl constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:
       – în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
       – în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei;
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 291 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

        Care este obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului?          Obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului sunt salariaţii şi/şau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. (art.291 alin. (1) lit.a) Codul fiscal)

Ordin nr. 115, din 06.03.2018

     Potrivit lit. a) col.2 al anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorul întreprinderii individuale.
      Prin urmare, întreprinderea are obligaţia de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului cu includerea în calcul a fondatorului întreprinderii.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. a) col.2 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

        Contribuabilul nu activează şi nu are salariaţi. În acest caz, contribuabilul are obligaţia de a calcula şi transfera la buget taxa pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii ?          Conform prevederilor lit.a) alin.(1) art.291 din Codul fiscal, obiectul impunerii şi baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului sunt salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Prin urmare, în cazul dat, entitatea are obligaţia de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului cu includerea în calcul şi a fondatorilor întreprinderii.

Ordin nr. 448, din 06.05.2016

.

        Modificarea în Baza generalizată a practicii fiscale conform modificărilor operate în art.291 alin.(1) lit. a) al Codului fiscal, prin Legea nr.178 din 11.07.2012, publicată în MO nr.190-192/644 din 14.09.2012.

Ordin nr. 448, din 06.05.2016

.

        Modificarea în Baza generalizată a practicii fiscale conform modificărilor operate în art.291 alin.(1) lit.a) al Codului fiscal, prin Legea nr.178 din 11.07.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în vigoare din 14.09.2012, publicată în MO nr.190-192/644 din 14.09.2012.

Ordin nr. 115, din 06.03.2018

      Persoanele care prestează munca prin cumul (cumularzii externi) nu se includ în efectivul de salariaţi, ca urmare baza impozabilă pentru perioada gestionară se determină în funcţie de indicii numărului mediu scriptic pentru trimestrul gestionar (art. 288 alin. (10) și (101) din Codul fiscal).

        Urmează a fi inclusă în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului persoana, care activează la întreprindere prin cumul?         Persoanele care prestează munca prin cumul (cumularzii externi), înscrişi în liste distincte al întreprinderii, nu se includ în efectivul de salariaţi și, ca urmare - în efectivul de personal pentru o perioadă gestionară, care se determină în funcţie de indicii numărului mediu scriptic pentru trimestrul gestionar (art. 288 alin.10), titlul VII al CF ).         Totodată, în cazul în care aceleași persoane - cumularzii externi sunt concomitent și fondatori ai întreprinderii, la care activează prin cumul, aceștia se includ în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului – ca fondatori ai întreprinderii în care activează. (anexa la titlul VII al CF).

Ordin nr. 307, din 15.08.2023

   Faptul că întreprinderea nu activează sau faptul că una şi aceeaşi persoană este inclusă în baza impozabilă a diferitor întreprinderi, nu este motiv pentru necalcularea taxei pentru amenajarea teritoriului. Întreprinderea nu va avea obligaţia de a calcula, achita şi prezenta darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului numai în cazurile în care aceasta fie şi-a suspendat sau și-a încetat activitatea de întreprinzător la Agenția Servicii Publice, fie nu dispune de bază impozabilă.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali]

      Faptul că întreprinderea nu activează sau faptul că una şi aceeaşi persoană este inclusă în baza impozabilă a diferitor întreprinderi, nu este motiv pentru necalcularea taxei pentru amenajarea teritoriului. Întreprinderea nu va avea obligaţia de a calcula, achita şi prezenta darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului numai în cazurile în care aceasta fie şi-a suspendat sau lichidat activitatea de întreprinzător la Camera Înregistrării de Stat, fie nu dispune de bază impozabilă.
         Fondatorul întreprinderii individuale urmează a fi inclus în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului a întreprinderii fondate, în cazul în care acesta în întreprinderea fondată activează - prestează o muncă conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcţie (anexa la titlul VII al CF).

        Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?           Faptul că întreprinderea nu activează sau faptul că una şi aceeaşi persoană este inclusă în baza impozabilă a diferitor întreprinderi, nu este motiv pentru necalcularea taxei pentru amenajarea teritoriului. Întreprinderea nu va avea obligaţia de a calcula, achita şi prezenta darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului numai în cazurile în care acesta fie şi-a suspendat activitatea de întreprinzător la Camera Înregistrării de Stat, fie nu dispune de bază impozabilă.          Fondatorul întreprinderii individuale urmează a fi inclus în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului a întreprinderii fondate, în cazul în care aceasta în întreprinderea fondată prestează o muncă conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcţie (anexa la titlul VII al CF).

Ordin nr. 543, din 27.11.2019

      Fiecare întreprindere calculează taxa pentru amenajarea teritoriului pornind de la baza impozabilă a întreprinderii sale.
    Obiectul impunerii (baza impozabilă) la taxa pentru amenajarea teritoriului reprezintă numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:
      – în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
      – în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei. (lit. a) alin. (1) art.291 din Codul fiscal, și lit. a) col.2 din Anexa la Titlul VII CF).
     Conform prevederilor alin. 10) și 101) art. 288 din Codul fiscal, persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi), nu se includ în efectivul de salariați, și, prin urmare, în numărul mediu de salariaţi determinat în funcţie de indicii numărului scriptic pentru perioada de raportare.

        Faptul că una și aceiași persoană activează prin cumul la două sau mai multe întreprinderi, nu modifică modul de calculare a taxei pentru amenajarea teritoriului. Fiecare întreprindere calculează taxa pentru amenajarea teritoriului reieșind din baza impozabilă a întreprinderii sale. Respectiv, în cazul în care una și aceiași persoană activează prin cumul la mai multe întreprinderi și, concomitent, este și fondator al acestora, fiecare întreprindere în parte are obligația de a include această persoană în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului (anexa la titlul VII al CF).

Ordin nr. 526, din 31.03.2017

      Conform art. 288 alin. 10) din Codul fiscal, numărul mediu de salariați este efectivul de salariați pentru o perioadă gestionară, determinat în funcție de indicii numărului scriptic.
     Efectivul de salariați, conform art. 288 alin. 101) din Codul fiscal, sunt toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.
        Nu se includ în efectivul de salariaţi:
        – persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
         – persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
         – persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate;
         – persoanele care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri).
     Respectiv, la determinarea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaților se vor lua în considerație toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.
         Din numărul total a persoanelor menționate se exclud:
       -persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
         -persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
        -persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate; persoanele care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri).
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016 (МО nr 472-477 art. 947 din 27.12.2016.)

        Care este modul de aprecierea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaților în scopul calculării primei componente a bazei impozabile la taxa pentru amenajarea teritoriului?          Pentru calcularea efectivului de salariați în mediu (numărul mediu al salariaților) pentru perioada gestionară (trimestru), de obicei, se ține evidența zilnică a acestora (cu excepția salariaţilor angajaţi prin cumul (cumularzii externi)), care trebuie să fie concretizată în baza ordinelor (dispozițiilor, deciziilor, hotărârilor) angajatorului, de transfer a salariaților la o altă muncă și de încetare a contractelor de muncă.   În cazul în care nu se ține evidența zilnică a efectivului de salariați, numărul mediu al salariaților în luna raportată se calculează raportăndu-se suma efectivului unității la sfârșitul lunii precedente și la sfârșitul lunii raportate la 2.   Reieșind din cele expuse, prima componentă a bazei impozabile la taxa pentru amenajarea teritoriului include numărul mediu scriptic al salariaților pe trimestru, care se determină sumându-se numărul mediu lunar al salariaților (cu excepția cumularzilor externi și persoanelor care prestează servicii în baza unor contracte de drept civil) pentru toate lunile de activitate a unității în trimestru și raportând-se la trei.

Ordin nr. 448, din 06.05.2016

        Firma care se află în proces de lichidare, nu are obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului, deoarece nu dispune de salariați, unicul fondator al firmei este cu statut de persoană juridică și nu poate fi considerat ca lucrător, iar în calitate de lichidator al întreprinderii este numită o persoană independentă, care nu este nici lucrătorul întreprinderii, nici fondator al acesteia. (anexa la titlul VII al CF).

        Firma se află în proces de lichidare și lucrători nu are. Unicul fondator are statut de persoană juridică. În scopul lichidării firmei a fost numit un lichidator independent, care nu este lucrător al întreprinderii și nici al ei fondator. Apare în cazul dat obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă pe taxa pentru amenajarea teritoriului?           Firma care se află în proces de lichidare, nu dispune de salariați și fondatorul acesteia nu este lucrător (angajator) al întreprinderii, iar în calitate de lichidator al întreprinderii este numită o persoană independentă, care nu este nici lucrătorul întreprinderii, nici fondator al acesteia, nu are obligația de calculare, achitare și prezentare a dării de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului (anexa la titlul VII al CF).

Ordin nr. 448, din 06.05.2016

        Întrebarea se regăsește la nr. 6.2.2.1. în Baza generalizată a practicii fiscale.

        Obiectul impunerii la taxa pentru amenajarea teritoriului, potrivit art. 291 lit. a) al CF, îl constituie salariaţii şi/sau fondatorii întreprinderilor care nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Totodată, baza impozabilă al obiectului impunerii, conform art. 291 alin. (2) al CF, este cea stabilită în anexa la titlu VII al CF. Conform lit. a) col. 2 a anexei la titlul VII al CF, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului, este numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi. Care de fapt este baza impozabilă care urmează a fi aplicată la calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului?           În scopul calculării obligațiilor la taxa pentru amenajarea teritoriului se aplică baza impozabilă stabilită în lit. a) col. 2 al anexei la titlul VII al CF, și anume - numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.          Salariat, conform prevederilor Codului muncii este persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.          Respectiv, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului este constituită din două componente: 1 - numărul mediu scriptic trimestrial al salariaților; 2 - fondatorii întreprinderilor care activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.

Ordin nr. 229, din 03.05.2018

.

        Pentru cine apare obligațiiile la taxa pentru amenajarea teritoriului în următoarele cazuri:         -numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii;         -numărul mediu scriptic al salariaților lipsește, însă fondatorii sunt 2 persoane, unul din care este nerezident al RM, care exercită funcția de administrator (manager) al întreprinderii, pentru care se remunerează salariu, iar al doilea nu este lucrător al întreprinderii?         Atît în primul cît și în al doilea caz obligațiea la taxa pentru amenajarea teritoriului apare doar pentru o unitate – administratorul întreprinderii. În primul caz – pentru administrator, ca persoană care exercită funcția de administrator al întreprinderii și constituie ca fondator, iar în al doilea caz – pentru administratorul, care urmează a fi inclus în numărul mediu scriptic de salariați.

Ordin nr. 433, din 22.11.2023

     Conform art. 288 pct. 10) din Codul fiscal, numărul mediu de salariați este efectivul de salariați pentru o perioadă gestionară, determinat în funcție de indicii numărului scriptic.
     Efectivul de salariați, potrivit art. 288 pct. 101) din Codul fiscal, sunt toate persoanele angajate cu contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadrați în serviciul permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.
     Nu se includ în efectivul de salariaţi:
- persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil (contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport etc.);
- persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
- persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în concediu de maternitate;
- persoanele care exercită unele activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri).
     Potrivit art. 78 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, în caz de concediu de îngrijire a copilului în vîrstă de pînă la 4 ani, contractul individual de muncă se suspendă din inițiativa salariatului.
    În cazul respectiv, reieșind din prevederile art. 75 alin. (4) din Codul muncii, suspendarea contractului individual de muncă se face prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură sub semnătură sau prin altă modalitate care permite confirmarea recepţionării/înştiinţării, cel tîrziu la data suspendării contractului individual de muncă.
     Astfel, salariatul a cărui contract individual de muncă este suspendat, în perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 4 ani, nu se include în efectivul de salariați care participă la determinarea bazei impozabile aferente taxei pentru amenajarea teritoriului.

news-events