Restituirea impozitului pe venit

Ordin nr. 693, din 18.08.2015

      În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) al Codului fiscal, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art.175 numai dacă acesta nu are restanţe.       
      Totodată, potrivit prevederilor art. 176 alin. (3) și (4) al Codului fiscal, dacă suma plătită în plus şi suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită nu au fost restituite în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală, pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat, contribuabilului i se plăteşte o dobîndă, calculată şi prezentată de către contribuabil organului cu atribuţii de administrare fiscală. Calculul dobînzii se efectuează conform modului stabilit în articolul menționat.        
       În cazul sumelor plătite în plus la impozitele şi taxele locale, administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale, ordinul de plată va fi întocmit de organul fiscal în baza documentelor prezentate de acest serviciu. Plata dobînzii se va efectua din bugetul în care au fost vărsate impozitele şi taxele respective.      

        În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 176 din Codul fiscal, daca suma platita în plus si suma care, conform legislatiei fiscale, urmeaza a fi restituita nu au fost restituite în termen de 37 de zile de la data primirii cererii de catre organul fiscal, sau în alt termen prevazut de legislatia fiscala, contribuabilului i se plateste o dobînda, calculata în functie de rata de baza (rotunjita pîna la urmatorul procent întreg), stabilita de Banca Nationala a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicata la operatiunile de politica monetara pe termen scurt, pentru perioada cuprinsa între data primirii cererii si data compensarii de catre Trezoreria de Stat. Totodata, potrivit prevederilor alin. (4) articolului dat, calculul dobînzii, efectuat si prezentat de catre contribuabil organului cu atributii de administrare fiscala respectiv, se verifica si se aproba de conducerea acestui organ si se anexeaza la ordinul de plata care prevede plata dobînzii. În cazul impozitelor si taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor si taxelor locale, ordinul de plata va fi întocmit de organul fiscal în baza documentelor prezentate de acest serviciu. Plata dobînzii se va efectua din bugetul în care au fost varsate impozitele si taxele respective. Astfel, tinând cont de faptul ca restiturea sumelor platite în plus nu a fost efectuata în termenii stabiliti de legislatie (37 de zile), persoana fizica este în drept de a prezenta calculul dobânzii la IFS respectiv. Potrivit prevederilor punctului 49 al ordinului Ministerului Finantelor nr.42 din 07.07.2004, dobînda se calculeaza în raport cu suma restituita cu întîrziere la contul bancar al contribuabilului sau la suma restituita persoanei fizice în numerar.

Ordin nr. 107, din 13.04.2023

   În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art. 175 numai dacă acesta nu are restanţe.
  Conform alin. (21) din articolului menționat, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începând cu ziua următoare termenului stabilit la art. 83 alin. (4) lit. b), cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.Cererea depusă anterior termenului stabilit se examinează începând cu ziua următoare termenului stabilit la art. 83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal.
    Cererea privind restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, se depune de către persoana fizică (sau de reprezentantul legal al acesteia) la subdiviziunile SFS în a cărui rază se deservește.
    Modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute în Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 (publicat în Monitorul Oficial nr.181-189/1081 din 09 iunie 2017).
    Cererea și actele necesare, de asemenea pot fi prezentate prin următoarele metode:
• electronic, prin aplicarea semnăturii mobile sau electronice, prin intermediul serviciului „Declarație electronică” de pe portalul www.servicii.fisc.md;
• prin intermediul poștei electronice a Serviciului Fiscal de Sat (mail@sfs.md);
• prin poșta (scrisoare recomandată sau simplă).
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 356 din 29.12.2022, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 din 30.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

      În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art. 175 numai dacă acesta nu are restanţe.      
        Conform alin. (21) din articolului menționat, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începând cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru cele prezentate pe suport de hârtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.         
      Cererea privind restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, se depune de către persoana fizică (sau de reprezentantul legal al acesteia) la subdiviziunile SFS în a cărui rază se deservește.          
       Modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute în Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 (publicat în Monitorul Oficial nr.181-189/1081 din 09 iunie 2017).         
      Cererea și actele necesare, de asemenea pot fi prezentate prin următoarele metode:          
• electronic, prin aplicarea semnăturii mobile sau electronice, prin intermediul serviciului „Declarație electronică” de pe portalul www.servicii.fisc.md;           
• prin intermediul poștei electronice a Serviciului Fiscal de Sat (mail@sfs.md);         
• prin poșta (scrisoare recomandată sau simplă).

        În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor cînd legislaţia fiscală prevede altfel, restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la art.175 numai dacă acesta nu are restanţe.          Conform alin. (21) din articolului menționat, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie – pentru cele prezentate pe suport de hîrtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.          Cererea privind restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, se depune de către persoana fizică (sau de reprezentantul legal al acesteia) la subdiviziunile SFS în a cărui rază se deservește.          Modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere sunt prevăzute în Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 (publicat în Monitorul Oficial nr.181-189/1081 din 09 iunie 2017).  (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Ordinul IFPS nr. 402 din 13 mai 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015)).

Ordin nr. 604, din 03.12.2020

     Conform prevederilor art. 2162 alin. (4) din Codul civil, ţinîndu-se cont şi de prevederile art. 17 din Codul fiscal, prin derogare de la alin. (3), în cazurile prevăzute de lege, drepturile nepatrimoniale, precum şi drepturile patrimoniale legate în mod inseparabil de persoana defunctului, pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la momentul decesului, trec la moştenitor.         
     În cazul în care persoana decedată anterior a depus declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală, unde este indicată supraplata impozitului pe venit și a înaintat cererea de restituire a impozitului menționat, dreptul de încasare a impozitului pe venit achitat/reținut în plus face parte din activul succesorial, dacă acest drept este inclus în patrimoniu, de comun cu eventualele obligații fiscale aferente persoanei decedate.         
     Dreptul la încasarea de către moștenitor a impozitului pe venit achitat în plus apare doar la emiterea de către organul fiscal a deciziei privind restituirea acesteia, potrivit declarației și a cererii depuse de contribuabilul deja decedat.         
      Astfel, moștenitorul acestui drept va prezenta cererea în formă liberă, la care va anexa documentul confirmativ privind obținerea moștenirii, unde în patrimoniul succesoral sînt indicate și sumele aferente impozitului pe venit achitat/reținut în plus stabilite în decizia emisă de organul fiscal, ținîndu-se cont de termenul de prescripție prevăzut în art. 266 din Codul fiscal.         
      Respectiv, în cazul în care contribuabilul nu a depus declarația, moștenitorul nu are dreptului la restituirea impozitului.

        Conform prevederilor art.1444 al Codului civil, ţinîndu-se cont şi de prevederile art. 17 din Codul fiscal, patrimoniul succesoral include atît drepturile patrimoniale (activul succesoral), cît şi obligaţiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la momentul decesului.         În cazul în care persoana care la moment este deja decedată a depus anterior declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale pentru care se formează supraplata și a înaintat cererea de restituire a impozitului pe venit, dreptul de încasare a impozitului pe venit achitat/reținut în plus face parte din activul succesorial, dacă acest drept este inclus în patrimoniu, de comun cu eventualele obligații fiscale aferente persoanei decedate.         Prin urmare, dreptul la încasarea de cître moștenitor a impozitului pe venit achitat în plus apare doar la emiterea de către organul fiscal a deciziei privind restituirea acesteia, potrivit declarației și a cererii depuse de contribuabilul deja decedat.         Respectiv, moștenitorul acestui drept va prezenta cererea în formă liberă, la care va anexa documentul confirmativ privind obținerea moștenirii cu mențiunea despre includerea în patrimoniul succesoral și a sumelor aferente impozitului pe venit achitat/reținut în plus stabilite în decizia emisă de organul fiscal, ținîndu-se cont de termenul de prescripție prevăzut în art. 266 din Codul fiscal.         Totodată, în cazul în care moștenitorul solicită restituirea impozitului pe venit achitat în plus în același an în care a avut loc decesul, iar persoana decedată nu este în viață cînd este termenul-limită de recepționare a cererilor de restituire, apariția dreptului la încasarea de către moștenitor a impozitului pe venit achitat în plus nu apare, deoarece constatarea eventualei sume plătite în plus s-ar fi putut realiza doar la depunerea declarației de către persoana defunctă. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 (modificarea art. 17 din Codul fiscal), publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016, precum și în baza explicației Ministerului finanțelor nr. 14/3-13/140 din 25 martie 2016)

Ordin nr. 107, din 13.04.2023

     Potrivit prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plată în plus la impozit, au dreptul să prezinte o declaraţie în care vor indica suma plătită în plus la impozit, care urmează să fie restituită conform legislaţiei fiscale.
      Modul şi termenele de restituire a sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite se reglementează de art. 175, 176 din Codul fiscal şi Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 (publicat în Monitorul Oficial nr.181-189/1081 din 09 iunie 2017) cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.
      Astfel, conform art. 175 alin. (2), (3) și (4) din Codul fiscal, în termen de pînă la 30 de zile de la apariţia circumstanţelor respective sau de la primirea cererii contribuabilului, Serviciul Fiscal de Stat întocmeşte documentul de plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat spre executare, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor. Trezoreria de Stat, după caz, în termen de 7 zile de la data primirii documentului de plată, trece sumele consemnate în documentul de plată.
    Conform art. 176 alin. (21) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începând cu ziua următoare termenului stabilit la art. 83 alin. (4) lit. b), (data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune), cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.
     Cererea depusă anterior termenului stabilit se examinează începând cu ziua următoare termenului respectiv. Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător este aprobată prin Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 356 din 29.12.2022, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 din 30.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

      Potrivit prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plată în plus la impozit, au dreptul să prezinte o declaraţie în care vor indica suma plătită în plus la impozit, care urmează să fie restituită conform legislaţiei fiscale.         
      Modul şi termenele de restituire a sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite se reglementează de art. 175, 176 din Codul fiscal şi Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 (publicat în Monitorul Oficial nr.181-189/1081 din 09 iunie 2017) cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.         
     Conform art. 175 alin. (2), (3), (4) din Codul fiscal, Compensarea se efectuează la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat sau la cererea contribuabilului dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel.         
     În termen de pînă la 30 de zile de la apariţia circumstanţelor respective sau de la primirea cererii contribuabilului, Serviciul Fiscal de Stat întocmeşte documentul de plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat spre executare, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.         
      În termen de 7 zile de la data primirii documentului de plată, Trezoreria de Stat trece, după caz, dintr-un cont al bugetului în alt cont al aceluiaşi buget sau în contul unui alt buget sumele consemnate în documentul de plată. După executarea documentului de plată, Trezoreria de Stat remite, după caz, Serviciului Fiscal de Stat sau Serviciului Vamal extrasul din conturile trezoreriale de venituri.         
     Conform art. 176 alin. (21) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru cele prezentate pe suport de hîrtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.         
      Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător este aprobată prin Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017.         
      Articolul 176 alin. (3) al Codului fiscal, prevede că dacă suma plătită în plus şi suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită nu au fost restituite în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală, contribuabilului i se plăteşte o dobîndă, calculată în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat.
      Respectiv, termenul pentru efectuarea restituirii a sumelor achitate/reținute în plus la impozitului pe venit este de 37 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal.

        Potrivit prevederilor art. 83 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, la depistarea faptului de plată în plus la impozit, au dreptul să prezinte o declaraţie în care vor indica suma plătită în plus la impozit, care urmează să fie restituită conform legislaţiei fiscale.          Modul şi termenele de restituire a sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite se reglementează de art. 175, 176 din Codul fiscal şi Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 (publicat în Monitorul Oficial nr.181-189/1081 din 09 iunie 2017) cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.          Conform art. 175 alin. (2), (3), (4) din Codul fiscal, Compensarea se efectuează la iniţiativa Serviciului Fiscal de Stat sau la cererea contribuabilului dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel.          În termen de pînă la 30 de zile de la apariţia circumstanţelor respective sau de la primirea cererii contribuabilului, Serviciul Fiscal de Stat întocmeşte documentul de plată şi îl transmite Trezoreriei de Stat spre executare, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.         În termen de 7 zile de la data primirii documentului de plată, Trezoreria de Stat trece, după caz, dintr-un cont al bugetului în alt cont al aceluiaşi buget sau în contul unui alt buget sumele consemnate în documentul de plată. După executarea documentului de plată, Trezoreria de Stat remite, după caz, Serviciului Fiscal de Stat sau Serviciului Vamal extrasul din conturile trezoreriale de venituri.          Conform art. 176 alin. (21) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie – pentru cele prezentate pe suport de hîrtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.          Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător este aprobată prin Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017.          Articolul 176 alin. (3) al Codului fiscal, prevede că dacă suma plătită în plus şi suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită nu au fost restituite în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal sau în alt termen prevăzut de legislaţia fiscală, contribuabilului i se plăteşte o dobîndă, calculată în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, pentru perioada cuprinsă între data primirii cererii şi data compensării de către Trezoreria de Stat.          Respectiv, termenul pentru efectuarea restituirii a sumelor achitate/reținute în plus la impozitului pe venit este de 37 de zile de la data primirii cererii de către organul fiscal.  (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării Ordinul IFPS nr. 402 din 13 mai 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015)).

Ordin nr. 264, din 18.05.2021

    În conformitate cu prevederile art.176 din Codul fiscal contribuabilul este în drept de restituire a sumei plătite în plus. Cererea de restituire a sumelor plătite în plus poate fi depusă în termen de 6 ani din data apariției lor conform art.266 din Codul fiscal.
    De asemenea, în conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Codul fiscal persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut în acest articol, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea personală.
    Astfel, la depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică rezidentă poate beneficia de scutirea soției (soțului) decedat pe parcursul anului fiscal, cu condiția că soția (soțul) nu a beneficiat pe parcursul anului de scutirea personală.
    Modelul Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este prevăzut în Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 (publicat în Monitorul Oficial nr.181-189/1081 din 09 iunie 2017) și poate fi accesat pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md.
    În calitate de documente care vor servi drept temei pentru utilizarea scutirii menționate și care urmează a fi anexate la cererea de restituire a impozitului pe venit în cazul decesului ulterior al soției (soțului) vor fi prezentate:
- Copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei (depunătorul Cererii);
- Copia certificatului de căsătorie;
- Copia certificatului de deces;
- Copia documentului ce confirmă dreptul la utilizarea scutii stabilite de art.33 alin.(2) din Codul fiscal (după caz).
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

         În conformitate cu prevederile art.176 din Codul fiscal contribuabilul este în drept de a-și revendica dreptul la restituirea sumei plătite în plus. Cererea de restituire a sumelor plătite în plus poate fi depusă în termen de 6 ani din data apariției lor conform art.266 din Codul menționat.  De asemenea, în conformitate cu prevederile art.34 alin.(1) din Codul fiscal persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut la art.33 din cod, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.  Astfel, la depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică rezidentă poate beneficia de scutirea soției (soțului) decedat pe parcursul anului fiscal, cu condiția că soția (soțul) nu a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutirea personală.  Modelul Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este prevăzut în Ordinul IFPS nr.402 din 13 mai 2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015) și poate fi accesat pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md.  În calitate de documente care vor servi drept temei pentru utilizarea scutirii menționate și care urmează a fi anexate la cererea de restituire a impozitului pe venit în cazul decesului ulterior al soției (soțului) vor fi prezentate:  - Copia certificatului de căsătorie;  - Copia certificatului de deces.

Ordin nr. 264, din 18.05.2021

    În conformitate cu prevederile art.176 din Codul fiscal contribuabilul este în drept de restituire a sumei plătite în plus. Cererea de restituire a sumelor plătite în plus poate fi depusă în termen de 6 ani din data apariției lor conform art.266 din Codul fiscal.
    De asemenea, în conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Codul fiscal persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut în acest articol, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea personală.
    Astfel, la depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică rezidentă poate beneficia de scutirea soției (soțului), cu condiția că soția (soțul) nu a beneficiat pe parcursul anului de scutirea personală.
    Modelul Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este prevăzut în Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017 (publicat în Monitorul Oficial nr.181-189/1081 din 09 iunie 2017) și poate fi accesat pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md.
    În calitate de documente confirmative ce vor servi drept temei pentru utilizarea scutirii menționate și care urmează a fi anexate la cererea de restituire a impozitului pe venit vor fi prezentate:
- Copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei;
- Copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea soției (soțului);
- Copia certificatului de căsătorie;
- Copia documentului ce confirmă dreptul la utilizarea scutii personale stabilite la art.33 alin.(2) din Codul fiscal (după caz).
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

Ordin nr. 164, din 18.05.2023

    Restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător se efectuează în corespundere cu prevederile Titlului II al Codului fiscal, art.175 și art.176, Capitolul 5 din Codului fiscal. În scopul executării restituirii supraplății impozitului pe venit, persoana fizică în primul rând urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. În cazul solicitării restituirii, restituirea se va efectua numai dacă contribuabilul nu are restanțe.
   Serviciul „Declarație electronică” este destinat persoanelor fizice cetățeni pentru depunerea Cererii de restituire cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile, fără ca persoana să se prezinte în cadrul direcțiilor de deservire (subdiviziunile teritoriale).
   Pentru obţinerea accesului la serviciile fiscale electronice ca persoană fizică, este necesar de a parcurge procedura de autentificare pe portalul serviciilor fiscale electronice accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md, utilizând semnătura electronică. Pentru aceasta este necesar de parcurs următorii paşi:
    1. De pe pagina web a SFS (www.sfs.md) accesați Cabinetul personal sau direct accesați portalul serviciilor fiscale electronice www.declaratii.fisc.md.
    2. Vă autentificați pe portal prin intermediul serviciului M-Pass.
    3. Alegeți tipul de semnătură electronică pe care îl dețineți.
    4. Selectați tipul persoanei și anume „Persoană fizică” și accesați butonul „Setează”.
    Menționăm că, Sistemul în mod automatizat oferă acces la toate serviciile fiscale electronice destinate persoanelor fizice la prima autentificare prin intermediul serviciului Mpass.
    Pentru depunerea Cererii de restituire, accesăm compartimentul „Declaraţie electronică pentru persoane fizice” Pagina de start al serviciului „Declaraţia electronică” - conţine:
    a) Informaţia despre utilizator;
    b) Posibilitatea de a schimba limba de navigare;
    c) Bara de meniu care indică la ce etapă se află declaraţia, unde aveți posibilitatea de a crea, semna și expedia declarația;
    d) Modulul de căutare a declaraţiei; e) Şi opţiunea „Declaraţie nouă”.

1 

    Pentru a prezenta cererea de restituire este necesar să accesați Declarație nouă și după accesăm: Compartimentul „Cereri de restituire” - este disponibil formularul cererii pentru restituirea supraplăţii la impozitul pe venit.

2 (1)  

    Datele de identificare ale contribuabilului, şi anume: Numele, prenumele, domiciliul/reşedinţa şi codul personal sunt completate în mod automat de către sistem din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat.

3 (1)   

     Datele de contact telefonul şi e-mailul sunt informaţii confidenţiale şi vor fi utilizate de către Serviciul Fiscal de Stat, exclusiv pentru a lua legătura cu contribuabilul, în cazul în care apar neclarităţi referitor la datele înscrise în cerere.
    Suma spre restituire se indică cu cifre. Veți indica perioadele aferente căruia s-au identificat sumele spre restituire prin indicarea fiecărei perioade în rînd separat. Pentru completarea datelor pentru mai multe perioade se accesează opţiunea „Adaugă rînd”, iar în cazul eliminării acestora se accesează opţiunea „Şterge”, de la finalul rîndului.

4 (1)  

    Sumele impozitului pe venit acceptate spre restituire, la Cererea persoanei fizice, se transferă de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei de Stat la contul bancar al persoanei fizice, conform datelor bancare indicate de aceasta în Cerere, sau se restituie în numerar în modul general stabilit. Respectiv, veți bifa boxa corespunzătoare metodei de restituire. În cazul solicitării restituirii la contul bancar se vor indica datele bancare (IBAN).
5  
     La cerere se vor atașa documentele corespunzătoare situațiilor care au dus la apariția supraplății. Se indică denumirea, numărul și data documentului cu atașarea acestora. Se permite atașarea doar imaginelor de tip png, jpg, tif cu mărimea mai mică de 2 mb. Pentru completarea datelor pentru mai multe documente se accesează opţiunea „Adaugă rînd”, iar în cazul eliminării acestora se accesează opţiunea „Şterge”, de la finalul rîndului. Cererea urmează să fie verificată şi în cazul în care au fost completate toate datele se accesează butonul „Salvare”.

6 

   Cererea salvată se află în statutul „Noi” ea poate fi ştearsă, previzualizată, modificată sau semnată. Pentru a semna Cererea, tastăm butonul „Semnează”.

7 

    Ulterior automat vom fi redirecţionaţi în serviciul guvernamental MSign.
   Alegem tipul de semnătură electonică de care dispunem, accesăm dublu click pe numele afişat în fereastra softului SecureSign, introducem PIN-ul (parola) dispozitivului şi semnăm Cererea.

f 

    După aplicarea semnăturii, Cererea trece în compartimentul „Semnate” cu statutul „Semnat”.
Accesînd Cererea, sunt disponibile următoarele opţiuni:
˗ eliminarea totală a documentului accesînd Butonul „Şterge”;
˗ vizualizarea documentului - „Previzualizare”;
˗ Butonul „Şterge semnătura” - permite să ştergeţi semnătura aplicată şi Cererea va fi returnată în rubrica „Noi”;
˗ Butonul „ Trimitere” - permite expedierea Cererii către Serviciul Fiscal de Stat.
La accesarea butonului „Trimite” Cererea se va regăsi în statutul „ Trimise/primite”.
Cererea va trece de etapa de validare a datelor şi se va schimba statutul Cererii în „Acceptat”. În statutul „Acceptat” putem vizualiza „Recipisa” - document confirmativ că Cererea a fost transmisă şi prezentată către Serviciul Fiscal de Stat. În caz de refuz veți primi notificare de la SFS.

news-events