Ordinul SFS nr. 141 din 01-04-2024

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.5

  Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)

29.1.7.5.8

Urmează să se rețină impozitul pe venit din profitul net achitat de către întreprinderile de stat sau municipale?

    În conformitate cu prevederile art. 90¹ alin. (3¹) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social.
    Totodată, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) lit. c2) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului V al Codului fiscal, organul fiscal aplică măsurile de administrare fiscală a defalcărilor din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale, precum şi a dividendelor la cota-parte a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Respectiv, defalcările din profitul net, realizate de întreprinderile de stat sau municipale, prin natura sa, nu se asimilează dividendelor – fapt ce scuteşte întreprinderile menţionate de reţinerea finală a impozitului pe venit din dividende.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.5

  Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)

29.1.7.5.14

Cum vor fi supuse impozitării veniturile sub formă de dividende obținute de agenții economici, pe teritoriul Republicii Moldova, de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova (unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria)?

    Conform art. 18 lit. o) din Codul fiscal, alte venituri care nu sunt neimpozabile conform legislației fiscale, reprezintă surse de venit impozabile. În conformitate cu prevederile art. 901 alin.(31) din Codul fiscal, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal rețin şi achită la buget un impozit în mărime de:
- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote-părţi, cu excepția celor aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acțiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obținut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social;
- 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.
     Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale. Reținerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scutește beneficiarul câștigurilor şi veniturilor specificate la alin. (3), (31), (33), (34), (35), (36), (37) și (38) de la includerea lor în componența venitului brut, precum şi de la declararea acestora (art. 901 alin. (4) din Codul fiscal).
    Potrivit art. 182 alin. (1) din Codul fiscal, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului obligat, conform legislaţiei fiscale, să reţină sau să perceapă de la o altă persoană impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalităţile) şi/sau amenzile şi să le verse la buget este responsabilă de plata impozitelor şi taxelor, majorărilor de întârziere şi/sau amenzilor nereținute, nepercepute şi netransferate în modul stabilit la buget dacă:
a) reţinerea, perceperea sau transferul intră în atribuţiile ei;
b) ea a ştiut sau trebuia să ştie că impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalităţile) şi/sau amenzile nu au fost reţinute, percepute sau transferate de contribuabil.
      Concomitent, menționăm că scutirea de la declararea și impozitarea veniturilor menționate la art. 901 din Codul fiscal se condiționează de reținerea finală a impozitului la sursa de plată.
    Astfel, veniturile obținute de către agenții economici a Republicii Moldova, care nu au fost impozitate la sursa de plată conform art. 901 din Codul fiscal, urmează a fi declarate și impozitate în Republica Moldova conform modului general stabilit la cotele stabilite de art. 15 din Codul fiscal.
      Totodată, legislația în vigoare nu prevede anumite reglementări privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de către agenții economici, pe teritoriul Republicii Moldova, de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.
      Reieșind din cele menționate, contribuabilii care au obținut venituri sub formă de dividende de la agenții economici care nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, urmează să declare, calculeze și achite impozitul pe venit conform modului general stabilit, la cotele prevăzute la art. 15 din Codul fiscal.
(Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor al RM nr. 09/2-03/126/401 din 14.05.2019).

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.5

  Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)

29.1.7.5.1

Cum se vor impozita dividendele achitate unei persoane juridice rezidente de către o altă persoană juridică rezidentă?

    Conform art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
    Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale
   Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 20 lit. z19) din Codul fiscal, dividendele primite de persoanele juridice rezidente de la alte persoane juridice rezidente, cu excepţia dividendelor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv, constituie sursă de venituri neimpozabile.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.5

  Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)

29.1.7.5.7

Cum se impozitează dividendele achitate în folosul persoanei fizice rezidente?

    În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de:
- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social. Prevederile de la liniuţele întîi şi a doua ale prezentului alineat se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.
   Totodată, potrivit art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, dividendele aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008 achitate în folosul persoanelor fizice, constituie surse de venit neimpozabile.
    Astfel, dividendele achitate rezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%, cu excepția celor care cad sub incidența prevederilor art. 20 lit. z10) din Codul fiscal, din care nu se va reține impozitul pe venit.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.3

Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova a procurat de la un nerezident un bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova şi plata în folosul nerezidentului s-a efectuat în rate?

   În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, nerezidenții care obţin venituri impozabile din Republica Moldova au obligaţia de a plăti impozit determinat conform modului stabilit de capitolul 11 din Codul fiscal.
    Potrivit prevederilor art. 71 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova se consideră veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute de către persoanele fizice nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, determinate conform art.40 alin.(7) din Codul fiscal, aferente activelor de capital specificate la art.39 din Codul fiscal, aflate, înregistrate, emise pe teritoriul Republicii Moldova.
     Prevederile art. 71 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal stabilesc că, veniturile obţinute de persoanele juridice nerezidente, sub formă de creştere de capital, determinate conform art.40 alin.(1)–(4), din vânzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a activelor de capital specificate la art. 39 din Codul fiscal, aflate, înregistrate, emise pe teritoriul Republicii Moldova, se consideră venituri ale nerezidenților obținute din Republica Moldova.
     Totodată, în conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 din Codul fiscal rețin din veniturile nerezidentului, specificate la art. 71, cu excepţia celor specificate la art. 71 alin. (1) lit. a), precum şi a celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat din Codul fiscal, un impozit din suma plăților în folosul nerezidentului în mărimea cotei stabilite la acest articol.
     Astfel, la procurarea de la un nerezident a unui bun imobil amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, persoana juridică rezidentă urmează să determine creșterea de capital și să rețină impozitul pe venit la sursa de plată din suma achitată în rate nerezidentului persoanei fizice sau juridice.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.15

Cum se impozitează dividendele achitate în folosul nerezidentului?

     În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art. 90 din Cod reţin şi achită un impozit în mărime de:
- 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71, cu excepţia celor specificate la art. 71 alin. (1) lit. a), precum şi a celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat;
- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
- 15% din sumele specificate la art. 901 alin. (31) liniuţa a treia;
- 6% din dividendele specificate la art. 71 lit. e).
    Astfel, dividendele achitate nerezidentului, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, din profitul nerepartizat aferent perioadelor fiscale altele decît cele care sunt reglementate expres, se vor impozita la sursa de plată la cota de 6%.
    Totodată, contribuabilul plătitor de dividende urmează, la efectuarea plăților în folosul nerezidentului, să se conducă de prevederile art. 4 alin. (1) din Cod, care reglementează că, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.12

Are obligaţia un nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova să reţină un impozit din venitul unui nerezident obţinut sub formă de dobîndă, pentru creanţele apărute, în cazul unui contract de împrumut?

     În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenţilor obţinute din Republica Moldova, se consideră dobânzile plătite de un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă asemenea dobânzi sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.
     Totodată, potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art. 90 din Codul fiscal, reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. art.71 din Codul fiscal, cu excepţia celor specificate la art. 71 alin. (1) lit. a), precum şi a celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat din Codul fiscal.
      Astfel, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova a primit un împrumut de la un nerezident care dispune de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova şi aceste dobânzi sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente, la achitarea venitului sub formă de dobânzi în folosul nerezidentului urmează să se rețină un impozit în mărime de 12% din suma dobânzii, potrivit 71 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal.
     Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
     Pentru a beneficia de prevederile tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă în conformitate cu art.793 din Codul fiscal.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor

29.4.11

Apare oare obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată din venitul sub formă de royalty acordat nerezidentului?

    Potrivit art. 71 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, drept venituri ale nerezidenților obţinute din Republica Moldova se consideră royalty (redevențele) obţinute de la un rezident sau nerezident care dispune de o reprezentanţă permanentă în Republica Moldova, dacă aceste royalty sunt cheltuieli ale reprezentanţei permanente.
   Asemenea venituri includ, plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
     În conformitate cu art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 din Codul fiscal reţin și achită din plățile direcționate spre achitare nerezidentului, specificate la art.71, cu excepţia celor specificate la art. 71 alin. (1) lit. a), precum şi a celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat din Codul fiscal, un impozit în mărime de 12%.
    Totodată, potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.
     Astfel, la existența tratatului internațional, la care Republica Moldova este parte, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional, cu condiția aplicării prevederilor art. 793 alin. (2) din Codul fiscal.
    Concomintent, evidențiem că în cazul neprezentării Certificatului de rezidență sau lipsei tratatului privind evitarea dublei impuneri la care Republica Moldova este parte, urmează a fi aplicat regimul de impozitare general stabilit.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.5

  Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)

29.1.7.5.17

Întrebare transmisă în arhivă.

Ordin nr. 444, din 17.08.2021
Cum urmează a fi supuse impozitării veniturile obținute de asociații societăţii din repartizarea profitului societății contrar cotelor de participare depuse în capitalul social?
     În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (l) lit. c) şi alin. (2) din Codul civil, asociatul societăţii comerciale are dreptul să primească o cotă-parte din profitul societăţii (dividend), proporțională participațiunii la capitalul social, în condiţiile stabilite de lege şi actul de constituire.
     Actul de constituire poate prevedea şi o altă modalitate de repartizare a profitului societăţii sau a activelor decît cea indicată la alin.(l), dar nimeni nu poate avea dreptul la întregul profit realizat de societate şi nici nu poate fi absolvit de pierderile suferite de ea.
     Conform prevederilor Codului fiscal nr.1163/1997:
     - dividend reprezintă venit obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic (art.12 pct.3));
     - constituie surse de venituri impozabile alte venituri care nu au fost specificate la literele menționate care nu sânt neimpozabile conform legislației fiscale (art. 18 lit.o)); - agentul economic achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi din venitul rămas după impozitare (art.80);
     - impozitul conform alin.(2) se reţine din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 (art. 90 alin. (3));
     - persoanele specificate la art. 90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv (art.901 alin.31) liniuţa întâi).
      Astfel, veniturile peste cota de participație depusă în capitalul social obținute în urma distribuirii profitului net urmează a fi impozitate în conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal.
      Concomitent, în cazul în care la repartizarea profitului net între asociați/acționari se acordă o cotă-parte din profit mai mică decât cota de participație depusă în capitalul social, mărimea acesteia se încadrează în limita cotei de participație, se aplică tratamentul fiscal aferent dividendelor.
      Totodată, în conformitate cu prevederile art. 2, 4 și 5 alin (1) din Legea salarizării nr.847/2002, salariu reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariaţilor de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată.
      În sistemul tarifar şi sistemele netarifare salariul include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază) şi alte plăţi de stimulare şi compensare.
      Salariul de bază se stabileşte sub formă de salarii tarifare pentru muncitori şi salarii ale funcţiei pentru funcţionari, specialişti şi conducători pentru munca executată în conformitate cu normele de muncă stabilite potrivit calificării, gradului de pregătire profesională şi competenţei salariatului, calităţii, gradului de răspundere pe care îl implică lucrările executate şi complexităţii lor.
      Salariul suplimentar reprezintă o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru muncă eficientă şi inventivitate şi pentru condiţii deosebite de muncă. El include adaosurile şi sporurile la salariul de bază, alte plăţi garantate şi premii curente, care se stabilesc în conformitate cu rezultatele obţinute, condiţiile de muncă concrete, iar în unele cazuri prevăzute de legislaţie – şi luîndu-se în considerare vechimea în muncă.
      Alte plăţi de stimulare şi compensare includ recompensele conform rezultatelor activităţii anuale, premiile potrivit sistemelor şi regulamentelor speciale, plăţile de compensare, precum şi alte plăţi neprevăzute de legislaţie care nu contravin acesteia. Sursa de plată a salariului pentru salariaţii din sectorul real o constituie o parte din venitul obţinut din activitatea economică a unităţii.
      Astfel, partea din profitul net care este achitată asociaților (salariați ai societății respective) peste cota de participație depusă în capitalul social, urmează a fi impozitată conform art.88 din Codul fiscal, în cazul în care aceste plăți sunt acordate drept o recompensă pentru munca peste normele stabilite, pentru munca eficientă şi inventivitate, pentru condiții deosebite de muncă, pentru rezultatele activităţii anuale, etc.
       În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile menționate supra, partea din profitul net care este achitată asociaților (salariați ai societății respective) peste cota de participație depusă în capitalul social se va impozita conform art.90 alin.(3) din Codul fiscal.
[Temei: Scrisorile Ministerului Finanțelor al RM nr. 15/2-13/154 din 26.04.2021 și 15/2-12/240 din 12.07.2021]
news-events