Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente

Ordin nr. 133, din 02.02.2017

      În conformitate cu prevederile art.697 din Codul fiscal, în calitate de subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, obțin venituri din activitățile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), cu excepția activităților menționate la art.88, 90 și 901 din Codul fiscal, în sumă ce nu depășește 600000 lei într-o perioadă fiscală.

Ordin nr. 133, din 02.02.2017

      În conformitate cu prevederile art.6911 din Codul fiscal, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3000 de lei.         
      Conform prevederilor art.6910 din Codul fiscal obiect al impunerii este venitul obținut din activități independente obținut în perioada fiscală de declarare. Venitul obținut din activități independente constituie venitul din desfășurarea activităților în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), adică suma încasată de la realizarea mărfurilor.         
       Respectiv, calcularea impozitului pe venit se va efectua prin aplicarea cotei impozitului de 1% asupra venitului din activități independente. În cazul în care suma impozitului determinat constituie mai puțin de 3000 lei contribuabilul este obligat, în temeiul art.6911 din Codul fiscal, să achite impozitul în mărime de 3000 lei.

Ordin nr. 133, din 02.02.2017

     În conformitate cu prevederile art.697 alin.(2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal stabilit prin capitolul 102 din Codul fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. Modelul Cererii de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC precum și documentele care urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017.

Care sunt documentele necesare de a fi prezente pentru înregistrarea activității independente de către persoanele fizice?
Ordin nr. 460, din 10.09.2018
     În conformitate cu prevederile art.697 alin.(2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal stabilit prin capitolul 102 din Codul fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.
      Modelul Cererii de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC precum și documentele care urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017.
      Conform anexei nr.2 la Ordinul nominalizat, în calitate de documente care vor servi drept temei pentru înregistrarea activității independente și a mașinii de casă și control (MCC) se recunosc:
a) copia buletinului de identitate;
b) copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă (copia facturii sau a facturii fiscale după caz);
c) contractul privind asistența tehnică pentru MCC;
d) cartea tehnică;
e) registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
f) registrul MCC;
g) instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
h) copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea contului bancar (după caz);
i) înştiinţare de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, însoţită obligatoriu de copia notificării;
j) documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală la momentul iniţierii activităţii independente.
      Copiile de pe documentele nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.
      Persoanele fizice pentru a-și înregistra activitatea independentă urmează să se prezinte la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu (conform domiciliului) cu cererea și documentele menționate.

         În conformitate cu prevederile art.697 alin.(2) din Codul fiscal, dreptul la aplicarea regimului fiscal stabilit prin capitolul 102 din Codul fiscal se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.          Modelul Cererii de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC precum și documentele care urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017.          Conform anexei nr.2 la Ordinul nominalizat, în calitate de documente care vor servi drept temei pentru înregistrarea activității independente și a mașinii de casă și control (MCC) se recunosc:  a)copia buletinului de identitate;   b)copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă (factura sau factura fiscală);  c)contractul privind asistența tehnică pentru MCC;    d)cartea tehnică; e)registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;    f)registrul MCC; g)instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;  h)copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea contului bancar.          Copiile de pe documentele nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.         Persoanele fizice pentru ași înregistra activitatea independentă urmează să se prezinte la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază teritorială de deservire îşi are adresa de domiciliu (conform domiciliului) cu cererea și documentele menționate.

Ordin nr. 388, din 16.03.2017

      În conformitate cu prevederile art. 6910 din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul din activități independente obținut în perioada fiscală de declarare.          
     De asemenea, potrivit alin. (2) din articolul menționat, în scopul aplicării prevederilor capitolului 102 din Codul fiscal, valoarea de returnare/ restituire a mărfii sau valoarea discontului (reducerii) urmează să micşoreze mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returnarea/restituirea mărfii ori s-a acordat discontul (reducerea), inclusiv în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente.

Ordin nr. 483, din 04.12.2017

     Potrivit art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art.44 alin.(2) din Codul fiscal.          
    Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă, conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.          
     Conform pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, prin care au fost aprobate conform anexelor nr. 1 și nr. 2 Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și, respectiv, Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevederile hotărîrii respective se extind asupra entităților care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității.          
      Pornind de la cele menționate, persoana care desfășoară activități independente în calitate de cumpărător are dreptul să utilizeze în scopuri fiscale formulare tipizate de documente primare cu regim special.          
     Astfel, pentru confirmarea procurărilor efectuate în cadrul desfășurării activității independente, persoanele fizice ce desfășoară activități independente urmează să solicite factura fiscală de la agenţii economici pentru mărfurile procurate în scopul utilizării acesteia în calitate de document justificativ al procurărilor.

Care este documentul care confirmă procurările efectuate de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente de la persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător?
Ordin nr. 253, din 06.06.2019
      Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal.
      Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, în scopuri fiscale, contribuabilii sînt obligaţi să ţină evidenţa vînzărilor şi procurărilor conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor şi să utilizeze maşina de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar în modul stabilit de Guvern pentru contribuabilii care ţin evidenţa contabilă.
      Potrivit pct. 10 din Indicațiile metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, anexa nr.6 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017, în cazul achiziţiei produselor de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător, persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente este obligată să întocmească Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente (în continuare – borderou) conform anexelor nr.7 şi 8 la ordinul menționat.
      La încheierea perioadei fiscale (anului calendaristic) borderoul se prezintă Serviciului Fiscal de Stat pe suport de hîrtie sau în format electronic, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.288 din 15.12.2017, în vigoare din 01.01.2018, Hotărîrii Guvernului nr.543 din 12.06.2018, în vigoare 15.09.2018 ]

        Potrivit prevederilor art. 698 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice ce desfășoară activități independente aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Codul fiscal.         Totodată, conform art. 698 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilii sunt obligați să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor.          Conform pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, prin care au fost aprobate conform anexelor nr.1 și nr.2 Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și respectiv Instrucțiunea privind evidența, eliberarea, păstrarea și utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevederile hotărîrii respective se extind asupra entităților care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității.         De asemenea, potrivit pct. 1 din Instrucţiunea de completare a borderoului de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente, aprobată prin anexa nr.8 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente reprezintă un formular tipizat care se utilizează în cazul achiziţiei produselor de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente conform art.696 din Codul fiscal de la persoanele fizice-cetăţeni care nu practică activitate de întreprinzător.         Astfel, pornind de la cele menționate, persoanele care desfășoară activități independente în calitate de cumpărător sunt obligate să utilizeze în scopuri fiscale formulare tipizate de documente primare cu regim special și anume formularul tipizat ,,Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente” la achiziționarea mărfurilor de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător.         Borderoul poate fi prezentat pe suport de hîrtie sau în format electronic nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de gestiune, Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, activitate independentă reprezintă activitatea de comerț desfăşurată de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării căreia se obține venit.          În calitate de subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), cu excepția activităților menționate la art. 88, 90 şi 901, în sumă ce nu depășește 600000 lei într-o perioadă fiscală (art. 697 alin. (1) din Codul fiscal).          În temeiul prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor țărănești (de fermier) şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103, pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepția laptelui natural.           Astfel, persoanele menționate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal, urmează să reţină un impozit în conformitate cu 901 alin.(35) din Codul fiscal, din plățile efectuate în folosul persoanei ce desfășoară activitate independentă.          Respectiv, livrarea menționată a producției, de către persoanele ce desfășoară activitate independentă, urmează a fi confirmată prin documentul primar cu regim special “Act de achiziţie a mărfurilor”, formularul tipizat al căruia aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.130 din 30.09.2010.          Livrarea menționată nu va fi indicată de către persoana, ce desfășoară activitate independentă, în ”Borderoul de achiziţie a producţiei din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau a obiectelor regnului vegetal”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr 3 din 02.01.2020 și fără a reflecta venitul obținut în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă (Forma AI17) (art.901 alin.(4) din Codul fiscal).  [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Urmează ca persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător menționate la art. 90 din Codul fiscal să rețină un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice ce desfășoară activitate independentă pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural potrivit art. 901alin. (35) din Codul fiscal?  Potrivit art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, activitate independentă reprezintă activitatea de comerț desfăşurată de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării căreia se obține venit.         În calitate de subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor), cu excepția activităților menționate la art. 88, 90 şi 901, în sumă ce nu depășește 600000 lei într-o perioadă fiscală (art. 697 alin. (1) din Codul fiscal).         În temeiul prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 5% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor țărănești (de fermier), pe veniturile obținute de către acestea aferente livrării producției din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepția laptelui natural.         Respectiv, pentru plățile menționate la art. 901 din Codul fiscal, persoana nu este subiect al impunerii conform regimului fiscal prevăzut de capitolul 102 din titlul II din Codul fiscal.         De asemenea, potrivit art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reținerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scutește beneficiarul câștigurilor şi veniturilor specificate la alin.(3), (31), (33), (34), (35) şi (36) de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora.  (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.464-470 din 29.12.2017)

Ordin nr. 483, din 04.12.2017

     Conform prevederilor art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, activități independente sînt activităţi de comerț desfășurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării cărora se obține venit.          
      Totodată, în temeiul prevederilor art. 697 alin. (1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii sînt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfășurarea activității, obțin venituri din activitățile independente desfășurate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), cu excepţia activităților menţionate la art.88, 90 şi 901, în sumă ce nu depășește 600000 lei într-o perioadă fiscală.          
        Pentru desfășurarea activității independente persoanele menționate se înregistrează la Serviciul Fiscal de Stat în baza cererii depuse. Dovadă a înregistrării fiscale servește confirmarea luării la evidență fiscală (art. 6913 alin. (3) din Codul fiscal).          
        Menționăm că modelul formularului-tip ,,Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă” este aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă (anexa nr. 3).          
        Totodată, potrivit art. 5 alin. (6) din Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice nr.1569-XV din 20 decembrie 2002, bunurile destinate activităţii în domeniul comerţului cu amănuntul pot fi declarate în regim vamal de import numai de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, conform art. 5 pct. 361) din Codul fiscal, înregistrate în modul stabilit. La importul acestor bunuri se vor achita drepturile de import. Importul se va permite doar pentru mărfurile care fac obiectul activităţii desfăşurate în comerţul cu amănuntul de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente.
    Astfel, la importul/introducerea în Republica Moldova a bunurilor, persoanele fizice care desfășoară activități independente de comerț cu amănuntul urmează să prezinte în calitate de document confirmativ ,,Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă”.

Ordin nr. 483, din 04.12.2017

     Potrivit prevederilor art. 6911 alin. (1) din Codul fiscal, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3000 lei, stabilit pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente.          
      Obiect al impunerii este venitul din activitatea independentă obținut în perioada fiscală de declarare (art. 6910 alin. (1) din Codul fiscal).
    În temeiul prevederilor art. 6911 alin. (2) din Codul fiscal, în prima perioadă fiscală contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă şi de control utilizate în activitate.          
     Prin perioadă fiscală se înțelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul din activitate (art. 699 alin. (1) din Codul fiscal).
     De asemenea, potrivit art. 6912 alin. (4) din Codul fiscal, Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.          
       Calcularea impozitului pe venit se efectuează anual potrivit art. 6912 alin. (2) din Codul fiscal.
     Astfel, persoana care desfășoară activități independente este în drept să își diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă şi de control utilizate în activitate doar în primul an de activitate prin Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice (forma AI17) aprobată prin Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017.

Ordin nr. 483, din 04.12.2017

     Potrivit art. 699 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală se înţelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul din activitate.          
     De asemenea, potrivit alin. (2) al articolului, pentru contribuabilii care iniţiază activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării contribuabilului în Registrul fiscal de stat, în conformitate cu art. 6913, şi pînă la încetarea activității în decursul anului sau pînă la finele anului calendaristic.           
     Pentru contribuabilii care încetează activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic şi pînă la data radierii contribuabilului din Registrul fiscal de stat (art. 699 alin. (3) din Codul fiscal).

Ordin nr. 483, din 04.12.2017

     Potrivit art. 6912 alin. (1) din Codul fiscal, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activităţi independente, care nu poate constitui mai puţin de 3000 de lei anual.          
      Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.         
        Impozitul pe venit se achită integral la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale conform adresei de domiciliu/reşedinţă a contribuabilului (art. 6912 alin. (3) din Codul fiscal).          
       În temeiul alin.(4) al articolului menționat, Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Formularul Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice (forma AI17) este aprobată prin Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017.

Ordin nr. 460, din 10.09.2018

       Articolul 4 pct. 3) lit. d) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr. 489-XIV din 08.07.1999, prevede asigurarea obligatorie a persoanele autorizate să desfășoare activitate independentă, şi conform punctului 1.6 din anexa nr. 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 281 din 15.12.2017 „persoane fizice ce desfăşoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul” sunt specificate ca categorie de plătitori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, acestea urmând să se asigure obligatoriu pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 8424 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 (702 lei) lunar.

Ordin nr. 460, din 10.09.2018

      Potrivit punctului 3 din anexa nr.2 la Legea 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitate a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, persoanele ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor) sunt incluse în categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical în sumă fixă, care se asigură în mod individual.

Cum urmează să ducă evidența vînzărilor și procurărilor persoanele care desfășoară activitate independentă?
Ordin nr. 460, din 10.09.2018
      La efectuarea decontărilor în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sunt obligate să utilizeze maşina de casă şi de control la efectuarea decontărilor în numerar în modul stabilit de Guvern, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.
      Persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente înregistrează vînzările şi procurările în Registrul-jurnal de vînzări şi procurări (pct.12 Indicaţii metodice privind particularităţile ţinerii evidenţei vînzărilor şi procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente, aprobate prin Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017).
      La întocmirea Registrului-jurnal persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente trebuie să respecte următoarele cerinţe:
1) Registrul-jurnal se întocmeşte într-un exemplar pe suport de hîrtie pentru fiecare perioadă fiscală de gestiune, cu excepţia cazului prevăzut la subpct.7);
2) filele Registrului-jurnal pe suport de hîrtie se numerotează în ordine crescătoare şi se şnuruiesc. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data şi numărul de file confirmate prin semnătura persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente;
3) înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor justificative;
4) vînzările şi procurările în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal în monedă naţională conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielilor (plăţilor);
5) în Registrul-jurnal se înregistrează doar vînzările şi procurările legate de activitatea independentă;
6) sumele veniturilor şi cheltuielilor se totalizează la finele perioadei fiscale de gestiune sau, după caz, pe fiecare lună (trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei fiscale de gestiune;
7) dacă la sfîrşitul perioadei fiscale de gestiune în Registrul-jurnal a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea vînzărilor şi procurărilor anului de gestiune imediat următor.
    Persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente este obligată să păstreze Registrele-jurnal, Registrele MCC, copia borderoului şi documentele justificative pe o perioadă de cel puţin 4 ani.

În cazul încetării activității în decursul anului sau pînă la finele anului calendaristic, care va fi suma limită a impozitului pe venit necesară achitării?
Ordin nr. 664, din 12.12.2018
    Potrivit art. 6911 alin.(3) din Codul fiscal, pentru contribuabilii care încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 250 de lei pentru fiecare lună în care a desfăşurat activitate.
[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr.229 din 01.11.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr. 441-447/705 din 30.11.2018)]

Ordin nr. 295, din 09.07.2019

       Conform art.5 pct. 361) din Codul fiscal activităţi independente reprezintă activităţi de comerţ desfăşurate de către o persoană fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o formă organizatorico-juridică, în urma desfăşurării cărora se obţine venit.          
     Capitolul 102 din Codul fiscal reglementează regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente.          
      Totodată, în conformitate cu art. 3 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231/2010 activitate de comerţ reprezintă activitate de întreprinzător iniţiată în baza raporturilor stabilite în domeniul comercializării mărfurilor produse, prelucrate sau procurate, precum şi în domeniul executării diverselor lucrări şi prestării serviciilor aferente vînzării mărfurilor, avînd ca scop satisfacerea intereselor economice private şi asigurarea unei surse de venit.          
     Respectiv, persoanele fizice în cadrul activității independente au dreptul să comercializeze mărfuri de producție proprie.

Care este modul de calculare, achitare și declarare a impozitului pe venit din activități independente începând cu 1 iulie 2023?
Ordin nr. 176, din 30.05.2023
      În contextul modificărilor operate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative, începând cu 1 iulie 2023, persoanele fizice ce desfășoară activități independente, nu vor mai depune la Serviciul Fiscal de Stat Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma AI17) și nu vor calcula impozitul pe venit care îl datorează, deoarece calcularea impozitului se va efectua de către autoritatea fiscală, iar suma spre achitare va fi remisă contribuabilului prin înmânarea avizului de plată.

Care este plafonul maxim al veniturilor obținute de către persoanele fizice rezidente din activitatea independentă desfășurată, începând cu 1 iulie 2023?
Ordin nr. 176, din 30.05.2023
     În contextul modificărilor operate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative, începând cu 1 iulie 2023, pentru persoanele fizice rezidente, care vor avea înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat activitatea independentă, plafonul maxim al veniturilor obținute va fi de până la 1,2 mil. lei pentru un an calendaristic.

Care este modalitatea de ținere a evidenței vânzărilor și procurărilor de către persoanele care desfășoară activitate independentă, începând cu 1 iulie 2023?
Ordin nr. 176, din 30.05.2023
     Începând cu 1 iulie 2023, persoanele care desfășoară activitate independentă vor avea doar următoarele obligații:
- să păstreze documentele de proveniență pentru bunurile comercializate în termen de 1 an din momentul procurării bunurilor;
- să înregistreze în Registrul elaborat de Serviciul Fiscal de Stat procurările efectuate de la persoanele fizice și să asigure păstrarea acestuia în termen de 1 an;
- să utilizeze echipamentul de casă şi de control conectat la Sistemul informaţional automatizat "Monitorizarea electronică a vânzărilor" pentru documentarea comercializării bunurilor.
     Totodată, de menționat faptul, că prin Legea nr.356/2022 sunt operate modificări și la Legea nr.93/1998, potrivit cărora deținătorii de patente în vederea continuității desfășurării activității comerciale, începând cu 1 iulie 2023 au posibilitatea de a trece la un regim fiscal simplificat – activitatea independentă.

Vor fi oare în drept persoanele fizice ce desfășoară activități independente să utilizeze după 1 iulie 2023 echipamentul de casă și control (ECC)?
Ordin nr. 176, din 30.05.2023
    Prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative, au fost efectuate modificări la art.698 alin.(3) din Codul fiscal, potrivit cărora începând cu 1 iulie 2023, persoanele care desfășoară activitate independentă în vederea documentării comercializării bunurilor sunt obligați să utilizeze în cadrul desfășurării activității sale doar echipamentul de casă şi de control conectat la Sistemul informaţional automatizat "Monitorizarea electronică a vânzărilor" (SIA MEV).

Ordin nr. 293, din 10.08.2023

       Conform art. 6911 alin. (2) din Codul fiscal, în prima perioadă fiscală contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea echipamentului de casă și de control utilizat în activitate, cu excepția persoanelor care au beneficiat de compensarea sumei aferente procurării echipamentului de casă și de control.
      Totodată, potrivit prevederilor art. 5 pct. 40 echipamentele de casă și de control sunt mașinile de casă și de control cu memorie fiscală, alte sisteme informatice, ce includ dispozitive electronice (de tip terminal de plată în numerar, aparat de schimb valutar, precum și altele ce dispun de un program de aplicație dedicat și identificabil) cu funcții de mașini de casă și de control, destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă (în numerar), păstrarea, imprimarea, criptarea și transmiterea la serverul Serviciului Fiscal de Stat a informației financiare gestionate, care asigură protecția algoritmelor de lucru și a datelor înregistrate de modificarea nesancționată.
     Astfel, în prima perioadă fiscală contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat doar cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea echipamentului de casă și de control utilizat în activitate. Cheltuielile suportate aferent procurării serviciilor de deservire a echipamentului sau a materialelor consumabile (sigiliilor, registrelor, hârtiei etc.) nu se va include în suma cheltuielilor cu care urmează a fi diminuat impozitul pe venit.
     Prin urmare, la completarea cererii de înregistrare/actualizare a datelor/încetare a activității pentru persoanele ce desfășoară activitate independentă (OMF nr. 2/2017), la pct. 2.3 se vor indica doar cheltuielile suportate pentru procurarea ECC.

news-events