Scutiri şi alte deduceri

Ordin nr. 504, din 28.09.2018

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.         

Persoana întreținută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele stipulate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent de vîrsta acesteia.         

De asemenea, menționăm că cerințele prevăzute la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal sunt prevăzute pentru toți contribuabilii (persoana fizică rezidentă), inclusiv persoane divorțate.

         Persoanele divorțate, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, dacă locuiesc separat de copii și achită pensia pentru întreținerea copiilor minori benevol sau prin ordonanța judecătorească?          Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.  Potrivit art. 35 alin.(2) din Codul fiscal, persoană întreținută este persoana care întrunește următoarele cerințe: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest alineat.   Potrivit pct.13 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător (Anexa nr.2), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, la acordarea scutirii pentru persoanele întreținute se va ține cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreținute (atât cele impozabile, cît și cele neimpozabile).  De asemenea, menționăm că cerințele prevăzute la alin. (2) art.35 din Codul Fiscal sunt prevăzute pentru toți contribuabilii (persoana fizică rezidentă), inclusiv persoane divorțate.  [Legea nr.64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr. 110-114/286 din 09.05.2014), în vigoare începând cu 01.01.2014);nr. 324 din 23.12.2013 (Monitorul Oficial nr. 320-321 din 31.12.2013), în vigoare aprobării de la data publicării, Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014)].

Ordin nr. 0, din 01.01.2011

Conform prevederilor art.35 din Codul fiscal persoana fizică va avea dreptul să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute, pîna la momentul cît persoana fizică întreţinută întruneşte cumulativ toate cerinţele stipulate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.

Ordin nr. 504, din 28.09.2018

În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art. 90, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din plată.          

Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările şi completările ulterioare), scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul pentru veniturile sub formă de salariu.           

Prin urmare, pentru venitul din dobînzi achitat persoanei fizice întreprinderea va reține un impozit în mărime de 12%, fără acordarea scutirilor la impozitul pe venit.

        În cazul achitării dobînzilor în folosul persoanei fizice, agentul economic va avea dreptul să-i acorde scutiri la impozitul pe venit sau nu?           În conformitate cu prevederile art. 89 din Codul fiscal, fiecare plătitor, menţionat la art.90, de dobînzi în folosul persoanelor fizice, cu excepţia celor efectuate în folosul întreprinzătorilor individuali şi al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), este obligat să reţină din fiecare dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată.         Potrivit prevederilor pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.         Prin urmare, ținînd cont de faptul că venitul din dobînzi nu se obține în baza unui contract de muncă, respectiv, întreprinderea la achitarea dobînzii în folosul persoanelor fizice va reţine un impozit în mărime de 15%, fără acordarea scutirilor la impozitul pe venit.         Totodată, deoarece reţinerea din dobînzi nu este reținere finală, persoana fizică urmează să declare sursa respectivă de venit prin Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 01.12.2015, utilizînd scutirile la care aceasta are dreptul. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 89 din Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015) și abrogării Hotarîrii Guvernului nr. 10 din 19.01.2010]

Ordin nr. 452, din 24.08.2021

Conform prevederilor art.34 alin.(2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) are dreptul la o scutire suplimentară anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.      

Potrivit pct.22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.   

Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi.    

De asemenea, în conformitate cu prevederile pct.18 din Regulamentul nominalizat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

Totodată, menționăm că contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea în cuantumul total prevăzut la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferente perioadei fiscale în cauză.

Conform prevederilor alin.(1) si alin.(2) ale art.34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.         

Potrivit pct.22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.         

Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi.     

De asemenea, în conformitate cu prevederile pct.18 din Regulamentul nominalizat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.

[Legea nr.64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr. 110-114/286 din 09.05.2014), în vigoare începînd cu 01.01.2014); nr. 324 din 23.12.2013 (Monitorul Oficial nr. 320-321 din 31.12.2013), Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014].

 Salariatul a înaintat cererea pentru scutirea personală în favoarea soției, în luna aprilie, în cazul dat începînd cu care perioadă persoana va avea dreptul sa beneficieze de scutirea dată?   Conform prevederilor alin.(1) si alin.(2) ale art.34 din Codul fiscal, în anul 2013 persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentara în suma de 9120 lei, sau de 13560 lei în cazul în care se află în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2)din Codul nominalizat, cu condiția ca soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală. Conform pct.19 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.10 din data de 19.01.2010, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor lacare are dreptul lucrătorul, sau intervin careva modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.),acesta este obligat sa prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data când a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, anexând la ea documentele justificative corespunzătoare.   Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care lucrătorul obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat până la prezentarea cererii noi.        Totodată, potrivit prevederilor art. 34 alin. (3) din Codul fiscal, prevederile alin.(1) şi (2) se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanțele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.  De asemenea, menționăm că în conformitate cu pct.23 din anexa nr.1 la Hotărârea nominalizata, în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare, după luna în care este depusă (retrasă)cererea

Ordin nr. 504, din 28.09.2018

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice rezidente la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 35 al Codului fiscal.          

Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.          

 Persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele stipulate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent de vîrsta acesteia.          

În scopul determinării mărimii și categoriei scutirilor pentru persoanele întreținute care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea următoarele documente:                  

1) documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova:          

a) copia actului de identitate. La această categorie de documente se atribuie: buletinul de identitate, buletinul de identitate provizoriu, actul de identitate provizoriu (formularul nr.9), iar pentru copii – certificatul de naștere al copilului sau         

b) certificatul de rezidență, eliberat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cetățeanului străin sau apatridului, precum și copia pașaportului cetățeanului străin sau al apatridului.          

2) Concomitent cu documentele care confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova se prezintă următoarele documente, după caz:           

a) pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv și înfietor) al contribuabilului:          

- copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) sau copia certificatului de naștere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreținută este un ascendent al contribuabilului);          

- copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;          

- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naștere);          

- copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova);          

b) pentru persoana întreținută descendent (inclusiv și înfiat) al soției (soțului) contribuabilului, precum și un ascendent (inclusiv și înfietor) al soției (soțului) contribuabilului:          

- copia certificatului de naștere (înfiere) al persoanei întreținute (în cazul în care persoana întreținută este un descendent) al soției (soțului) a contribuabilului sau copia certificatului de naștere (înfiere) al soției (soțului) contribuabilului, în cazul în care persoana întreținută este un ascendent;           

- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului;          

- copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;          

c) pentru persoana întreținută- persoană cu dizabilităţi din copilărie:          

- copia certificatului de naștere al persoanei întreținute, iar în cazul în care persoana întreținută este o rudă a contribuabilului în linie colaterală, de gradul al doilea inclusiv copia certificatului de naștere al contribuabilului;           

- copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale;          

- copia buletinului de identitate al persoanei întreținute;          

d)pentru persoana întreținută ce se află sub tutela (curatela) contribuabilului:         

- copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărîrea autorității administrației publice locale aferentă instituirii tutelei sau curatelei)2

2Pct. 9, 17, 30 și 34 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014).

        Pentru acordarea scutirii pentru persoanele întreținute, poate servi certificatul eliberat de Oficiul Forței de Muncă, ca documentul confirmativ pentru persoana ce nu activează în câmpul muncii?         Potrivit prevederilor alin.(2) art.35 din Codul fiscal, persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al șotiei(soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii si înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală ; b)locuiește împreună cu contribuabilul sau nu locuiește cu acesta, dar îşi face studiile la secția cu frecvență a unei instituții de învățământ mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; c) este întreținută de contribuabil; d) are un venit ce nu depășește suma de 9120 lei (pentru anul 2013).          Confirmarea dreptului la scutiri a contribuabilului, se efectuează conform modului expus înpct.29 în capitolul IV din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea unor regulamente nr.77 din 30 ianuarie 2008.          Totodată, menționam cala acordarea scutirii pentru persoanele întreținute se va tine cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreținute (atât cele impozabile, cât si cele neimpozabile). Astfel, drept document ce confirmă faptul, că persoana fizică nu activează în câmpul muncii, va servi certificatul eliberat de Oficiul Forței de Muncă.

Ordin nr. 404, din 26.10.2017

În conformitate cu prevederile art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.          

Totodată, potrivit art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul dat, dacă aceasta întrunește cumulativ cerințele stabilite la alin. (2) al articolului menționat.          

Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.          

Prin urmare, potrivit pct. 17 și 18 din Regulamentul menționat, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare – cerere), anexînd la ea documentele certificatoare ale acestui drept. Modelul cererii este prezentat în anexa nr.6 la Regulamentul menționat. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.         

Concomitent, potrivit pct. 48 din Regulamentul menționat, în cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.          

Astfel, ţinînd cont de faptul că angajata planifică să iasă din concediul de maternitate şi doreşte să beneficieze de scutirea personală și scutirea pentru persoana întreţinută, aceasta are obligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere, care va conţine informaţia referitoare la scutirile solicitate.          

Totodată, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit contribuabilul va putea beneficia de cuantumul total al scutirilor la care are dreptul.

        Cum se vor acorda scutirea personală și scutirea pentru persoană întreținută la care are dreptul persoana fizică în cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, aceasta revine din concediul de maternitate?           În conformitate cu prevederile art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.         Totodată, potrivit art.35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul dat, dacă aceasta întrunește cumulativ cerințele stabilite la alin. (2) al articolului menționat.         Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului este prevăzut în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014.         Prin urmare, potrivit pct. 17 și 18 din Regulamentul menționat, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, nu mai tîrziu de data stabilită pentru începerea lucrului în calitate de angajat, trebuie să prezinte patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu la care are dreptul (în continuare – cerere), anexînd la ea documentele certificatoare ale acestui drept. Modelul cererii este prezentat în anexa nr.6 la Regulamentul menționat. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.           Concomitent, potrivit pct. 48 din Regulamentul menționat, în cazul în care persoana respectivă revine la serviciu în anul fiscal în care au fost achitate plăţile pentru concediul de maternitate, impozitul pe venit din plăţile achitate ulterior se reţine reieşind din suma totală a scutirilor acordate la achitarea plăţilor pentru concediul de maternitate.         Astfel, ţinînd cont de faptul că angajata planifică să iasă din concediul de maternitate şi doreşte să beneficieze de scutirea personală și scutirea pentru persoana întreţinută, aceasta are obligaţia de a prezenta patronului o nouă cerere, care va conţine informaţia referitoare la scutirile solicitate.          Totodată, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 01.12.2015, contribuabilul va putea beneficia de cuantumul total al scutirilor la care are dreptul. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 33 și 35 din Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015) și abrogării Hotarîrii Guvernului nr.10 din 19.01.2010]

Ordin nr. 504, din 28.09.2018

Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit sunt stabilite în art. 35 alin. (1) din Codul fiscal.          

Persoana întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele stipulate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent de vîrsta acesteia.          

Totodată, potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (cu modificările şi completările ulterioare), documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută sunt:           

- documentele indicate în pct. 30 din Regulamentul menționat, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;          

- copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) sau copia certificatului de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent al contribuabilului);          

- copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute;          

- copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naştere);          

- copia documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreţinută este student și învaţă peste hotarele Republicii Moldova).          

Astfel, ținînd cont de prevederile menționate, în cazul în care persoana întreținută întrunește toate cerințele menționate, contribuabilul va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută, care își face studiile în tară sau peste hotare.

        Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă acestea își fac studiile în țară sau peste hotarele Republicii Moldova?           Dreptul și mărimea scutirii pentru persoanele întreținute acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit sunt stabilite în art. 35 alin. (1) din Codul fiscal.          Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, persoană întreținută se consideră persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:          a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dezabilități în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;          b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol.          Totodată, potrivit pct. 34 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22 august 2014, documentele care confirmă dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută sunt:          - documentele indicate în pct.30 din Regulamentul menționat, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;          - copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinută este un descendent) sau copia certificatului de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinută este un ascendent al contribuabilului);          - copia buletinului de identitate al persoanei întreţinute;          - copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decît cel indicat în certificatul de naştere);          - copia documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreţinută este student și învaţă peste hotarele Republicii Moldova).         Astfel, ținînd cont de prevederile menționate, în cazul în care persoana întreținută întrunește toate cerințele menționate, contribuabilul va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută, care își face studiile în tară sau peste hotare.  [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016 ]

Ordin nr. 504, din 28.09.2018

În conformitate cu prevederile art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreținută, dacă aceasta întrunește toate cerințele de mai jos:   

a)este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dezabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;          

b)are un venit ce nu depășește suma scutirii personale stipulată pentru anul de gestiune. La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate.          

Prin urmare, ținînd cont de prevederile menționate și dat fiind faptul că persoana întreținută obține venit sub formă de bursă în mărime ce depășește cuantumul scutirii personale, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută.

        Care este regimul fiscal aplicat, în cazul în care persoana întreţinută nici nu locuieşte cu contribuabilul, şi nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal, obţinînd venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?         În conformitate cu prevederile art.35 al Codului fiscal (în redacţia de pînă la 01.01.2014), contribuabilul era în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunea cumulativ cîteva condiţii:         a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;         b) locuieşte împreună cu contribuabilul sau nu locuieşte cu acesta, dar îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal;         c) este întreţinută de contribuabil;         d) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9120 lei anual.         Astfel, persoana întreţinută din întrebare nu se conforma la două condiţii: (a) nu locuieşte împreună cu contribuabilul, nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal; (b) obţine venit mai mare ca 9120 lei.           Respectiv, pentru perioada de pînă la 2013 inclusiv, contribuabilul nu va fi în drept să beneficieze de scutirea pentru persoana întreţinută.          Totodată, începînd cu 01.01.2014, prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), în redacţia art.35 au fost operate o serie de modificări, în rezultatul cărora a fost exclusă obligativitatea locuirii împreună cu contribuabilul.          Totodată, a fost specificat că cuantumul afiliat scutirii personale se referă la venitul impozabil, ceea ce exclude limitarea, în cazul în care este vorba de venit neimpozabil. Astfel, pentru perioada fiscală 2014, contribuabilul din întrebare va avea dreptul la scutirea pentru persoană întreţinută.

Ordin nr. 404, din 26.10.2017

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu lunar pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu lunar pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Biroului Naţional de Statistică. Creşterea numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depăşire a numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul mediu al salariaţilor din anul precedent.          

Prin urmare, agenții economici care întrunesc condițiile menționate pot beneficia de facilitatea prevăzută în art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal indiferent de domeniul de activitate.

        Poate facilitatea prevăzută în art.24 alin.(16) din Legea privind punerea în aplicare a titlurilor I şi II al Codului fiscal să fie aplicată oricărui agent economic?          În redacţia de pînă la aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), de facilitatea indicată puteau beneficia doar agenţii economici prevăzuţi în anexa nr.7 la legea citată, printre care se numărau: industria alimentară şi a băuturilor, fabricarea produselor de tutun, industria chimică, industria metalurgică etc.         În redacţia de după 01.01.2014, la calcularea impozitului pe venit, toţi agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu anual pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Ministerului Economiei. Creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent se determină ca depăşire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaţilor din anul precedent.

Care sunt obligațiile contribuabilului și a soțului/soției acestuia care obţin venit impozabil doar din salariu, și contribuabilul a beneficiat de scutirea personală a soțului/soției pe parcursul perioadei fiscale?

În conformitate cu prevederile pct. 12 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, suma scutirilor personale anuale prevăzute la art. 33 alin. (1) sau (2) din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia. 

Astfel, dacă transmiterea scutirii personale a soției/soțului a avut loc pe parcursul perioadei fiscale declarate, atunci atît contribuabilul, cît și soția/soțul acestuia au obligația de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit, unde contribuabilul indică cuantumul întreg al scutirii sale personale și a soției/soțului, iar soția/soțul indică valoarea zero a scutirilor.

Care sunt obligaţiile contribuabilului şi a soţului/soţiei acestuia care obţin venit impozabil doar din salariu, şi сontribuabilul a beneficiat de scutirea personală a soţului/soţiei pe parcursul perioadei fiscale?           

În conformitate cu prevederile pct. 18 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, anexa nr. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, suma scutirilor personale anuale prevăzute la alin.(1) şi/sau (2) art.33 din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil şi soţia /soţul acestuia.         

Astfel, dacă transmiterea scutirii personale a soţiei/soţului a avut loc pe parcursul perioadei fiscale declarate, atunci atît contribuabilul, cît şi soţia/soţul acestuia au obligaţia de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, unde contribuabilul indică cuantumul întreg al scutirii sale personale şi a soţiei/soţului, iar soţia/soţul indică valoarea zero a scutirilor.

Ordin nr. 404, din 26.10.2017

        În conformitate cu prevederile pct. 16 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soţului (soţiei), acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în condiţiile prevăzute la art.35 alin.(2) din Codul fiscal.

        Dacă contribuabilul a cedat soţului/soţiei scutirea personală, poate el beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute?           Conform pct. 19 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, anexa nr. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soţului/ soţiei, acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreţinute în condiţiile prevăzute la pct.13 al Regulamentului menţionat.

Ordin nr. 452, din 24.08.2021

Conform prevederilor art.34 alin.(2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) are dreptul la o scutire suplimentară anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.      

 

Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 12 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, suma scutirilor anuale se transmite în cuantum întreg, în mărimea indicatorului prevăzut la art.34 alin.(2) din Codul fiscal, fără a fi divizată între contribuabil şi soţia (soţul) acestuia.

Prin urmare, în cazul în care contribuabilul și soția (soțul) acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei declarate fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal au decis că soția (soțul) se dezice de scutirea personală, contribuabilul are dreptul la scutirea acordată soției (soțului), cu condiția că soția (soțul) prezintă Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în care se dezice de scutirea sa personală care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.

Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la art. 33, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.          

Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 12 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, suma scutirilor personale anuale prevăzute la art. 33 alin. (1) sau (2) din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia.          

Prin urmare, în cazul în care contribuabilul și soția (soțul) acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei declarate fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal au decis că soția (soțul) se dezice de scutirea personală, contribuabilul are dreptul la scutirea acordată soției (soțului), cu condiția că soția (soțul) prezintă Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în care se dezice de scutirea sa personală care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.

        Poate beneficia contribuabilul de scutirea personală a soţului/soţie dacă după încheierea anului fiscal, în care fiecare a beneficiat de scutirea sa personală, ei au decis ca scutirea soţului/soţiei să o transmită contribuabilului?           Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la art.33, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.         Prin urmare, ținînd cont de prevederile pct.17 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător (anexa nr.2) aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008, în cazul în care contribuabilul şi soţia (soţul) acestuia au beneficiat pe parcursul perioadei declarate fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal au decis că soţia (soţul) se dezice de scutirea personală, contribuabilul are dreptul la scutirea acordată soţiei (soţului), cu condiţia că soţia (soţul) prezintă Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.102 din 3 iulie 2017,, în care se dezice de scutirea sa personală care i-a fost acordată pe parcursul perioadei declarate cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 34 din Codul fiscal și abrogării Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET08)).

Ordin nr. 452, din 24.08.2021

Conform prevederilor art.34 alin.(2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) are dreptul la o scutire suplimentară anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.    

Totodată, suma scutirilor anuale prevăzute la art. 34 alin.(2) din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia. (pct. 12 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014)

Prin urmare, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei declarate a beneficiat de scutirea personală și de scutirea acordată soției (soțului), iar ulterior după încheierea anului fiscal, ei au decis ca fiecare dintre ei să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soției (soțului), de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soția (soțul) contribuabilului indică scutirea sa personală, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.

 

Conform art. 34 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea prevăzută la articolul respectiv, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.          

Prin urmare, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei declarate a beneficiat de scutirea personală și de scutirea acordată soției (soțului), iar ulterior după încheierea anului fiscal, ei au decis ca fiecare dintre ei să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soției (soțului), de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soția (soțul) contribuabilului indică scutirea sa personală, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.

        Conform art.34 alin.(2) din Codul fiscal contribuabilul (persoană fizică rezidentă) aflat în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul menţionat are dreptul la o scutire suplimentară anuală, cu condiţia că soţia(soţul) nu beneficiază de scutirea sa personală.         În cazurile în care contribuabilul pe parcursul perioadei declarate a beneficiat de scutirea personală şi de scutirea acordată soţiei /soţului, iar conform rezultatelor perioadei declarate ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte declaraţiile (Forma CET 08), în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soţiei /soţului, de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soţia /soţul contribuabilului indică scutirea sa personală, cu recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit.

Ordin nr. 452, din 24.08.2021

Suma scutirilor anuale prevăzute la art. 34 alin.(2) din Codul fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia. (pct. 12 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014)

În conformitate cu prevederile pct. 13 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, dacă pe parcursul anului fiscal soţii întrerup relaţiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soţului (soţiei), la prezentarea declaraţiei, fiecare dintre ei se va folosi numai de scutirea personală, cu recalcularea respectivă a obligaţiei privind impozitul pe venit.

        În conformitate cu prevederile pct. 13 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014, dacă pe parcursul anului fiscal soţii întrerup relaţiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soţului (soţiei), la prezentarea declaraţiei, fiecare dintre ei se va folosi numai de scutirea personală, cu recalcularea respectivă a obligaţiei privind impozitul pe venit.

        Apare oare obligaţia de prezentare a Declaraţiei (Forma CET08 ) pentru contribuabil şi soţia/soţul în cazul în care unul din soţi a beneficiat de scutirea suplimentară a soţului/soţiei, iar pe parcursul anului fiscal aceştia au întrerupt relaţia de căsătorie?           Potrivit pct. 20 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului 77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, dacă pe parcursul anului fiscal soţii întrerup relaţiile de căsătorie, în cazul în care unul dintre ei a beneficiat de scutirea soţului /soţiei, pînă la 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, soţii urmează să prezente declaraţia (Forma CET 08), unde fiecare va indica numai scutirea sa personală, cu recalcularea respectivă a obligaţiunii privind impozitul pe venit.

Ordin nr. 413, din 27.09.2019

Conform art.33 din CF, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în mărimea prevăzută la alin. (1) sau (2) al articolului menționat.          

Potrivit pct. 18 și 22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăti efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr.697 din 22.08.2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte angajatorului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexând documentele justificative corespunzătoare. Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea.          

Lista documentele confirmative sunt stipulate la pct. 32 din Regulamentul menționat.

Ordin nr. 413, din 27.09.2019

Contribuabilul care pe parcursul anului obține dreptul la scutirea personală majorată în mărimea prevăzută la art.33 alin.(2) din CF, și pentru a putea beneficia de acest drept urmează să depună o cerere nouă în care va indica informația necesară și documentele confirmative.          

Entitatea va reflecta sumele scutirilor separat în perioadele corespunzătoare, fără a fi necesar să se efectueze vreun recalcul.          

Scutirea majorată i se va acorda angajatului începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, însă ulterior, contribuabilul va putea beneficia de scutirea majorată în cuantum întreg prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

Ordin nr. 309, din 16.08.2023

   Potrivit art.24 alin.(12) din Codul fiscal nu se permite deducerea plăţilor pentru eliminările supranormative de substanţe poluante în mediul înconjurător şi folosirea supralimită a resurselor naturale.
  Articolul 2 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540/1998 stabilește că, subiecți ai plății pentru poluarea mediului, sunt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a căror activitate economică este generatoare de poluanţi, iar alin.(2) stabilește că, obiectul - îl constituie relaţiile care apar în legătură cu punerea în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor de producţie.
  Astfel, reieșind din prevederile menționate, în cadrul suportării unor pierderi cauzate de evenimente care nu se referă la activitatea de întreprinzător ordinară a entității, ca exemplu ploi puternice, plăţile calculate pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, atât în limitele normativelor stabilite, cât şi a celor cu depăşirea normativelor stabilite se vor accepta la deduceri în scopuri fiscale în mărime integrală, fără a se ține cont de prevederile art.24 alin.(12) din Codul fiscal.

news-events