Ordinul SFS nr. 179 din 17-02-2017

  • 29 Impozitul pe venit
  • 29.4 Impozitarea nerezidenţilor
Urmează de a retine impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul în care rezidentul - persoana juridica beneficiază de servicii de transport rutier, prestate de un nerezident (România) pentru transportarea mărfurilor sau pasagerilor?
      Potrivit art.71 alin.(1) lit.m) din Codul Fiscal, veniturile din transportul internaţional maritim, aerian, feroviar sau rutier, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează numai între punctele situate în afara Republicii Moldova, se consideră venituri ale nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova.         
      Conform explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.14/3-13/42 din 09.12.2015, venitul obținut de un nerezident din prestarea serviciilor de transport internațional se va impozita în Republica Moldova numai în cazul în care punctul de pornire sau destinația finală se află pe teritoriul Republicii Moldova, ținînd cont și de tratatele la care Republica Moldova este parte, indiferent dacă tranzitează unul sau mai multe state terțe.         
     Concomitent, în conformitate cu prevederile pct. 1 art. 8 din Convenția între Guvernul Republicii Moldova si Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri pe venit si pe proprietate si prevenirea evaziunii fiscale, profiturile obţinute din exploatarea în trafic internaţional a navelor, vapoarelor, aeronavelor, vehiculelor feroviare şi rutiere de un rezident al unui Stat Contractant vor fi impozabile numai în acest Stat Contractant.         
       Astfel, pentru rezidentul Republicii Moldova, care beneficiază de servicii de transport internațional prestate de către un nerezident (rezident al României) nu apar careva obligații fiscale privind reținerea impozitul pe venit la sursa de plată.         
     Totodată, comunicăm, că pentru a beneficia de facilitatea fiscală la impozitul pe venit în conformitate cu Convenția nominalizată, conform alin. (2) art. 793 din Codul Fiscal, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidență eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă pe suport de hîrtie în original şi/sau în formă electronică pentru fiecare an calendaristic în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat.        
     În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova, specificate în art. 91 alin. (1) din Codul Fiscal, conform cărora persoanele menţionate la art.90 reţin şi achită un impozit în mărime de 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71din Codul fiscal.        
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16.12.2016 Legii 71 din 12.04.2015]
news-events