Facilități fiscale

Ordin nr. 148, din 06.02.2017

Potrivit prevederilor art. 15 lit. b) din Codul fiscal suma totală a impozitului pe venit se determină pentru persoanele juridice în mărime de 12% din venitul impozabil.         

Conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 8-XV din 17 februarie 2005 cu privire la portul internațional Liber „Giurgiulești”, impozitul pe venitul rezidenților, provenit din activitatea desfășurată pe teritoriul Portului Internațional, se percepe după cum urmează:         

a) pentru perioada primilor 10 ani, începînd cu prima perioadă fiscală ulterioară perioadei fiscale în care a fost înregistrat venitul impozabil, – în mărime de 25% din cota stabilită a impozitului pe venit;        

 b) ulterior şi pînă la expirarea termenului de acţiune a prezentei legi – în mărime de 50% din cota stabilită a impozitului pe venit.         

Totodată, potrivit art. 8 alin. (3) din Legea menționată venitul obţinut de rezident din comercializarea mărfurilor (serviciilor) provenite din Portul Internaţional pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se impozitează în conformitate cu legislaţia.         

Astfel, rezidenții ce își desfășoară activitatea pe teritoriul Portului Internațional Giurgiulești, pentru perioada primilor 10 ani, începînd cu prima perioadă fiscală ulterioară perioadei fiscale în care a fost înregistrat venitul impozabil, vor achita impozit pe venitului în mărime de 25% din cota stabilită a impozitului pe venit, adică din 12%, cu excepția venitului obţinut de rezident din comercializarea mărfurilor (serviciilor) provenite din Portul Internaţional pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.         

Prin urmare, la determinarea venitului impozabil entitatea urmează să ajusteze venitul din rîndul 130 al Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) cu suma facilităților determinate prin anexa nr. 6D la Declarația menționată. La completarea anexei nominalizate, se va ține cont de codul facilității specificat în Nomenclatorul codurilor aferent facilităților fiscale la impozitul pe venit aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1080 din 10 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 216-220/1231 din 19.10.2012).

Ordin nr. 175, din 15.02.2017

Articolul 49 din Codul fiscal stabilește facilitățile fiscale în exclusivitate pentru rezidenții zonelor economice libere.         

Cît privește veniturile obținute de către contribuabili care nu sunt înregistrați în calitate de rezidenți ai zonei libere, pentru serviciile prestate unui rezident al acestei zone, acestea se vor impozita în modul general stabilit de Codul fiscal.

Ordin nr. 276, din 04.06.2020

În conformitate cu art. 19 lit. d) din Codul fiscal facilitatea impozabilă acordată de angajator includ suma dobânzii, determinată reieşind din diferenţa pozitivă dintre rata dobânzii aplicată la creditele noi acordate persoanelor fizice pe un termen ce depăşeşte 5 ani (rotunjită până la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, şi rata dobânzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului.       

Prevederile prezentei litere nu se aplică creditelor acordate de bănci şi organizaţii de creditare nebancare angajaţilor acestora în condiţiile generale în care acestea acordă credite persoanelor terţe. Informația privind rata dobînzii aplicate la creditele noi acordate persoanelor fizice pe un termen ce depășește 5 ani stabilită în luna noiembre a anului precedent anului fiscal de gestiune se regăsește pe site-ul www.bnm.md.          

Astfel, dacă rata dobînzii la creditele menționate, stabilită de Banca Naţională a Moldovei, pentru luna noiembrie 2019 a constituit 7,29%, atunci pentru determinarea facilității impozabile acordate angajatului pentru anul 2020, va constitui 8%.           

Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/80 din 14.02.2020

Ordin nr. 45, din 23.02.2023

     În temeiul art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. Modul de determinare a impozitului pe venit este stabilit prin Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 697/2014.
       Potrivit pct. 3 din Regulamentul menționat, obiect al impunerii pentru angajați reprezintă venitul îndreptat spre achitare în folosul acestora sub formă monetară şi/sau nemonetară.
     Concomitent, în temeiul art. 12 pct. 4) din Codul fiscal, în venitul impozabil se include venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de angajator, obţinute de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei fiscale. Tipurile facilităților impozabile acordate de către angajator sunt stabilite la art.19 din Codul fiscal.
      Prin urmare, în temeiul celor expuse, valoarea facilității acordate de către patron urmează a fi inclusă în componența veniturilor salariale în mărime efectivă acordată.

news-events