Ordinul SFS nr. 504 din 13-12-2017

 • 31 Metodologia controlului
 • 31.6 Metodologia şi procedurile de control
Dacă activitatea independentă a fost înregistrată pe parcursul anului, în cazul dat contribuabilul este obligat să achite impozitul pe venit în mărime de 3000 de lei anual?

    Potrivit prevederilor art. 699 alin. (2) din Codul fiscal, pentru contribuabilii care inițiază activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării contribuabilului în Registrul fiscal de stat, în conformitate cu art. 6913, și până la încetarea activității în decursul anului sau până la finele anului calendaristic.
  Totodată, conform prevederilor art. 6910 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul din activități independente obținut în perioada fiscală de declarare.
    În baza art. 6912 alin.(1) din Codul fiscal, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activități independente, care nu poate constitui mai puțin de 3000 de lei anual.
   Prin urmare, persoana care desfășoară activități independente urmează să achite impozit pe venit pentru perioada octombrie-decembrie în mărime de 1% din venitul din activități independente, dar care nu trebuie să constituie mai puțin de 3000 de lei anual.

 • 31 Metodologia controlului
 • 31.6 Metodologia şi procedurile de control
În cazul comercializării mărfurilor de uz personal folosite (îmbrăcăminte și încălțăminte) care vor fi documentele care asigură proveniența acestora?

    Conform legislației în vigoare, persoanele fizice pot desfășura activitate de comerț dacă sunt deținătoare ale patentei de întreprinzător în comerț sau dacă sunt înregistrate conform capitolului 102 al Codului fiscal ,,Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente”.
    Astfel, în cazul comerțului cu mărfuri second-hand, pe lângă faptul că acesta se admite doar în spații autorizate de către autoritățile locale (sau piețe specializate în cazul patentei de întreprinzător), conform Hotărârii Guvernului nr. 427 din 7 iunie 2017, se permite comercializarea îmbrăcămintei și articolelor textile folosite, ce au fost supuse procesului de curățare și tratare în cadrul întreprinderilor specializate, fapt confirmat prin documente care certifică inofensivitatea igienico-sanitară a acestor bunuri, eliberate de instituții abilitate, destinate pentru fiecare lot (scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 04/6-5127 din 5 septembrie 2017).

 • 31 Metodologia controlului
 • 31.6 Metodologia şi procedurile de control
Sunt prevăzute facilități în legislația în vigoare la achitarea impozitului din activitatea independentă pentru anumite categorii de persoane (pensionari și persoane cu dezabilități)?
        La momentul actual legislația în vigoare nu prevede facilități la achitarea impozitului din activitatea independentă pentru anumite categorii de persoane.
 • 31 Metodologia controlului
 • 31.6 Metodologia şi procedurile de control
La încetarea activității independente se va efectua un control fiscal pentru perioada activității desfășurate?

    Contribuabilul care a încetat activitatea, conform prevederilor art. 697 alin. (3) și (4) din Codul fiscal, este obligat în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii să prezinte o informație la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, cu anexarea obligatorie a declarației cu privire la impozitul pe venit din activitatea independentă.
     La cererea de încetare a activității independente și de încetare /radiere din evidență a MCC se vor anexa și setul de documente aferente anexelor nr. 1-2 aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 și documentele contabile pentru efectuarea controlului fiscal.
   Subdiviziunile SFS (DDF) efectuează controlul fiscal la încetarea activității independente pe principii generale în temeiul Deciziei privind inițierea controlului fiscal. La finalizarea controlului fiscal se va întocmi actul de control potrivit art. 216 alin. (5) din Codul fiscal, indiferent de faptul dacă au fost sau nu depistate încălcări ale legislației.
      În cadrul controlului se vor verifica obligațiile contribuabilului privind ținerea contabilității în partidă simplă aferente procurării/achiziționării bunurilor, ținerea corectă a înscrierilor în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor, corespunderea înregistrărilor în ordine cronologică în baza documentelor justificative ce țin doar de activitatea independentă.
   După efectuarea controlului, persoana fizică va primi un exemplar al actului de control și Decizia pe marginea acestuia cu restituirea documentelor contabile. Pentru încălcarea legislației persoana fizică care desfășoară activitate independentă va fi trasă la răspundere conform prevederilor Codului fiscal și Codului contravențional.

 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale
Cum poate fi înregistrată întreprinderea în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală?

   Potrivit Regulamentului cu privire la aplicarea mașinilor de casa și control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, furnizor (distribuitor exclusiv) de mașini de casă și de control cu memorie fiscală (MCC) este persoana juridică care a obținut, în modul stabilit, aprobarea unui model concret de MCC (incluzându-l în Registrul unic al MCC), iar centru de asistență tehnică pentru MCC – persoana juridică sau întreprinderea individuală care a obținut, în modul stabilit, dreptul de a practica activități de instalare, reparație și deservire tehnică a MCC.
    Articolul 1441 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, intrat în vigoare la 27 octombrie 2017, stipulează că furnizorii de mașini de casă și de control și centrele de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control (în continuare – CAT MCC) sunt în drept să inițieze activitatea doar după înregistrarea la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Direcția generală metodologie proceduri fiscale, și obținerea Certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală.
    În conformitate cu Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (anexa nr. 1, compartimentul II, pct. 10), Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală (certificat CAT MCC) este un act permisiv care se încadrează în categoria autorizațiilor.
   În particular, modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a certificatului CAT MCC, în partea în care nu este reglementat de Codul fiscal, este stabilit prin Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr. 160 din 22 iulie 2011.
    Menționăm că ordinea de primire a statutului de CAT MCC și a certificatului CAT MCC (se eliberează gratis, pe un termen de 3 ani) constă în depunerea de către solicitant la SFS a cererii și următoarelor acte:
   a) copia ordinului de numire a persoanelor (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul şi data-limită de valabilitate a legitimației) responsabile de domeniul pentru care se solicită înregistrarea (adresa pentru corespondență, inclusiv e-mail, telefon, fax);
    b) copiile autorizațiilor de funcționare a unităților structurale unde se prestează serviciile sau copiile notificărilor și înștiințărilor de recepționare respective;
   c) copiile contractelor de colaborare cu furnizorul de mașini de casă și de control în care, în mod expres, sunt enumerate modelele de mașini de casă și de control care vor fi deservite (domeniul de certificare pentru solicitanții de certificat CAT MCC);
    d) preavizul furnizorului concret de mașini de casă și de control despre acordul de a elibera sigiliile de protecție pentru mașinile de casă și de control (sigiliile furnizorului);
   e) lista angajaților specialiști (numele, prenumele, IDNP-ul, numărul și data-limită de valabilitate a legitimației) care efectuează instalarea, repararea și deservirea tehnică a mașinilor de casă și de control.
   SFS examinează documentele depuse și, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestora, eliberează certificatul CAT MCC sau refuză motivat eliberarea acestuia. Despre refuzul înregistrării în calitate de CAT MCC, SFS informează solicitantul, în scris, în termen ce nu depășește 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, indicând temeiurile refuzului.
    După înlăturarea cauzelor ce au servit drept temei pentru refuzul înregistrării în calitate de CAT MCC, solicitantul poate depune o nouă cerere, care se examinează în modul stabilit.
    Informația privind eliberarea certificatelor CAT MCC se plasează pe portalul unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și pe pagina web oficială a SFS (www.sfs.md).
   În cazul în care se solicită operarea modificărilor în certificatul CAT MCC sau în anexe, la cerere se anexează certificatul CAT MCC cu anexele eliberate anterior. Certificatul CAT MCC reperfectat se eliberează pe același formular sau, după caz, pe un formular nou, ținând cont de modificările indicate în cerere. Modificările se operează în termen de 10 zile lucrătoare.
   Temeiuri pentru reperfectarea certificatului CAT MCC sunt: schimbarea denumirii solicitantului, modificarea altor date reflectate în acesta, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre certificatul CAT MCC, obiectul certificatului și solicitant.
    La apariția temeiurilor pentru reperfectarea certificatului CAT MCC, solicitantul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la SFS, conform procedurii stabilite, o cerere de reperfectare a certificatului CAT MCC, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.
    Termenul de valabilitate a certificatului CAT MCC reperfectat nu poate depăși termenul de valabilitate indicat în certificatul CAT MCC care se reperfectează.
    În perioada examinării cererii de reperfectare a certificatului CAT MCC, solicitantul își poate continua activitatea în baza declarației pe propria răspundere, depusă la SFS concomitent cu cererea de reperfectare.
    Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a certificatului CAT MCC este depistarea de către SFS a unor date neveridice în informația prezentată sau declarată de solicitant.
    Dacă solicitantul intenționează să desfășoare activitatea indicată în certificatul CAT MCC după expirarea termenului de valabilitate, acesta va repeta procedura prevăzută pentru eliberarea certificatului depunând o cerere la SFS cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate de 3 ani.
   După expirarea termenului stabilit pentru emiterea certificatului CAT MCC și în lipsa unui refuz scris din partea SFS de eliberare a acestuia, actul solicitat se consideră acordat prin aprobare tacită.
    Titularul nu este în drept să transmită unei alte persoane, pentru desfășurarea activității în domeniul instalării, reparației, deservirii tehnice a mașinilor de casă și de control, certificatul CAT MCC sau copia de pe el.
    SFS retrage certificatul CAT MCC la solicitarea titularului sau la stabilirea încălcărilor legislației ce țin de activitatea în domeniul instalării, reparației, deservirii tehnice a mașinilor de casă și de control.

 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale
Cum se deduc cheltuielile de procurare a MCC în cazul încetării activității independente?

    Potrivit art.6911 alin.(2) din Codul fiscal, în prima perioadă fiscală contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă și de control utilizate în activitate.
     În temeiul prevederilor art. 699 alin. (3) din Codul fiscal, pentru contribuabilii care încetează activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic și până la data radierii contribuabilului din Registrul fiscal de stat.
     De asemenea, potrivit art. 6912 alin. (1) din Codul fiscal, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activități independente, care nu poate constitui mai puțin de 3000 de lei anual.
    Astfel, pornind de la cele menționate, cheltuielile suportate pentru procurarea mașinii de casă și de control la încetarea activității pe parcursul perioadei fiscale urmează a fi deduse în limita impozitului pe venit datorat.

 • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
 • 34.1 Aspecte generale
Când mașina de casă și de control se consideră sigilată de către Serviciul Fiscal de Stat?

     În conformitate cu prevederile pct. 8 lit. e1) din Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, mașina de casă și de control se consideră sigilată de către Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit dacă sigiliile (sigiliul) Serviciului Fiscal de Stat sunt aplicate în locurile stabilite, sunt valide, nedeteriorate și elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate de către Serviciul Fiscal de Stat în Registrul asistență tehnică.

 • 31 Metodologia controlului
 • 31.5 Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Ce acte reglementează licențierea activității de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare?

    Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș se supune reglementării prin licențiere.
    Potrivit art. 121 alin. (1) din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, licența este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licențiere în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licență de a desfășura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parțial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condițiilor de licențiere.
     Totodată, ținem să menționăm că începând cu 27 octombrie 2017 a fost abrogată Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător conform art. CX alin. (9) din Legea nr. 185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.
      Astfel, licența pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună este eliberată conform pct. 27 din Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autoritățile emitente persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător, compartimentul I „Actele permisive care fac parte din categoria licențelor” (anexa nr. 1) din Legea nr. 160/2011.

 • 31 Metodologia controlului
 • 31.2 Aplicarea amenzilor și penalităților în baza Codului fiscal
Ce sancțiuni se aplică la completarea incorectă a facturii fiscale?

     Completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” este reglementată de cap. II al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 118 din 28 august 2017.
    Neîntocmirea documentelor primare și a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerințelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare și a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întârziere conform art. 295 alin. (3) din Codul contravențional se sancționează cu amendă de la 12 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei responsabile de întocmirea, semnarea și prezentarea documentelor primare.

news-events