Ordinul SFS nr. 2089 din 25-10-2013

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.7 Reţinerea impozitului la sursa de plată
 • 29.1.7.5

  Reținerea finală a impozitului din dividende (art. 901 alin. (31) CF)

Compania repartizează fondatorilor săi (un agent economic rezident al Republicii Moldova şi un agent economic rezident al unei ţări cu care Moldova nu a încheiat acord de evitare a dublei impuneri), în septembrie 2013, profitul nerepartizat aferent anului 2011. Care este obligaţia fiscală ce o generează? Urmează sau nu să se achite impozitul pe venit în baza art.801 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime:

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art.90¹ alin.(3¹) din Codul fiscal);

Totodată, este făcută menţiunea că prevederile de la liniuţa întîi se aplică şi în cazul dividendelor achitate prealabil pe parcursul perioadei fiscale.

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art.91 alin.(1) din Codul fiscal);

În conformitate cu prevederile alin.(1) al art.801 din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 care achită dividende acţionarilor (asociaţilor) săi pe parcursul anului fiscal achită ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din profitul anului fiscal în curs, din care se vor achita dividende.

Respectiv, din plăţile îndreptate atît în favoarea fondatorului său – rezident al Republicii Moldova, cît şi în favoarea fondatorului său – nerezident al Republicii Moldova, agentul economic va avea obligaţia să reţină suma impozitului pe venit egală cu 15%.

Totodată, dat fiind faptul că art.80¹ din Codul fiscal conţine norma, care prevede că 12% se achită din profitul anului fiscal în curs, din care se vor achita dividende, nu apare necesitatea achitării prealabile a impozitului pe venit.

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.3 Deducerile aferente activităţii de întreprinzător
 • 29.1.3.2 Cheltuielile de delegare, reprezentanță, de asigurare (art. 24 alin. (3) și (20) CF)
Cum urmează a fi deduse cheltuielile de delegare în cazul în care în factura eliberată de hotel nu este specificată valoarea micului dejun? Este sau nu aceasta considerată diurnă sau nu?
       În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, iar în conformitate cu prevederile alin. (3) al aceluiaşi articol, deducerea cheltuielilor de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern.          
     În conformitate cu prevederile art. 19 din Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegare salariaţilor entităţilor din Republica Moldova nr. 10 din 05.01.2012, salariatului delegat i se compensează cheltuielile efective pentru locaţiune, inclusiv pentru serviciile obligatorii prestate în hoteluri, conform cerinţelor privind utilarea camerelor din hoteluri, în mărime ce nu va depăşi plafoanele de cazare pentru fiecare 24 ore, prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul menţionat.          
    Cheltuielile efective pentru locaţiune se confirmă prin anexarea documentelor primare la decontul de avans.          
      Nu se permite achitarea cheltuielilor pentru locaţiune în hoteluri în baza conturilor comune, fără a fi indicate în ele numerele camerelor ocupate, perioada aflării, numele celor cazaţi, tipurile cheltuielilor etc.          
      Totodată, în conformitate cu prevederile art. 1 din aceeaşi hotărîre de Guvern, diurna este o indemnizaţie zilnică, în moneda naţională sau în valuta străină, acordată în scopul compensării cheltuielilor suportate suplimentar de salariat în timpul delegării, pentru hrană, diferite servicii, inclusiv costul transportului pe teritoriul localităţii în care a fost delegat şi alte cheltuieli.          
      Pornind de la prevederile menţionate, în cazul în care valoarea micului dejun nu este specificată separat în factura eliberată de hotel, aceasta se consideră parte componentă a cheltuielilor de locaţiune, ci nu ca parte componentă a diurnei.
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.1 Persoane juridice şi fizice ce practică activitate de întreprinzător
 • 29.1.8 Impozitarea unor categorii de contribuabili
Agentul economic – rezident al Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”a efectuat în anul 2012 livrări de marfă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Se răsfrîng normele legislative cu privire la reducerea cotei impozitului pe venit, acordate rezidenţilor Portului asupra mărfurilor în cauză? Cum urmează a fi declarată scutirea în cauză în anul 2012, dat fiind faptul că nu exista un cod definit al facilităţii în 2012?

În conformitate cu prevederile art.8 al Legii cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" nr.8-XV din 17.02.2005, impozitul pe venitul rezidenţilor, provenit din activitatea desfăşurată pe teritoriul Portului Internaţional, se percepe după cum urmează:

a) pentru perioada primilor 10 ani, începînd cu prima perioadă fiscală ulterioară perioadei fiscale în care a fost înregistrat venitul impozabil, - în mărime de 25% din cota stabilită a impozitului pe venit;

b) ulterior şi pînă la expirarea termenului de acţiune a prezentei legi - în mărime de 50% din cota stabilită a impozitului pe venit.

Totodată, venitul obţinut de rezident din comercializarea mărfurilor (serviciilor) provenite din Portul Internaţional pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se impozitează în conformitate cu legislaţia.

Respectiv, dat fiind faptul că venitul a fost primit de la livrarea cu destinaţie diferită decît teritoriul Republicii Moldova, acesta se impozitează cu 25% sau 50% din cota stabilită a impozitului pe venit, în dependenţă de perioada de răsfrîngere a scutirii.

Suplimentar, odată cu operarea modificărilor în Ordinul Şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1080 din 10.10.2012 prin Ordinul nr.1628 din 05.09.2013, agentul economic va putea reflecta scutirea în cauză prezentînd Declaraţia corectată cu privire la impozitul pe venit (VEN12) pentru anul 2012.

news-events