Ordinul SFS nr. 269 din 18-05-2018

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.5 Regimul fiscal pentru organizații necomerciale
Cum urmează de a se reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit scutirea de plată a impozitului pe venit de către organizația necomercială începînd cu perioada fiscală 2017?
       În cazul care organizația necomercială corespunde condițiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, aceasta este scutită de plata impozitului pe venit.  Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităților servește rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situațiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerințele prezentei legi şi ale standardelor de contabilitate.  
      Suma venitului scutit de impozitare în baza prevederilor art. 52 din Codul fiscal, se reflectă în rîndul 030 din Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma ONG 17) aprobată prin aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018. În rindul 020 (suma spre impozitare) a Declarației cu privire la impozitul pe venit se indică ”0”.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.5 Regimul fiscal pentru organizații necomerciale
În care cazuri va apărea necesitatea ajustării în scopuri fiscale a veniturilor și cheltuielilor organizației necomerciale pentru perioadele fiscale de pînă la 2017?
      În perioadele fiscale anterioare 2017, în cazul în care organizația necomercială desfășura activitate în corespundere cu obiectivele prevăzute în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire, nu apărea necesitatea de a ajusta veniturile și cheltuielile prin completarea anexei 1D și 2D la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12).           
      Obligația ajustării, în scopuri fiscale, a veniturilor și cheltuielilor în Declarația dată, apărea numai în cazul desfășurării de către organizația necomercială a altor activități decît cele menționate în actele de constituirea a acesteia.
[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018, în vigoare 26.01.2018]
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.5 Regimul fiscal pentru organizații necomerciale
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.5 Regimul fiscal pentru organizații necomerciale
Se aplică regimul fiscal reglementat de capitolul 71 din Codul fiscal pentru organizațiile necomerciale?
      Regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale este stabilit de art. 52 din Codul fiscal.         
    Totodată, este de menționat că organizația necomercială, conform art.5 pct.14) din Codul fiscal, este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare.        
     În același context este de menționat că potrivit art. 541 din Codul fiscal, subiecții impozitării cu impozitul pe venit din activitatea operațională sunt agenții economici care nu sînt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali, precum şi agenților economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanță pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei) este mai mare de 60% din venitul din vânzări.        
       Respectiv, către entitățile înregistrate conform modului stabilit de art. 52 din Codul fiscal se aplică regimul fiscal de impunere a venitului organizațiilor necomerciale, și nu se aplică prevederile Capitolului 71 din Codul fiscal, dat fiind faptul că acestеa nu pot fi calificate ca agenț,i economici. [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Legii nr.288 din 15.12.2017,(în vigoare 01.01.2018) ]
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.5 Regimul fiscal pentru organizații necomerciale
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.5 Regimul fiscal pentru organizații necomerciale
Care tip de declarație urmează să prezinte organizațiile necomerciale?
     Potrivit articolului 83 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului sînt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.         
     Prin urmare, organizațiile necomerciale urmează să prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma ONG 17) aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018.
[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018, în vigoare din 26.01.2018]
news-events