Eliberarea patentei de întreprinzător

     Patenta de întreprinzător se eliberează şi se prelungește de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să îşi desfăşoare activitatea (art. 4 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

         Patenta de întreprinzator se elibereaza de catre: - organul fiscal teritorial pe raza caruia persoana care solicita eliberarea patentei îsi are domiciliul sau la locul de desfasurare a activitatii preconizate; (art. 4 alin. (6) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998); - primaria în a carei raza de administrare persoana care solicita eliberarea patentei intentioneaza sa-si desfasoare activitatea în baza patentei - în cazul daca în localitatea respectiva nu este amplasat organul fiscal. În acest caz, patenta eliberata de catre primarie va fi valabila numai pe teritoriul administrat de aceasta. (art. 4 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

    Eliberarea patentei de întreprinzător se va solicita prin depunerea unei cereri de către persoana care dorește să desfășoare activitate de întrerinzător în baza patentei de întreprinzător la subdiviziunea Serviciului de Stat în raza caruia îsi are domiciliul sau la locul de desfasurare a activitatii preconizate.
     Patenta de întreprinzator se va elibera detinatorului în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, documentelor perfectate în modul respectiv si dupa achitarea taxei pentru patenta stabilite.
     Daca patenta de întreprinzator urmeaza sa fie eliberata de catre primaria în a carei raza de administrare persoana intentioneaza sa-si desfasoare activitatea în baza patentei, cererea va fi depusa la primaria respectiva (art. 4 alin. 6-7 al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

În cererea de eliberare a patentei de întreprinzător se indica următoarea informație:
   a) prenumele, numele şi domiciliul solicitantului;
   b) genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită eliberarea sau prelungirea patentei;
   c) durata patentei;
   d) tipul mijlocului de transport şi numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate (art. 4 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

        În cererea de eliberare a patentei de întreprinzator se indica urmatoarea informatie: a) prenumele, numele si domiciliul solicitantului; b) genul de activitate de întreprinzator pentru exercitarea careia se solicita patenta; c) durata patentei; (art. 4 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

   Copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării genului de activitate respectiv se anexează la cererea de eliberare a patentei de întreprinzător depusă pentru genurile de activitate enumerate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998, corespunzătoare următoarelor poziții:
  -2.5 Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul medical inferior;
  -2.6 Servicii veterinare, zootehnice;
  -2.12 Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
  -2.13 Predarea si meditarea diferitelor discipline, cu exceptia muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un numar de pînă la 20 persoane);
  -2.14 Predarea muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
  -2.15 Organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane);
  -2.16 Organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulți (în grupe de pînă la 20 persoane);
   -2.49 Servicii de ghidaj turistic prestate de către ghizi de turism, inclusiv cu transport propriu.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în Codul fiscal prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 91 din 11.06.2020 (în vigoare 26.07.2020, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 153-158 art. 284 din 26.06.2020))

Da, la cererea de eliberare a patentei de întreprinzator vor fi anexate: copia de pe diploma sau de pe alt act privind studiile ce confirma nivelul de calificare necesar , daca persoana solicita eliberarea patentei de întreprinzator pentru unul din urmatoarele genuri de activitate: 2.1 Întocmirea darilor de seama contabile 2.5 Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul medical inferior 2.6 Servicii veterinare, zootehnice 2.12 Predarea limbilor straine (instruire individuala sau în grupe cu un numar de pîna la 20 persoane) 2.13 Predarea si meditarea diferitelor discipline, cu exceptia muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuala sau în grupe cu un numar de pîna la 20 persoane) 2.14 Predarea muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuala sau în grupe cu un numar de pîna la 20 persoane) 2.15 Organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de cultura fizica, pentru copii de pîna la 16 ani (în grupe de pîna la 20 persoane) 2.16 Organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de cultura fizica, pentru adulti (în grupe de pîna la 20 persoane). (art. 4 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93 din 15.07.1998).

În temeiul cărui act legislativ și pentru care genuri de activitate ce pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător este necesară notificarea autorității administrației publice locale?
     Potrivit art. 4 alin. (4) din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare – Legea nr. 93-XIV), în cazul în care, conform legislației, pentru desfășurarea unor genuri de activitate indicate în anexa la Legea nr. 93-XIV, este necesară Notificarea autorității administrației publice locale, la cererea de eliberare sau de prelungire a patentei se anexează notificarea respectivă.
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 321 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, genurile de activitate pentru care este necesară Notificarea autorităților administrației publice locale sunt specificate în anexa la prezenta Lege.
     Prin urmare, la cererea de eliberare sau prelungire a patentei de întreprinzător pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor: 1.1, 1.2, 2.8, 2.9,2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43 și 2.46 din anexa la Legea nr. 93-XIV, solicitantul/titularul patentei de întreprinzător anexează copia Notificării.

        În temeiul cărui act legislativ și pentru care genuri de activitate ce pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător este necesară deținerea autorizației eliberate de către autoritățile administrației publice locale ?         Potrivit art. 4 alin. (4) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare – Legea nr. 93-XIV), în cazul în care, conform legislației, pentru desfășurarea unor genuri de activitate indicate în anexă la Legea nr. 93-XIV, este necesară autorizația autorității administrației publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează autorizaţia respectivă.         În conformitate cu prevederile Legii nr. 321 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, genurile de activitate pentru care este necesară deținerea autorizațiilor autorităților administrației publice locale sunt specificate în Anexa la această Lege.         Drept urmare, solicitanții/titularii patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor: 1.1, 1.2, 2.8, 2.9,2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43 și 2.46 din Anexa la Legea nr. 93-XIV, la cererea de eliberare a patentei sau prelungire a termenului ei de valabilitate, vor anexa și copia autorizației eliberate de către autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială solicitantul/titularul patentei dorește să își desfășoare activitatea.

     Patenta de întreprinzător se eliberează şi se prelungește de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, a documentelor perfectate în modul respectiv şi după achitarea taxei stabilite pentru patentă (art. 4 alin. (6) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017).

         Patenta de întreprinzator se elibereaza de catre organul fiscal teritorial sau de catre primaria pe teritoriul administrativ al careia persoana care solicita eliberarea patentei intentioneaza sa desfasoare activitate în baza de patenta (daca în localitatea respectiva nu este amplasat organul fiscal), în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii de eliberare a patentei de întreprinzator . (art. 4 alin. (6) si (7) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

     Potrivit art. 4 alin. (8) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, patenta se autentifică, aplicîndu-se semnătura conducătorului organului ce a eliberat patenta şi se ștampilează.

        Cine autentifica patenta de întreprinzator?          Patenta de întreprinzator se autentifica de catre conducatorul inspectoratului fiscal teritorial sau al primariei (în conditiile în care patenta de întreprinzator se elibereaza de catre primarie), prin aplicarea semnaturii conducatorului si a stampilei autoritatii respective (art. 5 alin. (8) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

     Dovada achitării taxei pentru patenta de întreprinzător este cuponul anexat, decupat de la duplicatul patentei (art. 4 alin. (9) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

        Dovada achitarii taxei pentru patenta de întreprinzator este cuponul anexat la patenta, decupat de la duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, termenul de valabilitate mentionat în patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicîndu-se pe el semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art. 4 alin. (9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

    Inspectoratele fiscale de stat teritoriale sau, dupa caz, primariile nu mai elibereaza patente de întreprinzator pentru genurile de activitate care nu vor putea fi practicate în baza patentei de întreprinzator începînd cu 01.01.2009 (art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 “Pentru modificarea si completarea unor acte legislative”).

   Duplicatul patentei de întreprinzator este al doilea exemplar al patentei de întreprinzator, întocmit de catre autoritatea care elibereaza patenta, care contine aceleasi date ca si originalul patentei, inclusiv si cupoane care se utilizeaza ca dovada a achitari taxei pentru patenta (art. 6 alin. (1) si (2) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

      În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, solicitantul/titularul care dorește să i se elibereze patenta poate depune o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază își are domiciliul sau preconizează să își desfășoare activitatea.
     La cerere se anexează documentele care confirmă achitarea contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției și documentele care confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
     De rînd cu cererea de eliberare a patentei, pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor din anexa la Legea nr. 93/1998:
     - 2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior;
     - 2.6. Servicii veterinare, zootehnice;
     - 2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
     - 2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
     - 2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
     - 2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane);
     - 2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane);
     - 2.49. Servicii de ghidaj turistic prestate de către ghizi de turism, inclusiv cu transport propriu, solicitantul urmează să prezinte copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile, ce confirmă nivelul de calificare necesar pentru desfăşurarea genurilor de activitate respective, precum şi actele ce confirmă activitatea de muncă anterioară.
     Totodată, în cazul desfăşurării activităţilor menţionate la poziţia 2.50. Servicii de cazare şi masă prestate de proprietarii caselor rurale, urmează a se anexa copia extrasului din registrul bunurilor imobile sau din registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei aferente casei rurale care va fi folosită în cadrul activităţii respective.
     Împreună cu toate actele necesare, în vederea primirii patentei este necesar de a prezenta şi documentul care confirmă achitarea taxei pentru patentă la contul bugetului local aferent locului preconizat pentru desfăşurarea activităţii în baza patentei.
      Taxa respectivă urmează a fi achitată pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei, care poate constitui o lună sau un termen mai mare.
[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu prevederile Legii nr. 91 din 11.06.2020, în vigoare din 26.07.2020 și Legii nr. 17 din 04.03.2021, în vigoare din 02.04.2022]

    În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător, solicitantul/titularul care dorește să i se elibereze patenta, poate depune o cerere la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază își are domiciliul sau preconizează să își desfășoare activitatea.
     La cerere se anexează documentele: care confirmă achitarea contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător; documentele care confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistența medicală sau actele care confirmă scutirea de plata contribuțiilor.
     De rînd cu cererea de eliberare a patentei, pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor:
      - 2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior;
      - 2.6. Servicii veterinare, zootehnice;
      - 2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
   - 2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
     - 2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane);
      - 2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane);
    - 2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane), solicitantul urmează să prezinte copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile, ce confirmă nivelul de calificare necesar pentru desfăşurarea genului de activitate respectiv, precum şi actele ce confirmă activitatea de muncă anterioară.
    Totodată, în cazul în care, conform legislaţiei, pentru desfăşurarea în baza patentei a unor genuri de activitate, specificate în anexa la prezenta lege, este necesară notificarea autorităţii administraţiei publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează decizia autorităţii respective.
     De rînd cu toate actele necesare în vederea primirii patentei, este necesar de a se prezenta şi documentul care confirmă achitarea taxei pentru patentă la contul bugetului local de la locul preconizat pentru desfăşurarea activităţii în bază de patentă.
      Taxa pentru patentă urmează a fi achitată pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în bază de patentă, care poate constitui o lună sau un termen mai mare.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării Legii nr. 93-XVI din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 178 din 21 iulie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.301-315/537, în vigoare 18.08.2017)]

În conformitate cu prevederile art. 4 al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, persoana care doreşte să i se elibereze patentă, poate depune o cerere la inspectoratul fiscal teritorial pe raza căruia îşi are domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităţii preconizate. În cazul în care în localitatea pe teritoriul căreia solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea de întreprinzător nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal, patenta poate fi eliberată de primăria respectivă, atîta doar că aceasta va fi valabilă doar pe teritoriul administrat de primărie. La cerere se anexează documentele: care confirmă achitarea contribuţiei de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător; documentele care confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiilor. De rînd cu cererea de eliberare a patentei, pentru genurile de activitate corespunzătoare poziţiilor: -2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior; -2.6. Servicii veterinare, zootehnice; -2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane); -2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane); -2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane); -2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane); -2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane), solicitantul urmează să prezinte copia de pe diplomă sau de pe alt act privind studiile, ce confirmă nivelul de calificare necesar pentru desfăşurarea genului de activitate respectiv, precum şi actele ce confirmă activitatea de muncă anterioară. Totodată, în cazul în care, conform legislaţiei, pentru desfăşurarea în baza patentei a unor genuri de activitate, specificate în Anexa la această Lege, este necesară autorizaţia autorităţii administraţiei publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează decizia autorităţii respective. De rînd cu toate actele necesare în vederea primirii patentei, este necesar de a se prezenta şi documentul care confirmă achitarea taxei pentru patentă la contul bugetului local de la locul preconizat pentru desfăşurarea activităţii în bază de patentă. Taxa pentru patentă urmează a fi achitată pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în bază de patentă, care poate constitui o lună sau un termen mai mare.

    Duplicatul patentei se întocmește în scopul utilizării de către Serviciul Fiscal de Stat la elaborarea dărilor de seamă statistice și perfectarea copiei patentei în cazul pierderii ei (art. 6 alin. (6) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).
(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017).

        Duplicatul patentei de întreprinzator se întocmeste în scopul utilizarii de catre inspectoratele fiscale teritoriale si primarii pentru întocmirea darilor de seama statistice, precum si pentru întocmirea copiei patentei în cazul pierderii ei. (art. 6 alin. (6) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93 din 15.07.1998).

        În cazul în care deţinătorul patentei de întreprinzător cu genul de activitate corespunzător poziţiei 1.1, expus în redacţia anterioară (în vigoare pînă la 01.11.2013), continuă să desfăşoare activitatea de întreprinzător prin intermediul unuia şi aceluiaşi tip de unitate de comerţ, pentru care autoritatea administraţiei publice locale a eliberat autorizaţia şi care a servit drept temei pentru eliberarea patentei, nu apare necesitatea adresării la organul fiscal sau, după caz, la primărie, în vederea eliberării unei noi patente. Dacă însă, titularul respectiv de patentă se va adresa organului fiscal sau, după caz, primăriei în vederea prelungirii termenului de valabilitate al acesteia, în cazul în care genul de activitate corespunzător poziţiei 1.1. este expus în redacţia anterioară, atît în blancheta de patentă, cît şi în duplicatul acesteia se va înscrie de mînă redacţia nouă a genului de activitate respectiv, care va fi confirmată prin semnătura şefului IFS teritorial (după caz, primarului) şi ştampila instituţiei.

        În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, în cazul în care, conform legislaţiei, pentru desfăşurarea în baza patentei a unor genuri de activitate, specificate în Anexa la această Lege, este necesară autorizaţia autorităţii administraţiei publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează decizia autorităţii respective. În legătură cu acest fapt, la organul care eliberează patenta (inspectoratul fiscal teritorial sau primărie) trebuie să rămînă originalul autorizaţiei sau copia acesteia?          În conformitate cu prevederile art. 14 al Legii nr. 231 din 23.09.2010 (în continuare – Lege), autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de comerţ se eliberează de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău, în a cărei raze teritoriale urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul. Autorizaţia de funcţionare se eliberează în baza cererii depuse la autoritatea administraţiei publice locale, pentru fiecare unitate comercială separat.         În acelaşi timp, conform prevederilor art. 22 al Legii, autorităţile administraţiei publice locale (lucrătorii structurilor economice ale consiliilor municipale şi raionale) controlează conformitatea unităţilor de comerţ cu condiţiile prescrise în autorizaţiile eliberate, respectarea regulilor de comercializare a produselor şi serviciilor în limita competenţei lor.          Respectiv, în scop de regularizare a activităţii respective indicate în patenta de întreprinzător, la organul care eliberează patenta rămîne copia autorizaţiei, eliberate de către autoritatea administraţiei publice locale, iar la locul desfăşurării activităţii – originalul autorizaţiei.

        Patenta pentru activitatea privind comerţul cu amănuntul poate fi prelungită cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții: - persoana fizică, care în mod cronologic, începînd cu data de 27 decembrie 2016 pînă la data de 31 decembrie 2018, este deținător de patentă pentru genul de activitate corespunzător. - activitatea solicitată se va desfășura pe teritoriul pieţelor comerciale create în condiţiile art.12 din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 (create conform deciziilor autorităților publice locale); - termenul limită de desfăşurare a activităţii este data de 31 decembrie 2019. (Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93- XIV din 15.07.1998 (art. 3 alin. (62) şi art. 4 alin. (12)).(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr.261 din 23 noiembrie 2018, publicată în M.O nr. 467-479/788 din 14 decembrie 2018)

Ce documente se anexează suplimentar la cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător în cazul genurilor de activitate care necesită notificarea autorităţii administraţiei publice locale?
      La cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător în cazul genurilor de activitate care necesită notificarea autorităţii administraţiei publice locale, suplimentar se anexează copia Notificării privind inițierea activității de comerț și copia Înștiințării de recepționare a notificării (art.14 din Legea nr.231 din 23/09/2010).

        La cererea de eliberare/prelungire a patentei de întreprinzător în cazul genurilor de activitate care necesită notificarea autorităţii administraţiei publice locale, suplimentar se anexează copia Notificării privind inițierea activității de comerț și copia Înștiințării de recepționare a notificării.

     Conform art. 7 din Lege, patenta se eliberează sau se prelungește pe o durată de o lună sau, la dorința solicitantului, pe o durată mai mare.
      În același timp, conform p.9 al tabelului ”II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizaţiilor”, din Anexa nr. 1 la Legea nr. 160 din 22.07.2011 ”Privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”, patenta de întreprinzător se eliberează pentru termenul de la o lună pînă la 12 luni.
      Prin urmare, termenul maxim pentru care poate fi eliberată patenta de întreprinzător este de 12 luni.

        Conform art. 7 din Lege, patenta se eliberează sau se prelungește pe o durată de o lună sau, la dorința solicitantului, pe o durată mai mare.         În același timp, conform Anexei nr. 1 la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011, patenta de întreprinzător se eliberează pentru termenul de la o lună pînă la 12 luni.         Prin urmare, termenul maxim pentru care poate fi eliberată patenta de întreprinzător este de 12 luni.

    Conform prevederilor art. 3 alin. (64) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998, pentru desfășurarea activității menționate la poziția 2.50 “Servicii de cazare și masă prestate de proprietarii caselor rurale” din anexa la Lege, patenta se eliberează pentru o singură casă rurală.
       Totodată, potrivit art. 4 alin. (31) al acestei Legi, la cererea de eliberare a patentei pentru desfășurarea activităților menționate la poziția 2.50 din anexa la Lege se anexează copia extrasului din registrul bunurilor imobile sau din registrul de evidență a gospodăriilor populației aferente casei rurale care va fi folosită în cadrul activității respective.
(Modificare în baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în Codul fiscal prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 91 din 11.06.2020 (în vigoare 26.07.2020, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 153-158 art. 284 din 26.06.2020)

    Contractul individual de muncă, potrivit prevederilor art. 45 din Codul muncii, este înțelegerea dintre salariat şi angajator, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, să respecte regulamentul intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure condiţiile de muncă prevăzute de prezentul cod, de alte acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii, de contractul colectiv de muncă, precum şi să achite la timp şi integral salariul.
    Salariat, potrivit prevederilor art. 1 din Codul muncii, este persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o muncă conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.
     În conformitate cu prevederile art.13 pct. 2 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător şi se desfăşoară sub forma de organizare juridică întreprindere individuală sau în baza patentei de întreprinzător.
     Respectiv, persoana fizică care își desfășoară activitatea în baza patentei de întreprinzător, este antreprenor și cu el nu poate fi încheiat contract individual de muncă.

news-events