Scutiri şi alte deduceri

    Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
     Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
     Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.
    Respectiv, persoanele divorțate vor beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Persoanele divorțate pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute, potrivit prevederilor art. 35 din Codul fiscal?           Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.         Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.          Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):          a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;          b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat.          Respectiv, persoanele divorțate vor beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.

Conform prevederilor art.35 din Codul fiscal persoana fizica va avea dreptul sa beneficieze de scutirea pentru persoanele întretinute, pîna la momentul cît persoana fizica întretinuta întruneste cumulativ toate cerintele stipulate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.

     Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să rețină din fiecare dobîndă și să achite ca parte a impozitului o sumă stabilită conform art. 89 din Codul fiscal.
     Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările și completările ulterioare), scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.
     Ținînd cont de faptul că venitul din dobînzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv la momentul achitării veniturilor din dobînzi, scutirile la care are dreptul persoana fizică nu pot fi utilizate.
     Totodată, deoarece reținerea impozitului pe venit din dobînzi, stabilită conform art. 89 din Codul fiscal, nu reprezintă o reținere finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit,prezentînd Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, indicând în ea scutirile la care aceasta are dreptul conform art.33-35 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 10 din 03.01.2020 , în vigoare din 10.01.2020]

     Fiecare plătitor de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepția celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali și al gospodăriilor țărănești (de fermier), este obligat să rețină din fiecare dobîndă și să achite ca parte a impozitului o sumă stabilită conform art. 89 din Codul fiscal.
      Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările și completările ulterioare), scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul pentru veniturile sub formă de salariu.
     Ținînd cont de faptul că venitul din dobînzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv și scutirile la care are dreptul persoana fizică nu pot fi utilizate de către aceasta la momentul achitării veniturilor din dobînzi.
     Totodată, deoarece reținerea din dobînzi nu este finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, utilizînd scutirile la care aceasta are dreptul conform art.33-35 din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        În cazul achitarii dobînzilor în folosul persoanelor fizice, agentul economic va avea dreptul sa-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?          Conform pct. 10 din Hotatarîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la retinerea impozitului pe venit din salariu si din alte plati efectuate de catre patron în folosul angajatului si a formularelor ce atesta retinerea impozitului pe venit la sursa de plata nr. 10 din 19.01.2010 scutirile la care are dreptul contribuabilul se acorda la locul de munca de baza a lucratorilor rezidenti ai Republicii Moldova. Locul de munca de baza se considera întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuala si gospodaria taraneasca (de fermier)), institutia, organizatia la care, conform legislatiei în vigoare, se tine evidenta carnetului de munca al lucratorului. Respectiv, conform art. 89 din Codul fiscal întreprinderea la achitarea dobînzii în folosul persoanelor fizice va retine în prealabil un impozit în marime de 15%, fara acordarea scutirilor la impozitul pe venit. Totodata, deoarece retinerea data nu este finala, persoana fizica urmeaza sa declare sursa respectiva de venit prin Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08), utilizînd scutirile la care aceasta are dreptul.

Comasarea cu întrebarea din pct. 29.2.3.19. al Bazei generalizate a practicii fiscale

        Salariatul a înaintat cererea pentru scutirea personala în favoarea sotiei în luna aprilie. Din care perioada persoana va avea dreptul sa beneficieze de scutirea data?          Conform prevederilor alin.(1) si alin.(2) ale art.34 din Codul fiscal, persoana fizica rezidenta aflata în relatii de casatorie are dreptul în anul 2010, la o scutire suplimentara în suma de 8100 lei anual, sau de 12000 lei în cazul în care se afla în relatii de casatorie cu orice persoana specificata la art.33 alin.(2) din Codul nominalizat, cu conditia ca sotia (sotul) nu beneficiaza de scutire personala. Conform pct.19 din anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr.10 din data de 19.01.2010, daca pe parcursul anului fiscal se schimba suma scutirilor la care are dreptul lucratorul, sau intervin careva modificari în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.), acesta este obligat sa prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc schimbarea, o noua cerere semnata de el, anexînd la ea documentele justificative corespunzatoare. Noua cerere se prezinta pe parcursul anului fiscal în cazurile în care lucratorul obtine dreptul la scutiri sau a decis sa beneficieze de scutirile la care are dreptul, însa de care nu a beneficiat pîna la prezentarea cererii noi. De asemenea, mentionam ca în conformitate cu pct.23 din anexa nr.1 la Hotarîrea nominalizata, în toate cazurile scutirile se acorda sau se anuleaza din luna urmatoare, dupa luna în care este depusa (retrasa) cererea

     Dreptul și mărimea scutirilor acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit sunt stabilite în art. 33, 34 și 35 al Codului fiscal.   
     Scutirile menționate se utilizează pentru fiecare perioadă fiscală (an calendaristic) în parte.   
     De asemenea, potrivit prevederilor art. 12 pct. 12 din Codul fiscal, scutirea este suma care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform art. 33, 34 și 35.   
     Astfel, în cazul în care în perioadele fiscale anterioare persoana fizică a obținut venituri și nu a utilizat scutirile la care are dreptul, acesta urmează să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru fiecare perioadă fiscală, unde va indica cuantumul întreg al scutirilor la care acesta a avut dreptul, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.

        Sunt considerate ca surse de venit impozabile onorariile si poate persoana fizica sa beneficieze de scutirea personala nefolosita pentru anii 2008-2009?          În conformitate cu prevederile art.18 lit. c) din Codul fiscal, onorariile sunt considerate ca surse de venit impozabile. Totodata, potrivit prevederilor art.83 alin. 2 lit. b) din Codul Fiscal, persoanele fizice rezidente care nu au obligatii privind achitarea impozitului pe venit, dar obtin venit impozabil din sursele altele decât salariul, care depaseste suma scutirii personale pe an acordate conform art.33 alin. (1) din Codul fiscal, sunt obligate sa prezinte Declaratia cu privire la impozitul pe venit. Conform prevederilor art.33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoana fizica rezidenta) are dreptul la o scutire personala pe an. Pentru anul 2010 suma data constituie 8100 lei, iar pentru anii 2008- 2009, respectiv 6300 lei si 7200 lei. În conformitate cu prevederile art. 83 alin.5 din Codul fiscal, persoanele fizice care nu sunt obligate sa prezinte Declaratia cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plata în plus la impozit, au dreptul, în termenul stabilit pentru prezentarea declaratiei sau cu depasirea acestui termen, sa prezinte o declaratie în care vor indica suma platita în plus la impozit, care urmeaza sa fie restituita conform legislatiei fiscale. Potrivit prevederilor art.266 alin. (1) din Codul Fiscal, cererea de restituire a sumelor platite în plus sau a sumelor care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi restituite poate fi depusa de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuarii si/sau aparitiei lor. Prin urmare, în cazul în care la prezentarea Declaratiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale 2008-2009 si 2010, va fi înregistrata suma platita în plus, urmeaza sa înaintati o cerere catre inspectoratul fiscal teritorial, în raza caruia este domiciliul de baza (viza de resedinta). Restituirea sumelor achitate în plus se efectueaza în termenii stabiliti de legislatia fiscala, conform prevederilor art.175 din Codul Fiscal.

      Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
     Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul. Scutirea pentru persoanele întreţinute se aplică din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin.(2) şi (3)din articolul menționat.
     Persoană întreținută este persoana care întrunește cerințele specificate la art. 35 alin. (2) și (3) din Cod, și anume:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.
      Curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani şi tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin.(1), în funcţie de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă, care întruneşte cerinţele specificate la alin.(2) lit.b) din articolul menționat.
      În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, urmează să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu, la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documentele:
1) Statutul de rezident al Republicii Moldova se confirmă prin următoarele documente:
- copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului; sau
- copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;
-certificatul de rezidenţă– pentru cetăţenii străini.
2)Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:
a)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:
- copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) sau copia certificatului de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent al contribuabilului);
- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute;
- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naştere);
- copia legitimaţiei de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreţinută este student învaţă peste hotarele Republicii Moldova)
b)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:
- copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) al soţiei (soţului) a contribuabilului sau copia certificatului de naştere (înfiere) al soţiei (soţului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent;
- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;
- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute.
с) pentru persoana întreținută- persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate:
- copia certificatului de naştere al persoanei întreţinute, iar în cazul în care persoana întreţinută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naştere al contribuabilului;
- copia certificatului eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute.
d) pentru persoana întreținută ce se află sub tutela (curatela) contribuabilului:
-copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei).
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

     Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.
     Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.         
     Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
     În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documentele:         
1) Statutul de rezident al Republicii Moldova se confirmă prin următoarele documente:
- copia actului de identitate.
     La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului; sau - copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului; -certificatul de rezidenţă.         
2)Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:         
a)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:
-copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);
- copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);
- copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);
-copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;         
b)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:
-copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) al soției (soțului) a contribuabilului sau copia certificatului de naștere (înfiere) al soției (soțului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreținută este un ascendent;
- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;
- copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
-copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;         
с) pentru persoana întreținută-invalid din copilărie:
-copia certificatului de naștere al persoanei întreținute, iar în cazul în care persoana întreținută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naștere al contribuabilului;
- copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
-copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;         
d) pentru persoana întreținută ce se află sub tutela (curatela) contribuabilului:
-copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei)2.
2Pct. 9, 17, 30 și 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29 august 2014).
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.         Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.          Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):  a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;  b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol. alineat.          În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documentele:          1) Statutul de rezident al Republicii Moldova se confirmă prin următoarele documente:  - copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului; sau  - copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;  - documentul în original de la Poliţia de Frontieră despre intrările şi ieşirile în/din Republica Moldova pentru anul fiscal de gestiune, care atestă prezenţa persoanei fizice – cetăţean străin sau apatrid – în Republica Moldova pentru o perioadă sau perioade ce depăşesc în total 183 de zile calendaristice.          La calculul perioadei de 183 de zile se vor include următoarele zile:   - toate zilele prezenţei fizice, inclusiv zilele de sosire şi de plecare; şi  - zilele petrecute în afara statului de activitate, precum şi zilele de sîmbătă şi duminică, sărbătorile naţionale, sărbătorile şi deplasările de serviciu legate direct cu activitatea destinatarului în acest stat, după care a fost reîncepută activitatea pe teritoriul statului respectiv.          2)Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:  a)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:   -copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);  - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;  - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);  - copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);  b)pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:  -copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) al soției (soțului) a contribuabilului sau copia certificatului de naștere (înfiere) al soției (soțului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreținută este un ascendent;  - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;  - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;  с) pentru persoana întreținută-invalid din copilărie:  -copia certificatului de naștere al persoanei întreținute, iar în cazul în care persoana întreținută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naștere al contribuabilului;  - copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;  -copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;  d) pentru persoana întreținută se află sub tutela (curatela) contribuabilului:  -copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei)2.  2Pct. 9, 17, 30 și 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29 august 2014).

      În conformitate cu prevederile art.33-35 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută în mărimea indicatorului prevăzut la articolеlе menționatе.
     Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014.
       Prin urmare, potrivit prevederilor pct. 48 din Regulamentul menționat, la efectuarea ultimei plăţi impozabile (salariu, premiu etc.) către angajata care pleacă în concediu de maternitate (ce include concediul prenatal şi postnatal), reţinerea impozitului pe venit se efectuează cu acordarea scutirilor solicitate:
1) dacă persoana se consideră angajat de la începutul anului fiscal – pentru 12 luni;
2) dacă persoana s-a angajat pe parcursul anului fiscal – pentru numărul de luni pe perioada cărora se considera angajat, începînd cu luna următoare celei în care acesta s-a angajat şi a depus cererea privind acordarea scutirilor şi pînă la sfîrşitul anului fiscal.
     În cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.
     În cazul în care persoana care se află în concediu de maternitate îşi retrage cererea privind acordarea scutirilor pînă la sfîrşitul anului fiscal, angajatorul trebuie să efectueze recalculul impozitului pe venit reţinut, acordînd persoanei respective numai suma scutirii la care ea are dreptul de facto.
[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr.970 din 03.10.2018 în vigoare 01.10.2018]

     În conformitate cu prevederile art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.         
     Totodată, potrivit art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul dat, dacă aceasta întrunește cumulativ cerințele stabilite la alin. (2) al articolului menționat.         
     Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014.         
       Prin urmare, potrivit prevederilor pct. 48 din Regulamentul menționat, la efectuarea ultimei plăţi impozabile (salariu, premiu etc.) către angajata care pleacă în concediu de maternitate (ce include concediul prenatal şi postnatal), reţinerea impozitului pe venit se efectuează cu acordarea scutirilor solicitate:
1) dacă persoana se consideră angajat de la începutul anului fiscal – pentru 12 luni;
2) dacă persoana s-a angajat pe parcursul anului fiscal – pentru numărul de luni pe perioada cărora se considera angajat, începînd cu luna următoare celei în care acesta s-a angajat şi a depus cererea privind acordarea scutirilor şi pînă la sfîrşitul anului fiscal.         
     Astfel, în cazul în care persoana fizică pleacă în concediu de maternitate în anul de gestiune, acesteia i se vor acorda scutirile la care are dreptul pînă la finele anului.

        Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul în cazul în care pe parcursul anului persoana pleaca în concediu de maternitate în anul 2010?                 Conform prevederilor alin.(1) art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoana fizica rezidenta) la determinarea impozitului pe venit în anul 2010, are dreptul la o scutire în suma de 1800 lei pentru fiecare persoana întretinuta, cu exceptia invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 8100 lei. Totodata, conform prevederilor alin.(1) art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoana fizica rezidenta) are dreptul în anul 2010 la o scutire personala în suma de 8100 lei, sau în marimea indicatorului prevazut în alin. (2) din acest articol. Regimul fiscal si modalitatea determinarii impozitului pe venit din salariu si din alte plati efectuate de catre patron în folosul angajatului este prevazut în Regulamentul cu privire la retinerea impozitului pe venit, anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010. Conform prevederilor pct.19 cap.III din acest Regulament, daca pe parcursul anului fiscal se schimba suma scutirilor la care are dreptul lucratorul, sau intervin careva modificari în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.), acesta este obligat sa prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data cînd a avut loc schimbarea, o noua cerere semnata de el, cu anexarea documentelor justificative corespunzatoare. Astfel, tinînd cont de faptul ca, angajata planifica de a iesi din concediul de maternitate si doreste de a beneficia de scutirea pentru persoana întretinuta, persoana data are obligatia de a prezenta patronului o noua cerere, care va contine informatia referitoare la scutirile, la care s-a pastrat dreptul, precum si informatia referitoare la scutirile suplimentare la care a obtinut dreptul. Tinem sa mentionam, ca în toate cazurile scutirile se acorda sau se anuleaza din luna urmatoare, dupa luna în care este depusa (retrasa) cererea. Determinarea scutirilor acordate lucratorului se efectueaza prin metoda cumulativa de la începutul anului fiscal, iar în cazurile în care, lucratorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal – din luna urmatoare dupa luna în care a fost depusa cererea privind acordarea scutirilor. Totodata, relatam ca, determinarea numarului de luni în anul fiscal, pe parcursul carora lucratorul se considera angajat în scopul impozitarii, se efectueaza în modul urmator: 1) în cazurile în care lucratorul este angajat din anul fiscal precedent - începînd cu luna ianuarie; 2) în cazurile în care lucratorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal - începînd cu luna în care a fost angajat.

     Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 alin. (1) al Codului fiscal.       
     Potrivit alin. (2) din articolul menționat, persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
     De asemenea, conform art. 5 lit. a) pct. ii) din Codul fiscal, persoana fizică are statut de rezident inclusiv în cazul în care acesta se află la învățătură peste hotare.         
    Totodată, potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014(cu modificările și completările ulterioare), documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreținută sunt:
- documentele indicate în pct. 30 din Regulamentul menționat, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;
- copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);
- copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;
- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);
- copia documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);
- copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale (în cazul persoanei întreținute cu dizabilități).
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 alin. (1) al Codului fiscal.          Potrivit alin. (2) din articolul menționat, persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:  a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;  b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol.          De asemenea, conform art. 5 lit. a) pct. ii) din Codul fiscal, persoana fizică are statut de rezident inclusiv în cazul în care acesta se află la învățătură peste hotare.          Totodată, potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreținută sunt:  - documentele indicate în pct. 30 din Regulamentul menționat, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;  - copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);  - copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;  - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);  - copia documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova).

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal (în continuare Lege), pentru a beneficia de înlesnirea fiscala la impozitul pe venit prevazuta în acest alineat sînt necesare un sir de documente justificative, printre care se enumara si copia legalizata de pe diploma de absolvire eliberata de o institutie de învatamânt acreditata din Republica Moldova sau diploma de absolvire a institutiei de învatamânt din strainatate recunoscuta pe teritoriul Republicii Moldova conform legislatiei în vigoare. Prin urmare, pentru a beneficia de înlesnirea fiscala la impozitul pe venit urmeaza sa fie întrunite toate conditiile stipulate în articolul indicat, inclusiv functia pe care o detine salariatul întreprinderii trebuie sa fie inclusa în Lista ocupatiilor specifice activitatilor de realizare de programe ( Anexa nr.2 la Lege). În cazul în care salariatul mentionat în adresare întruneste toate conditiile expuse la articolul nominalizat, acesta beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe venit din salariu ca si ceilalti specialisti în domeniul informaticii (realizatori de programe).

        Conform art. 35 alin. (3) din Codul fiscal tutorele si curatorul minorilor în vîrsta de la 14 la 18 ani au dreptul la o scutire suplimentara în marimea specificata la alin.(1) art. 35 din Codul fiscal, în functie de caz, pentru fiecare persoana aflata sub tutela si/sau curatela, care întruneste cerintele specificate la art.35 alin.(2) lit.d) din Codul fiscal.         Aliniatul (1) art. 35 din Codul fiscal stabileste ca contribuabilul (persoana fizica rezidenta) are dreptul la o scutire în suma de 1800 lei anual pentru fiecare persoana întretinuta, cu exceptia invalizilor din copilarie pentru care scutirea constituie 8100 lei anual.         De asemenea, pentru ca tutorele sa beneficieze de scutirea pentru persoana întretinuta, venitul anual al persoanei aflate sub tutela nu trebuie sa depaseasca suma de 8100 lei.         La acordarea scutirii pentru persoanele întretinute se va tine cont de veniturile din orice sursa de venit obtinute de catre persoanele întretinute (atît cele impozabile, cît si cele neimpozabile).         Respectiv, în cazul examinat, contribuabilul va avea dreptul sa beneficieze de scutirea pentru persoanele întretinute în marime specificata la alin.(1) art. 35 din Codul fiscal, adica în cuantumul de 8100 lei anual, deoarece persoana aflata sub tutela este invalid din copilarie si venitul obtinut nu depaseste suma de 8100 lei anual.

     Fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern, potrivit prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal.         
     Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.
     Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.          
     Astfel, scutirile personale la care are dreptul contribuabilul se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. 
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

        Fiecare angajator care plătește lucrătorului salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate) este obligat să calculeze, ținînd cont de scutirile solicitate de angajat și de deduceri, și să rețină din aceste plăți un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern, potrivit prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal.         Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.         Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine în evidenţă carnetul de muncă al angajatului.         Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.         Astfel, scutirile personale la care are dreptul contribuabilul se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

   Conform prevederilor art.12 pct.12) din Codul fiscal, scutirile reprezintă o sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului în mărimea stabilită de art.33, 34 şi 35 al Codului fiscal.         
    Respectiv, mărimea scutirilor de care va beneficia persoana fizică nu va depăși cuantumul venitului brut obţinut de către aceasta în perioada fiscală de gestiune.

        Conform prevederilor art.12 pct.12) din Codul fiscal, scutirile reprezintă o sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform art.33, 34 şi 35 al Codului fiscal.         Respectiv, scutirile de care beneficiază persoana fizică se vor aplica doar în limita şi în cuantumul venitului obţinut de către aceasta.

     În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, scutirea pentru persoanele întreținute se acordă în condițiile respectării cerințelor de mai jos:         
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;         
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.       
     Potrivit prevederilor pct. 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările și completările ulterioare), dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.         
    Conform pct. 18 din Regulamentul menționat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.  
     Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru persoană întreținută în cuantumul total prevăzut în art. 35 alin. (1) din Codul fiscal prin depunerea Declarației pe venitul persoanei fizice aferente perioadei fiscale în cauză.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, scutirea pentru persoanele întreținute se acordă în condițiile respectării cerințelor de mai jos:          a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;          b) are un venit ce nu depășește suma stabilită la articolul respectiv.          Potrivit prevederilor pct. 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.          Conform pct. 18 din Regulamentul menționat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.          În contextul celor expuse, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea de exemplu în luna septembrie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venit a scutirii aferente lunilor octombrie – decembrie.          Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru persoană întreținută în cuantumul total prevăzut în art. 35 alin. (1) din Codul fiscal prin depunerea Declarației pe venitul persoanei fizice aferente perioadei fiscale în cauză.

      Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 alin.(2) al Codului fiscal. Prevederile alin.(2) se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.
      În scopul determinării mărimii și categoriei scutirii pentru soție (soț) care urmează a fi acordată angajatului (art. 34 alin. (2) din Codul fiscal), ultimul trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documente:
1) Documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova:
a) copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului; sau
b) copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;
c) certificatul de rezidenţă– pentru cetăţenii străini.
2) Copia certificatului de căsătorie al contribuabilului.
3) Confirmarea privind neutilizarea scutirii personale, conform anexei nr.7 la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.
      Suplimentar se vor mai prezinta următoarele documente( după caz):
a) pentru persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl - legitimația participantului la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă eliberat de către Consiliul National de Determinare a Dizabilității şi Capacității de Muncă sau structurile sale teritoriale;
b) pentru persoanele a căror dezabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl; invalizii de război; invalizii din copilărie; invalizii de gradul I și II (persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată); persoanele cu dizabilități survenite ca urmare a participării la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și la acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația de pensionar cu indicarea cauzei invalidității şi certificatul privind dizabilitatea și capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
c) pentru părintele sau soția (soțul) unui participant căzut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sau în acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația care confirmă dreptul la înlesniri;
d) pentru pensionarii-victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate - legitimația de pensionar și certificatul de reabilitare.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, Hotărîrea Guvernului nr.10 din 03.01.2020 , în vigoare din 10.01.2020]

    Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 al Codului fiscal.        
    În scopul determinării mărimii și categoriei scutirii pentru soție (soț) care urmează a fi acordată angajatului (art. 34 alin. (1) din Codul fiscal), ultimul trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documente:         
    1) documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova:
a) copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naştere al copilului; sau
b) copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;
c) certificatul de rezidenţă.         
    2) Copia certificatului de căsătorie al contribuabilului.         
   3) Confirmarea privind neutilizarea scutirii personale, conform anexei nr.7 la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.         
     În cazul solicitării acordării scutirii în temeiul art. 34 alin. (2) din Codul fiscal, suplimentar se vor  prezinta următoarele documente, după caz:
a) pentru persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl - legitimația participantului la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă eliberat de către Consiliul National de Determinare a Dizabilității şi Capacității de Muncă sau structurile sale teritoriale;
b) pentru persoanele a căror dezabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl; invalizii de război; invalizii din copilărie; invalizii de gradul I și II (persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată); persoanele cu dizabilități survenite ca urmare a participării la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și la acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația de pensionar cu indicarea cauzei invalidității şi certificatul privind dizabilitatea și capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
c) pentru părintele sau soția (soțul) unui participant căzut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sau în acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația care confirmă dreptul la înlesniri;
d) pentru pensionarii-victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate - legitimația de pensionar și certificatul de reabilitare1.
1 Pct.32 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 970 din 03.10.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.377-383 din 05.10.2018 (în vigoare din 01.10.2018)]

        Care este cuantumul scutirii pentru soţ la care are dreptul persoana fizică rezidentă, în cazul în care aceasta s-a căsătorit în iunie 2013 – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în luna septembrie?           În conformitate cu prevederile art.34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 9120 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Scutirea se va aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.         În conformitate cu prevederile art.151 din Codul fiscal, determinarea obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile Titlului II al Codului fiscal, se efectuează în modul stabilit de Guvern.         Astfel, în conformitate cu prevederile pct.12 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30.01.2008, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la alin.(1) art.33 din Cod pentru perioada fiscală respectivă, cu condiţia că soţul (soţia) nu beneficiază de scutire personală, iar în conformitate cu prevederile pct.23 din Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată nr.10 din 19.01.2010, în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare, după luna în care este depusă (retrasă) cererea.         Totodată, în conformitate cu prevederile pct.18 din aceeaşi Hotărîre, suma scutirilor personale anuale prevăzute la alin. (1) şi/sau (2) art. 33 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil şi soţia (soţul) acestuia.         În contextul celor expuse, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în septembrie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor octombrie – decembrie. La cerere se anexează o cerere în formă liberă prin care soţul renunţă la scutirea personală în favoarea soţiei.  Totodată, aceasta este în drept să utilizeze scutirea pentru soţ în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză, cu condiţia că soţul renunţă la scutirea personală.

     În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreținută, dacă aceasta întrunește toate cerințele de mai jos:         
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;         
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
     Astfel, reieșind din prevederile menționate, în cazul în care persoana întreținută obține venit sub formă de bursă în mărime ce depășește cuantumul scutirii personale, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?           În conformitate cu prevederile art.35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunește toate cerinţele de mai jos:         a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;           b) are un venit ce nu depăşeşte suma scutirii personale stipulată pentru anul de gestiune.         Prin urmare, ținînd cont de prevederile menționate și dat fiind faptul că persoana întreținută obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 35 din Codul fiscal prin Legea nr. nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013)]

       Рersoana fizică rezidentă a Republicii Moldova are dreptul la următoarele scutiri la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri:
    1.Conform art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală în mărimea stabilită la acest articol.
    2.Potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Cod, are dreptul la o scutire suplimentară, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea sa personală. Prevederile menționate se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.
    3. Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală, stabilită în articolul respectiv, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate pentru care scutirea este stabilită în mărimea majoră. Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.
      Curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani și tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, în funcție de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă și/sau curatelă, care întrunește cerințele specificate la art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Scutirea pentru persoanele întreţinute se aplică din luna următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării cerinţelor prevăzute la alin.(2) şi (3) din art.35 din Codul fiscal.
      Scutirile menționate se utilizează pentru fiecare perioadă fiscală în parte.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

    Conform prevederilor Codului fiscal, persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova are dreptul la următoarele scutiri la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri:  
       1.Conform art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală în mărimea stabilită la acest articol.  
       2.Potrivit prevederilor art. 34 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anuală, în dependență de caz, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea sa personală.   
      3. Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală, stabilită în articolul respectiv, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie în mărimea stabilită la acest articol. Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe:         
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
    Curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani și tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, în funcție de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă și/sau curatelă, care întrunește cerințele specificate la art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.         
    Scutirile menționate se utilizează pentru fiecare perioadă fiscală în parte.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Care sunt scutirile de care va beneficia persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri?           Conform prevederilor Codului fiscal, persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova are dreptul la următoarele scutiri la calcularea impozitului pe venit din salariu și/sau alte venituri:          1.Conform art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală sau personală majoră anuală în mărimea stabilită la acest articol.          2.Potrivit prevederilor art. 34 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anuală, sau scutire suplimentară majoră în dependență de caz, în mărimea stabilită la acest articol, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea sa personală.          3. Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreținută, precum și pentru invalizii din copilărie în mărimea stabilită la acest articol după caz.          Persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe (art. 35 alin. (2) din Codul fiscal):          a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;          b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.          Tutorele și curatorul minorilor în vîrstă de la 14 la 18 ani au dreptul la o scutire suplimentară pentru fiecare persoană aflată sub tutelă și/sau curatelă în mărimea specificată la articolul 35 alin. (1) din Codul fiscal, în funcție de caz.         Scutirile menționate se utilizează pentru fiecare perioadă fiscală (an calendaristic) în parte.

     Dreptul și mărimea scutirii personale acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 33 al Codului fiscal.          
    Scutirea personală se acordă rezidentului Republicii Moldova sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.          
     În scopul determinării mărimii și categoriei scutirii personale care urmează a fi acordată angajatului (art. 33 alin. (1) din Codul fiscal), ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte angajatorului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova: 
a)copia actului de identitate.  La această categorie de documente se atribuie: a)buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naștere al copilului sau 
b)certificatul de rezidență, eliberat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cetățeanului străin sau apatridului, precum și copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului.         
     În cazul solicitării acordării scutirii personale în temeul art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz: 
a)pentru persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl - legitimația participantului la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și certificatul Consiliului de expertiză medicală a vitalității; 
b)pentru persoanele a căror dezabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl; invalizii de război; invalizii din copilărie; invalizii de gradul I și II (persoanele cu dizabilitate severă sau accentuată); persoanele cu dizabilități survenite ca urmare a participării la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, precum și la acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația de pensionar cu indicarea cauzei invalidității; certificatul privind dizabilitatea și capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale; 
c)pentru părintele sau soția (soțul) unui participant căzut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sau în acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația care confirmă dreptul la înlesniri; 
d)pentru pensionarii-victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate - legitimația de pensionar și certificatul de reabilitare1.
1Pct. 9, 17, 30 și 32 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venitdin salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului,precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practicăactivitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea delucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.

        Poate Certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă emis de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capicităţii de Muncă servi drept document care confirmă dreptul la scutirea personală majoră, stabilită la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal?        În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 9516 lei pentru anul 2014.  De asemenea, art. 33 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal prevede că suma scutirii personale, stabilită la alin. (1), va constitui 14 148 lei pe anul 2014 pentru orice persoană care este invalid de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I şi II.  Totodată, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 9 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60 din 30.03.2012, pînă la expirarea termenului pentru care s-a stabilit reexpertizarea persoanei cu dizabilităţi sau în cazul gradelor de invaliditate fără termen, invaliditatea de gradele I, II şi III se echivalează, în mod corespunzător, cu dizabilitatea severă, dizabilitatea accentuată şi dizabilitatea medie.  Astfel, persoana cu dizabilităţi severe sau accentuate va avea dreptul la scutire personală majoră, stabilită la art. 33 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.  De asemenea, pct. 55 din Hotărîrea Guvernului cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă nr. 65 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial 18-21/104 din 25.01.2013), consiliile teritoriale şi consiliile specializate, la stabilirea dizabilităţii, întocmesc şi eliberează persoanei certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă.  Astfel, Certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă eliberat de Consiliul Naţional pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă de asemenea poate servi drept document care va confirma dreptul la scutirea personală majoră, stabilită la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal.

     În cazul în care angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe (art. 24 alin. (21) din Legea pentru punere în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal), obțin venituri, altele decît salariul de bază, asupra acestora nu se vor răsfrânge prevederile art. 33-35 din Codul fiscal.         
     Totodată, acestea urmează a fi diminuate, după caz, cu suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicală, prevăzute în art. 36 din Codul fiscal. În vederea aplicării prevederilor art. 24 alin. (21) din Legea privind punerea în aplicare a Titlului I și II din Codul fiscal, sintagma „alte venituri” presupune și veniturile obținute de către angajat din activitatea desfășurată în cadrul aceleiași entități (inclusiv darea în arendă sau locațiune), cu excepția veniturilor salariale fată de care se aplică facilitățile menționate mai sus.           
     De asemenea, alte venituri obținute de către angajat de la angajatorul propriu sau de la alți subiecți pe parcursul anului fiscal, care nu sunt scutite de impozitul pe venit conform art. 24 alin. (21) din Legea menționată, se vor impozita și vor fi declarate în modul general stabilit, fără a fi utilizat dreptul la scutiri, conform art. 33-35 din Codul fiscal.           
     Astfel, angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit nu vor îndeplini pozițiile „Scutiri” din secțiunea a doua, ţinînd cont de lipsa temeiului legal pentru completarea acestuia.

        În cazul în care angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe și corespund listei activităților de realizare de programe prevăzute de anexa nr. 1 din Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, obţin venituri, altele decît salariul de bază, asupra acestora se vor răsfrînge prevederile art.33-35 din Codul fiscal?           În cazul în care angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe (alin.(21) art.24 din Legea pentru punere în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal), obţin venituri, altele decît salariul de bază, asupra acestora nu se vor răsfrînge prevederile art.33-35 din Codul fiscal.         Totodată, acestea urmează a fi diminuate, după caz, cu suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prevăzute în art.36 din Codul fiscal. În vederea aplicării prevederilor art.24 alin.(21) din Legea privind punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, sintagma „alte venituri” presupune şi veniturile obţinute de către angajat din activitatea desfăşurată în cadrul aceleiaşi entităţi (inclusiv darea în arendă sau locaţiune), cu excepţia veniturilor salariale faţă de care se aplică facilităţile menţionate mai sus.         Totodată, alte venituri obţinute de către angajat de la angajatorul propriu sau de la alţi subiecţi pe parcursul anului fiscal, care nu sunt scutite de impozitul pe venit conform alin.(21) art.24 din Legea menţionată, se vor impozita şi vor fi declarate în modul general stabilit, fără a fi utilizat dreptul la scutiri conform art.33-35 din Codul fiscal.         Astfel, angajaţii agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, la completarea formularelor CET08 nu vor îndeplini cîmpul 2.1., ţinînd cont de lipsa temeiului legal pentru completarea acestuia.

      Dreptul și mărimea scutirii suplimentare pentru soție (soț) acordate persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 alin.(2) al Codului fiscal.
     Dacă pe parcursul anului fiscal (anului calendaristic) contribuabilul obține dreptul sau a decis să beneficieze de scutirea pentru soție (soț) (sau căsătorit pe parcursul anului, soții au decis să transmită scutirea unuia din ei pe parcursul anului), de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi, acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare1.
     Prevederile alin.(2) din articolul menționat se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanțele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea(alin.(3) art. 34 din Codul fiscal).
    Noua cerere depusă de angajat trebuie să conțină informația privind scutirile la care i s-a păstrat dreptul și scutirile suplimentare la care a obținut dreptul sau solicită beneficierea scutirii pentru soție (soț).
     Totodată, suma scutirilor anuale prevăzute la art. 34 alin.(2) din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia.
     Astfel, dacă contribuabilul a depus cererea privind utilizarea scutirii pentru soție (soț) pe parcursul perioadei fiscale (nu de la începutul anului calendaristic), atunci atît contribuabilul, cît și soția (soțul) acestuia, au obligația de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, unde contribuabilul indică cuantumul întreg al scutirii sale personale și a soției (soțului), iar soția (soțul) indică valoarea zero a scutirii sale personale, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.
1Pct. 11,12,17,18,22 și 23 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 , în vigoare din 01.01.2021]

     Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 al Codului fiscal.          
     Dacă pe parcursul anului fiscal (anului calendaristic) contribuabilul obține dreptul sau a decis să beneficieze de scutirea pentru soție (soț) (sau căsătorit pe parcursul anului, soții au decis să transmită scutirea unuia din ei pe parcursul anului), de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi, acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare1.   
       Noua cerere depusă de angajat trebuie să conțină informația privind scutirile la care i s-a păstrat dreptul și scutirile suplimentare la care a obținut dreptul sau solicită beneficierea scutirii pentru soție (soț).
      Totodată, suma scutirilor anuale prevăzute la art. 34 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia.          
     Astfel, dacă contribuabilul a depus cererea privind utilizarea scutirii pentru soție (soț) pe parcursul perioadei fiscale (nu de la începutul anului calendaristic), atunci atît contribuabilul, cît și soția (soțul) acestuia, au obligația de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit, unde contribuabilul indică cuantumul întreg al scutirii sale personale și a soției (soțului), iar soția (soțul) indică valoarea zero a scutirii sale personale, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.
1Pct. 11,12,17,18,22 și 23 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.

        Întrebare: Care sunt obligaţiile contribuabilului şi a soţului/soţiei acestuia care obţin venit impozabil doar din salariu, şi сontribuabilul a beneficiat de scutirea personală a soţului/soţiei pe parcursul perioadei fiscale?         În conformitate cu prevederile pct. 18 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, anexa nr. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, suma scutirilor personale anuale prevăzute la alin.(1) şi/sau (2) art.33 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil şi soţia /soţul acestuia.         Astfel, dacă transmiterea scutirii personale a soţiei/soţului a avut loc pe parcursul perioadei fiscale declarate, atunci atît contribuabilul, cît şi soţia/soţul acestuia au obligaţia de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, unde contribuabilul indică cuantumul întreg al scutirii sale personale şi a soţiei/soţului, iar soţia/soţul indică valoarea zero a scutirilor.

        Potrivit prevederilor pct. 16 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soțului (soției), acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.

        Dacă contribuabilul a cedat soţului/soţiei scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute?           Conform pct. 19 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, anexa nr. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soţului/ soţiei, acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în condiţiile prevăzute la pct.13 al Regulamentului menţionat.

     Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 alin.(2) și (3) al Codului fiscal.
    Totodată, suma scutirilor anuale prevăzute la art. 34 alin.(2) din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia.
    În cazul în care contribuabilul și soția (soțul) acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei fiscale fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal soția (soțul) a decis să transmită scutirea personală contribuabilului, atunci contribuabilul are dreptul la utilizarea scutirii pentru soție (soț), cu condiția că atît contribuabilul, cît și soția (soțul) acestuia, prezintă Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, unde contribuabilul indică cuantumul întreg al scutirii sale personale și a soției (soțului), iar soția (soțul) indică valoarea zero a scutirii sale personale, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

     Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 al Codului fiscal.          
     Totodată, suma scutirilor  anuale prevăzute la art. 34 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia.         
     În cazul în care contribuabilul și soția (soțul) acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei fiscale fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal soția (soțul) a decis să transmită scutirea personală contribuabilului, atunci contribuabilul are dreptul la utilizarea scutirii pentru soție (soț), cu condiția că atît contribuabilul, cît și soția (soțul) acestuia, prezintă declarația cu privire la impozitul pe venit, unde contribuabilul indică cuantumul întreg al scutirii sale personale și a soției (soțului), iar soția (soțul) indică valoarea zero a scutirii sale personale, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.

        Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soţului/soţie dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soţului/soţiei să o transmită contribuabilului?           Conform art.34 alin.(2) din Codul fiscal contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul menţionat are dreptul la o scutire suplimentară anuală, cu condiţia că soţia/soţul nu beneficiază de scutirea sa personală.         Astfel, potrivit p.17 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, în cazul în care contribuabilul şi soţia /soţul acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei declarate fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal au decis că soţia /soţul se dezice de scutirea personală, contribuabilul are dreptul la scutirea acordată soţiei /soţului, cu condiţia că soţia /soţul prezintă declaraţia (Forma CET 08), în care se dezice de scutirea sa personală care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate, cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

      Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 alin.(2) și (3) al Codului fiscal.
     Totodată, suma scutirilor anuale prevăzute la art. 34 alin.(2) din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia.
     În cazul în care pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul a utilizat scutirea pentru soție (soț), iar conform rezultatelor anului fiscal ei au decis să folosească fiecare scutirea sa personală, atunci ambii urmează să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, unde contribuabilul indică cuantumul întreg al scutirii sale personale și fără a indica scutire soției (soțului), iar soția (soțul) indică scutirea sa personală, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

     Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 34 al Codului fiscal.          
      Totodată, suma scutirilor  anuale prevăzute la art. 34 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia.          
     În cazul în care pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul a utilizat scutirea pentru soție (soț), iar conform rezultatelor anului fiscal ei au decis să folosească fiecare scutirea sa personală, atunci ambii urmează să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, unde contribuabilul indică cuantumul întreg al scutirii sale personale și fără a indica scutire soției (soțului), iar soția (soțul) indică scutirea sa personală, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.

        Poate beneficia fiecare din soţi de scutirea personală dacă după încheierea anului fiscal, în care unul din ei a beneficiat de scutirea celuilalt, ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?           Conform art.34 alin.(2) din Codul fiscal contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul menţionat are dreptul la o scutire suplimentară anuală, cu condiţia că soţia(soţul) nu beneficiază de scutirea sa personală.         În cazurile în care contribuabilul pe parcursul perioadei declarate a beneficiat de scutirea personală şi de scutirea acordată soţiei /soţului, iar conform rezultatelor perioadei declarate ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte declaraţiile (Forma CET 08), în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soţiei /soţului, de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soţia /soţul contribuabilului indică scutirea sa personală, cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

      Dacă pe parcursul anului fiscal soții, persoanele fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, întrerup relațiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soțului (soției), la prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, fiecare dintre ei se va folosi numai de scutirea personală, cu recalcularea respectivă a obligației privind impozitul pe venit1.
      Totodată, suma scutirilor anuale prevăzute la art. 34 alin.(2) din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia.
1Pct. 13 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plățiefectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățileachitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate deîntreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

     Dacă pe parcursul anului fiscal soții întrerup relațiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soțului (soției), la prezentarea declarației, fiecare dintre ei se va folosi numai de scutirea personală, cu recalcularea respectivă a obligației privind impozitul pe venit1.   
    Totodată, suma scutirilor anuale prevăzute la art. 34 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia.
1Pct. 13 din Regulamentulcu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plățiefectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățileachitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate deîntreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.

        Apare oare obligaţia de prezentare a Declaraţiei (Forma CET08 ) pentru contribuabil şi soţia/soţul în cazul în care unul din soţi a beneficiat de scutirea suplimentară a soţului/soţiei, iar pe parcursul anului fiscal aceştia au întrerupt relaţia de căsătorie?         Potrivit pct. 20 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, dacă pe parcursul anului fiscal soţii întrerup relaţiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soţului /soţiei, pînă la 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, soţii urmează să prezente declaraţia (Forma CET 08), unde fiecare va indica numai scutirea sa personală, cu recalcularea respectivă a obligaţiunii privind impozitul pe venit.

     În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește cerințele de mai jos:         
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ți/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;         
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică - cetățean care va întruni cumulativ condițiile enumerate în articolul menționat.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Cine poate fi considerat drept persoană întreținută, luînd în considerație modificările şi completările la Codul fiscal efectuate prin Legea nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative?         Odată cu operarea modificărilor în art.35 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr.110-114/286 din 09.05.2014), persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:         a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;         b) are un venit ce nu depășește suma de 9 516 lei anual.         Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică-cetățean care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul dat.

     În conformitate cu prevederile art.35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
     Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 32 al Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11.07.2018, în cazul scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile) atît din sursele aflate în Republica Moldova, cît şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova.         
     Astfel, la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute pe parcursul unei perioade fiscale se va ţine cont de veniturile impozabile şi cele neimpozabile, obținute din surse aflate în Republica Moldova, cît şi din cele aflate în afara Republicii, cu excepția alocațiilor achitate persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        În conformitate cu prevederile art.35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal.         Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 13 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile).         Astfel, la determinarea venitului obținut de către persoanele întreținute pe parcursul unei perioade fiscale se va ţine cont de veniturile atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 35 din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare din 01.07.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

Comasarea întrebărilor din pct. 29.2.3.6., 29.2.3.26. și 29.2.3.27. al Bazei generalizate a practicii fiscale.

        Care documente urmează să confirme că persoana întreținută este un ascendent (părinte) al contribuabilului?           În calitate de documente care vor confirma că persoana întreținută este un ascendent (părinte) al contribuabilului pot servi:         a)copia buletinului de identitate sau pașaportului, care confirmă că persoana întreținută este rezident al Republicii Moldova;         b)copia certificatului de naștere al contribuabilului, care confirmă că acesta este un ascendent al persoanei întreținute;         c)copia certificatului de căsătorie al contribuabilului ce solicită scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere.

Comasarea întrebărilor din pct. 29.2.3.6, 29.2.3.26. și 29.2.3.27. al Bazei generalizate apracticii fiscale.

        Care documente urmează să confirme că persoana întreținută este un ascendent al soţiei (soţului) contribuabilului?           În calitate de documente care va confirma că persoana întreținută este un ascendent al soţiei (soţului) contribuabilului va servi:         a)copia buletinului de identitate sau pașaportului, care confirmă că persoana întreținută este rezident al Republicii Moldova;         b)copia certificatului de naștere a soţiei (soţului) contribuabilului, care confirmă că persoana întreținută este ascendent al soţiei (soţului) contribuabilului;           c)copia certificatului de căsătorie al contribuabilului, care confirmă că acesta se află în relații de căsătorie cu persoana care este descendent al persoanei întreținute.

    În cazul în care, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor, angajatul va pierde sau va obține dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, aceasta va fi obligat să prezinte patronului o nouă cerere, care va conține informația actualizată vizavi de scutirile la care acesta are dreptul, prezentînd documentele justificative corespunzătoare.         
    Totodată, în cazul în care din anumite motive pe parcursul perioadei fiscale respective angajatul nu a depus cererea, acesta urmează să depunerea pînă la 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, și de sine stătător să determine obligațiile privind impozitul pe venit.

        Odată cu aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr.110-114/286 din 09.05.2014), au fost efectuate modificări la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.         În scopul determinării corecte a mărimii şi categoriei scutirii, care urmează a fi acordată angajatului, agentul economic urmează să informeze toți angajații care, începînd cu perioada fiscală 2014, au solicitat acordarea scutirii pentru persoana întreținută despre modificările menționate.         Aceștia, la rîndul său, urmează să confirme că persoanele întreținute pentru care se solicită scutirea întrunesc cumulativ toate cerințele prevăzute de art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, prezentînd documentele justificative corespunzătoare.         În cazul în care, odată cu întrarea în vigoare a modificărilor la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, angajatul va pierde dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, aceasta este obligat să prezinte patronului o nouă cerere, care va conține informația actualizată vizavi de scutirile la care acesta are dreptul.

     În conformitate cu prevederile pct. 20 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 697 din 22 august 2014, în cazul în care angajatul obține dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri, acesta este obligat să prezinte angajatorului cererea și copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare privind utilizarea scutirii.          
     De asemenea, potrivit pct. 22 din Regulamentul menționat, dacă pe parcursul perioadei fiscale se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.          
     Respectiv, angajatul, care odată cu efectuarea modificărilor la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, a pierdut dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, urmează să informeze despre acest fapt angajatorul prin prezentarea unei noi cereri cu indicarea sumei scutirii de care urmează să beneficieze.          
     Totodată, în cazul în care din anumite motive pe parcursul perioadei fiscale respective de către angajator nu au fost efectuate recalculări, angajatul va fi obligat să-și determine de sine stătător obligațiile privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală și pînă la 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

        Cum urmează să procedeze angajatul la care s-a modificat suma scutirii pentru persoana întreținută, odată cu efectuarea modificărilor la art. 35. alin. (2) din Codul fiscal?           În conformitate cu prevederile pct. 14 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept.         Excepţie sînt cazurile cînd persoana întreţinută pentru care se cere scutire a obţinut un venit pe parcursul anului fiscal mai mare de indicatorul prevăzut la alin.(1) art. 33 din Cod. În asemenea cazuri contribuabilii nu au dreptul la scutire pentru persoana întreţinută.         Respectiv, angajatul, care odată cu efectuarea modificărilor la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, a pierdut dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, urmează să informeze despre acest fapt angajatorul prin prezentarea unei noi cereri cu indicarea sumei scutirii de care urmează să beneficieze.         Totodată, în cazul în care din anumite motive pe parcursul anului fiscal respectiv de către angajator nu au fost efectuate recalculări, angajatul va fi obligat să-și determine de sine stătător obligațiile privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune și pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma CET 08) prin care se va exclude suma scutirilor pentru persoana întreținută.

        În cazul în care, se va stabili că angajații au beneficiat de scutire pentru persoana întreținută în alte condiții decît cele prevăzute în art. 35 alin. (2) din Codul fiscal (care se pune în aplicare începînd cu 01 ianuarie 2014), agentul economic, care a acordat astfel de scutiri, la depistarea acestora efectuează recalculul sumei impozitului pe venit pentru lunile respective și prezintă Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (Forma IRV 09) pentru luna corespunzătoare în care va indica suma impozitului pe venit recalculat. Recalculul respectiv urmează a fi efectuat nu mai tîrziu de finele anului de gestiune.

     În conformitate cu prevederile pct. 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 697 din 22 august 2014, dacă pe parcursul perioadei fiscale se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.           
     Respectiv, în cazul cînd contribuabilul a beneficiat pe parcursul perioadei fiscale de scutirea pentru persoana întreținută, iar, ulterior, a pierdut acest drept, el urmează în termen pînă la 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în care se dezice de scutirea pentru persoana întreținută care i-a fost acordată pe parcursul perioadei fiscale cu recalcularea obligațiunii privind impozitul pe venit.

        Care sunt obligațiile angajatului în cazul în care acesta a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutire pentru persoana întreținută care, nu corespunde cerințelor expuse la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?           În conformitate cu prevederile pct. 14 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008, la obţinerea (pierderea) de către contribuabil pe parcursul anului fiscal a dreptului la scutire pentru persoanele întreţinute, aceasta se acordă (anulează) din luna următoare, după luna în care a fost obţinut (pierdut) acest drept.          Excepţie sînt cazurile cînd persoana întreţinută pentru care se cere scutire a obţinut un venit pe parcursul anului fiscal mai mare de indicatorul prevăzut la alin.(1) art.33 din Codul fiscal.         În asemenea cazuri contribuabilii nu au dreptul la scutire pentru persoana întreţinută. Respectiv, în cazul cînd contribuabilul a beneficiat pe parcursul perioadei declarate de scutirea pentru persoana întreținută, iar, ulterior, a pierdut acest drept, el urmează în termen pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), în care se dezice de scutirea pentru persoana întreținută care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obligațiunii privind impozitul pe venit.

     În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală, stabilită în articolul respectiv, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie în mărimea majoră, stabilită la acest articol.           
    Prin urmare, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în martie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor martie – decembrie. După prezentarea angajatorului, în luna august a aceluiaşi an, a certificatului de dizabilitate a copilului, contribuabilul are dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii majore aferente lunilor august – decembrie, respectiv cu anularea dreptului la scutirea anuală acordată anterior pentru lunile august - decembrie.           
      Totodată, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea majoră, pentru persoană întreținută cu dizabilități, în cuantumul total prevăzut în art. 35 alin. (1) din Codul fiscal prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferente perioadei fiscale în cauză.

        Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul de gestiune, în cazul în care copilul s-a născut în luna martie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă, însă în luna august a aceluiaşi an a fost certificată invaliditatea persoanei întreţinute?           În conformitate cu prevederile alin.(1) art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea anuală este majorată.         În contextul celor expuse, în cazul în care persoana fizică-rezidentă a depus cererea în martie, acesteia i se acordă dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii aferente lunilor martie – decembrie. După prezentarea angajatorului, în luna august a aceluiaşi an, a certificatului de invaliditate a copilului, contribuabilul are dreptul la deducerea din venitul impozabil a scutirii majore aferente lunilor august – decembrie, respectiv cu anularea dreptului la scutirea anuală acordată anterior pentru lunile august - decembrie.         Totodată, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea majoră, pentru persoană întreţinută invalid din copilărie, în cuantumul total prevăzut în art.35 alin.(1) din Codul fiscal prin depunerea Declaraţiei pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) aferente perioadei fiscale în cauză.

     În conformitate cu pct. 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.         
    Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine în evidenţă carnetul de muncă al angajatului.         
    Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct (art.267 alin.(1) din Codul muncii).         
     Astfel, în contextul prevederilor Regulamentului menționat, contribuabilul este în drept să aleagă locul de folosire a scutirii la care are dreptul, conform legislaţiei în vigoare, dar aceasta este utilizată în cuantum întreg, la un singur loc de muncă a persoanei angajate, fără a fi divizată.

        În conformitate cu pct 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.         Este de remarcat, că prin Regulamentul aprobat de Hotărîrea Guvrnului nr. 10, în vigoare pînă la 1 septembrie 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul se acordau la locul de muncă de bază a lucrătorilor rezidenţi ai Republicii Moldova.          Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria ţărănească (de fermier)), instituţia, organizaţia la care, conform legislaţiei în vigoare, se ţine în evidenţă carnetul de muncă al angajatului.         Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct.          Astfel, în contextul noului Regulament, contribuabilul este în drept să aleagă locul de folosire a scutirii la care are dreptul conform legislaţiei în vigoare, dar aceasta este utilizată în totalmente la un singur loc de muncă a persoanei angajate.

    În conformitate cu pct 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.          
     Astfel, contribuabilul este în drept să aleagă locul de folosire a scutirii la care are dreptul conform legislaţiei în vigoare.          
    Totodată, prezentarea de către angajat, cu bună ştiinţă, în cerere şi în documentele care confirmă dreptul la scutiri a unor informaţii false sau care induc în eroare atrage după sine răspunderea în conformitate cu Codul fiscal (pct. 26 din Regulament) şi vor duce la recalcularea obligaţiei persoanei fizice pentru perioada în cauză.

     În conformitate cu pct. 17 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte angajatorului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare – cerere), anexînd la ea documentele ce confirmă acest fapt. Modelul cererii e prezentat în anexa nr.6 la prezentul Regulament.         
     Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.         
    Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul:
1) obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi;
2) pierde dreptul sau renunţă benevol la scutirea pentru soţ (soţie) ori la scutirile pentru persoanele întreţinute;
3) obţine sau pierde dreptul la scutirea personală majoră prevăzută la art.33 alin.(2) din Codul fiscal;
4) îşi schimbă numele şi/sau Codul fiscal.         
      Astfel, dat fiind faptul că Regulamentul stabileşte expres cazurile cînd apare obligativitatea de depunere a noii Cereri, modificarea formei acesteia nu obligă pe angajaţi să o depună din nou.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 970 din 03.10.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.377-383 din 05.10.2018(în vigoare din 01.10.2018)]

        În conformitate cu pct. 17 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare – cerere), anexînd la ea documentele certificatoare a acestui drept. Modelul cererii e prezentat în anexa nr. 6 la Regulament menţionat.          Dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.          Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul:          1) obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi;          2) pierde dreptul sau renunţă benevol la scutirea pentru soţ (soţie) ori la scutirile pentru persoanele întreţinute;          3) obţine sau pierde dreptul la scutirea personală majoră prevăzută la art.33 alin.(2) din Codul fiscal; \         4) îşi schimbă numele şi/sau codul fiscal.          Astfel, dat fiind faptul că Regulamentul stabileşte expres cazurile cînd apare necesitatea de depunere a noii Cereri de către angajat privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit, faptul că s-a modificat forma acesteia nu obligă angajaţii să modifice cererile existente.

     Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute este reglementat de art. 35 din Codul fiscal.  
  Persoană întreţinută este persoana care întruneşte cerințele specificate la alineatul (2) al articolului menționat.          
     Astfel, în contextul respectării cerinţelor indicate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoana va fi calificată drept întreţinută în scopuri fiscale.

    Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute este reglementat de art. 35 din Codul fiscal. Persoană întreţinută este persoana care întruneşte cerințele specificate la alineatul (2) al articolului menționat.         
     Astfel, în contextul respectării cerinţei indicate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, trebuie să remarcăm că venitul anual al persoanei care se pretinde a fi calificată drept întreţinută nu depăşeşte suma indicată în articolul dat.         
    Respectiv, dacă venitul obţinut de persoana întreținută nu depăşeşte suma indicată în art.35 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, se respectă condiţiile pentru acordarea scutirii menționate.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute este reglementat de art. 35 din Codul fiscal.          Persoană întreţinută este persoana care întruneşte cerințele specificate la alineatul (2) al articolului menționat.          Astfel, în contextul respectării cerinţei indicate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, trebuie să remarcăm că venitul anual al persoanei care se pretinde a fi calificată drept întreţinută nu depăşeşte suma indicată în articolul dat.          Respectiv dacă venitul obţinut de persoana examinată drept întreținută nu depăşeşte suma scutirii personale prin urmare acesta respectă condiţiile enumerate la a art. 35 alin.(2) din Codul fiscal şi se califică drept persoană întreţinută pentru părinţii săi.

    Articolul 33 din Codul fiscal reglementează dreptul la scutirea personală pentru fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă).         
     Totodată, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea și condițiile specificate de art. 34 din Codul fiscal.         
     De asemenea, potrivit pct. 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile se acordă numai contribuabililor – persoane fizice rezidente ale Republicii Moldova.         
     Confirmarea faptului că persoana fizică este rezident al Republicii Moldova se efectuează de către contribuabil în baza unuia din documentele specificate în pct. 30 din Regulamentul menţionat.         
     Potrivit art. 5 pct. 5) lit. а) din Codul fiscal rezident este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţe: a) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv: – se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare; – este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare; b) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.         
     Este de remarcat, că potrivit art. 38 alin. (1) din Codul civil, domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are reşedinţa obişnuită. Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atît timp cît nu şi-a stabilit un altul.         
     Prin urmare, în cazul în care soţul (soția) contribuabilului se află mai mult de 183 de zile pe parcursul anului pe teritoriul Republicii Moldova sau își are domiciliul în Republica Moldova, în scopuri fiscale, el (ea) se califică a fi drept rezident al Republicii Moldova, iar contribuabilul va avea dreptul să beneficieze de scutirea stabilită în art. 34 din Codul fiscal.
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.133 din 15.11.2018, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 467-479 din 14.12.2018, în vigoare 14.01.2019 ]

        Articolul 33 din Codul fiscal reglementează dreptul la scutirea personală pentru fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă).          Totodată, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea și condițiile specificate de art. 34 din Codul fiscal.          De asemenea, potrivit pct. 9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, scutirile se acordă numai contribuabililor – persoane fizice rezidente ale Republicii Moldova.         Confirmarea faptului că persoana fizică este rezident al Republicii Moldova se efectuează de către contribuabil în baza unuia din documentele specificate în pct. 30 din Regulamentul menţionat.          Potrivit art. 5 pct. 5) lit.din Codul fiscal:  a)rezident este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţe: a) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:  – se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;  – este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;  b) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal. Este de remarcat, că potrivit art. 30 alin. (1) din Codul civil, domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are locuinţa statornică sau principală.          Prin urmare, în cazul în care soţul (soția) contribuabilului se află mai mult de 183 de zile pe parcursul anului pe teritoriul Republicii Moldova sau își are domiciliul permanent în Republica Moldova, în scopuri fiscale, el (ea) se califică a fi drept rezident al Republicii Moldova, iar contribuabilul va avea dreptul să beneficieze de scutirea stabilită în art. 34 din Codul fiscal.

     Articolul 35 din Codul fiscal reglementează scutirea pentru persoanele întreţinute.
    Respectiv, în scopul acordării contribuabilului a scutirii menţionate, persoană întreţinută se consideră persoana care întruneşte cumulativ cerinţele stipulate în art. 35 din Codul fiscal.
    Confirmarea dreptului la scutiri se efectuează conform modului expus în capitolul III din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările şi completările ulterioare).         
     Potrivit pct. 34 din Regulamentul menţionat, în cazurile în care persoana întreţinută îşi face studiile la secția cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt, în calitate de document serveşte certificatul care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova).         
      Astfel, pornind de la cele menţionate mai sus, contribuabilul va avea dreptul să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută chiar şi în cazul în care aceasta îşi face studiile la o instituţie de învăţămînt ce se află peste hotarele Republicii Moldova, cu condiţia prezentării certificatului eliberat de instituţia de învăţămînt (cu confirmarea mărimii bursei).         
    Totodată, la aprecierea condiției stabilite la alineatul (2) din art. 35 din Codul fiscal, se examinează veniturile (atît impozabile, cît şi neimpozabile), cu excepția sumei alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
     Astfel, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreţinute, cu excepția alocațiilor menționate.
    Respectiv, în cazul în care persoana întreținută va obţine pe parcursul anului un venit sub formă de bursă ce va depăşi suma indicată la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilul va pierde dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Articolul 35 din Codul fiscal reglementează scutirea pentru persoanele întreţinute.          Respectiv, în scopul acordării contribuabilului a scutirii menţionate, persoană întreţinută se consideră persoana care întruneşte cumulativ toate cerinţele stipulate în art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.          Confirmarea dreptului la scutiri se efectuează conform modului expus în capitolul III din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.          Potrivit pct. 34 din Regulamentul menţionat, în cazurile în care persoana întreţinută îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt, în calitate de document serveşte documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova).         Astfel, pornind de la cele menţionate mai sus, contribuabilul va avea dreptul să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută chiar şi în cazul în care aceasta îşi face studiile la o instituţie de învăţămînt ce se află peste hotarele Republicii Moldova, cu condiţia prezentării certificatului eliberat de instituţia de învăţămînt (cu confirmarea mărimii bursei, după caz).          Totodată, la aprecierea condiției stabilite la alineatul (2) din art. 35 din Codul fiscal, se examinează veniturile (atît impozabile, cît şi neimpozabile). Astfel, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile).          Respectiv, în cazul în care persoana întreținută va obţine pe parcursul anului un venit sub formă de bursă ce va depăşi suma indicată la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, contribuabilul va pierde dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute.

    Articolul 35 din Codul fiscal reglementează scutirea pentru persoanele întreţinute.
    Respectiv, în scopul acordării contribuabilului a scutirii menţionate, persoană întreţinută se consideră persoana care întruneşte cumulativ cerinţele stipulate în art. 35 din Codul fiscal.
    Confirmarea dreptului la scutiri se efectuează conform modului expus în capitolul III din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările şi completările ulterioare).         
    Totodată, la aprecierea condiției stabilite la alineatul (2) din art. 35 din Codul fiscal, se examinează veniturile atît impozabile, cît şi neimpozabile, cu excepția sumei alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
     Astfel, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreţinute, cu excepția alocațiilor menționate.
   Respectiv, în cazul în care persoana întreținută va obţine pe parcursul anului un venit de la activitatea desfășurată peste hotarele Republicii Moldova ce va depăşi suma indicată la art. 35 alin.(2) din Codul fiscal, contribuabilul va pierde dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Articolul 35 din Codul fiscal reglementează scutirea pentru persoanele întreţinute.          Respectiv, în scopul acordării contribuabilului a scutirii menţionate, persoană întreţinută se consideră persoana care întruneşte cumulativ toate cerinţele stipulate în art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.          Confirmarea dreptului la scutiri se efectuează conform modului expus în capitolul III din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.          Totodată, la aprecierea condiției stabilite la alineatul (2) din art. 35 din Codul fiscal, se examinează veniturile (atît impozabile, cît şi neimpozabile). Astfel, la acordarea scutirii pentru persoanele întreţinute, se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreţinute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile).          Respectiv, în cazul în care persoana întreținută va obţine pe parcursul anului un venit de la activitatea desfărată peste hotarele Republicii Moldova ce va depăşi suma indicată la art. 35 alin.(2) din Codul fiscal, contribuabilul va pierde dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute.

    Conform art. 34 alin.(2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată în articolul dat, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.
    Este de remarcat, că art. 33 alin. (1) din Codul menţionat stabileşte că dreptul la scutirea personală îl are fiecare contribuabil persoană fizică rezidentă.
    În acest sens, potrivit art. 5 pct. 5) lit. а) din Codul fiscal, persoana rezidentă este este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţe:
a) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:
– se află la tratament sau la odihnă, sau la învățătură, sau în deplasare peste hotare;
– este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exercițiul funcțiunii peste hotare;
b) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.
    Este de remarcat, că potrivit art. 38 alin. (1) din Codul civil, domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are reşedinţa obişnuită. Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atît timp cît nu şi-a stabilit un altul.
    Astfel, contribuabilul va avea dreptul la scutirea majoră pentru soţ (soție) cetăţean al altui stat, pentru anul de gestiune, în cazul în care acesta se află mai mult de 183 de zile pe parcursul anului pe teritoriul Republicii Moldova sau își are domiciliul permanent în Republica Moldova, fiind calificat, în scopuri fiscale, drept rezident al Republicii Moldova, cu condiţia că acesta nu o utilizează.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 , în vigoare din 01.01.2021]

        Conform art. 34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată în articolul dat, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.         Este de remarcat, că art. 33 alin. (1) din Codul menţionat stabileşte că dreptul la scutirea personală îl are fiecare contribuabil persoană fizică rezidentă.         În acest sens, persoana rezidentă este este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţe: a) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv: – se află la tratament sau la odihnă, sau la învățătură, sau în deplasare peste hotare; – este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exercițiul funcțiunii peste hotare; b) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.         Este de remarcat, că potrivit art. 38 alin. (1) din Codul civil, domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are reşedinţa obişnuită. Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atît timp cît nu şi-a stabilit un altul.         Astfel, contribuabilul va avea dreptul la scutirea suplimentară pentru soţ (soție) cetăţean al altui stat, pentru anul de gestiune, în cazul în care acesta se află mai mult de 183 de zile pe parcursul anului pe teritoriul Republicii Moldova sau își are domiciliul permanent în Republica Moldova, fiind calificat, în scopuri fiscale, drept rezident al Republicii Moldova, cu condiţia că acesta nu o utilizeazăю [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.133 din 15.11.2018, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 467-479 din 14.12.2018, în vigoare 14.01.2019 ]

        Conform art. 34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată în articolul dat, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.          Este de remarcat, că art. 33 alin. (1) din Codul menţionat stabileşte că dreptul la scutirea personală îl are fiecare contribuabil persoană fizică rezidentă.          În acest sens, persoana rezidentă este este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţe:  a) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:  – se află la tratament sau la odihnă, sau la învățătură, sau în deplasare peste hotare;  – este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exercițiul funcțiunii peste hotare;  b) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.         Este de remarcat, că potrivit art. 30 alin. (1) din Codul civil, domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are locuinţa statornică sau principală.         Astfel, contribuabilul va avea dreptul la scutirea suplimentară pentru soţ (soție) cetăţean al altui stat, pentru anul de gestiune, în cazul în care acesta se află mai mult de 183 de zile pe parcursul anului pe teritoriul Republicii Moldova sau își are domiciliul permanent în Republica Moldova, fiind calificat, în scopuri fiscale, drept rezident al Republicii Moldova, cu condiţia că acesta nu o utilizează.

     Potrivit pct.9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.          
     Totodată, legislația în vigoare nu stabilește restricții în partea ce ține de tipurile scutirilor utilizate, la locul de muncă de bază sau prin cumul. În acest sens contribuabilul este în drept de a alege atît locul cît și tipul scutirii la care are dreptul (de exemplu: scutirea personală și scutirea pentru persoanele întreținute – la locul de muncă de bază, iar scutirea acordată soției (soțului) – la locul de muncă prin cumul).

     Conform prevederilor art.35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreținută, precum și pentru invalizii din copilărie în mărimea stabilită în acest articol, după caz.          
    În scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte angajatorului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare – cerere), anexînd la ea documentele ce confirmă acest fapt a acestui drept.          
    În cazul în care persoana fizică ce solicită scutirea are la întreţinere mai multe persoane, la completarea cererii, în boxa Nx se va indica litera N urmată de cifra ce definește numărul persoanelor întreținute (1, 2, ,3 …)1, în același timp bifîndu-se și boxa adiacentă corespunzătoare.
1 Anexa nr.6 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014

    În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
    Astfel, contribuabilul are dreptul la folosirea scutirii pentru persoana întreținută, și anume fiică (fiu) a soției (soțului) din prima căsătorie cu condiția că venitul acesteia nu depășește mărimea stabilită la art. 35 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal, cu prezentarea obligatorie a documentelor confirmative, și anume:
- copia actului de identitate a contribuabilului;
- copia Certificatului de căsătorie;
- copia Certificatului de naștere al fiului/fiicei, pentru care se solicită scutirea;
-copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale (în cazul persoanei ( fiică /fiu) cu dizabilităţi severe şi accentuate).
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Are dreptul contribuabilul să folosească scutirea pentru persoana întreținută care este fiica (fiul) soțului (soției) din prima căsătorie, fără a înregistra adopția sau tutelă acestuia?           În conformitate cu prevederile art.35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care îndeplinește următoarele condiții:          a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;          b) are un venit ce nu depăşeşte mărimea scutirii stipulată în art.33 alin.(1) din Codul fiscal.          Astfel, avînd în vedere cele relatate, contribuabilul are dreptul la folosirea scutirii pentru persoana întreținută, și anume fiică (fiu) a soției (soțului) din prima căsătorie cu condiția că venitul acesteia nu depășește mărimea scutirii stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal, cu prezentarea obligatorie a documentelor confirmative, și anume:          - copia Certificatului de căsătorie;          - copia Certificatului de naștere al fiului / fiicei, pentru care se solicită scutirea pentru persoana întreținută.

        În conformitate cu art. 88 alin. (5) și (6) din Codul fiscal, lucrătorul și persoana fizică care prestează servicii și/sau lucrări, au dreptul să ceară ca patronul să rețină din plăți impozitul la cota maximă, stabilită în art.15 lit. a) din Codul Fiscal.          Conform pct. 37 din Hotărîrea de Guvern nr. 697 din 22.08.2014, solicitarea de reținere a cotei maxime de impozitare trebuie să fie confirmată prin cererea angajatului, perfectată pe numele patronului în formă arbitrară, în care se indică perioada pe parcursul căreia se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximă (de la data angajării la serviciu, în cazul în care angajatul este angajat pe parcursul anului în care se efectuează reţinerea corespunzătoare, de la începutul anului fiscal, de la data prezentării cererii sau de la altă dată indicată în cerere).          În cazul în care cererea prin care se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximă şi de la începutul perioadei fiscale se depune de către angajat pe parcursul anului fiscal, patronul efectuează un recalcul corespunzător al impozitului pe venit pentru toată perioada indicată.

    Conform prevederilor art.34 alin.(2) din Codul Fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire anuală suplimentară în mărimea prevăzută la articolul menţionat, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea sa personală.
    Astfel, în lipsa reglementărilor referitoare la utilizarea scutirii personale de către deținătorul patentei de întreprinzător, contribuabilul poate utiliza dreptul la scutirea majoră pentru soț/soție- deținător al patentei de întreprinzător.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

        Conform prevederilor art.34 alin.(1) din Codul Fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la articolul menţionat anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.          Astfel, în lipsa reglementărilor referitoare la utilizarea scutirii personale de către deținătorul patentei de întreprinzător, contribuabilul poate utiliza dreptul la scutire pentru soț/soție- deținător al patentei de întreprinzător.

    În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală, stabilită în articolul respectiv, pentru fiecare persoană întreținută, iar pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie la o scutire în mărimea majoră.         
    În sensul aplicării facilității fiscale persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
      Potrivit pct. 30 din Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității şi capacității de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 23 ianuarie 2013, dizabilitatea cauzată de o afecțiune congenitală sau din copilărie este stabilită ca urmare a unei afecțiuni, traume, defect organic care a avut loc pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, confirmate prin documente medicale, şi care conduce la limitări de activitate şi restricții de participare.         
    Prin urmare, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) va avea dreptul la scutirea majoră pentru persoană întreținută - rudă de gradul doi în linie colaterală (fratele/sora) în cazul în care în certificatul de dizabilitate a acestuia, eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale, va fi indicată afecțiune congenitală sau din copilărie.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Are dreptul contribuabilul (persoană fizică rezidentă) la scutirea majoră pentru persoane întreținute dacă în certificatul de dizabilitate a copilului este specificat că aceasta are o afecțiune congenitală din copilărie?           În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în suma specificată la alin.(1) al articolului în cauză, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepţia invalizilor din copilărie este echivalentă cu mărimea scutirii prevăzute la art.33 din Codul fiscal.         În sensul aplicării facilității fiscale persoană întreținută este persoana care întrunește cerințele stabilite la alin.(2) al articolului menționat, și anume:         a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;         b) are un venit anual ce nu depăşeşte suma scutirii stabilite la art.33 din codul fiscal.         Potrivit pct.30 din Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilității şi capacității de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.65 din 23.01.2013, dizabilitatea cauzată de o afecțiune congenitală sau din copilărie este stabilită ca urmare a unei afecțiuni, traume, defect organic care a avut loc pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, confirmate prin documente medicale, şi care conduce la limitări de activitate şi restricții de participare.         În contextul celor relatate menționăm că specificațiile de ordin medical nu îngustează drepturile stabilite de art.35 din Codul fiscal, afecțiunea congenitală urmînd a fi asimilată la categoria invalidității din copilărie.         Prin urmare, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) va avea dreptul la scutirea majoră pentru persoană întreținută și în cazul în care în certificatul de dizabilitate a copilului va fi indicat că acesta are o afecțiune congenitală din copilărie.

        Cetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară, la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit au dreptul să utilizeze scutirea personală integrală?      Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în mărimea sumei stabilite la art. 33 din Codul fiscal.   De asemenea, potrivit prevederilor art. 83 alin.(7) din Codul fiscal dacă contribuabilul intenţionează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară, el este obligat să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15), în modul stabilit de Guvern, pentru perioada anului de gestiune cît a fost rezident.   Ţinînd cont că la momentul schimbării domiciliului permanent din Republica Moldova contribuabilul este obligat să determine obligaţia fiscală pentru întreaga perioadă a anului cît a fost rezident, acesta utilizează cuantumul întreg al scutirii stabilite pe anul respectiv la care are dreptul conform legislaţiei.

    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) din Codul fiscal, se permite deducerea, în cuantumurile stabilite de legislaţie, a sumelor pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de persoanele fizice asigurate conform legislaţiei.          
     Astfel, la determinarea obiectului impozabil privind impozitul pe venit pentru persoana fizică se va permite la deducere primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în cuantumurile stabilite de legislaţie.

    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) din Codul fiscal, se permite deducerea contribuţiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice, pe parcursul perioadei fiscale, în cuantumurile stabilite de legislaţie.         
    Astfel, la determinarea obiectului impozabil privind impozitul pe venit pentru persoana fizică se va permite deducerea contribuţiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice, pe parcursul perioadei fiscale, în cuantumurile stabilite de legislaţie.

     În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, de scutirea personală în mărimea stabilită la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal poate beneficia orice persoană care:          
a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;          
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;          
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;          
d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;          
e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;         
f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

Cine poate beneficia de scutirea majoră, stabilită la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal?         În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, de scutirea majoră în mărimea stabilită la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal pot beneficia orice persoană care:          a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;          b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;          c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;          d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;          e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;          f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.

    În conformitate cu prevederile art. 34 alin.(2) din Codul Fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire anuală suplimentară, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea personală.
    De asemenea, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000, căsătoria declarată nulă de către instanţa judecătorească se consideră ca atare din ziua încheierii ei şi nu dă naştere la drepturi şi obligaţii între soţi, cu excepţiile prevăzute de articolul menționat.
    Astfel, în cazul în care, pe durata căsătoriei soțul (soția) a beneficiat de scutirea soției (soțului) conform art. 34 alin.(2) din Codul fiscal, iar ulterior căsătoria a fost declarată nulă de către instanţa judecătorească, atunci acesta urmează să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, pentru perioadele fiscale în care a fost utilizată scutirea, unde va utiliza doar scutirea sa personală, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.
    Contribuabilul, care nu a utilizat scutirea sa personală datorită faptului transmiterii soțului (soției), conform art. 34 din Codul fiscal, va prezenta declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, doar dacă se va încadra în una din condițiile prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

        În conformitate cu prevederile art. 34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.          De asemenea, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000, căsătoria declarată nulă de către instanţa judecătorească se consideră ca atare din ziua încheierii ei şi nu dă naştere la drepturi şi obligaţii între soţi, cu excepţiile prevăzute de articolul menționat.          Astfel, în cazul în care, pe durata căsătoriei soțul (soția) a beneficiat de scutirea soției (soțului) conform art. 34 din Codul fiscal, iar ulterior căsătoria a fost declarată nulă de către instanţa judecătorească, atunci acesta urmează să prezinte declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, pentru perioadele fiscale în care a fost utilizată scutirea, unde va utiliza doar scutirea sa personală, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.          Contribuabilul, care nu a utilizat scutirea sa personală datorită faptului transmiterii soțului (soției), conform art. 34 din Codul fiscal, va prezenta declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, doar dacă se va încadra în una din condițiile prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.  (Temei: scrisoare Ministerului Finanțelor nr. 14/3-13/78 din 06.03.2017)

    În conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire anuală suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut în articolul menționat, cu condiția că soția/soțul nu beneficiază de scutire personală.
   Astfel, pentru perioada fiscală de gestiune, soția/soțul poate beneficia de scutirea soțului/soției decedat/decedată în decursul anului cu condiția că acesta/aceasta nu a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutirea personală.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

        În conformitate cu prevederile art.34 alin.(1) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut în articolul menționat, cu condiția că soția/soțul nu beneficiază de scutire personală.         Astfel, pentru perioada fiscală de gestiune, soția/soțul poate beneficia de scutirea soțului/soției decedat/decedată în decursul anului cu condiția că acesta/aceasta nu a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutirea personală.

    Potrivit art. 82 din Codul fiscal contribuabilul are dreptul de a trece în cont impozitul pe venit, achitat în orice stat străin, dacă acest venit urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova.           
     Trecerea în cont a impozitului pe venit poate fi efectuată cu condiţia prezentării de către contribuabil a documentului, care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele Republicii Moldova, certificat de organul competent al statului străin respectiv, cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă.   
     Mărimea trecerii în cont, pentru orice an fiscal nu poate depăşi suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova faţă de acest venit. Trecerea în cont a impozitului achitat în alt stat se efectuează în perioada fiscală în care venitul respectiv este supus impozitării în Republica Moldova.           
    Astfel, în cazul achitării impozitului pe venit în străinătate, din venitul care urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova, contribuabilul are dreptul de a trece în cont acest impozit în mărimea ce nu poate depăşi suma, care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova faţă de acest venit, pentru orice an fiscal, cu prezentarea documentului, care confirmă achitarea (reţinerea) impozitului pe venit peste hotarele republicii.

        Conform art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, dreptul la o scutire personală majoră anuală o are:  a) persoana care s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;  b) persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;  c) părinții sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;  d) persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;  e) persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;  f) pensionarul-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitat.

    Dreptul la scutirea personală, în mărimea indicatorului prevăzut la art.33 alin.(2) din Codul fiscal se justifică prin documentele indicate în pct.32 din Regulamentul cu privire lareţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, și anume, documentul care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova constituie copia actului de identitate a persoanei date.
La această categorie de documente se atribuie:
- buletinulde identitate, buletinul de identitate provizoriu, permisele de şedere, actulde identitate provizoriu (formularul nr.9),; sau
- copia paşaportului cetăţeanului străinsau al apatridului;
- certificatul de rezidenţă.
     Totodată, următoarele categorii de cetăţeni care au dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită în art.33 alin.(2) din Codul fiscal, urmează să prezinte documentele date care servesc drept temei pentru acordarea scutirii.
1) persoana care a contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl:
-legitimaţia participantului la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl,
- certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă eliberat de către Consiliul Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale.
2) persoana a cărei dizabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl:
- legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii;
- certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale.
3) persoana cu dizabilităţi de pe urma războiului:
- legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii;
- certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale.
4) persoana cu dizabilităţi din copilărie:
- legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii;
- certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale.
5) persoana cu dizabilităţi severe şi accentuate:
- legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii;
- certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale.
6) persoana cu dizabilităţi survenite ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi la acţiunile de luptă din Republica Afganistan:
- legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii;
- certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale.
7) părintii sau soţia (soţul) unui participant căzut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova sau în acţiunile de luptă din Republica Afganistan:
- legitimaţia care confirmă dreptul la înlesniri.
8) pensionarul-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată:
- legitimaţia de pensionar,
- certificatul de reabilitare.

     În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește cerințele de mai jos:         
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) și/sau persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie - rudă de gradul doi în linie colaterală;         
b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat, pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
Totodată, conform pct. 15 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări din Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările şi completările ulterioare), persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele stipulate la art.35 din Codul fiscal , indiferent de vârsta acesteia.
        Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana care va întruni cumulativ condițiile enumerate în articolul menționat, indiferent de vârsta acesteia.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:           a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;          b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 35 alin. (1) din Codul fiscal.           Totodată, conform pct. 15 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice are nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări din Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele stipulate la art.35 alin.(2) din Codul fiscal , indiferent de vârsta acesteia.          Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul menționat, indiferent de vârsta acesteia.

      În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (21) din Legea 1164 din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal (în continuare Lege), se consideră venit impozabil venitul lunar (stabilit de contractul individual de muncă) a cărui mărime nu depășește 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv, pentru angajații agenților economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităților din anexa nr.1, dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiții:
a) agentul economic a achitat integral, la momentul acordării facilității, obligațiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public național, iar pe parcursul întregii perioade de beneficiere de facilități, întîrzierea achitării integrale la bugetul public național a obligațiilor fiscale şi a efectuării altor plăti declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;
b) ponderea venitului agentului economic pentru anul precedent din realizarea programelor constituie mai mult de 50% din venitul din vânzări. Condiția respectivă nu se aplică agenților economici nou-creaţi şi agenților economici care nu au înregistrat venituri în anul precedent;
c) posturile angajaților corespund ocupațiilor menționate la anexa nr.2 la Lege;
d) posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului;
e) angajatul nu transmite soției (soţului) scutirea personală prevăzută la art.34 din Codul fiscal.
        Limita venitului impozabil se aplică pentru salariul calculat aferent fiecărei luni. Impozitul pe venit se determină la momentul achitării prin metoda cumulativă, cu aplicarea cotelor stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal. Dacă într-o lună se achită venitul pentru cîteva perioade, limita venitului impozabil se aplică pentru venitul calculat aferent fiecărei luni în parte.         
     Venitul lunar ce depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv se consideră venit neimpozabil.         
Pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sînt necesare următoarele documente justificative:
- actul de constituire al agentului economic;
- contractul individual de muncă;
- organigrama angajatorului;
- fişa postului;
- copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;
- carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
- statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;
- confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale prevăzute la art.34 din Codul fiscal soţiei (soţului), cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).          
      În cazul în care angajatul întrunește cumulativ toate condițiile expuse la articolul nominalizat, venitul impozabil al acestuia va corespunde sumei, în mărime ce nu depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul respectiv.

     Conform art. 35 alin. (3) din Codul fiscal, curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani și tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin.(1), în funcţie de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă, care întruneşte cerinţele specificate la alin.(2) lit.b) a articolului menţionat din Codul fiscal.         
     În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma limită stabilită anual. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.         
     Totodată, în temeiul art.3 lit.f) din Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, beneficiarii alocațiilor sunt persoanele care îngrijesc, însoțesc şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani.
    Astfel, alocațiile primite de către tutorele legal /curatorul minorilor care are calitate de persoana care îngrijește, însoțește şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani, nu se includ în componența venitului persoanei întreținute.         
      Respectiv, contribuabilul va avea dreptul sa beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în mărimea specificata la art. 35 alin.(1) din Codul fiscal.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Conform art. 35 alin. (3) din Codul fiscal, curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani și tutorele legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin.(1), în funcţie de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă, care întruneşte cerinţele specificate la alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.         În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;  b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal.          Totodată, în temeiul art.3 lit.f) din Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, beneficiarii alocațiilor sunt persoanele care îngrijesc, însoțesc şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani.         Astfel, alocațiile primite de către tutorele legal /curatorul minorilor care are calitate de persoana care îngrijește, însoțește şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani, nu se includ în componența venitului persoanei întreținute.          Respectiv, contribuabilul va avea dreptul sa beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în mărimea specificata la art. 35 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul în care persoana aflata sub tutela este un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani.

     Potrivit noțiunii expuse la art.2 din Legea nr.22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri „zilier” este persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, care are capacitate de muncă şi care exercită, contra unei remunerații, activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar. 
     Conform prevederilor art.33-35 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală, la o scutire suplimentară pentru soţ (soţie) şi pentru fiecare persoană întreținută.         
      Concomitent, potrivit pct.9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.         
     Ţinînd cont de faptul că serviciile/lucrările necalificate cu caracter ocazional se efectuează prin negociere directă între părţi, fără semnarea acordului de muncă, pentru a beneficia de scutirile menţionate la art.33-35 din Codul fiscal, zilierul (persoana fizică rezidentă) urmează să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare.

     Potrivit art.88 alin.(5) din Codul fiscal veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Cod.          
     Respectiv, în cazul prestării serviciilor de către persoana fizică pensionar angajatorul va reține impozit pe venit ca din salariu aplicînd cota de 12%.          
     Totodată, menționăm că potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an.   De asemenea, în conformitate cu pct.91 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi prestează servicii şi/sau lucrări sînt în drept să beneficieze de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor, cu condiţia neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la un alt loc.   
     Astfel, persoana fizică pensionar va avea dreptul la utilizarea scutirii personale la locul prestării serviciilor sau, în cazul în care scutirea nu a fost acordată, își va realiza acest drept prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18).
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

        Potrivit art.88 alin.(5) din Codul fiscal veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit.a) din Cod.          Respectiv, în cazul prestării serviciilor de către persoana fizică pensionar angajatorul va reține impozit pe venit ca din salariu aplicînd cota de 12%.          Totodată, menționăm că potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an. De asemenea, în conformitate cu pct.91 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi prestează servicii şi/sau lucrări sînt în drept să beneficieze de acordarea scutirii personale stabilite la art.33 din Codul fiscal la locul prestării serviciilor şi/sau lucrărilor, cu condiţia neutilizării scutirilor pe parcursul perioadei respective la un alt loc.          Astfel, persoana fizică pensionar va avea dreptul la utilizarea scutirii personale la locul prestării serviciilor sau își va realiza acest drept prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forrma CET18).

     Dreptul și mărimea scutirii personale, acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit de art. 33 al Codului fiscal.
    Potrivit рct. 9, 17, 30 și 32 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 și art.33 alin. (1) din Codul fiscal, în scopul determinării mărimii și categoriei scutirii personale care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte angajatorului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexând la ea documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova:
1) copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naștere al copilului, sau
2) copia paşaportului cetăţeanului străin sau al apatridului;
3) Certificatul de rezidenţă – pentru cetăţenii străini.
      În cazul solicitării acordării scutirii personale în temeiul art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:
a) pentru persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl - legitimația participantului la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă eliberat de către Consiliul Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale;
b) pentru persoanele a căror dizabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi survenite ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi la acţiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii și certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;
c) pentru părintele sau soția (soțul) unui participant căzut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sau în acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația care confirmă dreptul la înlesniri;
d) pentru pensionarii-victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate - legitimația de pensionar și certificatul de reabilitare.
     Ținem să menționăm că, potrivit art.3 alin. (1)-(2) din Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor nr.173 din 22 iulie 2005, stabilește că în componenţa Republicii Moldova se va constitui unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria. Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de Constituţia şi alte legi ale Republicii Moldova, soluţionează problemele date în competenţa ei.
      Reieşind din prevederile menționate, adeverința eliberată de către Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale, Fondul Social de Stat din stînga Nistrului (Transnistria), care nu este structură teritoriale a Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, nu poate constitui documentul confirmativ, care ar permite acordarea persoanei în cauză a scutirii personale stabilite de art. 33 alin. (2) din Codul fiscal.
     Astfel, pentru a obține dreptul la scutirea personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal, angajatul urmează să se adreseze la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pentru deținerea certificatului menționat.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 , în vigoare din 01.01.2021]

     Dreptul și mărimea scutirii personale acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 33 al Codului fiscal.           
     Potrivit рct. 9, 17, 30 și 32 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 și art.33 alin. (1) din Codul fiscal, în scopul determinării mărimii și categoriei scutirii personale care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte angajatorului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova, copia actului de identitate.
      La această categorie de documente se atribuie:
a)buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naștere al copilului; sau
b)copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului;
c)certificatul de rezidență.          
     În cazul solicitării acordării scutirii personale (art. 33 alin. (2) din Codul fiscal), concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:  
a) pentru persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl - legitimația participantului la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și certificatul privind gradul de dizabilitate şi capacitatea de muncă eliberat de către Consiliul Naţional de Determinare a Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale;  
b) pentru persoanele a Persoanele a căror dizabilitate este cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi survenite ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi la acţiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimaţia de pensionar cu indicarea cauzei dizabilităţii și certificatul privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale; 
c) pentru părintele sau soția (soțul) unui participant căzut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova sau în acțiunile de luptă din Republica Afganistan - legitimația care confirmă dreptul la înlesniri; 
d) pentru pensionarii-victime ale represiunilor politice, ulterior reabilitate - legitimația de pensionar și certificatul de reabilitare.           
     Ținem să menționăm că, potrivit art.3 alin. (1)-(2) din Legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor nr.173 din 22 iulie 2005, stabilește că în componenţa Republicii Moldova se va constitui unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria. Transnistria este parte componentă inalienabilă a Republicii Moldova şi, în limita împuternicirilor stabilite de Constituţia şi alte legi ale Republicii Moldova, soluţionează problemele date în competenţa ei.          
     Reieşind din prevederile menționate, adeverința eliberată de către Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale, Fondul Social de Stat din stînga Nistrului (Transnistria), care nu este structură teritoriale a Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, nu poate constitui documentul confirmativ, care ar permite acordarea persoanei în cauză a scutirii personale stabilite de art. 33 alin. (2) lit.b) din Codul fiscal.          
     Astfel, pentru a obține dreptul la scutirea personală, angajatul urmează să se adreseze la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pentru deținerea certificatului menționat.

     Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute este reglementat de art. 35 din Codul fiscal.
      Potrivit art. 35 alin. (2) din Codul fiscal persoană întreţinută este persoana care întruneşte următoarele cerințe:           
a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;          
b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 11280 lei anual. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate.          
     Astfel, în condițiile respectării cerinţelor indicate, persoana va avea dreptul la scutirea pentru persoana întreținută, realizarea acestui drept nefiind condiționată de neutilizarea, de către persoana întreținută, a scutirii personale.

      Conform pct.20 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, angajatul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte angajatorului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. Copiile (extrasele) documentelor angajatului prezentate anterior se compară de către angajator pînă la începutul fiecărui an fiscal cu originalele pentru a verifica dacă nu intervenit unele schimbări în acestea.
      Fără a depune cererea, angajatul trebuie să prezinte, anual, documentele cu termen de valabilitate limitat (de exemplu, confirmarea privind neutilizarea de către soţ (soţie) a scutirii în temeiul art.34 alin.(2) din Codul fiscal, etc).
      Astfel, în cazul în care salariatul revine la serviciu din concediu de maternitate și nu pretinde la scutirea pentru persoana întreținută conform art.35 din Codul fiscal, atunci nu apare obligația de a prezenta angajatorului o cerere nouă privind acordarea scutirilor, dar este necesar de a prezinta documentele cu termen de valabilitate limitat.
     În cazul, însă în care, revenind la serviciu din concediu de maternitate salariatul dorește să utilizeze scutirea personală cît și cea pentru persoana întreținută, atunci apare obligația prezentării unei cereri noi care va conține informația privind scutirile solicitate la care are dreptul acesta. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.
     La depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, contribuabilul va beneficia de mărimea scutirii la care are dreptul, în cuantum total prevăzut pentru anul respectiv.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, Hotărîrea Guvernului nr.940 din 22. 12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

       Conform pct.20 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, angajatul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte angajatorului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri.          
      Fără a depune cererea, angajatul trebuie să prezinte, anual, documentele cu termen de valabilitate limitat (de exemplu, confirmarea privind neutilizarea de către soţ (soţie) a scutirii în temeiul art.34 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal), conform art.34 din Codul fiscal, etc.          
     Astfel, în cazul în care salariatul revine la serviciu din concediu de maternitate și nu pretinde la scutirea pentru persoana întreținută conform art.35 din Codul fiscal, atunci nu apare obligația de a prezenta angajatorului o cerere nouă privind acordarea scutirilor, dar este necesar de a prezinta documentele cu termen de valabilitate limitat.          
     În cazul în care, salariatul care revine la serviciu din concediu de maternitate și dorește să utilizeze scutirea personală cît și cea pentru persoana întreținută, atunci apare obligația prezentării unei cereri noi care ca conține informația privind scutirile solicitate la care are dreptul acesta. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.          
      Totodată, la depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, contribuabilul va beneficia de mărimea scutirii la care are dreptul, în cuantum total prevăzut pentru anul respective.

      Potrivit prevederilor HG nr.760 din 17 septembrie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privirela organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate, asistenţa parentală profesionistă (APP) – un serviciu social specializat, care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist, în baza delimitării între autoritatea locală şi asistentul parental profesionist, a drepturilor şi obligaţiilor referitoare la protecţia drepturilor şi intereselor legale ale copilului.
      Asistenții parentali profesioniști prestează servicii și sunt angajati în baza contractului individual de muncă, sunt salarizaţi şi beneficiază de carnet de muncă, având posibilitatea de cumulare a stagiului de lucru. 
     Condițiile de calificare a persoanei, drept persoană întreținută sunt specificate la art.35 din Codul fiscal.
      Ținînd cont că în relația asistentului parental și copilul aflat în plasament nu este asigurată respectarea condițiilor enumerate la art.35 din Codul fiscal, asistentul parental profesionist nu poate folosi scutirea pentru persoanele întreținute pentru copii plasați în cadrul Serviciului social de asistență parentală.

   În baza art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 25200 lei pe an.
    Astfel, în cazul în care contribuabilul a obținut un venit impozabil ce constituie 360000 lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată.
    În același timp, conform prevederilor art.34 alin. (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă, aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 18900 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.
    Totodată, conform pct. 211 din Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018, dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită la art.33 din Cod îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din Cod. Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor specificate în art. 34 şi 35 din Cod, în condiţiile stabilite de acestea.
   În acest context menționăm că, persoana fizică-rezidentă menționată la art.34 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea personală.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

     În baza art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an.          
      Astfel, în cazul în care contribuabilul a obținut un venit impozabil ce constituie 360000 lei și mai mult, scutirea personală nu poate fi utilizată.        
     În același timp, conform prevederilor art.34 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoana fizică rezidentă, aflată în relaţii de căsătorie, are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 11280 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.          
     Totodată, conform pct. 211 din Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.693 din 11 iulie 2018, dreptul la scutirea personală în mărimea stabilită la art.33 din Cod îl au persoanele fizice rezidente care au un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901 din Cod. Prevederile în cauză nu aduc atingere dreptului contribuabilului de aplicarea scutirilor specificate în art. 34 şi 35 din Cod, în condiţiile stabilite de acestea.          
     În acest context menționăm că, persoana fizică-rezidentă aflată în relații de căsătorie, are dreptul la o scutire suplimentară cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea personală.

    Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) din Codul fiscal (în vigoare începînd cu 01.01.2020) fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală la determinarea impozitului pe venit.
   Conform prevederilor Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, dreptul la acordarea sau anularea scutirilor se acordă doar la cererea angajatului.
     Potrivit, pct.20 din Regulamentul nominalizat, angajatul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte angajatorului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri. La calcularea venitului nu se include suma alocaţiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie şi pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate. Copiile (extrasele) documentelor angajatului prezentate anterior se compară de către angajator pînă la începutul fiecărui an fiscal cu originalele pentru a verifica dacă nu intervenit unele schimbări în acestea.
      Fără a depune cererea, angajatul trebuie să prezinte, anual, documentele cu termen de valabilitate limitat (de exemplu, confirmarea privind neutilizarea de către soţ (soţie) a scutirii în temeiul art.34 alin.(2) din Codul fiscal), etc.
     Prin urmare, în cazul în care angajatul entității a înregistrat pe parcursul anului de gestiune venit impozabil mai mare decât 360 000 lei, acesta, potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal, pierde dreptul de a beneficia de scutirea personală, și, respectiv, urmează să prezinte angajatorului o cerere prin care să solicite neacordarea scutirii persoanele pentru lunile ulterioare lunii în care a pierdut dreptul la scutirea în cauză. Angajatorul, conform pct.18 din Regulamentul menționat, va anula scutirea personală începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.
     Totodată, persoanele fizice care au pierdut dreptul la scutirea personală pe parcursul anului de gestiune urmează să prezinte, până la data de 30 aprilie a anului următor anului de gestiune, Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanei fizice (forma CET18) prin care se va dezice de scutirea personală anuală și își va determina obligațiile aferente impozitului pe venit.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021, Hotărîrea Guvernului nr.940 din 22. 12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

     Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) din Codul fiscal (în vigoare începînd cu 01.01.2020) fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală la determinarea impozitului pe venit.          
       Conform prevederilor Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, dreptul la acordarea sau anularea scutirilor se acordă doar la cererea angajatului.     
   Potrivit, pct.20 din Regulamentul nominalizat, angajatul care nu-şi schimbă locul de muncă nu este obligat să prezinte angajatorului anual cererea şi copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare, cu excepția cazurilor în care angajatul obține dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri.          
      Prin urmare, în cazul în care angajatul entității a înregistrat pe parcursul anului de gestiune venit impozabil mai mare decât 360 000 lei, acesta, potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal, pierde dreptul de a beneficia de scutirea personală, și, respectiv, urmează să prezinte angajatorului o cerere prin care să solicite neacordarea scutirii persoanele pentru lunile ulterioare lunii în care a pierdut dreptul la scutirea în cauză. Angajatorul, conform pct.18 din Regulamentul menționat, va anula scutirea personală începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.          
       Totodată, persoanele fizice care au pierdut dreptul la scutirea personală pe parcursul anului de gestiune urmează să prezinte, până la data de 30 aprilie a anului următor anului de gestiune, Declarația cu privire la impozitul pe venit al persoanei fizice (forma CET18) prin care se va dezice de scutirea personală anuală și își va determina obligațiile aferente impozitului pe venit.

    În temeiul modificărilor operate la Codul fiscal (prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020), a fost abrogat alin.(1) al art.34 din Codul fiscal, care prevedea dreptul pentru persoanele fizice rezidente, aflate în relaţii de căsătorie, de a beneficia de scutire suplimentară pentru soție (soț) în sumă de 11280 lei anual.          
     În același timp, ținem să menționăm că se păstrează dreptul persoanei fizice rezidente aflate în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la alin.(2) al articolului nominalizat la o scutire suplimentară în sumă de 18 900 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală (art. 34 alin. (2) din Codul fiscal).          
     Categoriile de persoane specificate la art.33 alin.(2) sunt:          
a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;          
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;          
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;          
d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;          
e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;          
f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.          
     Astfel, începând cu anul 2021, persoana fizică rezidentă nu are dreptul de a utiliza scutirea pentru soț (soție), cu excepția dacă persoana fizică rezidentă este în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal.

     În temeiul modificărilor operate la Codul fiscal (prin Legea nr.257 din 16 decembrie 2020), a fost abrogat alin.(1) al art.34 din Codul fiscal, care prevedea dreptul pentru persoanele fizice rezidente, aflate în relaţii de căsătorie, de a beneficia de scutire suplimentară pentru soție (soț) în sumă de 11280 lei anual.         
     Începând cu anul 2021, persoana fizică rezidentă nu are dreptul de a utiliza scutirea pentru soț (soție), cu excepția dacă persoana fizică rezidentă este în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la alin.(2) al art.33 din Codul fiscal.          
     Astfel, ținând cont de faptul că pierderea dreptului de a beneficia de scutirea pentru soț/soție a fost determinată de modificarea legislației (prin Legea 257 din 16.12.2020), precum și de faptul că odată cu abrogarea prin Lege nominalizată a scutirii menționate, angajatorul nu este în drept să aplice scutirea anulată la determinarea obligației de reținere a impozitului pe venit din salariu, depunerea de către angajat a cererii de renunțare la aceasta nu este obligatorie, aprecierea impozitului pe venit pasibilă reținerii rămîne a fi a angajatorului.

     În baza art. 33 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 000 lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 901, are dreptul la o scutire personală anuală.
     Potrivit art. 33 alin. (2) din Codul fiscal, suma scutirii personale, stabilită la alin.(1), va constitui 30 000 lei pe an pentru orice persoană care:
a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;
e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;
f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.
     Astfel, în circumstanțele în care contribuabilul a obținut un venit anual impozabil în cuantum de 360 000 lei și mai mult, acesta nu este în drept să utilizeze scutirea personală prevăzută la art.33 alin.(2) din Codul fiscal.

news-events