Ordinul SFS nr. 391 din 19-10-2022

  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.1 Aspecte generale

34.1.20

Se permit spre deducere în scopuri fiscale cheltuielile aferente casării ECC în legătură cu excluderea acestora din Registrul unic al ECC conform Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă şi control?

      Conform art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
      Totodată, potrivit pct.26 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile caracteristice gestionării activităţii de întreprinzător şi cheltuielile reglementate prin acte normative în vigoare, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, în scopul desfăşurării activităţii economice şi obţinerii de venituri.
      Astfel, în cazul în care casarea ECC este determinată de necesitatea respectării Deciziei Comisiei interdepartamentală pentru echipamentele de casă şi control, cheltuielile aferente casării ECC se vor califica drept cheltuieli ordinare și necesare și se vor permite la deducere în temeiul art.24 alin.(1) din Codul fiscal.
  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.1 Aspecte generale

34.1.21

Se permite deducerea cheltuielilor aferente vânzării ECC la un preț mai mic decât valoarea contabilă în cazul în care acestea au fost excluse din Registrul unic al ECC conform Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă şi control?

    Conform art.1108 alin.(1) din Codul civil, prin contractul de vînzare-cumpărare, o parte (vînzător) se obligă să predea un bun în proprietate celeilalte părţi (cumpărător), iar aceasta se obligă să preia bunul şi să plătească preţul convenit.
     Astfel, prețul de vânzare a unui bun este convenit de către părți.
     Totodată, menționăm că potrivit art.11 alin.(1) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.
     În conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
      Pct.24 din Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.693/2018 cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit prevede că, la determinarea venitului impozabil, din venitul brut se deduc cheltuielile suportate în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, ce ţin de fabricarea (executarea, prestarea) şi desfacerea producţiei (lucrărilor, serviciilor), producerea şi desfacerea mărfurilor, mijloacelor fixe şi altor bunuri, precum şi cheltuielile legate de obţinerea altor venituri, bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară care nu contravin prevederilor Codului.
      Astfel, în temeiul art.24 alin.(1) din Codul fiscal, cheltuielilor aferente vânzării ECC la un preț mai mic decât valoarea contabilă în cazul în care acestea au fost excluse din Registrul unic al ECC conform Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă şi control se vor permite spre deducere în scopuri fiscale.
  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.1 Aspecte generale

34.1.22

Se păstrează dreptul la deducere TVA aferent ECC procurate și contabilizate de către entitate ca mijloace fixe, care conform Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă și control urmează a fi casate prin înlocuirea cu ECC noi?

    În conformitate cu art.102 alin.(8) din Codul fiscal suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfășurarea activității de întreprinzător, precum și pe valoarea care nu a fost supusă amortizării a mijloacelor fixe casate, nu se deduce și se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.
    Potrivit pct.9² din Anexa 4 la Standardul Național de Contabilitate „Cheltuieli”, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, taxa pe valoarea adăugată şi accizele nerecuperabile se includ în componenţa altor cheltuieli ale activităţii operaţionale.
    Astfel, pentru ECC contabilizate în calitate de mijloace fixe la casarea lor de către subiecții impozabili ca rezultat al obligației de înlocuire a lor cu ECC de tip nou, stabilită prin decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă și control, TVA se exclude de la deducere în partea ce se referă la valoarea neamortizată și se raportează la cheltuielile perioadei.
  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.1 Aspecte generale

34.1.23

Se păstrează dreptul la deducere TVA aferent ECC procurate și comercializate ulterior ca urmare a înlocuirii lor cu ECC noi conform Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă și control?

      Potrivit prevederilor art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.        
       Se permite deducerea sumei TVA la mărfurile importate, procurate de către subiecții impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător numai în cazul achitării TVA la buget pentru mărfurile, serviciile menționate în conformitate cu art.115.       
       Astfel, subiectul impozabil care urmează să înlocuiască ECC de tip vechi cu ECC de tip nou, la livrarea impozabilă a lor are dreptul la deducerea TVA aferentă procurării acestora.

news-events