Ordinul SFS nr. 454 din 23-10-2019

  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.3 Sancţiuni
Care sunt sancțiunile în cazul încălcării regulilor de ținere și completare a Registrului MCC/IF?

    Potrivit art. 2931 alin. (3) din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008, degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului maşinii de casă şi control, legalizat în modul stabilit, pentru înregistrarea cronologică a datelor fiscale stocate în memoria fiscală ori completarea lui neregulată sau incompletă (inadecvată) se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.1 Aspecte generale
Agentul economic în anul 2018 a instalat terminal POS, din motivul că în anul 2017 volumul de vînzări a depășit 2 milioane de lei. În anul 2018 volumul de vînzări a fost mai mic decît 2 milioane de lei. Agentul economic are dreptul în anul 2019, să refuze utilizarea terminalului POS instalat anterior?

    Obligațiile privind instalarea terminalelor POS sunt stabilite în Legea nr. 845/1992, cu privire la antreprenoriat și întreprindere.
    Astfel potrivit art. 71 din Legea menționată, începînd cu 1 iulie 2012, agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit suma de 500000 de lei.
   Agenţii economici al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent nu sînt obligaţi să instaleze terminale POS pînă la 1 iulie a anului imediat următor, inclusiv în subdiviziunile în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit suma de 500000 de lei, în cazul în care:
    - achitarea plăţilor a fost efectuată exclusiv fără numerar, cu excepţia celor efectuate de băncile comerciale;
    - activităţile menţionate se desfăşoară în sate (comune), cu excepţia celor aflate în componenţa municipiilor şi oraşelor.
   Reieșind din cele menționate, în cazul în care agentul economic în anul 2018 a instalat terminal POS, din motivul că în anul 2017 volumul de vînzări a depășit 2 milioane de lei, iar în anul 2018 volumul de vînzări a fost mai mic decît 2 milioane de lei, acesta are dreptul în anul 2019, să refuze utilizarea terminalului POS instalat anterior.

  • 34 Echipamente de casă şi de control (ECC)
  • 34.6 Modul de exploatare a MCC
Care sunt obligațiile utilizatorilor maşinilor de casă şi de control/ imprimantelor fiscale, privind ținerea și completarea Registrul MCC/IF?

  Obligațiile utilizatorilor MCC/IF sunt stabilite în Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului 141/2019), astfel potrivit pct. 7 subpct. 1) din Regulamentul menționat utilizatorii maşinilor de casă şi de control/imprimantelor fiscale sînt obligaţi să ţină pentru fiecare maşină de casă şi de control/imprimantă fiscală cîte un registru – Registrul MCC/IF, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune.
    Registrul MCC/IF se autentifică la Serviciul Fiscal de Stat numai la înregistrarea/reînregistrarea acestuia.
    Sumele de mijloace băneşti încasate se înregistrează în Registrul MCC/IF în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică.
    La sfîrşitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, ţinînd cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub menţiunea “Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor.
   Dacă la sfîrşitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informaţiei de totalizare, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
   În acest scop, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică în anul de gestiune finalizat va urma înscrierea de totalizare, care, sub menţiunea “Verificat”, se confirmă sub semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează a fi transcrisă pe pagina liberă imediat următoare din Registrul MCC/IF.
   Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care, în ziua de gestiune, emite la maşina de casă şi de control/imprimanta fiscală două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II).”
    Menționăm că modelele și modul de completare a Registrelor MCC/IF sunt stabilite în Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control aprobat prin Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 131/2019, și anume anexa nr. 7 Tipurile Registrelor MCC/IF și anexa 8 Modul de completare a Registrelor MCC/IF.

news-events