Ordinul SFS nr. 82 din 06-02-2020

  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.22 Restituirea TVA
Se va permite restituirea TVA din buget, dacă achitarea pentru mărfurile (serviciile) procurate a fost efectuată prin cesiune?
 În conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Codul fiscal, dacă depășirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se scutește de TVA cu drept de deducere, acesta are dreptul la restituirea sumei achitate cu care a fost depășită TVA la valorile materiale, serviciile procurate și/sau la stingerea sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a TVA, stabilite la art.96 lit.a), sau cotei reduse a TVA, stabilite la art.96 lit.b), înmulţite cu valoarea livrării, ce se scutește de TVA cu drept de deducere.          
 Concomitent, în conformitatea cu prevederile art. 1011 alin. (2) din Codul fiscal, subiecții impozabili stipulaţi la alin.(1) şi (11) care au o depăşire a sumei TVA achitate sau ce urmează a fi achitată la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor au dreptul la restituirea depăşirii date. Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma TVA achitată pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate conform alin.(1) şi (11).         
 Potrivit, articolului 823 „Dispoziții generale la cesiunea de creanță" al Codului Civil stabilește, că o creanță transmisibilă şi sesizabilă poate fi cesionată de titular (cedent) unui terț (cesionar) în baza unui contract.         
 Din momentul încheierii unui astfel de contract, cedentul este substituit de cesionar în drepturile ce decurg din creanță, dacă din contractul de cesiune nu rezultă un moment ulterior.
 Ținând cont de cele expuse, la aprecierea sumei TVA spre restituire conform art. 101 alin. (5) și art. 1011 alin. (2) din Codul fiscal, se iau în considerație toate sumele TVA achitate, inclusiv și celea ce au fost cesionate.        
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.115 din 15.08.2019, în vigoare 01.09.2019]
  • 28 Taxa pe valoarea adaugată
  • 28.21 Deducerea sumei TVA pentru marfurile, serviciile procurate
În baza cărui document se realizează de către cumpărător dreptul la deducerea TVA la procurarea bunurilor gajate?

Conform art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecților impozabili, înregistrați în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător.          

Astfel, potrivit prevederilor art.102 alin.(10) lit. a) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea a TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA.         

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

news-events