Ordinul SFS nr. 98 din 25-02-2021

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
Are entitaea dreptul la restituirea sumelor TVA aferentă cheltuielilor suportate în legătură cu reparația capitală a mijloacelor fixe/imobilizărilor corporale efectuată pînă la 1 ianuarie 2021?
 În conformitate cu art.1011 din Codul fiscal nr.1163/1997:  
- procesul de restituire a sumei TVA la investiţii (cheltuieli) capitale se extinde asupra subiecţilor impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2012, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale, cu excepţia investiţiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri şi în mijloace de transport (de la poziţiile tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333), şi sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA (alin.1);  
- prin derogare de la prevederile alin.(1), agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei T.V.A.   
 Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producţie care se află în curs de execuţie sau conservare, ci doar pentru clădirile de producţie care sînt date în exploatare şi utilizate conform destinaţiei lor finale (alin. 11).   
 De asemenea, potrivit modificărilor operate la art.93 pct.18) din Codul fiscal, prin Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare din 1 ianuarie 2021, (cu unele excepții prevăzute la art. LV din Lege), investiţii (cheltuieli) capitale reprezintă costuri şi cheltuieli suportate de către agentul economic în legătură cu reparaţia capitală, crearea şi/sau procurarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale destinate utilizării în procesul de producţie (prestare servicii/executare lucrări), care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale.   
 În partea ce ține de aplicarea în timp a prevederilor enunțate supra menționăm că potrivit art.73 alin. (3) și (5) din Legea nr.100/2017:   
- actul normativ produce efecte doar cît este în vigoare şi, de regulă, nu poate fi retroactiv sau ultraactiv;   
- actele normative pot ultraactiva, în mod excepţional, dacă acest lucru este prevăzut expres de noul act normativ.   
 Astfel, avînd în vedere data intrării în vigoare a modificărilor efectuate la art. 93 pct.18) din Codul fiscal, nu se admit spre restituire sumele TVA aferente valorii investițiilor capitale, suportate în legătură cu reparaţia capitală a mijloacelor fixe/imobilizărilor corporale efectuate pînă la 1 ianuarie 2021.   
 Temei:(Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/1-06/38 din 15.02.2021)
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate
Este în drept subiectul impozabil cu TVA să deducă sumele TVA aferente mărfurilor și/sau serviciilor procurate care, în procesul activităţii de întreprinzător au fost distruse ca urmare a calamităţilor naturale?

     Potrivit art.102 alin. (81) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru mărfurile procurate, precum şi pentru mărfurile, serviciile procurate care au fost utilizate la fabricarea mărfurilor care în procesul activităţii de întreprinzător au fost distruse ca urmare a calamităţilor naturale se deduce în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate şi confirmate.    

     Demonstrarea și confirmarea acestor situații se va efectua prin actul emis de o autoritate/instituție publică (de exemplu: act de constatare emis de către Comisiile pentru situații excepționale).   

       Prin urmare, luînd în considerație prevederile stabilite în alineatul menționat din Codul fiscal, dreptul la deducerea sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate, este condiționat de faptul demonstrării și confirmării distrugerii ca urmare a calamităților naturale a mărfurilor procurate, utilizate în cadrul activității de întreprinzător, în scopul efectuării livrărilor impozabile de mărfuri/servicii.   

      Totodată, în baza prevederilor art.102 alin. (81) din Codul fiscal, dreptul la deducerea sumei TVA achitată sau care urmează a fi achitată pentru mărfurile, serviciile procurate în cadrul activităţii de întreprinzător nu este restricționat de destinația și scopul pentru care acestea au fost procurate – comercializarea sau fabricarea mărfurilor.     

Temei:(Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-13/69 din 15.02.2021)

news-events