Dispoziţii generale

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

       Obligaţie fiscală este obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă (art. 129 pct. 6) din Codul fiscal).

    Ordin nr. 402, din 20.03.2017
    Obligaţie fiscală este obligație a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă, a cărei stingere este reglementată de legislaţia fiscală şi a cărei evidenţă ţine de competenţa Serviciului Fiscal de Stat (art. 129 alin. 6) din Codul fiscal, pct. 2 din anexa la Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget).

Ordin nr. 402, din 20.03.2017

    Restanţă este suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii. Totodată, obligaţia fiscală care reprezintă obiectul concilierii al contractului încheiat conform art.180 din Codul fiscal devine restanţă după expirarea termenului modificat în conformitate cu contractul respectiv (art. 129 alin. 13) din Codul fiscal).

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

     Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul:
a) beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală;
b) neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar şi/sau contul de plăţi al contribuabilului, emisă pentru asigurarea încasării restanţelor;
c) atestării lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale contribuabililor;
d) asigurării executării art.13 pct.8) din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
e) asigurării executării art.131 alin.(7) din Codul fiscal;
f) luării în evidenţă fiscală a conturilor bancare şi/sau a conturilor de plăţi în condiţiile prevăzute la art.167 din Codul fiscal; g) asigurării executării art.I alin.(2) lit.f) din Legea nr.51/2022 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
      În conformitate cu prevederile art. 206 din Codul fiscal obligaţiile fiscale luate la evidenţă fiscală specială nu se consideră restanţe pe perioada aflării la evidenţa fiscală specială, cu excepţia obligaţiilor fiscale aferente contribuabililor aflaţi în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului (art. 129 pct. 13) din Codul fiscal).

Ordin nr. 402, din 20.03.2017
Suma neachitată a obligaţiilor fiscale în cuantum de pînă la 100 de lei inclusiv nu se consideră restanţă faţă de bugetul public naţional în scopul:
  a) beneficierii de reducere cu 50% a amenzii pentru încălcarea fiscală;
  b) neprezentării şi/sau anulării dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la contul bancar al contribuabilului, emisă pentru asigurarea încasării restanţelor;
  c) atestării lipsei restanţelor faţă de bugetul public naţional ale agenţilor economici;
  d) asigurării executării art.13 pct.8) din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
  e) asigurării executării art.131 alin.(7) din Codul fiscal.
În conformitate cu prevederile art. 206 din Codul fiscal obligaţiile fiscale luate la evidenţă fiscală specială nu se consideră restanţe pe perioada aflării la evidenţa fiscală specială, cu excepţia obligaţiilor fiscale aferente contribuabililor aflaţi în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului (art. 129 alin. 13) din Codul fiscal).

Ordin nr. 402, din 20.03.2017

   Sumă plătită în plus (supraplată) se consideră suma plătită ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decît cel prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

     Dare de seamă fiscală se consideră orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sunt prezentate sau trebuie să fie prezentate Serviciului Fiscal de Stat, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale (art. 129 pct. 9) din Codul fiscal).

   Ordin nr. 402, din 20.03.2017
    Dare de seamă fiscală se consideră orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale în anumită perioadă fiscală (art. 129 alin. 9) din Codul fiscal).

Ordin nr. 402, din 20.03.2017

     Termenul de stingere a obligaţiei fiscale reprezintă perioada, stabilită conform legislaţiei fiscale, în care trebuie să fie executată obligaţia fiscală, incluzînd şi ultima sa zi în orele de program ale Serviciului Fiscal de Stat. Dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare, care urmează după ziua de odihnă (art. 129 alin. 8) din Codul fiscal).

Ordin nr. 8, din 04.01.2022

   Documentul fiscal electronic se consideră recepţionat de către Serviciul Fiscal de Stat dacă contribuabilul primeşte notificarea de acceptare a documentului fiscal electronic prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în SISFS. Data prezentării documentului fiscal electronic se consideră data când este recepţionat în SISFS, dacă este întocmit în modul stabilit de actele legislative şi normative în vigoare (art. 187 alin. (5), (6) din Codul fiscal, pct. 35, 36 din Ordinul SFS nr.125 din 24 februarie 2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin intermediul SIA "Cabinetul personal al contribuabilului").
 [Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului SFS nr. 125 din 24.02.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 63-68 art. 234, în vigoare din 28.02.2020]

    Documentul fiscal electronic se consideră recepţionat de Serviciul Fiscal de Stat dacă entitatea raportoare primeşte notificarea de acceptare a documentului fiscal electronic prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în SISFS. Data indicată în recipisă se consideră data prezentării documentului fiscal electronic (art. 187 alin. (5), (6) din Codul fiscal, pct. 22, 23 din Ordinul IFPS nr. 1223 din 26 august 2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice).

Ordin nr. 402, din 20.03.2017

În conformitate cu art. 170 din Codul fiscal, obligaţia fiscală se consideră stinsă în cazul achitării, anulării, prescripţiei, scăderii, compensării sau executării silite.

Ordin nr. 402, din 20.03.2017

   Cont al contribuabilului (contul curent/personal al contribuabilului) este un raport structurat selectat din sistem corespunzător codului fiscal al contribuabilului, care reflectă naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiei faţă de bugetul public naţional (pct. 2 din anexa la Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget).

Ordin nr. 402, din 20.03.2017

    În conformitate cu pct. 2 din anexa la Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget document fiscal intern se consideră document emis de Serviciul Fiscal de Stat, în modul stabilit de legislația în vigoare.
    Documentul respectiv se completa automatizat prin utilizarea SIA „Documente fiscale interne” (Ordinul IFPS nr. 1172 din 14.11.2016), în scopul reflectării în sistem înscrierii în conturile contribuabilului, aferent cărora se reflectă naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei, pentru care contribuabilul nu are obligaţiunea de a prezenta dare de seamă fiscală.

Ordin nr. 8, din 04.01.2022

   În conformitate cu art.163 alin.(5) din Codul fiscal, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licenţiată ori autorizată, reglementată de legislaţia de specialitate, Serviciul Fiscal de Stat este în drept, la cererea contribuabilului, să atribuie cod fiscal diferit de codul fiscal personal, indicat în licenţă sau alt document care permite practicarea activităţii respective, sau la cererea aceluiași subiect, înregistrarea activității căruia poate fi efectuată în baza codului IDNP.
   În contextul celor relatate, este reglementată următoarea procedură de înregistrare a activității profesionale din sectorul justiției.
  La solicitarea persoanelor ce practică activitate profesională în sectorul justiției de a înregistra activitatea profesională în baza unui cod fiscal diferit de codul personal indicat în documentul ce permite practicarea activității profesionale, acestea vor depune cererea (Anexa nr.1A la Instrucțiune) la Serviciul Fiscal de Stat în a cărui rază îşi are adresa juridică, care se consideră şi locul desfăşurării activităţii, și copiile documentelor prevăzute la pct.15 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017) și vor atribui coduri fiscale generate din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
   Ulterior, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, în ambele cazuri, eliberează contribuabilului Confirmare privind luarea în evidenţă fiscală (Anexa nr.1B la Instrucţiune).
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului SFS nr. 352 din 28.09.2017 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 429-433 art. 2234, în vigoare din 08.12.2017]

    În conformitate cu art.163 alin.(5) din Codul fiscal, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licenţiată ori autorizată, reglementată de legislaţia de specialitate, organul fiscal este în drept, la cererea contribuabilului, să atribuie cod fiscal diferit de codul fiscal personal, indicat în licenţă sau alt document care permite practicarea activităţii respective.
     În contextul celor relatate, este reglementată următoarea procedură de înregistrare a activității profesionale din sectorul justiției:
   a) La solicitarea persoanelor ce practică activitate profesională în sectorul justiției de a înregistra activitatea profesională în baza unui cod fiscal diferit de codul personal indicat în documentul ce permite practicarea activității profesionale, acestea vor depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat unde se deservește cererea (Anexa 1A) și copiile documentelor prevăzute la pct.17 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 02.05.2012 cu modificările ulterioare) și vor atribui coduri fiscale generate din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat. 
    Ulterior, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, va elibera contribuabilului Confirmare privind luarea la evidență fiscală (Anexa nr.1B) din Instrucțiune.

Ordin nr. 157, din 13.06.2017

  Conform Legii privind gospodăriile țărănești (de fermier) nr.1353/03.11.2000 și Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007 se radiază din oficiu gospodăriile țărănești, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi.
   Astfel, conform art.36 alin.(5) din Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) nr.1353/03.11.2000, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat din oficiu radiază din Registrul fiscal de stat gospodăriile ţărăneşti care au fost înregistrate pînă la intrarea în vigoare a legii menționate şi care nu au efectuat reînregistrarea pînă la 1 ianuarie 2002.
  În conformitate cu art.26 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007, persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv se consideră că şi-au încetat activitatea şi sunt radiaţi din oficiu, dacă persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv nu au datorii la bugetul public naţional, nu deţin maşini de casă şi de control cu memorie fiscală, nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere. Informaţia privind lipsa/existenţa datoriei la bugetul public naţional se obţine de către organul înregistrării de stat din sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.
   În baza informației despre persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi prezentate de Serviciul Fiscal de Stat organul înregistrării de stat decide asupra radierii acestora din Registru de stat.
   În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv ce urmează a fi radiaţi, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.
    În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate, dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv şi îi radiază.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

     În conformitate cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, a persoanelor fizice întreprinzători individuali și gospodăriilor țărănești (de fermier) se efectuează de către IP „Agenția Servicii Publice” prin structurile sale teritoriale. De asemenea, organizația necomercială se înregistrează de către IP „Agenția Servicii Publice” în conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

     Ordin nr. 353, din 28.09.2017
     În conformitate cu Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007 înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, şi a persoanelor fizice întreprinzători individuali se efectuează de către ÎS „Camera Înregistrării de Stat”.
     Organizațiile necomerciale, se înregistrează de către Ministerul Justiției în conformitate cu prevederile Legii cu privire la asociațiile obștești nr.837 din 17.05.1996.
    Conform Hotărîrii Guvernului privind înregistrarea gospodăriilor țărănești (de fermier) nr.977/14.09.2001, gospodăria ţărănească se înregistrează la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în ale cărei hotare deţine terenul.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

     În conformitate cu art.161 alin. (8) din Codul fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
     Totodată, în conformitate cu pct. 95 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017 (în continuare Instrucțiune), în cazul în care contribuabilul (cu excepţia celor supuşi înregistrării de stat) îşi schimbă sediul (domiciliul) din raza de activitate a subdiviziunii SFS unde se află la evidenţă, acesta va informa subdiviziunea SFS în baza cererii de modificare a datelor (conform Anexei nr.1, 1A şi 2 la Instrucţiune).
      Prin urmare, având la bază cadrul de reglementare în vigoare, doar contribuabilii care sunt luați la evidență fiscală prin atribuirea codurilor fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat (menționați la pct. 10 lit. c), d), j), l), m) din Instrucțiune) în cazul schimbării sediului, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate, vor depune cererea respectivă, procedura fiind descrisă de prevederile Instrucțiunii sus menționate.
     Totodată, menționăm că contribuabilii supuşi înregistrării de stat la ÎS ,,Agenția Servicii Publice” nu au obligația de informa SFS despre modificarea sediului, întrucât informația respectivă este recepționată de la organul înregistrării de stat în baza schimbului de informații.

    Ordin nr. 42, din 27.01.2021
    În conformitate cu art.161 alin. (8) din Codul fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
   Totodată, în conformitate cu pct. 95 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28.09.2017 (în continuare Instrucțiune), în cazul în care contribuabilul (cu excepţia celor supuşi înregistrării de stat) îşi schimbă sediul (domiciliul) din raza de activitate a subdiviziunii SFS unde se află la evidenţă, acesta va informa subdiviziunea SFS în baza cererii de modificare a datelor (conform Anexei nr.1, 1A şi 2 la Instrucţiune).
   Prin urmare, având la bază cadrul de reglementare în vigoare, doar contribuabilii care sunt luați la evidență fiscală prin atribuirea codurilor fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat (menționați la pct. 10 lit. b), lit. c), lit. d), lit.j), lit. l) și lit. m) din Instrucțiune) în cazul schimbării sediului, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate, vor depune cererea respectivă, procedura fiind descrisă de prevederile Instrucțiunii sus menționate.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017, nr.477 din 15.09.2020, în vigoare din 02.10.2020].

        În conformitate cu art.161 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilul îşi schimbă sediul (domiciliul), el va depune o cerere pentru transmiterea dosarului la noul sediu (domiciliu). În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii, subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat va transmite dosarul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află noul sediu (domiciliu) pentru a lua contribuabilul la evidenţă fără a-i atribui un nou cod fiscal. Astfel, contribuabilul va depune cerere de transmitere a dosarului în cazul cînd acesta își schimbă sediul.

Ordin nr. 157, din 13.06.2017

În conformitate cu art.165 alin.(5) din Codul fiscal, în scopul administrării fiscale subdiviziunile persoanelor juridice utilizează codul fiscal al persoanelor juridice.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

       Conform prevederilor art. 129 pct. 6) din Codul fiscal, obligaţie fiscală este obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă.
       Prin urmare, potrivit normei menționate, majorarea de întârziere (penalitatea) se consideră obligație fiscală.
       Totodată, în cazul neachitării, majorarea de întârziere (penalitatea) devine restanță, în conformitate cu art. 129 pct. 13) din Codul fiscal.

     Ordin nr. 157, din 13.06.2017
    Conform prevederilor art. 129 pct.6 din Codul fiscal, obligaţie fiscală este obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă.
    Obligația fiscală neachitată în termen trece în categoria restanțelor care, conform prevederilor pct. 13 al aceluiași articol, reprezintă sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii.

Ordin nr. 157, din 13.06.2017

    Majorare de întârziere nu se aplică (calculează) la penalitatea (majorarea de întârziere) calculată și neachitată.
    Însă în procesul de stingere a obligației fiscale, contribuabilul este obligat și urmează să respecte prevederile art. 179 din Codul fiscal, ce statuează succesiunea stingerii obligaţiilor fiscale și care prevede că stingerea obligaţiilor fiscale (inclusiv majorarea de întârziere), conform legislaţiei fiscale, are loc după criteriul cronologic de naştere a fiecărui tip de obligaţie fiscală indicat în documentul privitor la stingerea ei.
    În caz de nerespectare de către contribuabil a prevederilor menționate, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să stingă obligaţia fiscală a acestuia conform succesiunii stabilite.

Ordin nr. 157, din 13.06.2017

    Norma respectivă este statuată de art. 182 din Codul fiscal și presupune două situații:
   1. persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului obligat, conform legislaţiei fiscale, să reţină sau să perceapă de la o altă persoană impozitele, taxele, majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile şi să le verse la buget este responsabilă de plata impozitelor şi taxelor, majorărilor de întîrziere şi/sau amenzilor nereţinute, nepercepute şi netransferate în modul stabilit la buget. 
    2. obligaţiile fiscale ale contribuabilului care, conform legislaţiei fiscale, este obligat să reţină sau să perceapă de la o altă persoană impozitele, taxele, majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile şi să le verse la buget, rămîn obligaţii ale contribuabilului pînă la stingerea lor deplină în cazul reţinerii sau perceperii impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere şi/sau amenzilor de la alte persoane.
    Pentru neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute de prezentul articol şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.

Ordin nr. 157, din 13.06.2017

     Art. 129 alin. (8) in Codul fiscal statuează:
   Termen de stingere a obligaţiei fiscale – perioadă, stabilită conform legislaţiei fiscale, în care trebuie să fie executată obligaţia fiscală, incluzând şi ultima sa zi în orele de program ale Serviciului Fiscal de Stat.
     Dacă ultima zi a perioadei este una de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.
     În cazul prezentării dărilor de seamă în format electronic, ultima zi se consideră ziua deplină.
     În mod analogic se determină şi termenele de executare a altor acţiuni prevăzute de legislaţia fiscală.

Ordin nr. 157, din 13.06.2017

    Art. 178 din Codul fiscal statuează drept dată a stingerii a obligației fiscale în dependență de modalitatea de stingere a acesteia și anume în cazurile prevăzute de art. 170 din Codul fiscal (achitare, anulare, prescripţie, scădere, compensare sau executare silită), care, în dependență de circumstanțele create, diferă de la caz la caz.
    Articolele 171, 172, 173, 174 și 175 din Codul fiscal determină condițiile de aplicare a legislației fiecare caz concret în domeniul respectiv.

Ordin nr. 157, din 13.06.2017

  Reieșind din particularitățile stingerii obligației fiscale prin achitare, art. 178 din Codul fiscal determină data stingerii obligației fiscale, și anume:
  a) în cazul achitării prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, altele decît cardurile de plată (prin virament) – data la care a fost debitat contul de plăți al contribuabilului în contul obligației fiscale respective. Debitarea contului de plăți se confirmă prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de plăți;
  b) în cazul achitării în numerar – data primirii numerarului prin intermediul instituțiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată în contul obligației fiscale respective. Primirea numerarului se confirmă prin ordin de încasare a numerarului și prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data primirii numerarului;
   c) în cazul achitării prin intermediul cardurilor de plată – data la care a fost debitat contul de plăți la care este atașat cardul de plată al contribuabilului pentru înscrierea sumei la buget în contul obligației fiscale respective. Debitarea contului de plăți la care este atașat cardul de plată se confirmă prin bonul (chitanța) de plată cu card de plată perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor de plată, bon (chitanță) ce se eliberează deținătorului de card, și prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de card;
   d) în cazul achitării prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) – data efectuării plății de către contribuabil, confirmată de către Serviciul MPay printr-o notificare către organul de stat competent privind efectuarea completă a plății și prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data efectuării plății.

Ordin nr. 8, din 04.01.2022

  În conformitate cu art. 5 pct. 29) din Codul fiscal, „subdiviziunea constituie o unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
  Totodată, conform art. 8 alin.(2) lit. d) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii.
  Astfel, reieșind din cele menționate, terenul agricol achiziționat și/sau luat în arendă, care este amplasat în aceeași comună în care își are sediul contribuabilul urmează a fi declarat la organul fiscal de la locul de deservire sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea online a subdiviziunilor”, conform Clasificatorului tipurilor subdiviziunilor/obiectelor impozabile (anexa nr.14 la Instrucţiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.352 din 28.09.2017), cu tipul subdiviziunii 63-teren cu destinație agricolă, care se va înregistra în cadrul subdiviziunii comunei respective.
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului SFS nr. 352 din 28.09.2017 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 429-433 art. 2234, în vigoare din 08.12.2017]
 

    În conformitate cu art. 5 pct. 29) din Codul fiscal, „subdiviziunea constituie o unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
    Totodată, conform art. 8 alin.(2) lit. d) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să prezinte informaţii veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale impunerii.
    Astfel, reieșind din cele menționate, terenul agricol achiziționat și/sau luat în arendă, care este amplasat în aceeași comună în care își are sediul contribuabilul urmează a fi declarat la organul fiscal de la locul de deservire sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea online a subdiviziunilor”, conform Clasificatorului tipurilor subdiviziunilor/obiectelor impozabile (anexa nr.14 la Instrucţiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.299 din 02.02.2012), cu tipul subdiviziunii 63-teren cu destinație agricolă, care se va înregistra în cadrul subdiviziunii comunei respective .

Ordin nr. 8, din 04.01.2022

   Conform pct. 103 lit. a) din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.352 din 28.09.2017, în cazul înregistrării subdiviziunilor/obiectelor impozabile, în cerere/constatare privind înregistrarea/lichidarea şi suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile, se va completa şi se va marca la rubrica respectivă de către contribuabili, în cazul dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă ş.a.), cît şi modificările ulterioare;
  Astfel, conform celor relatate, caracteristicile terenului prin extinderea subdiviziunii asupra terenului agricol adiacent subdiviziunii, care este amplasat la o distanță mai mare de subdiviziune, dar în cadrul aceleiași comune, pot fi modificate și contribuabilul este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre modificările corespunzătoare.
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului SFS nr. 352 din 28.09.2017 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 429-433 art. 2234, în vigoare din 08.12.2017]

  Conform pct. 61 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 299 din 02.02.2012 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor”, în cazul înregistrării subdiviziunilor/ obiectelor impozabile, la cerere/constatare contribuabilul va anexa documentele confirmative ce atestă dreptul de proprietate, chirie, arendă, folosință ș.a.
   În cazul când contribuabilul deține mai multe contracte de arendă asupra pământului, acesta anexează la cerere o confirmare eliberată de către primărie în care se va indica suprafața de pământ (ha).
   Astfel, conform celor relatate, caracteristicile terenului prin extinderea subdiviziunii asupra terenului agricol adiacent subdiviziunii, care este amplasat la o distanță mai mare de subdiviziune dar în cadrul aceleiași comune, pot fi modificate și contribuabilul este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre modificările corespunzătoare.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

      Gospodăria țărănească (de fermier) își încetează activitatea în conformitate cu temeiurile prevăzute de art. 27 din Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier).
       Potrivit alineatului (2) litera c) al articolului nominalizat, în cazul decesului fondatorului, gospodăria ţărănească (de fermier) îşi încetează activitatea prin hotărîre a instanţei de judecată, în baza cererii moştenitorului, dacă nu a rămas nici un membru al gospodăriei şi niciun moştenitor al acestuia nu doreşte să ţină mai departe gospodăria.
       Informația despre încetarea activității gospodăriei țărănești (de fermier) se înscrie în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), ținut de structura teritorială a organului înregistrării de stat (IP „Agenția Servicii Publice”).
       Conform art. 27 alin. (4) din legea nominalizată, activitatea gospodăriei se consideră încetată din momentul radierii acesteia din Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

    Ordin nr. 353, din 28.09.2017
    În conformitate cu art. 168 din Codul fiscal, codul fiscal se anulează în cazul decesului persoanei fizice, declarării morţii ei, declarării, în modul stabilit, dispărute fără veste sau emigrării ei în baza informaţiei organelor de stare civilă.
   Concomitent, conform Hotărîrii Guvernului nr. 977 din 14 septembrie 2001 privind înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), gospodăria țărănească va fi înregistrată de către fondatorul ei la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în ale cărei hotare el deține terenul.
    În scopul radierii gospodăriei țărănești (de fermier), în cazul decesului fondatorului, membrii acesteia urmează să prezinte primăriei certificatul de deces, certificatul de înregistrare, care la rîndul său va efectua înscrierile respective în Registrul gospodăriilor țărănești.
    Prin urmare, persoana împuternicită din cadrul Primăriei este obligată să informeze despre aceasta, în termen de trei zile de la data radierii din Registru, Serviciul Fiscal de Stat şi organul teritorial de statistică, prezentînd fişa de înregistrare cu date privind numărul de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti (de fermier), data lichidării, temeiul lichidării.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

       Conform prevederilor art. 167 alin. (2) din Codul fiscal, operaţiunile pe un cont bancar şi/sau cont de plăţi deschis (cu excepţia conturilor tranzitorii de executare a bugetelor, conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) pot demara numai după recepţionarea de către Banca Naţională a Moldovei, banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică şi/sau furnizorul de servicii poştale a documentului electronic, emis şi remis de către Serviciul Fiscal de Stat, care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului.
       Contul bancar şi/sau contul de plăţi este luat la evidenţă de către Serviciul Fiscal de Stat în baza documentului electronic, emis şi remis de către Banca Națională a Moldovei, banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică şi/sau furnizorul de servicii poştale, care confirmă deschiderea contului.
       Prin prisma art. 167 alin. (2) din Codul fiscal și pct. 47 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017, în cazul în care contribuabilul are restanţe, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu elibereze documentul electronic care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului bancar și/sau a contului de plăți (cu excepţia contului bancar deschis în străinătate și a contului de acumulare deschis conform legislației insolvabilității). În acest context, menționăm că potrivit art. 129 pct. 13) lit. f) din Codul fiscal, în scopul luării la evidență fiscală a conturilor bancare și/sau de plăți, suma neachitată a obligației fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național.
      Documentul electronic care confirmă deschiderea contului şi documentul electronic care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului urmează a fi expediate şi recepţionate prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice.
      Astfel, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu elibereze documentul electronic care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului bancar și/sau contului de plăți (cu excepţia contului bancar deschis în străinătate și a contului de acumulare deschis conform legislației insolvabilității), în cazul în care contribuabilul înregistrează restanţe față de bugetul public național.
      De asemenea, conturile bancare și/sau de plăți nu vor fi luate în evidență fiscală în cazul aplicării interdicțiilor de către executorii judecătorești.

     Ordin nr. 353, din 28.09.2017
    Conform prevederilor art. 167 alin. (2) din Codul fiscal, operaţiunile pe un cont bancar deschis (cu excepţia conturilor tranzitorii de executare a bugetelor, conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social)) pot demara numai după recepţionarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a documentului electronic, emis şi remis de către Serviciul Fiscal de Stat, care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului.
    Contul bancar este luat la evidenţă de către Serviciul Fiscal de Stat în baza documentului electronic, emis şi remis de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia), care confirmă deschiderea contului.
     În cazul în care contribuabilul are restanţe, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu elibereze documentul electronic care confirmă luarea la evidenţă fiscală. Documentul electronic care confirmă deschiderea contului şi documentul electronic care confirmă luarea la evidenţă fiscală a contului urmează a fi expediate şi recepţionate prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, instituţiile financiare şi Banca Naţională a Moldovei.
     Astfel, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu elibereze documentul electronic care confirmă luarea la evidenţă fiscală, în cazul în care contribuabilul înregistrează restanţe față de bugetul public national.

Ordin nr. 259, din 14.05.2021

   Conform prevederilor art. 163 din Codul fiscal, de către Serviciul Fiscal de Stat, în a cărei rază de activitate se află sediul (domiciliul), indicat în documentele de constituire (în buletinul de identitate) sau în documentul prin care se permite practicarea activităţii, ori se află obiectul impozabil, li se atribuie/confirmă cod fiscal următoarelor categorii de contribuabili:
   a) Persoanele juridice constituite în baza actelor normative;
   b) Persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova;
   c) Cetăţenii străini nerezidenţi şi apatrizii nerezidenţi care dețin obiecte impozabile sau au obligații fiscale pe teritoriul Republicii Moldova;
  d) Persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente care dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale în conformitate cu legislaţia fiscală, precum şi persoanele juridice nerezidente care dispun de reprezentanţă permanentă sau bază fixă pe teritoriul Republicii Moldova.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 240 din 30.04.2021 cu privire la centralizarea unor acțiuni de atribuire/confirmare a codurilor fiscale]

        Conform prevederilor art. 163 din Codul fiscal, de către Serviciul Fiscal de Stat, în a cărei rază de activitate se află sediul (domiciliul), indicat în documentele de constituire (în buletinul de identitate) sau în documentul prin care se permite practicarea activităţii, ori se află obiectul impozabil, li se atribuie cod fiscal următoarelor categorii de contribuabili:          a)Persoanele juridice constituite în baza actelor normative;      b)Persoanele străine constituite în baza tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova;      c)Cetăţenii străini nerezidenţi şi apatrizii nerezidenţi care dețin obiecte impozabile sau au obligații fiscale pe teritoriul Republicii Moldova;          d)Persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente care dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale în conformitate cu legislaţia fiscală, precum şi persoanele juridice nerezidente care dispun de reprezentanţă permanentă sau bază fixă pe teritoriul Republicii Moldova.

     Ordin nr. 353, din 28.09.2017
     Care este termenul de prescripție pentru achitarea penalității, calculată pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor la buget?
    Potrivit art. 264 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2), obligaţiile fiscale pot fi determinate de către contribuabil şi Serviciul Fiscal de Stat sau alte organe cu atribuţii de administrare fiscală în următoarele termene:
    a) impozitele, taxele, majorările de întîrziere – în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii), în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
    b) sancţiunile fiscale aferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale privind impozitul şi taxa menţionată sau pentru plata impozitului şi taxei în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
    c) sancţiunile fiscale neaferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani din data săvîrşirii încălcării fiscale.
    Art. 264 alin. (2) din Codul fiscal prevede că termenul de prescripţie nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) sau sancţiunilor fiscale aferente unui impozit, unei taxe concrete dacă darea de seamă fiscală care stabileşte obligaţia fiscală conţine informaţii ce induc în eroare sau reflectă fapte ce constituie infracţiuni fiscale ori nu a fost prezentată.
   Dacă determinarea obligaţiei fiscale a avut loc în termen sau în perioada stabilită la art. 264, în temeiul art. 265 alin. (1) din Codul fiscal, ea poate fi stinsă prin executare silită de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prezentul titlu sau de către instanţa judecătorească, însă numai în cazul în care acţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau sesizarea instanţei judecătoreşti au avut loc pe parcursul a 6 ani de după determinarea obligaţiei fiscale.

Ordin nr. 353, din 28.09.2017

     Potrivit art. 5 din Codul fiscal, prin subdiviziune se întelege unitatea structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acestora.
     Astfel, participarea la expoziții sezoniere/ tîrguri nu întrunește condițiile stipulate mai sus.

Ordin nr. 353, din 28.09.2017

    În conformitate cu art. 37 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, informația despre modificarea administratorului se transmite online Serviciului Fiscal de Stat și contribuabilul nu este obligat să informeze despre aceasta.

Ordin nr. 353, din 28.09.2017

    Conform art. 179 din codul fiscal, stingerea obligațiilor fiscale, conform legislației fiscale, are loc după criteriul cronologic de naștere a fiecărui tip de obligație fiscală indicat în documentul privitor la stingerea ei.
    În caz de nerespectare de către contribuabil a criteriului cronologic, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să stingă obligația fiscală a acestuia conform succesiunii stabilite.

Ordin nr. 353, din 28.09.2017

     În conformitate cu prevederile Codului fiscal, impozitele și taxele percepute reprezintă surse de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.
   Conform prevederilor art. 7 alin. (5) și alin. (6) din Codul Fiscal, contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier, a impozitului pe venit stabilit conform cap.71 titlul II şi a impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei).
   Subdiviziunile amplasate în unităţile administrativ-teritoriale, al căror buget nu constituie parte componentă a bugetului public naţional, plătesc impozitele şi taxele la bugetul unităţii administrativ-teritoriale unde se află reşedinţa de bază a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

   Conform art. 163 alin. (7) din Codul fiscal și pct. 22 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017 (în continuare - Instrucțiune), persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale depun cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucţiune), în termen de trei zile lucrătoare de la data apariţiei obligaţiei fiscale sau a obiectului impozabil, la subdiviziunea SFS în a cărei rază a apărut obiectul impozabil/obligaţia fiscală sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor” la care se va anexa:
a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
b) copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente;
c) copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii;
g) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova;
h) copia actului de identitate a conducătorului/administratorului, indicat în documentele de constituire.
   Documentele enumerate la lit. a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
   Totodată, conform pct. 23 din Instrucțiune, persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi nerezidenți care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale, se vor lua la evidenţă fiscală, după cum urmează:
a) în baza Cererii de atribuire a codului fiscal (Anexa nr.21 la Instrucţiune), la care vor anexa:
-copia paşaportului persoanei nerezidente; -copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil, după caz; -copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova, după caz;
-copia actului de identitate a persoanei împuternicite;
-copia certificatului de moștenitor în cazul obținerii dreptului de proprietate asupra bunului imobil prin moștenire.
b) în baza Deciziei cu privire la luarea la evidenţă fiscală din oficiu a persoanei fizice nerezidente (Anexa nr.20 la Instrucţiune), în termen de 10 zile din data primirii următoarelor documente: hotărîri, decizii, inclusiv a instanţelor de judecată, etc, ce confirmă apariţia obligaţiei faţă de bugetul public naţional, prezentate de alte entităţi, dări de seamă fiscale (Forma IALS18, IALS21, INR14 etc.).
    În cazul persoanelor fizice cetăţeni străini şi apatrizi nerezidenți, depunerea cererii şi eliberarea certificatului de atribuire a codului fiscal se realizează la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat.

        Potrivit prevederilor pct. 21 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinului IFPS nr. 299 din 2 mai 2012, în scopul atribuirii codului fiscal, cetăţenii străini nerezidenţi şi apatrizii nerezidenţi vor anexa la cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucțiune) următoarele documente:          a) copia de pe actul de identitate;         b) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil.

     Ordin nr. 259, din 14.05.2021
     Conform pct. 22 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352/2017 (în continuare - Instrucțiune), persoanele juridice sau organizaţii cu statut de persoană fizică nerezidentă care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale depun cererea de atribuire a codului fiscal (anexa nr.2 la Instrucţiune), în termen de trei zile lucrătoare de la data apariţiei obligaţiei fiscale sau a obiectului impozabil, la subdiviziunea SFS în a cărei rază a apărut obiectul impozabil/obligaţia fiscală sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea on line a contribuabililor” la care se va anexa:
     a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
     b) copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente;
     c) copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
     d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
     e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
      f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii
     Documentele enumerate la lit.a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
      Totodată, conform pct. 23 din Instrucțiune persoanele fizice cetăţeni străini şi apatrizi care deţin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale, se vor lua la evidenţă fiscală, după cum urmează:
      a) în baza Cererii de atribuire a codului fiscal (Anexa nr.2 la Instrucţiune), la care vor anexa:
 -copia paşaportului persoanei nerezidente;
 -copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
     b) în baza Deciziei cu privire la luarea la evidenţă fiscală din oficiu a persoanei fizice nerezidente (Anexa nr.20 la Instrucţiune), în termen de 10 zile din data primirii următoarelor documente: hotărîri, decizii, inclusiv a instanţelor de judecată, etc, ce confirmă apariţia obligaţiei faţă de bugetul public naţional, prezentate de alte entităţi,
      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 352 din 28.09.2017 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor.]
 

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

        Conform prevederilor art. 167 alin. (2) din Codul fiscal, nu sunt luate la evidență fiscală conturile tranzitorii de executare a bugetelor, conturile de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum și conturile persoanelor fizice care nu sunt subiecţi ai activităţii de întreprinzător.

     Ordin nr. 353, din 28.09.2017
     Conform prevederilor art. 167 alin. (1) din Codul fiscal, nu sunt luate la evidență fiscală conturile tranzitorii de executare a bugetelor, conturile de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii, de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

    Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice este reglementată de Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, iar înregistrarea se efectuează la organul înregistrării de stat. Potrivit art. 12 din Legea nr. 220/2007, sucursalele persoanelor juridice se înregistrează cu condiţia indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea şi sediul acestora.
    Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează fără atribuirea statutului de persoană juridică. Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularităţile specificate în Codul civil şi Legea nr.81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.
    Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice autohtone se depun următoarele documente:
b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;
c) regulamentul sucursalei, în două exemplare, care trebuie să conţină următoarele date: – sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei; – genurile de activitate desfăşurate de sucursală; – denumirea şi forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice; – numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei; – împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
d1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;
e) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine, pe lîngă documentele prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. b) şi c) se depun următoarele documente:
a) regulamentul sucursalei, care trebuie să conţină următoarele date: – sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;
– genurile de activitate desfăşurate de sucursală;
– menţiunea privind legislaţia statului sub incidenţa căreia se află persoana juridică străină;
– extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus şi legalizat notarial, precum şi numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
– forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate şi mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informaţiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
– denumirea persoanei juridice străine, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
– numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei, numele şi prenumele administratorului persoanei juridice străine;
– împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
c) situaţia financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.
   Sucursalelor persoanelor juridice autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numărului de identificare de stat al persoanei juridice care le-a creat. Sucursalelor persoanelor juridice străine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le-a creat.

    Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 220- XVI din 19 octombrie 2007 privind de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.
    Documentele electronice pot fi transmise organului înregistrării de stat prin reţele electronice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală şi ale actelor normative din domeniu ale Guvernului.
    Dacă, în cazurile stabilite de organul înregistrării de stat sau la cererea solicitantului, informaţia necesară pentru înregistrare poate fi obţinută prin intermediul sistemelor informaţionale electronice oficiale, documentul respectiv nu se solicită de la fondator.
    Se consideră ca dată a depunerii documentelor pentru înregistrarea de stat data primirii lor de către organul înregistrării de stat.
   La primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea de stat, deponentului i se eliberează un bon de confirmare a primirii cererii, în care se indică numărul cererii şi data primirii acesteia, denumirea structurii teritoriale, lista documentelor depuse, data stabilită pentru eliberarea actelor. În cazul primirii documentelor prin reţeaua electronică, solicitantului i se expediază prin reţea aceeaşi confirmare.
    Organul înregistrării de stat nu este în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să solicite alte documente decît cele prevăzute de lege.

    Ordin nr. 8, din 04.01.2022
   Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice străine este reglementată de Legea nr. 220-XVI din 19.07.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, iar înregistrarea se efectuează la organul înregistrării de stat.
  Prevederile art. 8 din Legea nr. 220/2007 reglementează modalitatea perfectării și prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat.
  De asemenea, potrivit art. 12 din Legea nr. 220/2007, sucursalele persoanelor juridice se înregistrează cu condiţia indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea şi sediul acestora.
Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează fără atribuirea statutului de persoană juridică.         Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularităţile specificate în Codul civil şi Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.
  Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice autohtone se depun următoarele documente:
 a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;
 c) regulamentul sucursalei, în două exemplare, care trebuie să conţină următoarele date:
– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;
– genurile de activitate desfăşurate de sucursală;
– denumirea şi forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;
– numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
– împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
 d1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;
 e) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.
 Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine, pe lîngă documentele prevăzute la art.12 alin.(3) lit.b) şi c) se depun următoarele documente:
 a) regulamentul sucursalei, care trebuie să conţină următoarele date:
– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;
– genurile de activitate desfăşurate de sucursală;
– menţiunea privind legislaţia statului sub incidenţa căreia se află persoana juridică străină;
– extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus şi legalizat notarial, precum şi numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
– forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate şi mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informaţiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
– denumirea persoanei juridice străine, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
– numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei, numele şi prenumele administratorului persoanei juridice străine;
– împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
  b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
   c) situaţia financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.
 Sucursalelor persoanelor juridice autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numărului de identificare de stat al persoanei juridice care le-a creat.
 Sucursalelor persoanelor juridice străine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le-a creat.
 [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 91 din 29.05.2014 Monitorul Oficial nr.174-177 art.397 în vigoare din 04.07.2014]

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

    Potrivit prevederilor pct. 8 din Regulamentul privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 221/2017, termenul de prescripție se suspendă în cazurile enumerate la art. 265 alin. (2) din Codul fiscal în baza următoarelor acte, ce servesc drept temei pentru suspendare:
1) actul juridic ce atestă că contribuabilul persoană fizică se află sub arest sau este condamnat la privațiune de libertate;
2) hotărîrea definitivă şi irevocabilă ce atestă faptul că instanța de judecată a hotărît asupra perceperii impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii;
3) contractul de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare/eşalonare (încheiat în temeiul art. 180 alin. (5) din Codul fiscal);
4) informaţia din Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră privind lipsa din Republica Moldova a contribuabilului persoană fizică sau a persoanei cu funcţie de răspundere a contribuabilului persoană juridică mai mult de 6 luni consecutive pe parcursul termenului de prescripţie, extrasă în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor;
5) actul juridic ce atestă că contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate în conformitate cu Legea insolvabilității nr. 149/2012;
6) decizia privind luarea la evidenţă specială a obligaţiei fiscale conform art.206 alin.(1) din Codul fiscal.

    Ordin nr. 353, din 28.09.2017
    Potrivit prevederilor pct. 8 din Regulamentul privind modul de stingere a obligației fiscale și anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 221 din 11 aprilie 2017, termenul de prescripție se suspendă în cazurile enumerate la art. 265 alin. (2) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 în baza următoarelor acte, ce servesc drept temei pentru suspendare:
    1) actul juridic ce atestă că contribuabilul persoană fizică se află sub arest sau este condamnat la privațiune de libertate;
    2) hotărîrea definitivă şi irevocabilă ce atestă faptul că instanța de judecată a hotărît asupra perceperii impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii;
    3) contractul de modificare a termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare/eşalonare (încheiat în temeiul art.180 alin.(5) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997);
   4) informaţia din Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră privind lipsa din Republica Moldova a contribuabilului persoană fizică sau a persoanei cu funcţie de răspundere a contribuabilului persoană juridică mai mult de 6 luni consecutive pe parcursul termenului de prescripţie, extrasă în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor;
    5) actul juridic ce atestă că contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate în conformitate cu Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

     În conformitate cu pct. 22 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 352/2017, persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente care dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale în conformitate cu legislaţia fiscală, precum şi persoanele juridice nerezidente, la cererea de atribuire a codului fiscal vor anexa:
a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
b) copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente în ţara de reşedinţă;
c) copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova;
g) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova;
h) copia actului de identitate a conducătorului/administratorului, indicat în documentele de constituire.
     Documentele enumerate la lit. a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
     În certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr. 4 la Instrucţiune), eliberat persoanei juridice nerezidente, la rubrica „Contribuabilul” se indică denumirea acestuia din ţara sa de reşedinţă, iar la rubrica „S-a atribuit codul fiscal” se indică codul fiscal, conform codului de identificare din ţara sa de reşedinţă.

  Ordin nr. 8, din 04.01.2022
  În conformitate cu pct. 22 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 352 din 28.09.2017, persoanele juridice sau organizaţiile cu statut de persoană fizică nerezidente care dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligaţii fiscale în conformitate cu legislaţia fiscală, precum şi persoanele juridice nerezidente, la cererea de atribuire a codului fiscal vor anexa:
   a) extrasul din registrul comerţului naţional din ţara de origine ce confirmă că conform legislaţiei sale naţionale nerezidentul este persoană juridică;
   b) copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente în ţara de reşedinţă;
  c) copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
  d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obţinerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
  e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanţei permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
  f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova;
 g) copia documentului (procura sau alt document confirmativ) prin care persoana este împuternicită să reprezinte interesele nerezidentului în Republica Moldova.
  Documentele enumerate la lit.a), b) şi c) se prezintă autentificate notarial şi legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în ţara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
  În certificatul de atribuire a codului fiscal (anexa nr.4 la Instrucţiune), eliberat persoanei juridice nerezidente, la rubrica "Contribuabilul" se indică denumirea acestuia din ţara sa de reşedinţă, iar la rubrica "S-a atribuit codul fiscal" se indică codul fiscal, conform codului de identificare din ţara sa de reşedinţă.
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului SFS nr. 352 din 28.09.2017 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 429-433 art. 2234, în vigoare din 08.12.2017]

Ordin nr. 541, din 28.12.2017

     În conformitate cu art. 5 pct. 362) din Codul fiscal, activitatea independentă reprezintă activitate de comerț desfășurată de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării căreia se obține venit.
   Conform prevederilor capitolului 102 din Codul fiscal, regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activitate independentă stabilește doar înregistrarea și încetarea activității independente.
    Totodată prevederile Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali reglementează suspendarea/reluarea activității doar în cazul contribuabililor cu statut de persoană juridică.
     Astfel, urmare a celor relatate legislația în vigoare nu prevede regimul de suspendare a activității desfășurate de persoane fizice, inclusiv și a activității independente.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

      Art. 5 pct. 29) din Codul fiscal stabileşte noţiunea de subdiviziune сa unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia. Excepţie constituie dispozitivele electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil), inclusiv spaţiul pentru amplasarea acestor dispozitive.
      Conform art. 161 alin. (8) din Codul fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informațiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activității subdiviziunii.
      Potrivit pct. 107 din Ordinul SFS nr. 352/2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile sunt recepționate de către subdiviziunea SFS de la locul de deservire al contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea online a subdiviziunilor”. Ține de menționat că la completarea coloanei 6 Sediul subdiviziunii din Cererea/Constatare privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile (anexa nr.15) din Ordin, contribuabilii vor indica adresa completă a depozitului angro conform datelor din contractul de locațiune.
      Astfel, depozitul angro deținut în baza contractului de locațiune întrunește noțiunea de subdiviziune și urmează a fi înregistrat la subdiviziunea SFS la locul deservirii agentului economic sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea online a subdiviziunilor”.

    Ordin nr. 541, din 28.12.2017
    Art. 5 pct. 29) din Codul fiscal stabileşte noţiunea de subdiviziune сa unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
   Conform art. 161 alin. (8) din Codul fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informațiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activității subdiviziunii.
   Potrivit pct. 107) din Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, cererile perfectate de către contribuabili privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile sunt recepționate de către subdiviziunea SFS de la locul de deservire al contribuabilului (întreprinderea de bază/sediul central) sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea online a subdiviziunilor”.
    Ține de menționat că la completarea coloanei 6 Sediul subdiviziunii din Cererea/Constatare privind înregistrarea/lichidarea și suspendarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile (anexa nr.15) din Ordin, contribuabilii vor indica adresa completă a depozitului angro conform datelor din contractul de locațiune.
    Astfel, depozitul angro deținut în baza contractului de locațiune întrunește noțiunea de subdiviziune și urmează a fi înregistrat la subdiviziunea SFS la locul deservirii agentului economic sau prin SIA „e-Cerere” modulul „Înregistrarea online a subdiviziunilor”.

Ordin nr. 541, din 28.12.2017

   Prin MPay este posibilă achitarea cu orice instrument de plată, legal disponibil în Republica Moldova, prin intermediul cardului bancar, în numerar la terminalele de plată, la ghișeele băncilor, oficiile poștale sau online prin intermediul instrumentelor internet banking.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

        Potrivit art. 229 alin. (5) din Codul fiscal, după suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți ale contribuabilului, banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronica și/sau furnizorul de servicii poștale permite trecerea la scăderi:
a) a oricăror sume în contul bugetului;
b) în contul creditorilor gajişti a sumelor băneşti încasate de la exercitarea dreptului de gaj;
c) a sumelor transferate de la contul de împrumut al întreprinderii în scopurile pentru care a fost acordat împrumutul;
d) a comisioanelor băncii (sucursalei), societăţii de plată, societăţii emitente de monedă electronică şi/sau furnizorului de servicii poştale, aferente executării parţiale sau totale de către aceasta a ordinelor incaso emise de către Serviciul Fiscal de Stat sau a ordinelor de plată emise în contul bugetului, care se încasează din contul contribuabilului neafectînd suma indicată în ordinul incaso sau în ordinul de plată.

Ordin nr. 541, din 28.12.2017
După suspendarea operațiunilor la conturile bancare, se permite trecerea la scăderi:
  a) a oricăror sume în contul bugetului;
  b) în contul creditorilor gajişti a sumelor băneşti încasate de la exercitarea dreptului de gaj;
  c) a sumelor transferate de la contul de împrumut al întreprinderii în scopurile pentru care a fost acordat împrumutul;
  d) a comisioanelor instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia), aferente executării parţiale sau totale de către aceasta a ordinelor incaso emise de către Serviciul Fiscal de Stat sau a ordinelor de plată emise în contul bugetului, care se încasează din contul contribuabilului neafectînd suma indicată în ordinul incaso sau în ordinul de plată.

Ordin nr. 8, din 04.01.2022

   În conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea cu privire la organizațiile necomerciale nr. 86 din 11.06.2020, asociaţia obştească este organizaţia necomercială constituită benevol de fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită. Respectiv, potrivit art. 16, organizaţia necomercială îşi încetează activitatea prin:
   a) lichidare benevolă;
   b) lichidare forţată;
   c) reorganizare prin fuziune, dezmembrare sau transformare.
  Procedura de lichidare benevolă a organizaţiei este prevăzută de statutul organizaţiei. Dacă este prevăzut de statut, fondatorul fundaţiei poate decide lichidarea benevolă a fundaţiei.
 Organizaţia necomercială poate fi lichidată forţat, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Justiţiei, dacă activitatea acesteia contravine intereselor securităţii naţionale, siguranţei publice, apărării ordinii sau prevenirii infracţiunilor, protecţiei sănătăţii, a moralei şi a drepturilor şi libertăţilor altora şi această măsură este necesară într-o societate democratică, precum şi dacă nu au fost respectate prevederile art.11 alin.(6). Neprezentarea raportului anual de activitate după solicitarea repetată a Ministerului Justiţiei constituie temei pentru iniţierea procedurii de lichidare forţată dacă raportul de activitate nu a fost prezentat în termen de 6 luni de la cea de-a doua solicitare. Examinarea cererii de lichidare forţată ţine de competenţa Judecătoriei Chişinău.
Instanţa de judecată care examinează cererea de lichidare forţată, la cererea Ministerului Justiţiei, poate dispune suspendarea activităţii organizaţiei necomerciale până la soluţionarea cererii de lichidare. În acest caz, examinarea cererii de lichidare de către instanţa de judecată nu va depăşi 3 luni. Suspendarea activităţii organizaţiei necomerciale poate fi dispusă doar dacă această măsură este necesară într-o societate democratică. Decizia de suspendare poate fi contestată cu recurs separat de fondul cauzei.
  Instanţa de judecată poate oferi organizaţiei necomerciale posibilitatea să înlăture, în termen de până la 6 luni, carenţele invocate în cererea de lichidare forţată.
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 86 din 11.06.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.193 art. 370, în vigoare din 27.07.2020]

   În conformitate cu art. 34 alin. (1) din Legea cu privire la asociațiile obștești nr. 837-XIII din 17.05.1996, asociația obștească îşi încetează activitatea în cazul dizolvării, reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare.

Ordin nr. 541, din 28.12.2017

    În conformitate cu art. 25 alin. (1) din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17 iunie 2010, activitatea executorului judecătoresc se desfăşoară în cadrul unui birou, în care pot activa unul sau mai mulţi executori judecătorești asociaţi. Drepturile şi obligaţiile executorilor judecătorești în vederea deținerii biroului asociat se stabilesc prin contract. În cadrul biroului asociat, fiecare executor judecătoresc îşi desfăşoară activitatea în mod individual şi răspunde personal pentru activitatea sa.
    Conform pct. 15-151 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352 din 28 septembrie 2017 sunt indicate documentele în baza cărora pot fi luate la evidență fiscală a executorilor judecătorești și ale birourilor asociate ale acestora.
    În contextul celor relatate, executorul judecătoresc care activează în cadrul biroului asociat al executorilor judecătorești va fi luat la evidență fiscală și se va atribui un cod fiscal separat decît biroului asociat.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

       Conform art. 167 alin. (1) din Codul fiscal, despre deschiderea conturilor bancare şi/sau conturilor de plăţi (cu excepția conturilor tranzitorii de executare a bugetelor, conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social)), Banca Naţională a Moldovei, banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică şi/sau furnizorul de servicii poştale sunt obligaţi să informeze în aceeaşi zi Serviciul Fiscal de Stat prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi băncile şi/sau societăţile de plată.
       Astfel, contribuabilul nu este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea contului bancar și/sau de plăți, deoarece Banca Națională a Moldovei, banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică şi/sau furnizorul de servicii poştale informează Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea acestuia.
       În același timp, art. 167 alin. (5) din Codul fiscal prevede că, în cazul deschiderii contului bancar în străinătate, în termen de 15 zile de la data deschiderii acestuia, persoanele indicate la art.162 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal (persoane juridice, întreprinzători individuali, gospodării ţărăneşti (de fermieri), persoane fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licenţiată ori autorizată, reglementată de legislaţia de specialitate) comunică Serviciului Fiscal de Stat faptul şi datele corespunzătoare. Informația respectivă se prezintă conform anexei nr. 9 la Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017.
      Drept confirmare a înregistrării contului, Serviciul Fiscal de Stat eliberează contribuabilului, în termen de 3 zile, un certificat de confirmare, potrivit anexei nr. 91 la Instrucțiunea menționată.
       Reieșind din cele menționate, în cazul deschiderii contului bancar în străinătate, contribuabilii indicați la art. 162 alin. (1) lit a) din Codul fiscal au obligația de a informa Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea contului.

    Ordin nr. 541, din 28.12.2017
    Conform art. 167 alin. (1) din Codul fiscal, despre deschiderea conturilor bancare (cu excepția conturilor tranzitorii de executare a bugetelor, conturilor de credit şi împrumut, de depozite la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social)), instituția financiară (sucursala sau filiala acesteia) este obligată să informeze în aceeași zi Serviciul Fiscal de Stat prin sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituțiile financiare.
    Astfel, contribuabilul nu este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea contului bancar, deoarece instituția financiară informează Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea acestuia.

Ordin nr. 8, din 04.01.2022

    În concordanță cu art. 6 alin. (10) din Codul fiscal, impozitele şi taxele percepute în conformitate cu Codul fiscal şi cu alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta reprezintă surse de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale.
   Potrivit art. 7 alin. (5) din Codul fiscal, întru executarea prevederilor art. 6 alin. (10) din Codul fiscal, contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier, a impozitului pe venit stabilit conform cap.71 titlul II şi a impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei).
    Totodată, conform Ordinului Ministrului Finanțelor anual cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător codului localităţii în care acestea sunt înregistrate.
    Astfel, calcularea/achitarea obligaţiilor fiscale se efectuează corespunzător codului statistic al localităţii aferente subdiviziunilor conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM).
 
[Modificările operate în temeiul aprobării Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 166 din 22.12.2020 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 372-382 art.1448 în vigoare din 31.12.2020]

    Conform art. 6 alin. (10) din Codul fiscal, impozitele şi taxele percepute în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta reprezintă surse de venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.
   Potrivit art. 7 alin. (5) din Codul fiscal, contribuabilii care au subdiviziuni şi/sau obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier, a impozitului pe venit stabilit conform cap. 71 titlul II şi a impozitului unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei).
    Totodată, conform pct. 1.8 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 158 din 23 decembrie 2016 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017, obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător sediului acestora, indicînd în documentele de plată codul fiscal al plătitorului, urmat prin bară ,,/” de codul subdiviziunii.
    Astfel, calcularea/achitarea obligaţiilor fiscale se efectuează corespunzător codului statistic al localităţii aferente subdiviziunilor conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM).

Ordin nr. 541, din 28.12.2017

    Conform art. 13 alin. (3) lit. a) din Legii contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, răspunderea pentru ținerea contabilității şi raportarea financiară revine conducerii, partenerilor, proprietarului sau conducătorului entității, care au dreptul să numească şi să elibereze din funcție contabilul șef în baza contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
    În conformitate cu art. 161 alin. (3) lit. f) din Codul fiscal, persoanelor cărora codul fiscal le este atribuit de către Serviciul Fiscal de Stat li se deschid dosare în care sunt îndosariate informații despre datele fondatorului sau ale persoanelor care au obținut dreptul de a practica activitatea respectivă, ale conducătorului şi ale contabilului șef (numele, prenumele, data nașterii, adresa, informația de contact, datele actului de identitate).
     Conform art. 187 alin. (3) lit. j) şi k) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală trebuie să conțină semnătura/ semnătura electronica a persoanelor responsabile (conducătorul şi contabilul şef) ale contribuabilului.
     Astfel, prin prisma cadrului legal în vigoare, Serviciul Fiscal de Stat trebuie să dispună inclusiv de datele aferent contabilului, care urmează a fi declarate la SFS.

Ordin nr. 541, din 28.12.2017

   Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită.
   Compensarea se efectuează la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat sau la cererea contribuabilului dacă legislația fiscală nu prevede altfel.

Ordin nr. 541, din 28.12.2017

     Impozitul pe bunurile imobiliare poate fi achitat prin intermediul MPay în regim online sau prin intermediul instrumentelor internet banking al băncii clientul căreia este contribuabilul.
     De asemenea, achitarea poate fi efectuată prin intermediul reprezentantului contribuabilului (persoanei), potrivit art. 129 alin. (5) din Codul fiscal.

    Urmare a amendamentelor operate la art.167 din Codul fiscal, prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017 și Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.295 din 21.12.2017, sînt obligate instituțiile financiare să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea conturilor bancare ale persoanelor fizice?
    Conform Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, la art.167 alin.(1) din Codul fiscal, a fost exclusă sintagma „ lit. a) și c)”.
    Prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.295 din 21.12.2017 la art.167 alin.(1) din Codul fiscal, după textul art.162 alin.(1) a fost introdus textul „lit. a) și c)”.
    Reieșind din cele relatate, instituțiile financiare vor informa Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea conturilor bancare ale persoanelor fizice, începînd cu data de 01.01.2018 (data intrării în .vigoare a Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017), pînă la data de 11.01.2018, inclusiv (data intrării în vigoare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.295 din 21.12.2017).
   Totodată, conform art.167 alin.(3) din Codul fiscal, instituțiile financiare sînt obligate să informeze Serviciul Fiscal de Stat doar despre conturile bancare deschise persoanelor fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), care nu dețin permis de ședere, nu dispun de obiecte impozabile și nu au obligații fiscale, precum și despre persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au obligaţii fiscale.
     Procedura de informare este stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

Ordin nr. 51, din 28.01.2020

     În conformitate cu art.6919 alin. (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă care intenționează să desfășoare activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în buletinul de identitate a acesteia Cererea privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal (Anexa nr.1 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.623 din 31.12.2019).
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19 decembrie 2019, în vigoare din 01.01.2020].

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

      La depunerea Cererii privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, va elibera persoanei fizice Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019).
    Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal (prevăzut de Ordinul ministrului finanțelor nr. 3/2020), necesar pentru documentarea cantității și a locului achiziţionării de către subiect a produselor de la persoanele fizice, se va elibera în baza cererii depuse la Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat, după raza de deservire, sau online prin Sistemul Informațional Automatizat „Comandarea online a formularelor tipizate”, în formă tipizată pe suport de hârtie, sau diapazon de serie şi numere, care reprezintă o alternativă a comenzii de eliberare a formularelor.

     Ordin nr. 51, din 28.01.2020
     La depunerea Cererii privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, va elibera persoanei fizice Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019), precum și Borderoul de achiziție a producției din fitotehniue și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.3 din 02.01.2020.
    Pînă la efectuarea modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997, se va aplica regimul de eliberare gratuită a Borderoului menționat.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19 decembrie 2019, în vigoare din 01.01.2020].

Ordin nr. 51, din 28.01.2020

     În cazul în care, persoana fizică rezidentă care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal își modifică datele privind numele, aceasta va depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în buletinul de identitate, Cererea privind modificarea datelor aferent numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.2 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019) și Confirmarea (în original) privind luarea la evidența fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019).  
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19 decembrie 2019, în vigoare din 01.01.2020].

Ordin nr. 51, din 28.01.2020

    La încetarea activității, persoana fizică rezidentă care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în a cărei rază de activitate se află domiciliul indicat în buletinul de identitate a persoanei fizice, Cererea privind încetarea activității desfășurate de persoana fizică rezidentă în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.3 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019), Confirmarea (în original, actualizată după caz) privind luarea la evidență fiscală a persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.4 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019) și Confirmarea privind modificarea datelor aferente numelui persoanei fizice rezidente care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și alte obiecte ale regnului vegetal (Anexa nr.5 la Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019). De asemenea, va fi prezentat și Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19 decembrie 2019, în vigoare din 01.01.2020].

Ordin nr. 51, din 28.01.2020

    În cazul în care, persoana fizică rezidentă care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal în cadrul activității, va depăși plafonul stabilit la art.6915 din Codul fiscal, aceasta urmează să înceteze activitatea conform reglement[rilor stabilite de Regulamentul privind luarea la evidență fiscală/încetarea activității în domeniul achizițiilor produselor agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, desfășurate de persoanele fizice rezidente, aprobat prin Ordinul SFS nr.623 din 31.12.2019 și după caz, să-și înregistreze activitatea într-o formă organizatorico-juridică, reglementată de legislația în vigoare.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020].

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

      Potrivit prevederilor art.2921 din Codul muncii, munca la distanţă reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate, prin care salariatul îşi îndeplineşte atribuţiile specifice ocupaţiei, funcţiei sau meseriei pe care o deţine în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Salariaţii cu munca la distanţă sunt salariaţii care au încheiat un contract individual de muncă sau un acord suplimentar la contractul existent, care conţin clauze de muncă la distanţă.  
      Conform art.5 pct.29) din Codul fiscal, se consideră subdiviziune unitatea structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia. Excepţie constituie dispozitivele electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil), inclusiv spaţiul pentru amplasarea acestor dispozitive.
      Totodată, conform art.161 alin. (8) din Codul fiscal, stabilește că la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
      Reieșind din cele relatate, adresa executării activității la distanță, care nu face parte din unitățile structurale ale întreprinderii, instituției, organizației, nu corespunde noțiunii de subdiviziune.
       Respectiv, contribuabilul care asigură executarea unor atribuții/activități în afara teritoriului/unității controlate de acesta direct sau indirect, nu este supusă declarării ca subdiviziune a contribuabilului, conform prevederilor stabilite de art. 161 alin. (8) din Codul fiscal.

    Ordin nr. 279, din 05.06.2020
    Potrivit prevederilor art.2921 din Codul muncii, munca la distanţă reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate, prin care salariatul îşi îndeplineşte atribuţiile specifice ocupaţiei, funcţiei sau meseriei pe care o deţine în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
    Salariaţii cu munca la distanţă sunt salariaţii care au încheiat un contract individual de muncă sau un acord suplimentar la contractul existent, care conţin clauze de muncă la distanţă.
    Conform art.5 pct.29) din Codul fiscal, se consideră subdiviziune unitatea structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
    Totodată, conform art.161 alin. (8) din Codul fiscal, stabilește că la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
   Reieșind din cele relatate, adresa executării activității la distanță, care nu face parte din unitățile structurale ale întreprinderii, instituției, organizației, nu corespunde noțiunii de subdiviziune.
    Respectiv, contribuabilul care asigură executarea unor atribuții/activități în afara teritoriului/unității controlate de acesta direct sau indirect, nu este supusă declarării ca subdiviziune a contribuabilului, conform prevederilor stabilite de art.161 alin.(8) din Codul fiscal.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

       Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat anual, taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cod ECO 114425) se va vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc construcţia.

     Ordin nr. 262, din 18.05.2021
     Potrivit prevederilor pct. 4.5 din Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021 aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 166 din 22.12.2020, taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cod ECO 114425) se va vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc construcţia.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 166 din 22.12.2020 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2021]

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

       Potrivit art. 5 pct. 29) din Codul fiscal, prin subdiviziune se înțelege unitatea structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit, etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia. Excepţie constituie dispozitivele electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil), inclusiv spaţiul pentru amplasarea acestor dispozitive.    
       Totodată, conform art. 161 alin. (8) din Codul fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
       Respectiv, dispozitivele electronice de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil nu corespund noțiunii de subdiviziune și, prin urmare, nu sunt supuse declarării conform prevederilor stabilite de art. 161 alin. (8) din Codul fiscal.

      Ordin nr. 38, din 26.01.2022
      Potrivit art. 5 pct. 29) din Codul fiscal, prin subdiviziune se înțelege unitatea structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit, etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
     Totodată, conform art. 161 alin. (8) din Codul fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.
     Reieșind din cele relatate, dispozitivele electronice de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil nu corespund noțiunii de subdiviziune și, prin urmare, nu sunt supuse declarării conform prevederilor stabilite de art. 161 alin. (8) din Codul fiscal.

Ordin nr. 45, din 23.02.2023

Achitarea de peste hotarele țării a impozitului pe venit sau a oricărui alt tip de impozit sau taxă, se efectuează în valută străină (EUR/USD), conform următoarelor date bancare:
1. În dolari SUA:
Beneficiary: Ministry of Finance of RM – State Treasury
Account of institution: IBAN SWIFT: NBMDMD2X
Correspondent Bank of the NBM:
• FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, NEW YORK
•SWIFT BIC: FRNYUS33
• ACCOUNT NO: 021087125
Details of payment: Please indicate full beneficiary′s name, treasury account number, payment′s destination in conformity with budget classification, beneficiary′s IDNO (1006601000037).
2. În EURO:
Beneficiary: Ministry of Finance of RM– State Treasury Account of institution:
IBAN Beneficiary Bank: National Bank of Moldova
SWIFT: NBMDMD2X Correspondent Bank of the NBM:
• DE NEDERLANDSCHE BANK N.V., AMSTERDAM
• SWIFT: FLORNL2ACAC
• IBAN: NL90FLOR0600126226
Details of payment: Please indicate full beneficiary′s name, treasury account number, payment′s destination in conformity with budget classification, beneficiary′s IDNO (1006601000037).
La perfectarea documentului de plată, în rubrica „Account of institution” se va indica codul IBAN, după cum urmează:
a) generat pe pagina web a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificaţiei economice, raionului în care se află contribuabilul şi codului statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM);
b) pentru plăţile efectuate de către subiecţii impozabili prevăzuţi în art. 94 lit. d) din Codul fiscal, aferente taxei pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (cod ECO 114110), se indică codul IBAN: MD04TRGAAA11411001000000. La perfectarea documentului de plată se va indica obligatoriu în destinaţia plăţii codul fiscal/codul TVA atribuit prin intermediul SIA „e-Commerce VAT”;
c) pentru plăţile/veniturile colectate se indică codurile IBAN oferite de către autorităţile/ instituţiile bugetare.
De asemenea, achitarea impozitelor și taxelor persoanelor fizice poate fi efectuată on-line prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay (www.mpay.gov.md) sau serviciului „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” disponibil pe portalul www.sfs.md.
[Modificări operate în temeiul Ordinului ministrului finanțelor nr. 90/2022, în vigoare din 30.09.2022]

     Achitarea de peste hotarele țării a impozitului pe venit sau a oricărui alt tip de impozit sau taxă, se efectuează în valută străină (EUR/USD), conform următoarelor date bancare:
    1. În dolari SUA:
    Beneficiary: Ministry of Finance of RM – State Treasury
    Account of institution: IBAN
    SWIFT: NBMDMD2X
      Correspondent Bank of the NBM:
     • FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, NEW YORK
    • SWIFT BIC: FRNYUS33
    • ACCOUNT NO: 021087125
    Details of payment: Please indicate full beneficiary′s name, treasury account number, payment′s destination in conformity with budget classification, beneficiary′s IDNO (1006601000037).
     2. În EURO: Beneficiary: Ministry of Finance of RM– State Treasury
     Account of institution: IBAN
     Beneficiary Bank: National Bank of Moldova
    SWIFT: NBMDMD2X Correspondent Bank of the NBM:
    • DE NEDERLANDSCHE BANK N.V., AMSTERDAM
    • SWIFT: FLORNL2A
    • IBAN: NL90FLOR0600126226
    Details of payment: Please indicate full beneficiary′s name, treasury account number, payment′s destination in conformity with budget classification, beneficiary′s IDNO (1006601000037).
     La perfectarea documentului de plată, în rubrica „Account of institution” se va indica codul IBAN, după cum urmează:
   a) generat pe pagina web a Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificaţiei economice, raionului în care se află contribuabilul şi codului statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM);
   b) pentru plăţile efectuate de către subiecţii impozabili prevăzuţi în art. 94 lit. d) din Codul fiscal, aferente taxei pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova (cod ECO 114110), se indică codul IBAN: MD04TRGAAA11411001000000. La perfectarea documentului de plată se va indica obligatoriu în destinaţia plăţii codul fiscal/codul TVA atribuit prin intermediul SIA „e-Commerce VAT”;
    c) pentru plăţile/veniturile colectate se indică codurile IBAN oferite de către autorităţile/ instituţiile bugetare. De asemenea, achitarea impozitelor și taxelor persoanelor fizice poate fi efectuată on-line prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay (www.mpay.gov.md) sau serviciului „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” disponibil pe portalul www.sfs.md.
   [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul pct. 1.22 și Anexei nr. 7 la Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 153/2021]

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

        Noțiunea de subdiviziune este stabilită de art. 5 pct. 29) din Codul fiscal, potrivit căruia aceasta constituie o unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia. Excepţie constituie dispozitivele electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil), inclusiv spaţiul pentru amplasarea acestor dispozitive.
        Potrivit art. 7 alin. (5) din Codul fiscal, contribuabilii care au obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora.
        Totodată, conform art. 8 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să prezinte informații veridice despre obiectele impunerii deținute. Obiect impozabil reprezintă obiect al impunerii cu impozite şi taxe locale, care nu este subdiviziune, potrivit pct. 3 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017, cu modificările ulterioare.
        Astfel, terenul agricol, se va declara ca obiect impozabil, cu tipul „63 – Teren cu destinație agricolă”, conform Anexei nr. 14 la Ordinul SFS nr. 352/2017.

Ordin nr. 45, din 23.02.2023

Noțiunea de subdiviziune este stabilită de art. 5 pct. 29) din Codul fiscal, potrivit căruia aceasta constituie o unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
Potrivit art. 7 alin. (5) din Codul fiscal, contribuabilii care au obiecte impozabile calculează şi sting prin achitare obligaţiile fiscale aferente obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora.
Totodată, conform art. 8 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să prezinte informații veridice despre obiectele impunerii deținute.
Obiect impozabil reprezintă obiect al impunerii cu impozite şi taxe locale, care nu este subdiviziune, potrivit pct. 3 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017, cu modificările ulterioare.
Astfel, terenul agricol, fiind obiect impozabil, urmează a fi declarat cu tipul „63 – Teren cu destinație agricolă”, conform Anexei nr. 14 la Ordinul SFS nr. 352/2017.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

         Noțiunea de subdiviziune este stabilită de art. 5 pct. 29) din Codul fiscal și pct. 3 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017, potrivit căreia aceasta constituie o unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia. Excepţie constituie dispozitivele electronice (de tip terminal de plată în numerar, terminal cash-in, aparat de schimb valutar, bancomat, precum şi altele ce dispun de un program de aplicaţie dedicat şi identificabil), inclusiv spaţiul pentru amplasarea acestor dispozitive.
         De asemenea, prevederile art. 161 alin. (8) din Codul fiscal stabilesc obligația contribuabilului de a informa Serviciul Fiscal de Stat despre constituirea subdiviziunii în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune).
         Procedura de înregistrare a subdiviziunilor contribuabilului este reglementată de Capitolul XI din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor (în continuare – Instrucțiune). Astfel, pct. 104 din Instrucțiune prevede că înregistrarea subdiviziunilor se efectuează pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni, cel puţin una. Subsecvent, activitatea de antreprenoriat este reglementată de prevederile Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care determină entitățile care au dreptul în nume propriu să se angajeze în activități de antreprenoriat în Republica Moldova și stabilește condițiile legale, fundamentele organizatorice si economice ale acestei activitati. 
         Astfel, conform prevederilor art. 1 pct. 1) din Legea nr. 845/1992, antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
         Totodată, în conformitate cu prevederile art. 1270 alin. (1) din Codul civil, prin contract de sublocațiune, locatarul este în drept să dea bunul închiriat în sublocaţiune sau să cesioneze locațiunea numai cu consimțământul locatorului. În cazul sublocaţiunii, locatarul îşi păstrează răspunderea faţă de locator.
         Astfel, ca și în cazul contractului de locațiune, în cazul sublocațiunii se achită plata pentru chirie (art. 1271 din Codul civil). Reieșind din cele expuse, prestarea serviciilor de sublocațiune în scopul obținerii permanente de venituri constituie obiect al activității de antreprenoriat. Prin urmare, apartamentul luat în locațiune de la persoana fizică pentru a îl oferi ulterior în chirie, în cadrul desfășurării activității de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, urmează a fi declarat în calitate de subdiviziune, cu tipul „21 – Hotel-apartament”, conform Anexei nr. 14 la Ordinul SFS nr. 352/2017.

     Ordin nr. 252, din 17.07.2023

    Noțiunea de subdiviziune este stabilită de art. 5 pct. 29) din Codul fiscal și pct. 3 din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017, potrivit căreia aceasta constituie o unitate structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia.
       De asemenea, prevederile art. 161 alin. (8) din Codul fiscal stabilesc obligația contribuabilului de a informa Serviciul Fiscal de Stat despre constituirea subdiviziunii în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune).
     Procedura de înregistrare a subdiviziunilor contribuabilului este reglementată de Capitolul XI din Instrucțiunea privind evidența contribuabililor (în continuare – Instrucțiune). Astfel, pct. 104 din Instrucțiune prevede că înregistrarea subdiviziunilor se efectuează pentru contribuabilii care au în componenţa lor subdiviziuni, cel puţin una.
     Subsecvent, activitatea de antreprenoriat este reglementată de prevederile Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, care determină entitățile care au dreptul în nume propriu să se angajeze în activități de antreprenoriat în Republica Moldova și stabilește condițiile legale, fundamentele organizatorice si economice ale acestei activitati.
      Astfel, conform prevederilor art. 1 pct. 1) din Legea nr. 845/1992, antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
     Totodată, în conformitate cu prevederile art. 1270 alin. (1) din Codul civil, prin contract de sublocațiune, locatarul este în drept să dea bunul închiriat în sublocaţiune sau să cesioneze locațiunea numai cu consimțământul locatorului. În cazul sublocaţiunii, locatarul îşi păstrează răspunderea faţă de locator. Astfel, ca și în cazul contractului de locațiune, în cazul sublocațiunii se achită plata pentru chirie (art. 1271 din Codul civil).
     Reieșind din cele expuse, prestarea serviciilor de sublocațiune în scopul obținerii permanente de venituri constituie obiect al activității de antreprenoriat.
     Prin urmare, apartamentul luat în locațiune de la persoana fizică pentru a îl oferi ulterior în chirie, în cadrul desfășurării activității de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, urmează a fi declarat în calitate de subdiviziune, cu tipul „21 – Hotel-apartament”, conform Anexei nr. 14 la Ordinul SFS nr. 352/2017.

Ordin nr. 193, din 24.04.2024

     Potrivit art. 265 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, termenul de prescripţie a obligației fiscale se întrerupe în conformitate cu prevederile Codului civil. Reieșind din prevederile art. 401 alin. (1) din Codul civil, termenul de prescripție se va întrerupe în următoarele cazuri:
1) printr-un act voluntar de executare sau prin recunoașterea, în orice alt mod, expres sau tacit, a dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripția. Constituie acte de recunoaștere tacită executarea parțială a obligației, achitarea, în tot sau în parte, a dobânzilor sau a penalităților, constituirea unei garanții, solicitarea unui termen de plată, declararea compensării și alte asemenea manifestări care să ateste în mod neîndoielnic existența dreptului celui împotriva căruia curge prescripția;
2) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de chemare în judecată, de arbitrare, a unei cereri de eliberare a ordonanței judecătorești sau a unei alte cereri în organul jurisdicțional competent;
3) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de admitere a creanței în cadrul procesului de insolvabilitate, precum și a cererii de intervenție în cadrul procedurii de executare silită în curs pornite de alți creditori;
4) în alte cazuri prevăzute de lege.
    După întreruperea termenului de prescripţie începe să curgă un nou termen. Timpul scurs până la întreruperea termenului de prescripţie nu se include în noul termen de prescripţie.
    Totodată, conform prevederilor art. 404 alin. (1) din Codul civil, în toate cazurile, termenul de prescripţie extinctivă nu poate depăşi durata maximă de 10 ani de la data încălcării dreptului.
    [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale ca urmare a modificărilor operate prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 356/2022, în vigoare din 01.01.2023].

news-events