Ordinul SFS nr. 299 din 31-05-2018

 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.5 Operaţiuni de import
Care este modul de aplicare a TVA în cazul în care o persoană juridică rezidentă transmite pentru reparație, renovare, modernizare unei persoane juridice nerezidente un bun mobil și serviciile date sunt prestate peste hotarele Republicii Moldova?
   Luînd în consideraţie că prevederile legislative din Codul fiscal (pct. 9) al art.93, art.95 (1) lit.c), art.111 alin.(1) lit.f),art.105 alin.(5), art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2)), Codul Vamal (art.81 alin.(4)) și Hotărîrii Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 „Pentru aprobarea regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al RM” dau naștere situațiilor de aplicare dublă a taxei pe valoarea adăugată aferentă serviciilor, menționate în art.111 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal, de reparație (prelucrare) a mărfurilor prestate de către un nerezident în afara teritoriului vamal al republicii, pentru aceste servicii, regimul fiscal la compartimentul TVA va fi aplicabil în felul următor:           
   - la includerea costurilor de reparare (prelucrare) în valoarea în vamă, și impunerea cu TVA la reîntroducerea lor, suplimentar TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident nu se aplică;          
  - în situația în care cheltuielile de reparare nu s-au inclus în valoarea în vamă, TVA aferentă serviciilor beneficiate de la nerezident urmează să fie aplicată și achitată în conformitate cu art.109 alin.(2) și art.115 alin.(2) din Codul fiscal.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.5 Operaţiuni de import
Care regim fiscal se aplică la importul pe teritoriul Republicii Moldova a biomasei lemnoase, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde?
        Reiesînd din prevederile art.96 lit.b) din Codul fiscal importul biomasei lemnoase, erbacee şi din fructe destinată producerii energiei termice şi apei calde se impozitează la cota standard a TVA de 20%.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.5 Operaţiuni de import
Are dreptul agentul economic de a deduce TVA achitate pentru importul mărfurilor transmise cu titlu gratuit de nerezident (pixuri, chipiu, etc.) şi producţia cu caracter publicitar (broşuri, buclete, etc), care urmează a fi distribuită gratis pe teritoriul RM în cadrul acţiunilor publicitare?
       Conform art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal nu constituie obiecte impozabile livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective. 
   Potrivit prevederilor art. 102 alin. (5) din Codul fiscal, deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu TVA în conformitate cu art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, se efectuează similar livrărilor impozabile. 
    În partea ce ține de TVA achitată pe valorile materiale importate aferente volumului de livrării gratuite ce depășește limita prevăzută la art. 95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, este de menționat, că în condițiile prevăzute în art.102 alin.(1) din Codul fiscal, agentul economic poate beneficia de dreptul la deducerea a sumelor respective.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.5 Operaţiuni de import
Are dreptul plătitorul TVA la deducerea sumei TVA, daca a fost efectuată plata în avans nerezidentului pentru mărfurile ce urmează a fi importate?
  Subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, potrivit prevederilor art. 102 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, dacă dispune de documentul, eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate.
   Așa cum pîna în momentul importului, lipseste documentul eliberat de autoritătile vamale care confirmă achitarea TVA, dreptul la deducerea sumei TVA nu este posibilă.
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.5 Operaţiuni de import
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.5 Operaţiuni de import
 • 28 Taxa pe valoarea adaugată
 • 28.5 Operaţiuni de import
Are dreptul cumpărătorul de a deduce TVA achitată la vamă, în cazul importului repetat, dacă bunul se importă în locul primului pentru care suma TVA achitată la vamă anterior a fost deja dedusă şi care apoi este returnat furnizorului din motivul incapacităţii de utilizare în procesul de producţie?
     Dreptul la deducerea sumei TVA în cazul importului este reglementată de art. 102 din Codul fiscal.   
     În cazul în care suma TVA pentru importul de marfă este achitată, fapt confirmat prin documentele corespunzătoare şi importul de mărfa este destinat pentru efectuarea livrărilor impozabile, dreptul la deducerea sumei TVA la contribuabil are loc indiferent de faptul dacă bunul a fost importat în locul bunului anterior exportat.
news-events