Ordinul SFS nr. 413 din 03-11-2022

 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.17

Cum se reflectă plățile efectuate la contul deschis la un operator al unui sistem de plăți online (de exemplu PayPal)?
  Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea, în conformitate cu legislația în vigoare, este obligată să păstreze mijloacele băneşti în bănci şi/sau societăţi de plată şi să se achite cu bugetul public naţional, angajaţii, creditorii, precum şi să onoreze celelalte obligaţii de plată prin sistemul financiar-bancar şi/sau sistemele de plăţi, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
  Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile și obligațiile rezidenților aferente domeniului valutar sunt prevăzute în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară.
  Potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) din Legea nr. 62/2008,  persoanele juridice rezidente și nerezidente sunt obligate să primească/efectueze plăți și transferuri în cadrul operațiunilor valutare numai prin conturile bancare/conturile de plăți, cu excepția cazurilor în care efectuarea operațiunilor valutare este permisă în numerar sau cu utilizarea cardurilor și a instrumentelor de plată.
  Cazurile în care operațiunile valutare pot fi efectuate de către rezidenți și nerezidenți în numerar sau cu utilizarea cecurilor de călătorie în valută străină, inclusiv cazurile de depunere în/eliberare din conturile bancare/conturile de plăți ale acestora a numerarului în valută străină și în monedă națională și a cecurilor de călătorie în valută străină, sunt indicate la art. 26 din Legea nr. 62/2008.
Limitele de utilizare a cardurilor de către rezidenți și nerezidenți în cadrul operațiunilor valutare sunt stabilite la art. 27 din Legea nr. 62/2008.
  În cazul în care toate mijloacele bănești obținute de contribuabil din comercializarea de mărfuri, prestarea de servicii sunt înregistrate în conturile bancare, luate la evidență fiscală de către Serviciul Fiscal de Stat, și reflectate la venituri, impedimente fiscale nu apar.
 Astfel, în condițiile prevederilor expuse, justificarea tranzacției cu privire la bunurile comercializate/serviciile prestate unui nerezident, precum și de încasare a mijloacelor bănești din contul deschis la un operator al unui sistem de plăți online (de exemplu PayPal) pe un card bancar deschis pe o persoana fizică (de exemplu pe numele administratorului) care este legat de contul curent al acesteia și transferarea obligatorie în continuare a acestora în contul bancar al întreprinderii, poate fi efectuată în baza documentelor aplicate în practica internațională (invoice), precum şi extrasul contului de card și contului bancar (care confirmă achitarea acestor servicii).
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.9

Cum poate fi înregistrată întreprinderea în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control /imprimantele fiscale?
   Articolul 1441 din Codul fiscal stipulează că furnizorii de maşini de casă şi de control /imprimante fiscale şi centrele de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control /imprimantele fiscale (în continuare – CAT MCC/IF) sunt în drept să iniţieze activitatea doar după înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat (în continuare – SFS) şi obţinerea certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control /imprimantele fiscale (în continuare – certificat CAT MCC/IF).
  În conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, certificat CAT MCC/IF este un act permisiv care se încadrează în categoria autorizațiilor.
Obținerea certificatului CAT MCC/IF (se eliberează gratis, pe un termen de 3 ani) constă în depunerea de către solicitant prin intermediul SIA „Gestionare și eliberare a actelor permisive” sau la SFS a cererii și următoarelor acte:
 1. a) copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondenţă, inclusiv e-mail, telefon, fax);
 2. b) copiile autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor şi înştiinţărilor de recepţionare respective;
 3. c) copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de maşini de casă şi de control /imprimante fiscale în care, în mod expres, sînt enumerate modelele de maşini de casă şi de control /imprimantele fiscale care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanţii de certificat CAT MCC/IF);
 4. d) preavizul furnizorului concret de maşini de casă şi de control /imprimante fiscale despre acordul de a elibera sigiliile de protecţie pentru maşinile de casă şi de control /imprimantele fiscale (sigiliile furnizorului);
 5. e) lista angajaţilor specialişti (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimaţiei) care efectuează instalarea, repararea şi deservirea tehnică a maşinilor de casă şi de control /imprimantelor fiscale.
   SFS în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, eliberează certificatul CAT MCC/IF sau refuză motivat eliberarea acestuia. Despre refuzul înregistrării în calitate de CAT MCC/IF, SFS informează solicitantul, în scris, indicând temeiul refuzului.
   Înaintea emiterii refuzului solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor, perioada care suspendă termenul de examinare de 10 zile, până la înlăturarea neajunsurilor.
   Informaţia privind eliberarea certificatelor CAT MCC/IF se plasează pe portalul guvernamental al datelor deschise (www.date.gov.md) şi pe pagina web oficială a Serviciului Fiscal de Stat (www.sfs.md).
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.11

Ce reprezintă tichetele de masă și cum acestea se utilizează în decontările în numerar?
  În sensul Legii nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă, tichetul de masă este card de plată prevăzut la art.5 pct.401 din Codul fiscal, emis de către operator în condiţiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaţilor, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unităţile comerciale/de alimentaţie publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.
   În cadrul încasărilor în numerar, în toate cazurile, tichetul de masă reprezintă un instrument de plată fără numerar, așa cum este prevăzut la pct. 5 din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019).
  Deci, unitatea comercială/de alimentație publică, acceptând instrumentul de plată fără numerar, înregistrează vânzările prin intermediul echipamentelor de casă și de control (ECC).
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.6

Ce documente primare reglementează operațiunile de casă și care este răspunderea întreprinderii pentru nerespectarea disciplinei de casă?
   Cadrul normativ de bază, principiile și cerințele generale și mecanismul de reglementare în domeniul contabilității și raportării financiare în Republica Moldova este stabilit prin Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 (în continuare – Lege), iar în instituțiile bugetare prin Legea contabilității nr. 113/2007.
    Document primar reprezintă confirmarea documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce), certifică producerea unui eveniment.
   În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Lege, fapt economic reprezintă tranzacţie, operaţiune, eveniment care a modificat sau poate modifica activele, capitalul propriu, datoriile, veniturile, costurile şi/sau cheltuielile entităţii.
  Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Lege, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare. Entitatea utilizează formulare tipizate de documente primare aprobate de Ministerul Finanțelor și alte autorități publice sau poate elabora și utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu respectarea prevederilor alin.(7) și (8).
Suplimentar elementelor prevăzute la alin. (7), documentele primare pot conține și alte elemente, în funcție de prevederile actelor normative și necesitățile informaționale ale entității.
   Prin urmare, entitatea va întocmi un document primar conform prevederilor Legii.
  Întreprinderile nu au dreptul să țină în casele lor bani în numerar, până la sosirea termenului de efectuare a plăților. Unele restricții și sancțiuni în domeniul operațiunilor de casă sunt prevăzute în art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845/1992.
  Astfel, faţă de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează plăţi în numerar, inclusiv prin intermediul terminalului de plată în numerar (terminalului cash-in), în sumă ce depăşeşte cumulativ plafonul lunar de         100 000 de lei, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, se aplică sancţiuni conform legislaţiei.
  Sancţiunile menţionate nu se aplică la efectuarea decontărilor cu cetăţenii, agenţii economici care achiziţionează produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau obiecte ale regnului vegetal de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, cu titularii patentelor de întreprinzător şi cu bugetul public naţional, la efectuarea decontărilor de către persoanele indicate cu bugetul public naţional, cu întreprinderile şi organizaţiile, precum şi la efectuarea decontărilor de către întreprinderile şi organizaţiile ale căror drepturi la acest capitol se reglementează în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor efectuării decontărilor prin intermediari.
  Nerespectarea cerinţelor legislaţiei referitoare la modul de ţinere a contabilităţii şi de aplicare a standardelor de contabilitate sau a normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară, elaborarea şi aplicarea politicilor contabile, neîntocmirea documentelor primare, inclusiv a documentelor primare cu regim special, precum şi nerespectarea cerinţelor de întocmire a acestora, se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, potrivit art. 295 alin. (1) și (2) din Codul contravențional.
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.5

Ce acte reglementează efectuarea operațiunilor de casă?
Actele normative care reglementează efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova sunt:
 1. Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
 2. Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.
 3. Hotărîrea Guvernului nr.141 din 27.02.2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor.
 4. Hotărîrea Băncii Naţionale nr.157 din 01.08.2013 cu privire la aprobarea, modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.15

Când mașina de casă și de control/imprimanta fiscală se consideră sigilată?
  Mașina de casă și de control/imprimanta fiscală se consideră sigilată dacă sigiliile sunt aplicate în locurile stabilite, sunt valide, nedeteriorate și elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistență tehnică.
  Potrivit pct. 66 din Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control MCC/IF, aprobat prin Ordinul SFS nr. 632/2020, sigilarea MCC/IF se efectuează de către furnizor/centrul de asistență tehnică prin aplicarea sigiliilor furnizorului pe carcasa MCC/IF atât în locurile prevăzute pentru aplicarea sigiliului furnizorului, cât și în locurile prevăzute pentru aplicarea sigiliului fiscal.
 
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.4

După scanarea codului produsului (codul de bare) s-a introdus greşit cantitatea produsului şi în rezultat ([cantitate]*[preţ unitar]) s-a emis un bon de casă eronat. Cum poate fi corectată eroarea?
  În conformitate cu pct. 35 subpct. 2) al Regulamentului (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), se consideră că operaţiunea economică nu este înregistrată în MCC dacă se emite bonul de casă de o valoare ce nu corespunde sumei real achitate.
  Dacă utilizatorul MCC constată că este emis un bon de casă de o valoare mai mare decât suma real achitată, el va înregistra din nou operaţiunea emiţând bonul de casă corect.
  La sfârşitul perioadei de gestiune (conform programului de lucru) se emite raportul de închidere zilnică (Raportul Z) şi se efectuează înscrierea datelor respective în Registrul MCC/IF. Bonul de casă „eronat” şi explicaţiile respective se prezintă conducerii, în baza căruia se va corecta în Registrul MCC/IF înscrierea efectuată în baza Raportului Z. Pentru aceasta în Registrul MCC/IF se taie cu o linie înscrierea greşită, astfel ca înscrierea să poată fi citită. Urmează înscrierea nouă (Nr. raportului de închidere zilnică/Data raportului de închidere zilnică [subrândul 1/subrândul 2] al coloanei 2 nu se corectează, se transcriu valorile din înscrierea precedentă) care corespunde corectării efectuate şi se confirmă prin semnătura persoanei abilitate, indicându-se şi data corectării.
  La sfârşitul anului calendaristic serviciul contabil va întocmi o Notă explicativă cu privire la corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, pentru fiecare din maşinile de casă şi de control utilizate de entitate, în care se stipulează rulajele mijloacelor băneşti înregistrate în maşina de casă şi de control concretă şi cele înscrise în Registrul MCC/IF respectiv, ţinând cont de corectările efectuate (în perioadă 1 ianuarie - 31 decembrie). Un exemplar al Notei explicative se păstrează în Registrul MCC/IF respectiv.
  În cazul emiterii unui bon de casă de o valoare mai mică decât suma real achitată, el va înregistra un bon de casă suplimentar cu valoarea diferenței.
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.16

Are dreptul agentul economic să refuze utilizarea terminalului de plată fără numerar instalat anterior, dacă veniturile din vânzări la subdiviziune sunt mai mici de 500 000 de lei, în anul curent?
   Cadrul normativ cu privire la obligativitatea instalării terminalelor de plată fără numerar este reglementat prin Legea nr. 845/1992, cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.
   Potrivit art. 71 din Legea menționată, agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de creditare nebancară) sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale de plată fără numerar ale băncilor comerciale şi/sau societăţilor de plată licenţiate de Banca Naţională a Moldovei şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, pe parcursul anului calendaristic precedent, veniturile din vânzări cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă şi control au depăşit suma de 500 000 de lei.
  Agenţii economici nu sunt obligaţi să instaleze terminale de plată fără numerar până la 1 iulie a anului imediat următor, inclusiv în subdiviziunile în care, în aceeaşi perioadă, veniturile din vânzări cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă şi control au depăşit suma de 500000 de lei, în cazul în care:
 – în subdiviziunile respective achitarea plăţilor a fost efectuată exclusiv fără numerar, cu excepţia celor efectuate de băncile comerciale;
 – subdiviziunile respective sunt amplasate în sate (comune), cu excepţia celor aflate în componenţa municipiilor şi a oraşelor.
  Reieșind din cele menționate, în cazul în care agentul economic a înregistrat în anul curent venituri din vânzări cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii prin intermediul echipamentelor de casă şi control mai mici decât suma de 500000 de lei în subdiviziunea respectivă, acesta are dreptul în anul următor, să refuze utilizarea terminalului de plată fără numerar instalat anterior.
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.2 Înregistrarea MCC

34.2.2

Cum se face fiscalizarea echipamentelor de casă și de control?
    Modul de înregistrare a echipamentelor de casă și de control este stabilit în Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul directorului SFS nr. 632/2020.
    Astfel, fiscalizarea mașinii de casă și de control/imprimantei fiscale (în continuare MCC/IF) este operație prin care memoria fiscală a MCC/IF devine activă (regim de funcționare a MCC/IF care asigură înregistrarea datelor fiscale în memoria fiscală și transmiterea concomitentă către sistemul informațional al SFS – regim fiscal).
    Fiscalizarea MCC/IF se face de către centrele de asistență tehnice pentru MCC/IF.
    La fiscalizează MCC/IF centrul de asistență tehnică efectuează următoarele acțiuni:
a) notifică I.P. „Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe” privind acordarea accesului la adresa IP statică;
b) verifică capacitățile funcționale și de transmitere a documentelor emise/generate de MCC/IF (bon de casă emis la fiscalizare, bon de casă/document fiscal, bon de serviciu introducere/extragere de numerar, Raport de închidere zilnică (Raport Z), Raport de verificare (Raport X)) în SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” imediat după formarea acestora;
c) introduce în memoria fiscală a MCC/IF numărul de înregistrare atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, cu transmiterea în SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” a bonului de casă emis de MCC/IF la fiscalizarea acesteia;
d) aplică sigiliul de protecție pe carcasa MCC/IF.
    Fiscalizarea sistemului informatic cu sau fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale (în continuare – sistemul informatic) sau a dispozitivului electronic constă în atribuirea de către subdiviziunea SFS, la înregistrarea sistemului informatic sau dispozitivului electronic a unui număr unic de identificare în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat (SISFS) pentru transmiterea informației la serverul SFS despre operațiunile de plată efectuate (în continuare procedura de integrare în sistemul informatic „Gateway Fiscal”/sistemul informatic valutar/ Sistemul Informațional Automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”).
    La fiscalizează sistemul informatic sau a dispozitivului electronic I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” sau prestatorii serviciilor de plată:
a) verifică capacitățile funcționale și de transmitere a documentelor emise/generate de sistemul informatic (document fiscal emis la fiscalizare, bon de casă/document fiscal, bon de serviciu introducere/extragere de numerar, Raport de închidere zilnică (Raport Z), Raport de verificare (Raport X)) în SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” imediat după formarea acestora;
b) introduce în sistemul informatic şi/sau dispozitivul electronic numărul de înregistrare atribuit de SFS, cu transmiterea în SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” a documentului fiscal emis de sistemul informatic la fiscalizarea acestuia.
    Contribuabilul va înregistra sistemului informatic cu sau fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, fără imprimante fiscale, pentru fiecare unitate structurală aparte.
    Menționăm că Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, definește unitate structurală – unitate de afaceri din cadrul contribuabilului, staționară și/sau mobilă.
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.24

Are contribuabilul obligația de a păstra mașina de casă și de control/imprimanta fiscală (MCC/IF) după radierea din evidență a acesteia?

       În conformitate cu prevederile pct.7 sbp. 7) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, utilizatorii MCC/IF sunt obligați să asigure păstrarea memoriei fiscale și/sau SD cardului înlocuite, precum și suporturile pe hârtie sau electronice pe care au fost înscrise datele la citirea memoriei fiscale și/sau a SD cardului pe parcursul a 6 ani.
    Este de menționat faptul că, potrivit pct. 37 din Regulamentul menționat, înlocuirea memoriei fiscale se efectuează în toate cazurile în care memoria fiscală și SD cardul încorporat al MCC/IF s-a umplut (este depășită capacitatea de memorare) sau s-a defectat, precum și în cazul în care contribuabilul solicită înregistrarea unei MCC/IF scoase din evidență de la Serviciul Fiscal de Stat, procurate (închiriate) de pe piața terță (MCC/IF a fost anterior în exploatare) sau în cazul transferării MCC/IF instalate de la o unitate structurală la alta, ambele situate în razele teritoriale de deservire a diferitor subdiviziuni ale Serviciului Fiscal de Stat.
     Reglementările privind citirea și păstrarea memoriei fiscale și SD cardului se aplică și în situațiile în care MCC/IF urmează a fi comercializate, înstrăinate, sechestrate, confiscate, gajate, precum și în cazul încetării activității utilizatorului MCC/IF.
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.25

Au obligația utilizatorii ECC de a ține registrele MCC/IF pentru ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor?

     În conformitate cu pct. 7 sbp. 1) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, utilizatorii mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale sunt obligați să țină pentru fiecare mașină de casă și de control/imprimantă fiscală câte un registru – Registrul MCC/IF, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune.
     Sumele de mijloace bănești încasate se înregistrează în Registrul MCC/IF în ordinea cronologică de apariție, conform raportului de închidere zilnică.
 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.26

Au obligația utilizatorii ECC de a păstra rapoartele de închidere zilnică (Raport Z) emise de ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor?

    În conformitate cu pct. 7 sbp. 6) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor în numerar și/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, utilizatorii mașinilor de casă și de control/imprimantelor fiscale sunt obligați să asigure păstrarea rapoartelor de închidere zilnică (lipite în Registrul MCC/IF) – nu mai puțin de 4 ani de la momentul emiterii acestora.

 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.27

În ce cazuri se eliberează bonul de casă/documentul fiscal în format electronic?

    Bonul de casă/documentul fiscal în format electronic se aplică în toate cazurile când comercianții utilizează echipamentele de casă și de control de tip sisteme informatice cu sau fără dispozitive electronice destinate pentru înregistrarea operațiunilor de casă, care asigură transmiterea electronică a acestuia la numărul de telefon sau adresa electronică în cazul prezentării, până la momentul achitării de către plătitor, a datelor privind numărul de telefon sau adresa electronică.

 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale

34.1.28

Care sunt circumstanțele de reperfectare a Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control /imprimantele fiscale?

    Temeiuri pentru reperfectarea certificatului CAT MCC/IF sunt: schimbarea denumirii solicitantului, modificarea unor altor date reflectate în acesta, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre certificatul CAT MCC/IF, obiectul certificatului şi solicitant.
    La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea certificatului CAT MCC/IF, solicitantul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la Serviciul Fiscal de Stat, conform procedurii stabilite, o cerere de reperfectare a certificatului CAT MCC/IF, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.
     În perioada examinării cererii de reperfectare a certificatului CAT MCC/IF, solicitantul îşi poate continua activitatea în baza declaraţiei pe propria răspundere, depusă la Serviciul Fiscal de Stat concomitent cu cererea de reperfectare.
     Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a certificatului CAT MCC/IF este depistarea de către Serviciul Fiscal de Stat a unor date neveridice în informaţia prezentată sau declarată de solicitant.
news-events