Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente

Ordin nr. 122, din 26.03.2024

    Potrivit art. 697 alin. (1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, desfăşoară activităţi independente, conform specificului activităţii de comerţ, prin unitatea comercială ce nu depăşeşte suprafaţa comercială de până la 50 m2 şi obţin venit din activităţile independente desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), cu excepţia activităţilor menţionate la art. 88, 90 şi 901 din Codul fiscal, în sumă ce nu depăşeşte 1,2 mln. lei într-o perioadă fiscală.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 212 din 20.07.2023 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 297-301 din 10.08.2023, în vigoare 01.01.2024]

Ordin nr. 426, din 15.11.2023
În conformitate cu prevederile art.697 din Codul fiscal, în calitate de subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), cu excepţia activităţilor menţionate la art.88, 90 şi 901 din Codul fiscal, în sumă ce nu depăşeşte 1200000 lei într-o perioadă fiscală.

Ordin nr. 426, din 15.11.2023

În conformitate cu prevederile art.6911 din Codul fiscal, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3000 de lei.         
Conform prevederilor art.6910 din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul din activități independente obținut în perioada fiscală de declarare. Venitul obținut din activități independente constituie venitul din desfășurarea activităților în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), adică suma încasată de la realizarea mărfurilor.         
Respectiv, calcularea impozitului pe venit se va efectua prin aplicarea cotei în mărime de 1% asupra venitului din activități independente. În cazul în care suma impozitului calculat este mai mic de 3000 lei anual, contribuabilul este obligat, în temeiul art.6911 din Codul fiscal, să achite impozitul în mărime de 3000 lei (750 lei per trimestru, sau 250 lei pentru fiecare lună de activitate  în cazul inițierii sau încetării activității pe parcursul anului fiscal).
 

Ordin nr. 170, din 16.04.2024

     În conformitate cu prevederile art.697 alin. (2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activitate independentă se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.
      Astfel, persoanele fizice pentru a-și înregistra activitatea independentă urmează să se deplaseze la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire își au adresa de domiciliu (conform datelor din Registrul populaţiei), pentru depunerea Cererii de înregistrare/actualizare a datelor/încetare a activității independente, conform anexei nr.1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017, cu anexarea următoarelor documente:
- copia buletinului de identitate (la depunerea Cererii pe suport de hîrtie);
- documentul ce atestă procurarea echipamentului de casă și control de pe piața internă (factura fiscală).
      În cazul în care contribuabilul dispune de semnătură electronică, acesta are posibilitatea să înregistreze Cererea on-line, prin accesarea portalului www.sfs.md, în cadrul SIA “Cabinetul personal al contribuabilului” serviciul SIA “e-Cerere”.
    Astfel, la înregistrarea electronică a Cererii, identificarea contribuabilului şi veridicitatea datelor personale se vor efectua automat la aplicarea semnăturii electronice, în procesul de autentificare în cadrul SIA "Cabinetul personal al contribuabilului" prin MPass.

 Ordinul nr. 426 din 15.11.2023
În conformitate cu prevederile art.697 alin. (2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activitate independentă se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.
Astfel, persoanele fizice pentru a-și înregistra activitatea independentă urmează să se deplaseze la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire își au adresa de domiciliu, pentru depunerea Cererii de înregistrare/actualizare a datelor/încetare a activității independente conform anexei nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017, cu anexarea următoarelor documente:
copia buletinului de identitate;
documentul ce atestă procurarea a ECC de pe piața internă (factura fiscală).
În cazul în care contribuabilul dispune de semnătură electronică sau mobilă, acesta are posibilitatea să înregistreze Cererea on-line, prin accesarea portalului www.sfs.md, în cadrul SIA “Cabinetul personal al contribuabilului” serviciul SIA “e-Cerere”.

Ordin nr. 426, din 15.11.2023

În cazul efectuării procurărilor de la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, evidența procurărilor se efectuează în registru, conform modelului stabilit de Serviciul Fiscal de Stat (aprobat prin Ordinul SFS nr. 229/2023). Registrul se prezintă la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat până la data de 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal (art. 698 alin. (1) din Codul fiscal).   
În celelalte cazuri, contribuabilul este obligat să dețină documentele de proviniență pentru bunurile comercializate (art. 698 alin. (2) din Codul fiscal).

 

Ordin nr. 426, din 15.11.2023

În temeiul prevederilor art. 6911 alin. (2) din Codul fiscal, în prima perioadă fiscală, contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea echipamentului de casă și de control utilizat în activitate, cu excepția persoanelor care au beneficiat de compensarea sumei aferente procurării echipamentului de casă și de control.
Prin perioadă fiscală se înțelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul din activitate (art. 699 alin. (1) din Codul fiscal).
Prin urmare, contribuabilul este în drept să își diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea echipamentului de casă și de control utilizate în activitate doar în primul an de activitate.
Totodată, contribuabilii care au beneficiat de compensarea cheltuielilor suportate pentru inițierea activității independente din partea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, nu vor fi în drept să diminueze suma impozitului pe venit.
 

Ordin nr. 426, din 15.11.2023

Potrivit art. 6912 alin. (1) din Codul fiscal, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activităţi independente, care nu poate constitui mai puţin de 3000 de lei anual.          
Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, calcularea impozitului pe venit se realizează trimestrial de către Serviciul Fiscal de Stat, prin remiterea avizelor de plată până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.
Pentru trimestrele I–III se achită 1% din vânzările efectuate pentru fiecare trimestru, dar nu mai puțin de 750 de lei.
În avizul de plată pentru trimestrul IV se recalculează suma impozitului pe venit aferent perioadei fiscale, cu stabilirea diferenței aferente impozitului pe venit corespunzător vânzărilor efectuate pe parcursul anului fiscal și suma impozitului pe venit calculată pentru trimestrele I–III.
Achitarea impozitului pe venit se efectuează până la data de 25 a lunii următoare termenului de prezentare a avizului de plată.    
Totodată, pentru contribuabilii care iniţiază sau încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activităţi independente, care nu poate constitui mai puţin de 250 de lei pentru fiecare lună pe parcursul căreia persoana a fost înregistrată ca subiect al impunerii potrivit art. 697 (art. 6912, alin. (21) din Codul fiscal). 
Impozitul pe venit se achită integral la contul trezorerial de venituri al bugetului local conform adresei de domiciliu/reşedinţă a contribuabilului (art. 6912 alin. (3) din Codul fiscal).          

Ordin nr. 426, din 15.11.2023

Articolul 4 pct. 3) lit. d) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489-XIV din 08.07.1999, prevede asigurarea obligatorie a persoanelor autorizate să desfășoare activitate independentă.
Totodată, conform art. 17 alin. (4) din Legea prenotată, contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) se aprobă prin legea bugetului asiguărilor sociale de stat pentru anul respectiv.

Ordin nr. 426, din 15.11.2023

Potrivit punctului 1 lit. d1 din anexa nr.2 la Legea 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, persoanele ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor) sunt incluse în categoria de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual, cuantumul acesteia fiind stabilită anual prin Legea bugetului de stat.
 

Ordin nr. 426, din 15.11.2023

Conform art.5 pct. 361) din Codul fiscal, activităţi independente reprezintă activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit.          
Totodată, în conformitate cu art. 3 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231/2010, activitate de comerţ reprezintă activitatea comerciantului în baza unei sau mai multor forme de comerț, exercitate separat sau combinat, participând la circuitul comercial, prin intermediul unităților comerciale, inclusiv prin prestarea serviciilor comerciale complementare.
Respectiv, persoanele fizice în cadrul activității independente au dreptul să comercializeze mărfuri de producție proprie.

Ordin nr. 465, din 08.12.2023

   Conform anexei nr. 3 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2/2017, în cazul înregistrării venitului din desfăşurarea activităţii independente, într-o perioadă fiscală, în mărime ce depăşeşte suma de 1,2 mil. lei, fără înregistrarea activităţii într-o altă formă organizatorico-juridică conform legislaţiei Republicii Moldova, aceasta este pasibilă sancţionării conform Codului contravenţional, dacă acţiunile nu întrunesc elemente constitutive ale infracţiunilor prevăzute de Codul penal.
    La depăşirea plafonului venitului din desfăşurarea activităţii independente, persoana fizică urmează să prezinte Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) cu reflectarea veniturilor obţinute.

news-events