Surse de venit neimpozabile

Ordin nr. 633, din 28.07.2011

      În conformitate cu prevederile lit.d3 si z3 al art.20 din Codul fiscal sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despagubire pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale (inacţiuni), precum şi compensaţiile pagubelor morale sunt surse de venit neimpozabile.
     Astfel, în cazul în care sumele achitate în baza hotarîrii instanţei de judecată cad sub incidenţa prevederilor articolului nominalizat, acestea nu vor fi impuse impozitării.

Ordin nr. 366, din 12.04.2016

        Se va reţine impozitul pe venit la achiziţionarea plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practică activitatea de întreprinzator?          Potrivit explicaţiilor prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr. 08/1-3-231 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04) plantele medicinale şi aromatice fac parte din categoria producţiei din fitotehnie în forma naturală. Respectiv, conform prevederilor art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, ce nu practică activitatea de întreprinzator, de la livrarea producţiei din fitotehnie în formă naturală sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile şi nu se va reţine impozitul pe venit.

Ordin nr. 366, din 12.04.2016

        Indemnizaţiile de concediere, stabilite conform art.186 din Codul Muncii, sunt considerate ca surse de venit neimpozabile, sau exclusiv numai cele care sunt specificate în punctul (1) litera a) din articolul dat?          În conformitate cu prevederile art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei, sunt considerate ca surse de venit neimpozabile. Totodată, potrivit prevederilor art.186 alin.(1) lit.a) din Codul Muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, salariaţilor concediaţi în legatură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoana fizică (art.86 alin.(1) lit. b)), sau cu reducerea numarului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit. c)) li se garantează pentru prima luna, plata unei indemnizaţii de concediere egală cu marimea sumată a unui salariu mediu saptamînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 186 lit. b) – c) din codul nominalizat, salariatului i se garantează pentru a doua lună, menţinerea salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii şi pentru a treia luna, menţinerea salariului mediu lunar dacă, dupa concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv. Conform prevederilor art.186 alin. (4) din codul nominalizat, plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu şi a salariului mediu lunar, se efectuează la locul de muncă precedent. Prin urmare, ţinînd cont de prevederile art.20 lit.g) din Codul fiscal, indemnizaţiile de concediere stabilite la art.186 alin.(1) lit.a) din Codul Muncii, sunt surse de venit neimpozabile.

Ordin nr. 366, din 12.04.2016

        De către persoana fizică care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător, precum şi întreprinzătorul individual, a fost comercializată producţia agricolă (floarea soarelui) în adresa persoanei juridice-rezident, se va reţine în cazul dat impozit pe venit la sursa de plată?          În conformitate cu prevederile art.20 lit.y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodariilor ţăraneşti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum şi de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masa vie şi sacrificată, constituie surse de venit neimpozabile. Astfel, reieşind din cele menţionate în cazul în care veniturile de la realizarea producţiei proprii specificate la articolul dat sunt obţinute de către întreprinderile cu statut de persoană fizică (întreprindere (întreprinzator) individuală, gospodarie ţăranească (de fermier)), acestea urmeaza a fi impozitate în modul general stabilit de legislatia fiscală. Ţinem să mentionam, că pentru anul 2008-2010, pentru gospodăriile ţăraneşti (de fermier) şi întreprinzătorii individuali, suma impozitului pe venit a fost stabilită în marime de 0 procente din venitul impozabil.

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

      În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Codul fiscal, despăgubirile primite de salariaţi ori de moştenitorilor legali, conform legislaţiei, în urma unui accident de muncă sau în urma unei boli profesionale, se consideră ca surse de venit neimpozabile.
     Astfel, la achitarea despăgubirii, ca urmare a unui accident de muncă, nu se va reţine impozit la sursa de plată.

Ordin nr. 134, din 24.02.2015

Răspuns similar celui de la întrebarea 29.1.7.5.7.

        Cum se vor impozita dividendele achitate pentru perioadele fiscale de pîna la 01.01.2008?          Potrivit prevederilor art.18 lit.m) din Codul fiscal, dividendele, cu excepţia celor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, aferente perioadelor fiscale de pîna la 1 ianuarie 2008, constituie sursele de venit neimpozabile.

Ordin nr. 111, din 20.05.2017

        Urmează de a reţine impozit pe venit la sursa de plată, în cazul achitării venitului în folosul persoanei fizice de la achiziţionarea plantelor medicinale?         Conform prevederilor art. 901 alin. (35) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural.         Totodată, potrivit explicaţiilor prezentate de catre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr. 08/1-3-213 din 12.05.03 şi nr.12-104/1294/885 din 17.03.04) plantele medicinale şi aromatice fac parte din categoria producţiei din fitotehnie în formă naturală.         Prin urmare, în cazul în care întreprinderea achiziţionează de la persoanele fizice, cu excepţia întreprinzatorilor individuali şi gospodăriilor ţăraneşti (de fermier), plante medicinale şi aromatice, la achitarea venitului în folosul acestora, urmează de a fi reţinut impozitul pe venit în marime de 2% (reținere finală).

Ordin nr. 521, din 01.07.2011

       Conform prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

Ordin nr. 384, din 20.04.2016

        Se consideră ca surse de venit neimpozabile, plăţile achitate potrivit prevederilor art. 186 alin. (5) din Codul muncii?          În conformitate cu prevederile art. 186 alin. (5) din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003 în contractul colectiv sau în cel individual de muncă pot fi prevazute şi alte cazuri de plată a indemnizaţiei de eliberare din serviciu, mărimi sporite ale acesteia, precum şi termene mai îndelungate de menţinere a salariului. Potrivit prevederilor art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizaţiile de concediere stabilite la art. 186 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, sunt surse de venit neimpozabile. În ceia ce priveşte sumele achitate în baza art. 186 alin. (5) din Codul muncii, acestea reprezintă surse de venit impozabile, potrivit prevederilor art. 18 lit. o) din Codul fiscal.

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

       În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Codul fiscal, despăgubirile primite, conform legislaţiei, în urma unui accident de muncă sau în urma unei boli profesionale, de salariaţi ori de moştenitori legali, sunt surse de venit neimpozabile.
      Respectiv, din suma primită în formă de despăgubire în urma accidentului de muncă, nu se reţine impozitul pe venit la sursa de plată.

Ordin nr. 162, din 19.02.2013

      În conformitate cu prevederile art.20 lit.d3) din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale (inacţiuni) ori ca urmare a unor calamităţi naturale sau tehnogene, cataclisme, epidemii, epizootii reprezintă surse de venit neimpozabile, ca şi compensaţiile pagubelor morale neimpozabile în baza literei z3) al aceluiaşi articol.

Ordin nr. 384, din 20.04.2016

     În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z6) din Codul fiscal, veniturile obținute ca urmare a compensării daunei materiale cauzate constituie sursă de venit neimpozabilă, în partea în care compensația acordată nu depășește dauna materială cauzată.

        Cum urmează a fi aplicat impozitul pe venit în cazul în care agentul economic a obţinut compensarea daunei materiale în baza unei încheieri a instanţei de judecată?           În conformitate cu prevederile art.20 lit.z6) din Codul fiscal, veniturile obţinute ca urmare a compensării daunei materiale cauzate constituie sursă de venit neimpozabilă, în partea în care compensaţia acordată nu depăşeşte dauna materială cauzată.          Totodată, în conformitate cu prevederile pct.35 lit. i) din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, în venitul brut al persoanelor ce practică activitate de întreprinzător la calcularea venitului impozabil nu se includ veniturile obţinute ca urmare a compensării daunei materiale cauzate, în partea în care compensaţia acordată nu depăşeşte dauna materială cauzată.          Respectiv, în cazul în care agentul economic a obţinut compensarea daunei materiale (a prejudiciului cauzat) în baza încheierii instanţei de judecată, acest venit nu se va include în venitul brut al persoanelor ce practică activitate de întreprinzător.

Ordin nr. 463, din 10.09.2018

     În conformitate cu pct. 40 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, în cazul în care angajatorul suportă cheltuieli pentru hrana organizată a angajaților, sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (45 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajat), nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator angajaților și, respectiv, nu vor implica careva obligații fiscale privind reținerea la sursa de plată sau calculări adiționale pentru angajați.           
     În cazul depășirii plafonului stabilit, suma depășirii se va considera drept recompense și facilități acordate de angajator angajaților.           
     În acest caz angajatorul va fi responsabil de determinarea și alocarea depășirii plafonului, precum și de declararea și achitarea impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente depășirii, în conformitate cu legislația în vigoare.

        Care sume se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator pentru hrana organizată angajaților?           În conformitate cu pct. 8 al Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 144 din 26.02.2014, în cazul în care angajatorul suportă cheltuieli pentru hrana organizată a angajaților, sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajat), nu se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator din perspectiva angajatului și a angajatorului și, respectiv, nu vor implica careva obligații fiscale, de reținere sau calculare adiționale pentru angajați.          În cazul depășirii plafonului stabilit, se vor considera drept recompense și facilități acordate de angajator doar sumele ce depășesc plafonul respectiv.

Ordin nr. 111, din 20.05.2017

     Potrivit prevederilor art. 20 z2) din Codul fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora reprezintă surse de venit neimpozabile.          
     Astfel, veniturile obținute din fondurile speciale care sunt utilizate conform destinației acestora (de exemplu pentru procurarea mijloacelor fixe) nu se impozitează.          
     De asemenea, veniturile obținute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinației acestora, nu se impozitează.           
(Temei explicațiile Ministerului Finanțelor nr. 14/3-06/440 din 23.12.2015.)

        Se consideră oare drept surse de venit impozabile, mijloacele financiare obţinute sub formă de grant pentru procurarea mijloacelor fixe?           Potrivit prevederilor art. 20 z² din Codul fiscal, începînd cu 01.01.2014 mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora, se consideră surse de venit neimpozabile, care nu include în venitul brut potrivit modificărilor operate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, M.O. nr. 320-321/871 din 31.12.2013.         Concomitent, menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (9) din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obţinerea venitului scutit de impozitare.         Astfel, în cazul în care venitul nominalizat (începînd cu 01.01.2014) cade sub incidenţa prevederilor art. 20 z² din Codul fiscal, acesta nu se va supune impozitării.

Ordin nr. 111, din 20.05.2017

        Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?           În conformitate cu prevederile art. 18 și 20 din Codul fiscal, sumele primite de către persoanele fizice sub formă de indemnizație unică, reprezintă surse de venit impozabile.          Astfel, indiferent de faptul stabilirii de către angajator în contractul colectiv sau contractul individual de muncă a prevederilor care prevăd mărimi sporite ale indemnizației de eliberare din serviciu comparativ cu cele prevăzute la art. 186 din Codul muncii, suma indemnizației achitate angajatului constituie sursă de venit impozabilă.

Ordin nr. 132, din 29.05.2017

      Conform art. 20 lit.z2) din Codul fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale nu se impozitează. Astfel, veniturile obținute de către producători agricoli sub formă de subvențiile pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură, nu se impozitează.
    Articol 20 din Codul fiscal stipulează tipurile de venit care nu se includ în venitul brut. Întru determinarea obligațiunilor fiscale privind impozitul pe venit la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), în anexa 1D rând. 02012 contribuabilul ajustează venitul cu suma veniturilor obținute conform art. 20 din Codul fiscal.         
     În conformitate cu art. 24 alin. (9) din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obținerea venitului scutit de impozitare. Totodată, conform prevederilor art. 6 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, scutirea parțială sau totală de impozit sau de plata impozit reprezintă facilitate fiscală. Suma facilităților fiscale se determină la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în anexele 4D și 6D la Declarație.         
    Reieșind din cele expuse, prevederile art.24 alin. (9) din Codul fiscal nu se extind asupra veniturilor stipulate de art. 20 din Codul fiscal, inclusiv asupra veniturilor obținute de către producători agricoli sub formă de subvențiile pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură (art. 20 lit. z2),din CF), dat fiind faptul că neimpozitarea acestor venituri nu reprezintă facilități fiscale.         
[În temeiul explicațiilor Parlamentului Republicii CEB nr.144 din 10 aprilie 2017 Moldova și Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.14/3-06/440 din 23 decembrie 2015]

 Conform art. 20 lit.z2) din Codul fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale nu se impozitează. Astfel, veniturile obținute de către producători agricoli sub formă de subvențiile pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură, nu se impozitează.   Articol 20 din Codul fiscal stipulează tipurile de venit care nu se includ în venitul brut. Întru determinarea obligațiunilor fiscale privind impozitul pe venit la completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), în anexa 1D rînd. 02012 contribuabilul ajustează venitul cu suma veniturilor obținute conform art. 20 din Codul fiscal.   În conformitate cu art. 24 alin. (9) din Codul fiscal, nu se permite deducerea cheltuielilor legate de obținerea venitului scutit de impozitare. Totodată, conform prevederilor art. 6 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, scutirea parțială sau totală de impozit sau de plata impozit reprezintă facilitate fiscală. Suma facilităților fiscale se determină la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în anexele 4D și 6D la Declarație.   Reieșind din cele expuse și conform explicațiilor Ministerului Finanțelor nr. 14/3-06/440 din 23.12.2015, prevederile art.24 alin. (9) din Codul fiscal nu se extind asupra veniturilor stipulate de art. 20 din Codul fiscal, inclusiv asupra veniturilor obținute de către producători agricoli sub formă de subvențiile pentru asigurarea riscurilor de producție în agricultură (art. 20 lit. z2),din CF), dat fiind faptul că neimpozitarea acestor venituri nu reprezintă facilități fiscale.

Ordin nr. 584, din 22.11.2021

      În conformitate cu prevederile art. 20 lit. u) din Codul fiscal, Premiul Național al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, științei şi tehnicii, care nu se include în venitul brut, se consideră sursă de venit neimpozabilă.
        Prevederile privind acordarea Premiului Național, sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 504/2018.
      Potrivit pct. 4 subpct. 1) și 2) din Hotărârea Guvernului menționată, premiul Naţional constă din diplomă, medalie şi recompensă bănească în valoare de 100 mii lei.
      Guvernul decernează anual pînă la 10 premii naţionale în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenţei.

     În conformitate cu prevederile art. 20 lit. u) din Codul fiscal, Premiul Național al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, științei şi tehnicii, care nu se include în venitul brut, se consideră sursă de venit neimpozabilă.          
     Prevederile privind acordarea Premiului Național, sunt stabilite prin Regulamentul cu privire la Premiul Național, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012.          
     Astfel, potrivit prevederilor pct. 3 din Regulamentul dat, Premiul Național constă din diplomă, medalie și recompensa bănească corespunzătoare, achitată prin intermediul Cancelariei de Stat.          
     Este de menționat că cheltuielile aferente decernării Premiului Național, conform pct.7 din Hotărîrea Guvernului nominalizată, sunt efectuate din fondul de rezervă al Guvernului.

Ordin nr. 601, din 02.11.2018

       În conformitate cu prevederile art. 20 lit. d3) din Codul fiscal, sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale (inacţiuni) ori ca urmare a unor calamităţi naturale sau tehnogene, cataclisme, epidemii, epizootii reprezintă surse de venit neimpozabile.

Ordin nr. 309, din 04.06.2021

        În conformitate cu art. 20 lit. m) din Codul fiscal, contribuțiile la capitalul unui agent economic și contribuțiile vărsate în vederea acoperirii pierderilor financiare și echilibrării activelor nete negative, prevăzute la art. 55 din Cod reprezintă sursă de venit neimpozabilă.
      Potrivit art. 55 alin. (1) din Codul fiscal, contribuțiile cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui nu sunt supuse impozitării.
       Astfel, în cazul în care persoanele juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător, contribuie la capitalul unui agent economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui cu active, venitul obținut nu se va impozita.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 în vigoare din 01.01.2021]

Ordin nr. 214, din 24.05.2022

    Conform prevederilor art. 51 din Codul fiscal, sînt scutite de impozit autorităţile publice şi instituţiile publice finanţate din bugetul public naţional.
     Astfel, dat fiind faptul că în conformitate cu prevederile art.307 alin.(1) din Codul civil, instituţia publică este persoană juridică de drept public care se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică şi care este finanţată, integral sau parţial, de la bugetul acesteia din urmă, în cazul în care entitatea beneficiază de o astfel de finanţare, aceasta urmează a fi scutită de impozitul pe venit în condițiile art.51 din Codul fiscal.
     Prin urmare, instituţiile publice nu sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, deoarece se încadrează în excepţia art.83 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal.
[În temeiul aprobării Legii nr.288 din 15.12.2017 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 464-470 din 29.12.2017, în vigoare din 01.01.2018 ]

news-events