Calcularea taxei

Ordin nr. 531, din 18.10.2021

     Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează de către subiecții impunerii, pornind de la cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru fiecare unitate de comerț și/sau de prestări servicii, în funcţie de caracteristicile acestora (lit. e) din anexa la Titlul VII al Codului fiscal).
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14.09.2021, în vigoare din 14.09.2021]

       Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează în mod individual de către contribuabil pornind de la cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru o unitate a obiectului impunerii (lit. e) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. e) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12 aprilie 2015 (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr.102-104, în vigoare 01.05.2015)]

        Cum se calculează taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială?         Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulţirea numărului unităţilor de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială cu cota taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliul local).

    Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, care corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior, se calculează în mod individual de către contribuabil, trimestrial, pornind de la cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru fiecare unitate comercială şi/sau de prestări servicii (obiectul impunerii) ( art. 293 alin. (1), lit. e) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 353-357 din 22.12.2019, în vigoare 01.01.2021]

Ordin nr. 262, din 17.05.2018

       În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (5) din Codul fiscal, taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/ coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 293 alin. (5) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018]

Ordin nr. 411, din 10.08.2018

În cazul în care persoanele fizice desfășoară activităţii independente în afara piețelor, create în condițiile art. 12 din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii se aplică de către acestea pe principii generale în conformitate cu prevederile titlului VII din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 (în vigoare din 01.01.2018).

Ordin nr. 568, din 09.11.2021

    Obiect al impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (în continuare - taxa), conform art. 291 alin. (1) lit. e) al Codului fiscal, îl constituie unităţile care, conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei, corespund activităţilor expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (în continuare - Lege).
    Unitatea (spaţiul/structura/teritoriul/dispozitivul) amenajată/instalată conform specificului activităţii de comerţ prin care se desfăşoară activitatea de comerţ constituie unitate comercială (art. 3 al Legii).
    Pentru fiecare unitate comercială în cadrul căreia se desfăşoară activitate de comerţ, comercianţii achită taxă pentru unităţile comerciale şi pentru prestări de servicii în conformitate cu legislaţia fiscală (art. 177 alin. (1) al Legii).
     Activitatea de comerţ este condiţionată de depunerea notificării în comerţ de către persoana înregistrată în condiţiile legii (art. 14 alin. (1) al Legii).
     Activitatea de comerţ nu este limitată în timp, cu excepția cazurilor expuse în art. 173 alin. (1) al Legii.
  Potrivit prevederilor art. 293 al CF, taxa se calculează de sine stătător de către subiecții impunerii din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Astfel, reieșind din faptul că taxa urmează a fi calculată și achitată pentru intrega perioada de desfășurare a activității de comerț prin intermediul unității comerciale, în cazul în care după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de locațiune a spațiului activitatea de comerţ nu s-a desfășurat, pentru perioada respectivă obligația de calculare și achitare a taxei nu apare.

news-events